Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

2014 LYS 4 Soruları ve Cevapları

2014 LYS 4 Soruları ve Cevapları
1-Bir turist rehberinin, Anadolu’da kurulmuş ilk devletler hakkında bilgi verirken aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenmez?
A)İlk defa parayı kullandıklarını
B)Bereket tanrıçalarına Kibele adını verdiklerini
C)Çok tanrılı inanışlardan dolayı Anadolu’ya “Bin Tanrı ili” dediklerini
D)Ziggurat adlı tapınaklar yaptıklarını
E)Anal adlı yıllıklar tuttuk
DOĞRU CEVAP: D

2-Yukarıdaki haritada, Türklerin Orta Asya’dan farklı bölgelere gerçekleştirdiği göçlere yer verilmiştir.lys4 tarih soruları

 

 

 

 

 

 

Bu haritaya göre, Türklerin iskân ettiği yerler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A)Suriye
B)Balkanlar
C)Güneydoğu Asya
D)Karadeniz’in kuzeyi
E)Kuzeybatı Afrika
DOĞRU CEVAP: E

 

3-
I. Selçuklularda hükümdar çocuklarının eğitim ve yetişmelerinden sorumlu kişi
II. Yoksullara yiyecek dağıtmak amacıyla kurulmuş hayır kurumu
III. Selçuklularda batı sınırında kendisine toprak verilen bey
IV. Selçuklularda sultan tarafından bir bölgeyi yönetmekle görevlendirilen hanedan mensubu
Yukarıdaki tanımların karşılıkları, aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A)Lala, imaret, akıncı, melik
B)Atabey, imaret, uç beyi, melik
C)Atabey, imaret, akıncı, şıhne
D)Lala, dergâh, emir, şıhne
E)Atabey, imaret, melik, uç beyi
DOĞRU CEVAP: B

 

4-Osmanlı Devleti’ndeki İslami hukuk;
I. Kur’an-ı Kerim,
II. hadis,
III. ferman
hükümlerinden hangilerine dayanılarak uygulanmıştır.
A)Yalnız 1
A)Yalnız 2
A)Yalnız 3
D)1 ve 2
E) 2 ve 3
DOĞRU CEVAP: D

5- XVII. yüzyılda Polonya’da yaşayan, Dünya’nın yuvarlak olduğunu ve Güneş’in etrafında döndüğünü açıklayan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Newton
B)Bacon
C) Kopernik
D)Pascal
E)Erasmus
DOĞRU CEVAP: C

 

 

6-Aşağıdakilerden hangisi, İttihat ve Terakki Cemiyeti ile başlayan muhalif hareketin amaçlarından biri değildir?
Osmanlı Devleti’nin dağılmasını önlemek
Padişahın yetkilerinin sınırlandırılmasını sağlamak
Osmanlıya yabancı müdahalesini önlemek
Osmanlı veraset sistemini değiştirmek
Anayasanın yeniden uygulanmasını sağlamak
DOĞRU CEVAP: D

 

7-Kadınlara oy kullanma hakkı İngiltere’de 1928, Fransa’da 1944, İsviçre’de 1969 yılında verilmiş; Türk kadını ise 1934 yılından itibaren milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde etmiştir.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A)Kadınlara siyasi hakların XIX. yüzyıldan itibaren verilmeye başlandığına
B)Türkiye’de Medeni Kanun’un kabul edilmesiyle kadınla erkek arasında tam bir eşitliğin sağlandığına
C)Türkiye Cumhuriyeti’nin kadınlara parlamentoya girme hakkını birçok Avrupa ülkesinden önce tanıdığına
D)Avrupa’da kadınlara yönelik hakların İkinci Dünya Savaşı sonrasında verilmeye başlandığına
E)Toplam nüfus içinde erkek oranının Avrupa’da yüksek olduğuna
DOĞRU CEVAP: C

 

8)XIX. yüzyıl ortalarından itibaren sömürge konusundaki rekabetin Uzak Doğu’dan Orta Doğu’ya kaymasında, aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?
A)Osmanlı Devleti’nin zayıflamasıyla bölgede oluşan otorite boşluğunun
B)Almanya ve İtalya’nın siyasi birliklerini sağlamalarının
C)Bölgede önemli petrol rezervlerinin bulunmasının
D)Süveyş Kanalı’nın açılarak Akdeniz ile Kızıldeniz’in birleştirilmesinin
E)Sovyetler Birliği’nin farklı etnik gruplara karşı asimilasyon politikası uygulamasının
DOĞRU CEVAP: E

 

9)İkinci Dünya Savaşı’ndan yorgun çıkan Avrupa devletleri arasındaki düşmanlığı ortadan kaldırarak Sovyetler Birliği’nin Batı’ya doğru yayılmasını engellemek ve ortak bir Avrupa pazarı oluşturmak amacıyla oluşturulan Avrupa Ekonomik Topluluğunun (AET) temeli aşağıdakilerin hangisiyle atılmıştır?
A)Marshall Planı
B)Kuzey Atlantik Bildirisi
C)Balfour Deklarasyonu
D)Schuman Bildirgesi
E)Truman Doktrini
 DOĞRU CEVAP: D

One Response

Leave a Reply