Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

2015 LYS Tarih Soruları ve Cevapları

2015 LYS Tarih Soruları ve Cevapları
1-Aşağıdaki İlk Çağ uygarlıklarından hangisi çivi yazısını kullanmamıştır?
A-Fenikeliler
B-Asurlular
C-Urartular
D-Hititler
E-Sümerler
DOĞRU CEVAP: A

 

2-Aşağıdakilerden hangisi Karahanlılar ve Göktürkler arasındaki ortak özellikler arasında gösterilemez?
A-Orta Asya’da kurulmuş olmaları
B-İkili yönetim anlayışını uygulamaları
C-İslamiyet’in Türkler arasında yayılmasını sağlamaları
D-Ülkenin, hanedanın ortak malı olduğu anlayışını benimsemeleri
E-Yaşadıkları dönemin Türk kültürünü yansıtan eserler vermeleri
DOĞRU CEVAP: C

 

 

3-Mevlâna Celaleddin-i Rumi, aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi döneminin ünlü düşünürlerinden biridir?
A-Büyük Selçuklu
B-Anadolu Selçuklu
C-Osmanlı
D-Harzemşah
E-Karahanlı
DOĞRU CEVAP: B

 

 

4-I. Bayezit’in oğullarından olup Ankara Savaşı’nın ardından Timur tarafından Semerkant’a götürülmesi nedeniyle Osmanlı tahtında kardeşlerinden daha sonra hak iddiasında bulunan ve yürüttüğü taht mücadelesi II. Murat tarafından sonlandırılan kişi, aşağıdakilerden hangisidir?
A-Mustafa Çelebi
B-İsa Çelebi
C-Musa Çelebi
D-Mehmet Çelebi
E-Süleyman Çelebi
DOĞRU CEVAP: A

 

 

5-Osmanlı Devleti XVII. yüzyılda, askerî alanda ve ekonomi alanında ıslahat girişimlerinde bulunmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi, bu dönemdeki girişimlerden biri değildir?
A-IV. Murat Dönemi’nde yönetim deneyimi olan kimikişilerin ıslahat layihaları hazırlaması
B-II. Osman Dönemi’nde Yeniçeri Ocağında yeni düzenlemeler yapılmak istenmesi
C-Tarhuncu Ahmet Paşa tarafından maliyede düzenleme çalışmaları yapılması
D-Köprülüzade Fazıl Ahmet Paşa’nın devlet maliyesi için önlemler alması
E-Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın Batı tarzında yeni bir donanma inşa ettirmesi
DOĞRU CEVAP: E

 

 

6-Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktığında aşağıdaki yetkilerden hangisine sahip değildir?
A-Kongreler düzenlemek
B-Bölgede güvenliği sağlamak
C-Halkın elindeki silahları toplamak
D-Türkler ile Rumlar arasındaki çatışmaları önlemek
E-Bölgede oluşan şûraları dağıtmak
DOĞRU CEVAP: A

 

7-I. Düzenli ordunun Birinci İnönü zaferi kurulması
II. Misakımillî’nin ilanı İstanbul’un işgali
III. Birinci İnönü zaferi Londra Konferansı
IV. Eskişehir-Kütahya Mustafa Kemal’in Savaşları Başkomutan seçilmesi
V. Sakarya zaferi Moskova Antlaşması
Yukarıdakilerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi kurulamaz?
A-I
B-II
C-III
D-IV
E-V
DOĞRU CEVAP: E

 

8-İkinci Dünya Savaşı’nda, Almanya’nın yanında savaşa giren iki devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A-Fransa – Sovyetler Birliği
B-İngiltere – Fransa
C-ABD – İngiltere
D-İtalya – Japonya
E-İtalya – Fransa
DOĞRU CEVAP: D

 

9-Soğuk Savaş ve Yumuşama dönemlerinde ortaya çıkan aşağıdaki sorunlardan hangisi nükleer savaş Çıkması  ihtimali karşısında tarafların geri adım atması ve füzelerin karşılıklı olarak sökülmesiyle çözülmüştür?
A-Filistin
B-Bosna
C-Küba
D-Dağlık Karabağ
E-Kıbrıs
DOĞRU CEVAP: C

 

 

Leave a Reply