Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

2016 YGS Tarih Soruları

2016 YGS Tarih Soruları
2016 YGS Tarih soruları nasıldı? Sizlerin görüşleri ile sayfamızda. YGS Tarih soruları zor muydu kolay mıydı tartışılan sorular ve yorumlar sınavın hemen akabinde aşağıda yer alacak. YGS’deki soruların tamamı, “Temel Soru Kitapçığı” adı altında, ÖSYM’nin internet sitesinden tüm kamuoyunun bilgisine sunulacak. Soruların sınavın hemen ardından yayınlanması planlanıyor. Bizlerde Çıkmış YGS Tarih Sorularını tüm yıllarda olduğu gibi bu yılda sizlere sunacağı

 

1-MÖ 3000 yılında Mısır’da tahta geçen Kral Menes, “nom” adı verilen şehir devletlerini ortadan  kaldırarak
Mısır’a tamamen hâkim olmuş ve kendisine Tanrı unvanını vererek Tanrı Kral Dönemi’ni başlatmıştır.
Bu bilgiye dayanarak Mısır’da,
I. siyasi birliğin kurulduğu,
II. dinî gücün tek elde birleştiği,
III. toplumun sınıflara ayrıldığı,
IV. feodal bir yapılanmanın ortaya çıktığı
durumlarından hangilerinin gerçekleştiği savunulabilir?
A)I ve II
B) I ve III
C)II ve III
D)II ve IV
E)III ve IV

 

2-Orhun Abidelerinde, “İnsanoğulları üzerine ecdadım Bumin Kağan, İstemi Yabgu ile tahta oturmuş; Türk milletinin ülkesini, töresini idare ve tanzim edivermiş… Asker sevk edip dört taraftaki kavmi hep itaat altına almış, hep muti kılmış.” ifadeleri yer almaktadır.
Buna göre kağanla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A)Devleti töre kurallarıyla idare ettiğine
B)Yönetimde tek söz sahibi olduğuna
C)Teşkilatçı bir yapıya sahip olduğuna
D)Egemenliğini geniş alanlara yaydığına
E)Askerî gücünü etkin olarak kullandığına

 

3-Emevîler Dönemi’nde, Arap milliyetçiliği politikası izlenmiş ve ayrıca babadan oğula geçen bir saltanat sistemi uygulanmıştır.
Bu uygulamaların Dört Halife Dönemi’ndeki,
I. Bütün Müslümanlar eşittir.
II. Vilayetleri, merkezden atanan valiler yönetir.
III. Halifeler seçim yoluyla belirlenir.
durumlarından hangileriyle çeliştiği söylenebilir?
A)Yalnız I
B)Yalnız II
C)Yalnız III
D)I ve III
E)II ve III

 

4-Anadolu Selçuklu Sultanı II. Kılıç Arslan, hayatının son yıllarında ülkesini on bir oğlu arasında paylaştırmıştır.
Bu durumun, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi olduğu savunulabilir?
A)Şehzadelerin atabeyler tarafından eğitildiğinin
B)Yönetme yetkisinin Tanrı tarafından verildiğinin
C)Devletin ekonomik gücünün arttığının
D)Ülkede farklı din ve mezheplerin bir arada yaşadığının
E)Devletin, hanedanın ortak malı olduğunun

 

5-Yavuz Sultan Selim Dönemi’nde, Tokat civarında Bozoklu Celâl adında bir sipahinin çıkardığı isyan, daha sonra Anadolu’daki isyanların genel adı olmuştur. Bu isyanların temel nedeni ekonominin bozulmasıdır.
Bu bilgiyle Celâlî İsyanlarının nedenlerinden biri olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A)Avrupalı devletlerin reayayı kışkırtması
B)Büyük bir nüfus artışının yaşanması
C)Olağanüstü vergilerin sürekli alınır olması
D)İltizam sisteminde sorunlar yaşanması
E)Paranın değer kaybetmesi

 

6-Osman Gazi; Eskişehir’i kardeşi Gündüz Bey’e, Karacahisar’ı oğlu Orhan Bey’e, Yarhisar’ı Hasan Alp’e, İnegöl’ü silah arkadaşı Turgut Alp’e vermiştir. Ayrıca kayınbabası Şeyh Edebali’ye Bilecik’in öşür vergisini bırakmıştır.
Osmanlı kroniklerinde yer alan bu bilgilerle Osman Gazi’nin idari düzenlemeleri hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Ülke topraklarının gelirini hükümdar ailesi, akrabaları ve silah arkadaşları arasında paylaştırdığı
B)Birbirine yakın yerleri dirlik olarak dağıttığı
C)Dirlik uygulamasına Osman Gazi Dönemi’nde rastlandığı
D)Osman Bey’in çevresinde farklı gruplardan etkin kişiler olduğu
E)Dirliklerin, “Ülke hanedanın ortak malıdır.” Anlayışıyla dağıtıldığı

 

7-Sanayi Devrimi, XVIII. yüzyılda İngiltere’de başlayıp kısa zamanda Batı Avrupa’da etkili olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi, Sanayi Devrimi’nin Osmanlı Devleti’ne yansımaları arasında gösterilemez?
A)Yerli sanayinin çökmesi
B)Toplumda tüketimin artması
C)Vİlk Türk matbaasının açılması
D)Batı’nın sanayi ürünleri için açık pazar hâline gelmesi
E)Yerli üretimin ham madde ile sınırlı kalması

 

8)- II. Mahmut yeni kurduğu askerî birliklere fes giydirmek istediğinde Şeyhülislam Mehmet Tahir Efendi bunun şeriata aykırı olduğunu ileri sürmüştür.
– TBMM’de fesin yerine şapka giyilmesi hakkında kanunun kabul edilmesini Hristiyanlaşma olarak yorumlayan bazı kişiler, buna tepki göstermiştir.
Bu olaylar dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A)Dini kullanarak yeniliklere karşı çıkıldığına
B)Yenilik hareketlerinin Avrupalı devletlerin isteğiyle gerçekleştiğine
C)Ekonomik sıkıntıların yenilik hareketlerine neden olduğuna
D)Yenilik çalışmalarına askerlerin olumlu yaklaşmadığına
E)Yenilik hareketlerinin kılık kıyafetle sınırlı tutulduğuna

9-
I. Milletler Cemiyetinin kurulması
II. Sınırların milliyet ilkesi dikkate alınarak belirlenmesi
III. Ulusların kendi geleceklerini kurma hakkının olması
ABD Başkanı Wilson’un I. Dünya Savaşı sırasında yayımladığı yukarıdaki ilkelerden hangilerinin, imparatorlukların parçalanmasına zemin hazırlayacak nitelikte olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

 

10-Nil; 16 Mayıs 1919’da İngiltere Dışişleri Bakanlığına bir mektup göndererek Batı Anadolu’daki bir kentin işgalini protesto etti. Kentte nüfus çoğunluğunun Türklerde olduğunu vurguladı. İşgalcilerin bir-iki saat içinde iki bine yakın insanı vahşice öldürmesini kınadı. Türk milletinin katledilenler arasında yer alan Hasan Tahsin’i yıllar sonra bile onurla anacağını da sözlerine ekledi.
Nil’in bu mektubunda aşağıdaki yerlerden hangisinin işgalini protesto ettiği söylenebilir?
A)Aydın
B)Balıkesir
C)Fethiye
D)Marmaris
E)İzmir

 

11-Aşağıdakilerden hangisinin, Mustafa Kemal’in kurtuluş mücadelesini uygulamaya koyma konusundaki düşüncelerini olumlu etkileyen ulusal girişimlerden biri olduğu savunulamaz?
A)Rum çetelerine karşı İslam İhtilali Komitesinin kurulması
B)Saltanat Şurasının toplanması
C)Subay ve sivillerin, Mondros Mütarekesi hükümlerini geçiştirmesi
D)Müdafaa-i hukuk derneklerinin kurulması
E)Ermeni tehdidine karşı Kars İslam Şurasının oluşturulması

 

12-Mustafa Kemal’in sine-i millete dönmek olarak nitelendirdiği gelişmenin aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir?
A)Erzurum Kongresi sırasında askerlik mesleğinden ve resmî görevinden istifa etmesi
B)Mebuslar Meclisine Erzurum’dan milletvekili olarak seçilmesi
C)Tekâlif-i Milliye Emirlerini yayımlaması
D)Kütahya – Eskişehir Savaşlarından sonra Başkomutanlık yetkilerini kabul etmesi
E)Cumhuriyetin ilanından sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı olması

 

 

13-İstanbul Milletvekili Abdurrahman Şeref Bey, “Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir… Kime sorarsanız sorunuz,
bu… Doğan çocuğun adıdır.” demiştir. Abdurrahman Şeref Bey’in “Doğan çocuğun adıdır.”
şeklinde ifade ettiği gelişmenin aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?
A)Saltanatın kaldırılması
B)Halifeliğin kaldırılması
C)Cumhuriyetin ilan edilmesi
D)TBMM’nin açılması
E)Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun kabul edilmesi

2016 ygs tarih soruları

14-Atatürk inkılaplarını göz önünde bulundurarak Atatürk’ün nüfus cüzdanı incelendiğinde, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A)Türk Medeni Kanunu’nun yürürlükte olduğuna
B)Miladi takvimin uygulamaya konulduğuna
C)Latin harfli yeni Türk alfabesinin kabul edildiğine
D)Soyadı Kanunu’nun yürürlüğe girdiğine
E)Cumhuriyetin ilan edildiğine

 

15- Atatürk, “Bugünkü hükûmetimiz, devlet teşkilatımız doğrudan doğruya milletin kendi kendiliğinden yaptığı bir devlet teşkilatıdır… Artık hükûmet ile millet arasında mazideki ayrılık kalmamıştır. Hükûmet millettir. Millet hükûmettir.” demiştir.
Atatürk’ün bu ifadesiyle aşağıdakilerden hangisinin önemini vurguladığı söylenebilir?
A)Millî bağımsızlığın
B)Toprak bütünlüğünün
C)Kültür birliğinin
D)Millî egemenliğin
E)Kuvvetler ayrılığının

 

CEVAPLAR

1. A
2.  B
3.  D
4. E
5.  A
6.  E
7.  C
8.  A
9.  D
10.  E
11.  B
12.  A
13. C
14. A
15. D

Leave a Reply