Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

ONLİNE SINAV: 2019 YKS Tarih Soruları

ONLİNE SINAV: 2019 YKS Tarih Soruları

Merhaba arkadaşlar Bu yazımızda sizler için 2019 YKS sınavında Sorulan tarih sorularını online sınav haline getirdik. TYT ve AYT Tarih Çıkmış sorularını online olarak çözmek sizlere çok fayda sağlayacaktır. Dikkatli şekilde çözerek diğer sınavlar için kendinizi hazırlayabilirsiniz.

2019 YKS Tarih Soruları

1. 1-Asya Hun Devleti’nin dağılmasının ardından Hunlar, batıya doğru yayılmaya başlamış ve Karadeniz’in kuzeyinde bulunan Germen kavimlerini batıya doğru itmişlerdir. Kavimler Göçü adı verilen bu süreçte Hunlar Avrupa siyasetinde etkin hâle gelirken ikiye ayrılan Roma İmparatorluğu önemli sorunlarla karşı karşıya kalmıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçü’nün sonuçlarından biri olarak gösterilemez?

 
 
 
 
 

2. Gazneli Mahmut, Abbasi halifesini Büveyhoğullarının baskısından kurtarmış ve bu hizmetine karşılık olarak Abbasi halifesinden Sultan unvanını almıştır. Bu bilgiyle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 
 
 
 
 

3. Tarih öğretmeni Nil’e ödev olarak Divanıhümayun konusunu vermiştir. Nil hazırladığı ödevde Divanıhümayunun görevlerinden beşini yazmış ancak öğretmeni bunlardan birinin yanlış olduğunu belirtmiştir.
Buna göre öğretmenin, Nil’in ödevinde yanlış olduğunu belirttiği görev aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
 

4. Son Osmanlı Mebusan Meclisinden gelen üyelerden ve yeni seçilmiş mebuslardan oluşan Birinci TBMM, bir taraftan kurtuluş mücadelesi verirken diğer taraftan da bağımsız bir devletin temellerini atmıştır. Bu meclisteki vekiller farklı zümrelere ait, farklı meslek ve düşüncelere sahipti. Hükûmet üyelerini seçen Meclis; yasama, yürütme ve yargı yetkisini de kullanmaktaydı.
Buna göre Birinci TBMM ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?

 
 
 
 
 

5. 5-Atatürk, “Bize milliyetçi derler, fakat biz öyle bir milliyetçiyiz ki, bizimle iş birliği eden bütün milletlere hürmet ve riayet ederiz. Bizim milliyetçiliğimiz bencil ve mağrurane milliyetçilik değildir.” demiştir. Buna göre Atatürk milliyetçiliği,
I. Başka milletlerin düşmanlığına dayanmaz.
II. İnsan ve millet onuruna değer verir.
III. Türk milletini üstün tutar.
yargılarından hangilerini bünyesinde barındırır?

 
 
 
 
 

6.

2019 AYT TARİH ÇIKMIŞ SORULAR (SOSYAL 1 TESTİ)

25-Aşağıdakilerden hangisi Mısır Uygarlığı’nın özelliklerinden biri değildir?

 
 
 
 
 

7. 26-Birinci Göktürk Devleti Dönemi’nde Budizm’i kabul ederek bu dinin halk arasında yayılmasını sağlamaya çalıştığı için tepki çeken hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
 

8. 27.Aşağıdakilerden hangisi İslam dünyasının ilk dönemlerinde siyasi ve dinî bölünmelere neden olan  olaylardan biri değildir?

 
 
 
 
 

9. 28-Haçlı Seferleri sırasında birçok soylunun ölmesi Avrupa’daki toprakların sahipsiz kalmasına neden olmuştur. İstanbul 1204’te Latinlerin egemenliğine girmiştir. Hristiyanlarca kutsal kabul edilen yerler Türklerin mücadeleleri sayesinde Müslümanların egemenliğinde kalmıştır.
Buna göre, Haçlı Seferleri’nin sonuçlarının aşağıdaki gelişmelerden hangisi üzerinde etkili olduğu söylenemez?

 
 
 
 
 

10. 29-Osmanlı Devleti’nde; 1560 civarında yaklaşık 40 bin kapıkuluna yılda 1200 yük akçe kadar ulufe verilirken 1620 civarında 100 bin kapıkuluna 4000 yük akçelik ulufe verilmiştir.
Bu bilgiyle Osmanlı Devleti’nde,
I. Kapıkulu askerleri önem kazanmıştır.
II. Hazine giderleri artmıştır.
III. Timarlı sipahi sayısı artmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

 
 
 
 
 

11. 30-İngiltere ve Fransa’nın Mısır’da kurduğu “Borçlar Sandığı İdaresi”, Avrupa devletlerine olan borçların tasfiyesi için demir yolları, telgraf, gümrük hizmetleri, vilayetin vergi gelirleri ile Mısır hidivinin kişisel mülklerinin gelirlerini denetim altına almıştır. Bu bilgilerden hareketle Mısır’daki Borçlar Sandığı İdaresi’nin Osmanlı Devleti’ndeki benzeri aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
 

12. 31-Birinci Dünya Savaşı sırasında, 1915-1917 yılları arasında Osmanlı topraklarının savaş sonunda paylaşılmasına yönelik gizli antlaşmalar yapılmıştır. Aşağıdaki devletlerden hangisi, bu gizli antlaşmaların taraflarından biri değildir?

 
 
 
 
 

13. 32-7 Şubat 1920 tarihinde Urfa Kuvayımillîyesi tarafından, Fransız işgal kuvvetleri komutanlığına; 24 saat içinde şehrin boşaltılmasına, aksi hâlde Wilson Prensipleri çerçevesinde silahlı mücadeleye girişileceğine ve savaştan doğacak bütün kayıplardan Fransızların sorumlu tutulacağına dair bir nota verilmiştir. Bu notada Wilson Prensipleri’ne atıfta bulunulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
 

14. 33-Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’nın 7-8 Ağustos 1921’de yayımladığı Tekâlif-i Milliye Emirleri’nde Türk ordusunun hangi alandaki ihtiyacından bahsedilmemiştir?

 
 
 
 
 

15. 34-Cumhuriyet’in ilanından sonra demokratik sistemin temelini oluşturan egemenliğin bütün vatandaşlar tarafından eşit olarak kullanımını sağlamak adına atılan adımlardan biri de çok partili hayata geçiş denemeleridir.
Bu bilgiden hareketle birbirini tamamlayan ilkeler aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
 

16.

2019 AYT TARİH ÇIKMIŞ SORULAR (SOSYAL 2 TESTİ)

1-Tarih bilimi; ferman, berat, vakfiye ve benzeri belgelerin yazılarının okunabilmesi için aşağıdaki bilgi alanlarının hangisinden yararlanır?

 
 
 
 
 

17. 2-İslamiyet öncesi dönemde Orta Asya’da kurulan Türk devletleri hakkında bilgi almak isteyen bir araştırmacının, aşağıdakilerden hangisinin kaynaklarından faydalanması beklenir?

 
 
 
 
 

18. 3-Karahanlılar düzenli bir posta teşkilatı kurmuş, kervansaraylar ve hastaneler inşa etmişlerdir. Bunların yanında Türk-İslam kültürüne ait yazılı eserler de ortaya koymuşlardır.
Bu bilgiye dayanarak Karahanlılar ile ilgili  aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 
 
 
 
 

19. Osmanlı Devleti’nin XIV. yüzyılda kısa sürede gelişmesinde;
I. Ahilerin desteğinin sağlanması,
II. hoşgörü politikası izlemeleri,
III. diğer beyliklerin Osmanlı sultanını halife olarak tanımaları durumlarından hangileri etkili olmuştur?

 
 
 
 
 

20.

 
 
 
 
 

21. 6-Fatih Sultan Mehmet, ikinci kez tahta çıktıktan sonra kuruluş yıllarından beri güçlü olan ailelerin etkisini kırmak üzere kul sistemine dayalı bir düzen oluşturmuş, yeniçerileri kontrol altına almış ve yeniçeri ağasını doğrudan kendisine bağlamıştır.
Fatih Sultan Mehmet bu uygulamalarıyla aşağıdakilerden hangisini hedeflemiştir?

 
 
 
 
 

22. 7-Osmanlı Devleti’nde, II. Meşrutiyet’in ilanından saltanatın kaldırılmasına kadar (1908-1922) geçen on dört yıl içinde İstanbul’da yirmi dört hükümet kurulmuştur.
Bu bilgiden hareketle, Osmanlı Devleti’nin sözü edilen dönemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 
 
 
 
 

23. 8-1914-1918 yılları arasında İttifak Devletleri tarafında Birinci Dünya Savaşı’na katılan Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
 

24. 9-Millî Mücadele Dönemi’nde, Bizans İmparatorluğu’nu yeniden kurmak amacıyla faaliyet gösteren cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
 

25. 10-Aşağıdakilerden hangisi, İngiltere’nin Doğu Akdeniz politikasının Fransa tarafından eskisi kadar desteklenmediğini gösteren bir gelişmedir?

 
 
 
 
 

26. 11-1930 yılında çıkarılan Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’yla vatandaşlara; kolera, veba, çiçek, kızamık, kuduz, sıtma gibi hastalıkları yerel yönetimlere bildirme mecburiyeti getirilmiş ve devlet tarafından karşılanmak suretiyle bu gibi hastalıkların tedavisinin parasız yapılması için kararlar alınmıştır.
Bu bilgiden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
 
 
 
 

Leave a Reply