Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

ONLİNE ÇÖZ: 2020 YKS Tarih Soruları

Merhaba arkadaşlar 2020 yılı YKS çıkmış tarih Sorularını sizler için ONLİNE SINAV haline getirdik kendinizi denemek itermisiniz. O halde sınavımıza başlamak için aşağıdaki online sınav bölümünü kullanabilirsiniz.

2020 YKS Tarih Soruları

1.  1-Doğu-batı ticaret yolları üzerinde bulunan Uygurlar farklı inanç ve kültürlerden etkilenmişlerdir. Çin’den Budizmi, İran’dan Maniheizmi alan Uygurlar, Akdeniz Havzası’ndan Suriyeli rahipler ve Soğdlar aracılığıyla da Hristiyanlığı, Helenistik edebiyatı ve sanatı öğrenmişlerdir.
Buna göre Uygurlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 
 
 
 
 

2. 2-Anadolu Selçuklu Devleti, 8 Mart 1220’de Venedik ile dostluk ve ticaret anlaşması yapmıştır. Buna göre Selçuklu topraklarında Venediklilerin kendi aralarında veya diğer yabancılarla olan anlaşmazlıklara, oluşturulacak bir mahkeme heyeti tarafından bakılmasına izin verilmiş ancak hırsızlık ve adam öldürme gibi suçlarda Selçuklu mahkemelerinin yetkili olduğuna karar verilmiştir.
Bu bilgiyle;
I-Hristiyanların tek temsilcisinin Venedikliler olduğu,
II-Venedik’e Selçuklu ülkesinde ayrıcalıklar tanındığı,
III. Selçuklu sultanının ticareti canlandırmak istediği yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

 
 
 
 
 

3. 3-Tanzimat Dönemi aydınlarına göre; Balkanlardaki isyanların sona ermesi için Osmanlıcılık düşüncesinde birleşilmesi ve Batı tarzında yenilikler yapılması gerekliydi.
Aşağıdakilerden hangisi bu doğrultuda gerçekleşmiştir?

 
 
 
 
 

4. 4-Mondros Mütarekesi sonrasındaki işgaller karşısında toplumda başlayan tepkinin bir sonucu olarak 19 Mayıs 1919’da yaklaşık 75 bin kişinin katıldığı Fatih Mitingi ve 23 Mayıs 1919’da yaklaşık 200 bin kişinin katıldığı Sultanahmet Mitingi yapıldı.
Bu bilgi ve dönemin koşulları dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 
 
 
 
 

5. 5-İngiltere’nin eski Başbakanı Lloyd George; “Türkler, İngiltere’nin dört savaş yılı içinde aldığı her şeyi geri aldılar. Bu, İngiltere’nin dış siyasetinde silinmez bir lekedir.” demiştir.
İngiltere Başbakanı bu ifadeyi aşağıdakilerden hangisiyle ilgili kullanmıştır?

 
 
 
 
 

6.

AYT 2020 TARİH SORULARI    SOSYAL 1 SORULARI

Aşağıdakilerden hangisi, uygarlığın kültürel etkileşimlerle geliştiğini gösteren örneklerden biri değildir?

 
 
 
 
 

7. Oğuz Kağan altı oğlu ile birlikte dünyayı fethedip cihangir olduktan sonra ana yurduna döndü. Büyük bir kurultay topladı ve halka şölen verdi. Üç büyük oğlu “Bozoklar” sağda, üç küçük oğlu “Üçoklar” solda oturdu. Oğuz Kağan oğullarına şöyle seslendi: “Ey oğullarım, ben çok savaştım, artık çok yaşlandım. Düşmanlarımı ağlattım; dostlarımı sevindirdim.” Daha sonra Oğuz Kağan yurdunu oğulları arasında taksim etti. Ok-yay münasebetine göre Üçokların Bozoklara bağlı olduğunu bildirdi. Töreye ve birliğe bağlı kalmalarını vasiyet etti.
Oğuz Kağan Destanı’ndaki bu ifadelere göre Oğuzlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
 
 
 
 

8. Medine şehri “Yesrib” olarak anılırken sonrasında bu şehre “Peygamber Şehri” anlamında “Medinetü’n-Nebi” denilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
 

9. 28- Büyük Selçuklu Devleti’nde hanedan üyeleri ve valilerin, hüküm sürdükleri bölgelerde kendilerine bağlı askerî birlikleri vardı.
Bu uygulama aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilemez?

 
 
 
 
 

10. Osmanlı Devleti’nin kuruluş sürecinin konu edildiği derste Mert Öğretmen, öğrencilerine aşağıdaki bilgileri verir:
 Çimpe Kalesi onun zamanında alınmıştır.
 “Gaziler Sultanı” unvanını kullanmıştır.
 Devletin ilk medresesini İznik’te yaptırmıştır.
Mert Öğretmen’in, hakkında bilgi verdiği Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
 

11. XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde;
I-Osmanlı Bankasının kurulması,
II-Düyun-ı Umumiye Teşkilatının faaliyete geçmesi,
III- kapitülasyonların genişletilerek devam etmesi
uygulamalarından hangilerinin Osmanlı ekonomisindeki yabancı etkisini gösterdiği savunulabilir?

 
 
 
 
 

12. Mustafa Kemal Paşa, Birinci Dünya Savaşı başladığında aşağıdaki görevlerden hangisini yapmaktaydı?

 
 
 
 
 

13. Aşağıdakilerden hangisi Millî Mücadele Dönemi’nde Anadolu’daki millî hareketin, halkın desteğini almak amacıyla gerçekleştirdiği faaliyetlerden biri değildir?

 
 
 
 
 

14. Millî Mücadele yıllarında 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa, “Antlaşma şartı olarak Ankara’nın istediği gibi 2 bin tüfek, 3 batarya, 12 dağ topu, 40 makineli tüfek aldım. Doğu Cephesi’nin ilk armağanı olarak Batı Cephesi’ne ulaştırılmak üzere yola çıkardım.” ifadelerini kullanmıştır.
Kazım Karabekir Paşa’nın bahsettiği antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
 

15. 34-Aşağıdakilerden hangisi 3 Mart 1924’te Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Vekâletinin kaldırılarak yerine Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Riyasetinin kurulmasının sonuçlarından biridir?

 
 
 
 
 

16.

AYT 2020 TARİH SORULARI   SOSYAL 2 SORULARI

1-“Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat, insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır.”
Mustafa Kemal, bu sözüyle tarihçinin aşağıdaki niteliklerinden hangisine işaret etmemiştir?

 
 
 
 
 

17. 2- Kök Türk Devleti’nin yıkılmasının ardından Karadeniz’in kuzeyi ve Kafkaslar Bölgesi’nde kurulan ve yönetici zümresi Musevi olan Türk devleti, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
 

18. 34-Aşağıdakilerden hangisi 3 Mart 1924’te Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Vekâletinin kaldırılarak yerine Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Riyasetinin kurulmasının sonuçlarından biridir?

 
 
 
 
 

Leave a Reply