Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

20yy Başlarında Dünya Testleri 17 Soru

20yy Başlarında Dünya Testleri 17 Soru

1. I. Dünya Savaşı’na aşağıdaki gelişmelerden hangisinin ortam hazırladığı söylenemez?
A) Fransız İhtilali sonucunda ortaya çıkan düşüncelerin hızla yayılması
B) Hammadde ve pazar arayışlarının giderek yoğunlaşması
C) Rusya’da çıkan Bolşevik İhtilali’nin etkisiyle Çarlık Rejiminin yıkılması
D) Rusların Panslavizm politikasının Avusturya- Macaristan’ı tehdit etmesi
E) Almanya ve İtalya’nın siyasi birliklerini kurmaları sonucunda Avrupa’nın siyasi dengesinin bozulması

 

2. Paris Barış Konferansı,
I. Wilson Prensipleri,
II. Osmanlı topraklarının paylaşılması,
III. İttifak devletleri yapılacak antlaşmalarının şartları
konularından hangilerinin düzenlenmesine yönelik toplanmış ve kararlar almıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II  D) II ve III E) I, II ve III

 

3. Paris Barış Konferansı’nda aşağıdakilerden hangisinde anlaşmazlığa düşülmesi Türk Kurtuluş Savaşı’nın başlamasına ortam hazırlamıştır?
A) Rusya’nın gizli antlaşmalara katılması
B) Osmanlılarla barış antlaşması imzalanması
C) ABD’nin Anadolu’da kurması
D) Wilson Prensiplerinin uygulanması
E) Sevr Antlaşması’nın hayata geçirilmesi

 

4. Bolşevik Devrimi Rusya’da aşağıdakilerden hangisi yönünde bir değişim süreci ortaya çıkarmıştır?
A) Sıcak denizlere inme politikasından vazgeçilmesi
B) Osmanlı Devleti’ne karşı saldırgan bir politikanın izlenmesi
C) İtilaf Devletleri’yle gizli antlaşmaların imzalanması
D) Çarlık rejiminin yıkılarak komünizmin iktidara gelmesi
E) İtilaf bloğundan çekilerek İttifak Devletleri tarafına geçilmesi

 

5. “Türkistan Türkistanlılarındır” sloganıyla Türkistan’ın bağımsızlığını kazanmak amacıyla ortaya çıkan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kızıl Ordu
B) Basmacı Hareketi
C) Kuvva-i Milliye
D) Bolşevik İhtilali
E) Meiji Restorasyonu

 

6. İngiltere Dışişleri Bakanı Balfour, 2 Kasım 1917’de Siyonist Federasyonu Başkanı Lord Rothschild’a gönderdiği mektup Balfour Deklarasyonu olarak kabul edilmiştir.
Bu deklarasyonun aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu söylenebilir?
A) Osmanlıların Ortadoğu’dan atılması
B) Osmanlılarla barış antlaşması imzalanması
C) Mısır’daki İngiliz hâkimiyetinin kaldırılması
D) Ortadoğu’da İsrail Devleti’nin kurulması
E) Bağımsız bir Arap devletinin kurulması

7. İngiltere ve Fransa’nın Ortadoğu’ya hâkim olma politikasını aşağıdakilerden hangisinin kolaylaştırdığı söylenebilir?
A) Bölgedeki Osmanlı varlığının son bulması
B) İtilaflar arasında görüş ayrılığı yaşanması
C) Sovyetlerin gizli antlaşmaları açıklaması
D) ABD’nin Monroe Doktrini’ni yayımlaması
E) Meiji Restorasyonu’nun gerçekleşmesi

 

8. 1920 Nisanı’nda toplanan San Remo Konferansında İngiltere ve Fransa,
I. Ortadoğu’nun paylaşılması,
II. Arap – İsrail Savaşlarına son verilmesi,
III. İttifak Devletleriyle yapacakları barış antlaşmalarının şartları
konularından hangilerini kendi çıkarları doğrultusunda şekillendirmiştir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

 

9. Amerika Birleşik Devletleri’nde,
I. ekonomide büyük holdinglerin payının giderek artması,
II. bankacılık sisteminin kötü yapılandırılmış olması,
III. dünyaya dağıtılan kredilerin geri alınamaması
gelişmelerinden hangileri Dünya Ekonomik Buhranı’na ortam hazırladığı ileri sürülebilir?
A)Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

10. 19. yüzyılın ikinci yarısında Japonya’nın Batı’ya açılması, çağdaş ve modern bir nitelik kazanması,
I. Meiji Restorasyonu,
II. Balfour Deklarasyonu,
III. 1929 Dünya Ekonomik Buhranı
gelişmelerinden hangilerinin bir sonucu olarak kabul edilebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

 

11. Dünya Ekonomik Buhranı,
I. iş istihdamının artması,
II. Türkiye’nin sanayileşmesi,
III. dünya ticaretinin gelişmesi
gelişmelerinden hangilerini olumsuz yönde etkilemiştir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

12. İngiltere ve Fransa’nın manda yönetimi kurduğu Ortadoğu ülkeleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Irak B) Afganistan C) Lübnan D) Suriye E) Filistin

13. Hitlerin iktidara gelmesinden sonra Almanya daha çok aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin feshine yönelik adımlar atmıştır?
A) Nöyyi B) Trianon C) Versailles D) Brest Litowsk E) Rethondes

14. 20. yy.da ortaya çıkan gelişmelerle bu gelişmelerle ilgili olan durumlar arasındaki ilişkinin,
Gelişme Durum
l. Milletler Cemiyeti’nin kurulması Dünya Barışı’nın korunmak istenmesi
ll. Nazilerin iktidara gelmesi Almanya’da ulusçuluğun güçlenmesi
III. İtalya’nın Balkanlarda yayılmacı siyaset izlemesi Sadabat Paktı’nın imzalanması
eşleştirmelerinden hangilerinde doğru verildiği savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

15. Türkiye’nin Dünya Ekonomik Buhranı’na karşı aldığı önlemler arasında aşağıdakilerden hangisi
gösterilemez?
A) Türk Ofis’in kurulması
B) Kapitülasyonların kaldırılması
C) İhracatın ve ithalatın arttırılması
D) Kliring ve takas sistemini uygulanması
E) İhraç mallarının kalitesinin belirli kurallara bağlanması

 

16. 20. yy.da tüm insanlık üzerinde etkili olan önemli buluşlar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Radyo
B) Sinema
C) Matbaa
D) Bilgisayar
E) Nükleer silah

 

17. Türkiye’nin,
I. Balkan Antantı,
II. Sadabat Paktı,
III. Montrö Sözleşmesi
faaliyetlerinden hangileri Avrupa’da iktidara gelen saldırgan rejimlere karşı bir önlem amacı taşır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
C D B D B D A A E A E B C C B C E

Leave a Reply