Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

4. Mehmet dönemi (1648-1688)

3.KONU

Iv. Mehmet dönemi (1648-1688)

 1. MEHMET DÖNEMİ ISLAHATLARI
 • Murat’ın ölümünden sonra yerine, İbrahim padişah oldu.
 • İbrahim dönemi, vezirlerin yönetime karıştığı, yeniçerilerin çokça isyan çıkardığı,
 • iç karışıklıkların çokça yaşandığı bir dönemdir.
 • 1648’de yeniçerilerin bir isyanıyla İbrahim tahttan indirlmiş ve yerine çocuk yaşta IV. Mehmet padişah olmuştur.
 • Mehmet, kendisi yönetecek çağa gelinceye kadar, ülkeyi IV. Mehmet’in annesi ve vezirler yönetmiştir.
 1. MEHMET DÖNEMİ ISLAHAT ÇALIŞMALARI
 • Ülke yönetiminde kontrolü eline alan IV. Mehmet, kötü gidişe son verebilmek amacıyla bazı devlet adamlarını görevlendirdi.

Tarhuncu Ahmet Paşa

 • Maliye alanında ıslahatlar yapmıştır.
 • Has ve zeamet gelirlerini doğrudan hazineye aktardı.
 • Devletin gelir ve gider dengesini sağlamaya çalıştı.
 • Saray masraflarını kıstı, hediyeler verilmesini azalttı.
 • Rüşveti engellemeye çalıştı.
 • Hazineye borçlu olanlardan tahsilat yaptı.

Köprülü Mehmet Paşa’nın istekleri

 • Padişah ve annesinin kendisine güvenmesi,
 • isteklerinin padişah tarafından hemen karşılanması
 • Şikayet durumunda önce kendisine sorulması
 • Sözlerine itimat edilmesi,
 • Atayacağı kişilere karışılmaması,

Köprülü Mehmet Paşa’nın Islahatları

 • Padişaha sunduğu şartları kabul edilen Köprülü Mehmet Paşa,
 • Orduyu disiplin altına aldı.
 • Hatalı gördüğü devlet adamlarını görevden uzaklaştırdı.
 • Görevini yapmayan memur ve askerin maaşını kesti.
 • Görüş ayrılığındaki din adamlarının yerlerini değiştirdi.
 • Donanmayı düzenledi.
 • Ordu ve donanma ile ilgili yaptığı ıslahatlar başarılı oldu.
 • Venediklilerden Bozcaada ve Limni adaları geri alındı.
 • Erdel isyanını bastırararak devlet otoritesini artırdı.

Köprülü Fazıl Ahmet Paşa

 • Köprülü Mehmet Paşa’nın ölümünden sonra yerine oğlu Fazıl Ahmet Paşa sadrazam oldu.
 • Ekonomik ve askeri alanda ıslahatlara önem verdi.
 • Devlet giderlerini kıstı.
 • Bütçe açığını azalttı.
 • Orduyu yeniden düzenledi.
 • Topçu sınıfını güçlendirdi.
 • Fazıl Ahmet Paşa, İstanbul Çemberlitaş’ta kütüphane kurdu.

XVII. Yüzyıl Islahatlarının Genel Özellikleri

 • Islahatlar, kişilere baplı kalmış, devamlılık olmadığı için sonuca ulaşılamamıştır.
 • Nedenleri araştırılmadan sorunlara çözüm arandığı için kalıcı çözümler bulunamamıştır.
 • Avrupa’daki gelişmeler takip edilememiştir.
 • Islahatlar daha çok askeri alanda olmuştur.
 • Islahatlara, yeniçeriler, devletr adamları, saray kadınları ve ulema engel olmaya çalışmıştır.
 • Baskı ve şiddet yoluyla devlet otoritesi sağlanmak istenmiştir. Bu durum, ıslahatların halk tarafından benimsenmesine engel olmuştur.

Siyasi Islahatlar

 • Devlet kadrolarına işin ehli olan kişileri atadı.

Ekonomik Islahatlar

 • Saray masrafları azaltıldı.
 • Devletin gelir ve giderleri dengelenerek maliye düzenlendi.
 • Hazineye borcu olan kişilerden bu borçları tahsil edildi.
 • Divan üyeleri ve bazı yöneticilerden hazineye para aktarıldı.

Askeri Islahatlar

 • Savaştan kaçan yeniçeriler cezalandırıldı.
 • Ordu disiplin altına alındı.

Sosyal Islahatlar

 • Kütüphaneler açıldı.
 1. MEHMET DÖNEMI SİYASİ OLAYLAR’

Osmanlı-Venedik İlişkileri

 • Girit adasını ellerinde bulunduran Venedikliler, Osmanlı ticaret ve hac gemilerine saldırıyorlardı.
 • Akdeniz’de tam bir hâkimiyet sağlanabilmesi için Girit’in alınması gerekiyordu.
 • 1645’te Girit kuşatıldı.
 • Venedik kuşatma sırasında Çanakkale Boğazı’nı abluka altına aldı.
 • Papalık, Fransa ve İspanya Venedike yardıma geldi.
 • Kuşatma tam 24 yıl sürdü.
 • 1669’da Köprülü Fazıl Ahmet Paşa döneminde ada fethedilebildi.
 • Kuşatmanın uzun sürmesi, Osmanlı ekonomisini ve donanmasını yıpratmıştır.
 • Donanmanın eski gücünde olmadığı da belli olmuştur.

OsmanlıAvusturya İlişkileri

 • 1606 Zitvatorok Antlaşması’yla başlayan iki ülke arasında barış, Avusturya’nın Erdel Beyliği’nin iç işlerine karışmasıyla bozuldu.
 • 1662’de başlayan savaşlarda, Uyvar Kalesi ele geçirildi.
 • 1664’te Avusturya’nın isteğiyle Vasvar Antlaşması imzalandı. Buna göre;
 • Uyvar ve Neograd Osmanlı’ya bırakılacak.
 • Avusturya, Osmanlı Devletine savaş tazminatı ödeyecek.
 • Erdel, Osmanlı Devleti’ne bırakılacaktı.

OsmanhLehistan İlişkileri

 • Lehistan’ın Osmanlı denetimindeki Ukrayna Kazakları’na saldırması üzerine padişah IV. Mehmet Lehistan’a sefere çıktı.
 • Bazı kaleleri kaybeden Lehistan barış istedi.
 • 1672’de imzalanan Bucaş Antlaşması’na göre;
 • Podolya Osmanlı’ya bırakıldı.
 • Ukrayna, Osmanlı egemenliğindeki Kazaklara bırakıldı.
 • Lehistan, yılda 200 bin altın vergi verecekti.
 • Vergi maddesini Leh Diyet Meclisi’nin kabul etmemesi üzerine savaşlar yeniden başladı.
 • 1676’da Bucaş Antlaşması, vergi maddesi hariç aynen kabul edildi.
 • Bucaş Antlaşması, Osmanlı Devleti’nin toprak kazandığı son antlaşmadır.
 • Bu antlaşmayla Batı’da en geniş sınırlara ulaşılmıştır.

OsmanlıRusya İlişkileri

 • Rusya, Osmanlı himayesindeki Özi Kazakları’na saldırınca, Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa sefere çıktı.
 • 1678’de Çehri Kalesi alındı.
 • Rusya’nın isteğiyle Bahçesaray (Çehrin) Antlaşması imzalandı. Buna göre;
 • Kiev, Ruslarda kalmaya devam etti.
 • Özi (Dinyeper) nehri iki devlet arasında sınır oldu.
 • Bahçesaray Antlaşması, ilk Osmanlı-Rus antlaşmasıdır.
 1. Viyana Kuşatması
 • 1683 Yılında Katolik Avusturya’nın Protestan Macarlara baskı yapması üzerine Macar kontu Tökeli İmre, Osmanlı Devleti’nden yardım istedi.
 • Sadrazam Fazıl Ahmet Paşa, Vasvar Antlaşması gereği bu yardım isteğini kabul etmedi.
 • Fazıl Ahmet Paşa’nın ölümünden sonra sadrazam olan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, bazı komutanlarının karşı çıkmasına rağmen Viyana’yı kuşattı.
 • Fransız, Alman ve Lehlerlerden oluşan Haçlı ordusu, Avusturya’ya yardıma geldi.
 • Kuşatma sırasında Kırım hanına Leh kuvvetlerinin Tuna Nehri’ni geçmesini engelleme görevi verilmişti.
 • Kırım hani Leh ordunu engellemeyince Osmanlı ordusu, iki ateş arasında kaldı.
 • Büyük kayıpların verildiği kuşatma başarısız oldu(1683).
 • Viyana bozgunundan sonra Avusturya, Lehistan, Malta, Venedik ve Rusya, Osmanlılara karşı bir birlik kurdular.
 • Bu birliğin oluşumunda papa etkili oldu. Osmanlı’yı Avrupa’dan atmak isteyen devletler, kurdukları bu birliğe Kutsal ittifak adını verdiler.
 • Kurulan bu birlik, dört cepheden Osmanlı Devleti’ne saldırdı.
 • Zaman zaman başarılar sağlandıysa da, Salankamen ve Zenta seferlernde büyük yenilgiler alındı.
 • 16 yıl süren mücadeleler sonunda Osmanlı Devleti barış istemek zorunda kaldı.

Karlofça Antlaşması (1699)

 • İngiltere ve Hollanda elçilerinin aracılığında yapılan görüşmeler sonunda, Osmanlı ile Avusturya, Venedik ve Lehistan arasında imzalanan antlaşmadır.

Karlofça Antlaşması’nın Maddeleri

 • Mora Yarımadası, Dalmaçya kıyıları ve Ayamavra Adası Venedik’e verildi.
 • Podolya ve Ukrayna Lehistan’a verildi.
 • Temeşvar ili ve Banat Yaylası hariç tüm Macaristan ve Erdel, Avusturya’ya verildi.
 • Bu antlaşma 25 yıl sürecekti.
 • Antlaşma, Avusturya’nın kefilliği altında olacaktı.

Karlofça Antlaşması’nın Sonuçları

 • Osmanlı Devleti’nin Batı’da bu kadar büyük ölçüde toprak kaybettiği ilk antlaşmadır.
 • Avrupa, Osmanlı karşısında savunma durumundan saldırıya geçti.
 • Türklerin Avrupa’daki ilerleyişi durdu ve geri çekiliş başladı (1921 Sakarya Zaferi’ne kadar).

İstanbul Antlaşması

 • Rus delegesinin imza yetkisi olmadığı için Rusya, Karlofça Antlaşması’nı imzalamadı.
 • Rusya ile bir yıl sonra, 1700 yılında İstanbul Antlaşması imzalandı.

İstanbul Antlaşması’nın Maddeleri

 • Azak Kalesi, Rusya’ya verilecekti.
 • Rusya, Istanbul’da sürekli elçi bulundurabilecekti.

Önemi

 • İstanbul Antlaşması ile Ruslar, Azak Kalesi’ni alarak Karadeniz’e inme politikasında ilk adımı atmış oldular.

XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ’NDE KÜLTÜR, BİLİM, SANAT VE MİMARİ

 • Yüzyıl Avrupası’nda bilim ve sanat alanında önemli gelişmeler görülürken, Osmanlı Devleti’nde aynı paralellikte önemli gelişim görülmemektedir.
 • Yine de hiçbir şey yapılmamış değildir.
 • Matematik, tıp ve astronomi alanında çeviriler yapılmış, önceden yazılmış eserlerin açıklamaları yazılmıştır.
 • Edebiyat, tarih, müzik ve güzel sanatlar alanlarında yeni eserler ortaya konulmuştur.
 • Hat sanatında Hattat Hafız Osman’ın önemli eserleri vardır.
 1. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Sanatçılar ve Bilim İnsanları

Evliya Çelebi

 • yüzyılda yaşamış bir Türk gezginidir.
 • Seyahatnâme adındaki 10 ciltlik eserinde gezip gördüğü ülkelerin ve şehirlerin coğrafyası ve kültürü hakkında bilgi

Kâtip Çelebi

 • Tarih, coğrafya ve felsefe alanlarında çalışmaları vardır.
 • Cihannüma, Mizan-ül Hakk, Tuhfetü’l Kibar fi Esfâri’l Bihar, Düstûrul Amel fi Islâhi’l Halel yazdığı kitaplardır.

Nâbl

 • Toplum ve sosyal hayatla ilgili şiirler yazmıştır.
 • Şiirlerinde toplumsal sorunlaran çözümler sunmaya çalışmıştır.
 • Hayrabad ve Tuhfetü’l Harameyn önemli eserleridir.

Nâima

 • Osmanlı Devleti’nin ilk resmi tarihçisidir (vakanüvis).
 • Yaşadığı dönmedeki olayları anlattığı Naima Tarihi adlı eseri vardır.

Nefl

 • Türk edebiyatının en önemli hiciv şairlerindendir.
 • Sihamı Kaza (Kaza Okları) önemli bir eseridir.
 • Dönemin sadrazamları ve devlet adamlarına yönelik eleştirel şiirler yazmıştır.

Itri

 • Türk musıkisine büyük katkılar yapmış önemli bir bestekârdır.
 • 42 adet bestesi vardır.
 • Nevakâr makamın’ bulmuştur.
 • “Tuti-i mucize-i guyem” isimli eserin bastecisidir.
 • Bayram namazlarında okunan Salatı Ümmiyeiyi de o bestelemiştir.

Karacaoğlan

 • Aşk, gurbet, doğa, sıla özlem’ ve ölüm üzerine şiirler yazmış halk ozanıdır.
 • Şiirlerini hece ölçüsü ve yaşadığı bölgenin konuşma diliyle yazmıştır.

 

2 Comments

Leave a Reply