Tıklayın YKS Netlerinizi artıralım... Hafıza Teknikleriyle YKS'ye Hazırlanmak İster Misiniz?

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

---

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları
1. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Toplumsal yardımlaşma ve dayanışma, birlik ve beraberliğimize katkı sağlar.
B) Herhangi bir sorunla karşılaştığımızda onu çözmek için ilgili kurumlara başvurmalıyız.
C) Kültürü oluşturan dil, din ve tarih gibi unsurlar toplumsal birlikteliğin oluşmasına katkı sağlar.
D) Toplum içinde huzurlu yaşamak için önyargılı olmalıyız.

---

2. Aynı devlet üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak amacı ile işbirliği yapan insanların tümüne toplum denir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi toplumu oluşturan unsurlar arasında yer almaz?
A) Ortak bir toprak parçası
B) Bireylerin birlikte yaşama isteği
C) Bireylerin iş birliği yapması
D) Etnik ve dini ayrımcılığın bulunması

3. Birey olarak dünyaya geldiğimiz andan itibaren çeşitli sosyal roller üstleniriz. Rollerimizin bir kısmı doğuştan sahip olduğumuz rollerdir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğuştan sahip olduğumuz rollerden biridir?
A) Öğrenci
B) Takım Kaptanı
C) Baba
D) Evlat

4. “Araçlarınızı kaldırımlara park edince bizler kaldırımları kullanamıyoruz. Lütfen yaya kaldırımlarını üzerine araçlarınızı park etmeyin.”
Engelli bir vatandaşın yaptığı bu uyarıyı dikkate alan bir araç sürücüsü için;
I. Empati kurduğu
II. Kendinden başka kimseyi umursamadığı
III. Sorumluluklarını yerine getirdiği
hangisi ya da hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

---

5. Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının özellikleri arasında gösterilemez?
A) Amaçları toplumsal sorunları çözmektir.
B) Üyeleri gönüllülük esasına göre çalışırlar.
C) Yasalara uygun olarak faaliyet yürütürler.
D) Hizmetleri karşılığında para alırlar.

---

6. Önyargı; Bir kişi ya da olaya ilişkin yeterli bir bilgi edinmeden, önceden, peşin bir karara varmış olma durumudur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi önyargının nedenleri arasında gösterilemez?
A) Farklılıklara saygılı olmamak
B) Empati kurmamak
C) Toplumsal teması arttırmak
D) Karşımızdaki kişiyi yeterince tanımamak

7. Birey olarak dünyaya geldiğimiz andan itibaren çeşitli sosyal roller üstleniriz. Rollerimizin bir kısmı doğuştan sahip olduğumuz rollerdir. Bazı rollerimizde vardır ki bunlara isteğimizle çalışarak, başarı göstererek sonradan sahip oluruz. Bunlar özgür irademizle katıldığımız grupların bize yüklediği rollerdir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi sonradan kazandığımız rollerdendir?
A) Kardeş
B) Abla
C) Öğrenci
D) Torun

8. Eski Türkler arasında Gök Tanrı inancı yaygındı. Ölen kişileri eşyaları ile birlikte yuğ adı verilen bir törenle gömerlerdi. Ölen kişi “kurgan” denilen mezara değerli eşyaları ile birlikte gömülürdü.
Yukarıda verilen metinde asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türkler ölümden sonraki yaşama inanırlar (ahiret inancı)
B) Türkler konargöçer bir yaşam sürerler.
C) Türklerde törenler büyük öneme sahiptir.
D) Bu gelenekler günümüzde de devam etmektedir.

9. Türkler Orta Asya’nın kurak ikliminden dolayı sınırlı koşullarda tarım yapmışlardır. Bunun yerine Türkler hayvancılıkla uğraşmışlardır. Hayvanlarına geniş otlaklar bulmaya çalışan Türkler bu nedenle Konargöçer bir hayatı benimsemişlerdir. Bunun sonucunda;
I. Mimari gelişmiştir.
II. Sözlü hukuk gelişmiştir.
III. Kısa süreli hapis cezaları uygulanmıştır.
IV. Savaşçı özelliklerini kaybetmişlerdir
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri konargöçer yaşam tarzının sonuçları arasında gösterilebilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, III ve IV

10. Veraset Sistemi; ülkenin hanedanın ortak malı sayılmasına denir. İlk Türk devletlerinde kullanılan Bu uygulamayla ölen hakanın yerine ailenin tüm erkek bireyleri tahta geçme hakkına sahiptirler.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi veraset sisteminin olumsuz sonuçları arasında gösterilebilir?
A) Ülke topraklarının kısa sürede genişlemesi
B) Deneyimli hakanların yönetime geçmesi
C) Türkler arasında birlik ve beraberliği sağlaması
D) Taht kavgalarına ve Türk devletlerinin kısa sürede yıkılmalarına neden olması

11.
I. Tarihte bilinen ilk Türk devletidir
II. En güçlü dönemlerini Mete Han döneminde yaşamışlardır
III. En önemli eserleri Oğuz Kağan Destanı’dır
Yukarıda özellikleri verilen devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kutluk Devleti
B) Köktürk Devleti
C) Uygur Devleti
D) Asya Hun Devleti

---

12. Eski Türklerin yönetim sistemi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) Hükümdarın tanrıdan kut alması
B) Halkın yönetimde söz sahibi olması
C) Ülkenin doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrılması
D) Kurultay adı verilen bir danışma meclisinin bulunması

---

13. İslamiyet’ten önce Arap Yarımadası’nda Cahiliye Dönemi diye adlandırılan bir dönem yaşanıyordu. Bu döneme Cahiliye Dönemi denmesinin nedeni o bölgede yaşayan insanların medeni açıdan geri kalmaları ve toplumsal ahlak anlayışının çökmüş olmasıdır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Cahiliye Döneminin özellikleri arasında gösterilemez?
A) Kadınlara ve kız çocuklarına değer verilmezdi.
B) Putperestlik yaygındı.
C) Okuma yazma çok yaygın değildi.
D) Araplar arasında siyasi birlik sağlanmıştı.

14. Peygamberimizin vefatının ardından yönetime gelen ilk halifedir. Bu dönemde iç karışıklıklar bastırılmış, devletin parçalanması önlenmiştir. Savaşlarda pek çok hafızın şehit olması nedeniyle Kur’an-ı Kerim kitap hâline getirilmiştir.
Yukarıda verilen bilgilerde Hangi halife dönemi ilgili bir açıklama yapılmıştır?
A) Hz. Ali
B) Hz. Osman
C) Hz. Ömer
D) Hz. Ebubekir

15. İslamiyet’ten önce Arap Yarımadası’nda çeşitli devletler kurulmuş ama birlik sağlanamamıştı. Kabilelere bölünmüş Araplar arasında sürekli devam eden kan davaları yaygındı.
Yukarıda verilen bilgilerde İslam öncesi Arap toplumu ile ilgili hangi alanda bir açıklama yapılmıştır?
A) Edebiyat
B) Kültürel özellikler
C) Siyasi durum
D) Dinsel inanış

16. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamiyeti kabulleri ile hayatlarında meydana gelen değişikliklerden biri değildir?
A) İslam öncesinde görülen kurultay, divan adı verilen bir meclise dönüştü.
B) İslamiyet’in yayılmasıyla birlikte cami, medrese, türbe yapımı başlamıştır.
C) Hükümdarlar İslami isim ve unvanlar aldılar.
D) Göçebe hayat başlamıştır.

17. İlk Müslüman Türk devletlerinde İslamiyet’in yayılmasıyla birlikte cami, medrese, türbe yapımı da başlamıştır. Ticaret yolları üzerinde kervanların konaklayabilecekleri kervansaraylar yapılmıştır.
İslamiyet’e geçiş ile birlikte Türklerde hangi alanda bir değişim yaşanmıştır?
A) El sanatları
B) Edebiyat
C) Mimari
D) Ekonomi

18. Yusuf Has Hacib tarafından yazılan Türk-İslam Edebiyatı’na ait önemli eserlerdendir. Yazar, eserini 1070’te Karahanlı Hükümdarı Uluğ Kara Buğra Han’a sunmuştur. Bu eser ideal devlet idaresini öğretmek amacıyla yazılmıştır. Eserde dünya ve ahiret mutluluğu için nasıl bir yaşam sürülmesi gerektiği hakkında bilgi verilmiştir.
Yukarıda açıklaması verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Siyasetname
B) Divanı Lugat’it Türk
C) Kutadgu Bilig
D) Oğuz Kağan Destanı

19. 751 yılında Araplarla Çinliler arasında yapılan Talas Savaşı, Türklerin İslamiyet’i kabul etmesindeki etkenlerden biridir. Türklerin Arapları desteklediği bu savaş sonrasında, Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerine Abbasi sarayında önemli görevler almalarına ortam hazırlamıştır.
Verilen açıklamaya bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşabiliriz?
A) Siyasi ittifak, dinsel etkileşime yol açmıştır.
B) Türkler, bağımsızlık için Araplarla savaşmıştır.
C) Talas savaşı ilk Türk-Çin savasıdır.
D) Türkler, İslam’dan sonra milli benliklerini kaybetmiştir.

20. Malazgirt savaşının aşağıda yer alan sonuçlarından hangisi Selçuklular için ekonomik bir kazanımdır?
A) Bizans’ın Selçuklulara her yıl vergi ödemesi kararlaştırıldı.
B) Anadolu’nun kapıları Türklere açıldı.
C) Anadolu’da İslamiyet hızla yayılmaya başladı.
D) Anadolu’nun Türk yurdu olma süreci başladı.
CEVAPLAR: DDDBD CCACD DBDDC DCCAA

---

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir