Tıklayın YKS Netlerinizi artıralım... Hafıza Teknikleriyle YKS'ye Hazırlanmak İster Misiniz?

7.Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Sınavı ve Cevapları

---

7.Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Sınavı ve Cevapları
1. Aşağıdakilerden hangisi etkili bir iletişim için yapılması gerekenlerden biri değildir?

A) Konuşurken jest ve mimiklerimizi kullanmak.
B) Karşımızdaki insan konuşurken sözünü kesmeden dinlemek.
C) Konuşmamızdaki ses tonumuzun etkili olması
D) Konuşurken karşımızdaki insanlara sürekli iltifatlar etmek.

---

2. İnsanların kitle iletişim araçlarına aşırı bağlanması, iletişim kopukluğu, çatışma ve kültürel yozlaşma, kötü amaçlarla kullanım ve başkalarının özel yaşamına müdahale etme gibi sorunlara da yol açmakta, toplumda uyumsuz bireyler ortaya çıkmaktadır.
Yukarıdaki açıklamada kitle iletişim araçlarının hangi yönüne dikkat çekilmektedir?
A) Bilgiye ulaşmada kolaylık sağlaması
B) Toplumsal sorunların çözümüne yönelik kamuoyu oluşturması
C) İletişim araçlarının zararlı yönleri
D) Uzaklarla iletişimin mümkün olması

3. İletişim yalnızca sözel iletişimden ibaret değildir. Bedenin duruş biçimi, jest (el, kol ve baş hareketleri), mimik (yüz ifadeleri), giyim, göz teması, duruş mesafesi gibi sözel olmayan iletişim kanallarını doğru kullanmak etkili iletişim için gereklidir.
Yukarıdaki anlatılan “sözel olmayan iletişim kanalları” aşağıdakilerden hangisidir?
A) Beden dili
B) Ben dili
C) Sen dili
D) Sözlü iletişim

4. Bir televizyon kanalı, üç gün önce haberlerde yayımladığı bir haberin yanlış bilgi içerdiğini, bugünkü programında tekzip yayını ile izleyicilere duyurdu.
Televizyon kanalının tekzip yayınlaması, aşağıdakilerden hangisinin ihlali üzerine yapılmış olabilir?
A) Düşünceyi açıklama özgürlüğünün
B) Özel hayatın gizliliğinin
C) Kitle iletişim özgürlüğünün
D) Doğru bilgi alma hakkının

---

5. Basın yayın kuruluşlarının verdiği bilgiler, belge ve kanıta dayanmalıdır. Toplumu yanıltacak asılsız ve yalan haberlere asla yer vermemelidir.
Bu ilkeleri dikkate almayan bir basın yayın kuruluşu için;
I. Tarafsız bir şekilde yayın yapmaktadır.
II. Kitle iletişim özgürlüğüne zarar vermektedir.
III. Doğru bilgi alma hakkını ihlal etmektedir.
yargılarından hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve III
D) II ve III

---

6. Aşağıdakilerden hangisi iletişim becerilerinden biri değildir?
A) Güzel konuşma
B) Empati kurma
C) İlgili dinleme
D) Yüksek sesle konuşma

7. Osmanlıların, fethettikleri şehirlerde farklı dinlere ait mimari eserlerin varlığını devam ettirmesi aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?
A) Diğer inançlara hoşgörü ile yaklaştıklarına
B) Mimari eserlere önem verdiklerine
C) Farklı dinleri tanımak istediklerine
D) Kendi kültürel değerlerini kabul ettirmek istediklerine

8. Fatih Sultan Mehmet döneminde Amasra, Sinop, Trabzon ve Kırım alınarak Osmanlı topraklarına katılmıştır.
Yukarıdaki yerlerin fethedilmesinin ortak nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) İstanbul’u koruma altına almak
B) Karadeniz ticaretini kontrol altına almak
C) Haçlıların desteğini almak
D) İmar faaliyetlerine önem vermek

9. Osmanlı Beyliği’nin yurt edindiği topraklar Bizans İmparatorluğu‘nun büyük kent ve kasabaları ile komşuydu. Önemli ticaret yolları üzerindeki bu şehirler ile yapılan ticaretten Osmanlı Beyliği önemli gelir elde ediyordu.
Yukarıda yapılan açıklamaya göre Osmanlı devleti yurt edindiği topraklar onlara hangi alanda avantaj sağlamıştır?
A) Siyasi
B) Ekonomik
C) Coğrafi
D) Kültürel

10.
I. Anadolu ve Balkanlarda güçlü bir devletin olmaması
II. Balkanlarda uyguladığı hoşgörü politikası
III. Padişahların yetenekli ve teşkilatçı olması
IV. Bizans devletinde taht kavgalarının yaşanması ve tekfurların halka baskı uygulaması
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Osmanlı Devleti’nin kısa sürede büyümesinde etkili olan faktörlerdendir?
A) Yalnız I
B) I ve IV
C) II, III ve IV
D) I, II, III ve IV

 

---

11. “Fatih, İstanbul’un fethinden sonra şehirden ayrılanların geri dönmeleri için gerekli tedbirleri almıştır. Ayasofya’da toplanan halka serbestçe ve hiçbir şekilde korkmadan evlerine ve işlerine dönebileceklerini ilan etmiştir. Onlara mal, can ve ırz güvenliği teminatı da vermiştir.”
Bu bilgilere göre Osmanlının yaptığı fetihlerde hangi politikayı esas aldığı söylenebilir?
A) İstimalet politikasını (hoşgörü)
B) İskân politikasını
C) Millet sistemini
D) Gaza ve cihat politikasını

---

12.
Divan üyesi Görevi
I. Defterdar Mali işleri yürütmek
II. Sadrazam Büyük davalara bakmak
III. Kazasker Padişahın mührünü taşımak
IV. Nişancı Alınan kararlara ve diğer belgelere padişahın tuğrasını çekmek
Eşleştirmenin doğru olması için hangi divan üyeleri yer değiştirmelidir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) III ve IV

13. Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferi sonucunda;
Halifelik Osmanlı devletine geçmiş.
Suriye, Filistin, Hicaz ve Mısır Osmanlı devletine katılmış.
Baharat yolu Osmanlı devletinin eline geçmiştir.
Mısır hazinesi ve bol miktarda ganimet alınmıştır.
Yukarıda verilen bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Ekonomik olarak Osmanlı’nın güçlendiği
B) Akdeniz’de üstünlüğün Osmanlıya geçtiği
C) Osmanlının sınırlarının genişlediği
D) İslam dünyasının dini liderliğini ele geçirdiği

14. Avrupa’nın çeşitli ihtiyaçlarını karşılamasın da çok büyük önemi olan İpek ve Baharat yolları Osmanlı’nın eline geçti. Böylece Avrupa ticaret konusunda Osmanlıya bağımlı hale geldi. Ancak Osmanlı devleti bu ticaret yollarından beklediği kazancı elde edemedi.
Osmanlı Devleti’nin bu ticaret yollarından istediği verimi elde edememesin de etkili olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Reform hareketleri
B) Sanayi İnkılabı
C) Fransız İhtilali
D) Coğrafi keşifler

15. Sanayi inkılabı sonucu küçük atölyeler kapanırken fabrikalar kuruldu. Üretim hızlandı. Bu durum ham madde ve Pazar ihtiyacını da beraberinde artırdı. Avrupalı devletler hammadde ihtiyacını karşılamak için güçsüz devletleri işgal ederek kaynaklarını kullanmaya başladı
Verilen bilgilere göre sanayi inkılabının hangisine neden olduğu söylenebilir?
A) Sömürgecilik yarışının başlamasına
B) ABD’nin kurulmasına
C) Mesen sınıfının ortaya çıkmasına
D) Skolastik düşüncenin yıkılmasına

16. Fransız İhtilalinin doğurduğu milliyetçilik akımı ve özgürlük fikirleri Osmanlı Devleti bünyesindeki azınlıklar arasında yayılmaya başlayınca Osmanlı devleti bu olaydan en fazla olumsuz etkilenen devletlerden birisi oldu. Hatta Osmanlı Devleti’nin dağılma sürecine girmesinde etkili oldu.
Fransız ihtilalinin Osmanlı Devletini hangi alanda daha çok etkilemesi beklenir?
A) Ekonomik B) Siyasi
C) Ticari D) Dinî

17. Aşağıda verilen Lale Devri (1718-1730) ıslahatlarından hangisi Avrupa’daki gelişmeleri yakından takip etmek amacıyla yapılmıştır?
A) Avrupa’da ilk kez geçici elçiliklerin kurulması
B) İbrahim Müteferrika ve Said Efendi tarafından İlk kez matbaanın getirilmesi
C) Avrupa tarzı mimari eserlerin inşa edilmesi
D) Kumaş ve çini fabrikalarının kurulması

18. II. Mahmut döneminde;
• Divanı Hümayun kaldırıldı yerine bakanlıklar kuruldu.
• Yeniçeri ocağı kaldırıldı. (vaka-i Hayriye)
• Avrupa’ya öğrenciler gönderildi.
Buna göre aşağıdaki alanlardan hangisi ile ilgili ıslahat yapıldığı söylenemez?
A) Yönetim B) Ekonomik
C) Eğitim D) Askeri

19. Coğrafi keşiflerin nedenlerinden hangisi keşiflerin ekonomik gerekçelerle yapıldığının göstergesi değildir?
A) Doğu ülkelerinin zenginliği ve Avrupalıların buralara gitmek için yeni yollar aramaları
B) İpek ve Baharat yolları ile gelen malların çok el değiştirmesinin fiyatları artırması
C) Avrupalıların dünyayı tanıma ve Hıristiyanlığı yayma amaçları
D) Avrupalıların, maddi sıkıntıları aşmak için altın ve gümüş gibi değerli madenlere ihtiyaç duyması

20. 15. ve 16. yüzyıllarda Avrupalılar tarafından yeni ticaret yollarının ve kıtaların bulunmasına “…………………..” denir; Avrupa’da 15. ve 16. yüzyıllarda önce İtalya’da başlayan, daha sonra diğer Avrupa ülkelerine yayılan edebiyat, sanat, düşünce ve bilim alanındaki büyük yenilik, gelişme ve anlayışlara “…………” denir.  16. yy.da Avrupa’ da dinsel alanda görülen yenilik hareketlerine ………………. denir.
Açıklamalarda boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi seçenekteki kavramlar gelmelidir?
A) Reform-Coğrafi keşifler-Rönesans
B) Coğrafi Keşifler-Rönesans-Reform
C) Rönesans-Reform –Coğrafi keşifler
D) Coğrafi keşifler-Reform –Rönesans
CEVAPLAR: DCADA DABBD ACBDA BABCB

---

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir