Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler dersine ait aşağıdaki yazılı soruları örneklerini incelemenizi tavsiye ederim.  Son derece özenle bu sınav sorularından test sorularını örnek olarak sunuyoruz. Hazırlayanlara teşekkür ediyorum. İçeriğin en altından Sınavın tamamını indirebilirsiniz.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 1.Yazılı Soruları

1. Ceyhan ve Seyhan nehirlerinin taşıdığı verimli topraklar üzerindeki Çukurova, tarihin eski dönemlerinden beri yerleşim yeri olarak kullanılmaktadır.
Buna göre bu bölgenin yerleşim yeri olarak seçilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yeraltı kaynakları bakımından zengin olması
B) Ulaşım imkânlarının gelişmiş olması
C) Tarımsal faaliyetlere elverişli olması
D) İkliminin insan yaşamına uygun olması

2. Nüfusun yeryüzüne dağılışında aşağıdakilerden hangisi daha az etkilidir?
A) İklim B) Sanayi
C) Bitki örtüsü
D) Yüzölçümü

3. Suriye’de yaşanan iç savaş nedeniyle birçok Suriyeli ülkemize gelmiştir. Bu durum
I. dış göç, II. mübadele göçü, III. zorunlu göç
gibi kavramlardan hangileri ile açıklanır?
A) I ve II.
B) I ve III.
C) II ve III.
D) I, II ve III.

4. “Bir kurt dağdan inerek iki vatandaşımıza saldırmış, biri hayatını kaybetmiş, biri de yaralanmıştır. Kuduz tehlikesine karşı bölgede bulunan 22 köye giriş çıkışlar yasaklanmıştır.”
Kütahya Valisi’nin açıklamasına göre yerleşme ve seyahat özgürlüğü aşağıda verilen hangi durum için yasaklanmıştır?
A) Suç işlenmesini önlemek için
B) Kamu mallarını korumak için
C) Bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek için
D) Kentleşmenin daha düzenli olması için

5. Aşağıda verilen icat ve bu icadı yapan uygarlık eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
İcat – Uygarlık
I- Tekerlek – Sümerler
II- Para – Lidyalılar
III- Mürekkep – Hititler
IV- Cam – Fenikeliler
A) I
B) II
C) III
D) IV

6. Sümerlerin yazıyı bulmaları ile düşünceler yazıya aktarılmaya başlanmıştır. Mısır’da ise insanlar “Hiyeroglif” denilen resimli yazı ile kendilerini ifade etmişlerdir. Fenikeliler kolay öğrenilip yazılabilen bir alfabe geliştirmişlerdi. Yazı tarih boyunca birçok uygarlığın arasındaki iletişimi sağlamış ayrıca gelecek kuşaklara bilgi aktarımını kolaylaştırmıştır.
Verilen paragrafta yazının hangi özelliğine değinilmemiştir?
A) İnsanların düşüncelerini aktarmalarına yardımcı olduğuna
B) Bilgiyi aktarmada önemli bir araç olduğuna
C) Yazının öğrenilmesinin zor ve yorucu bir iş olduğuna
D) Çeşitli milletlerin yazıyı kullandığına

7. Mısırlılar;
• Resimli yazıyı kullanmışlardır.
• Nil nehrinin taşma zamanlarını hesaplamışlardır.
• Tıp ve eczacılık alanında gelişmişlerdir.
Verilen bilgilere göre Mısırlılar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Yazıyı kullanan ilk uygarlık olduğuna
B) Bilimde ilerlediklerine
C) Sağlık alanında çalışmalar yaptıklarına
D) İnsanlık tarihine katkılarının olduğuna

8. ’Düşünce özgürlüğü en önemli özgürlüktür. İnsanı araştırmaya, düşünmeye yönlendiren özellikler ancak özgür bir ortamda işlerlik kazanır ve gelişir. Özgür olmayan bir ortam insanların kuşku ve korku içinde olmasına sebep olur.’’
Montesquieu’nün görüşlerine göre özgür düşüncenin bilime katkısı aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) Bilimsel gelişmelerin yolu açılır.
B) Fikirler daha hızlı ve kolay aktarılır.
C) İnsanlar her türlü araştırma yapabilirler.
D) Skolastik düşünce gelişir.

9. Buhara doğumlu olan İbn Sînâ, ciddi bir eğitim aldı ve oldukça erken bir dönemde tıbbi tecrübe kazandı. Onun başlıca tıp eseri olan el-Kanun fit-Tıp, beş ciltten oluşur. Bu anıt kitap, açıklık ve derinliğiyle tıp incelemeleri için aranan temel bir eser oldu. Yüzyıllar boyunca bu eser doğuda ve batıda başlıca bir başvuru kaynağı haline geldi. Birçok dile tercüme edildi ve sık sık yeniden basıldı.
Buna göre İbn Sînâ ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Eserleri kendi döneminde geçerli olmuştur.
B) Bilime öncülük eden bilim adamlarından biri olmuştur.
C) Tıp tarihinde önemli bir yere sahiptir.
D) Eserleri Batıda kabul görmüştür.

10. Yazının icadının;
I. Bilimsel gelişmelerin ilerlemesi,
II. İnsanların bilgi ve kültür düzeyinin artması,
III. Fikirlerin hızlı ve kolay yayılması
gelişmelerinden hangilerine zemin hazırladığı söylenebilir?
A) Yalnız I.
B) I ve II.
C) II ve III.
D) I, II ve III

11. Orta Çağ’da bilim ve sanatın üzerinde kilisenin egemenliği olup kimse kilisenin sözünden dışarı çıkamıyordu. Ancak kilisenin bazı düşüncelerinin yanlışlığı ortaya çıkınca kilise itibar kaybedip gücünü yitirdi.
Yukarıda verilen durum göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?
A) Bilimsel faaliyetlerin hızlanması
B) Haçlı seferlerinin başlaması
C) Ticaret hayatının canlanması
D) Skolastik düşüncenin yayılması

12. Galileo, Dünya’nın hem kendi etrafında hem de Güneş etrafında döndüğünü ispatlamıştı. Kilise, Galileo’yi bu düşüncesinden dolayı engizisyon mahkemesine çıkararak yargıladı. Ona bu düşüncesinden vazgeçmezse idam edileceğini söylediler. Galileo de bu düşüncesinden vazgeçti.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin bilimsel faaliyetlerin gelişmesine engel olduğu söylenebilir?
A) Baskı ve yasaklar
B) Maddi imkansızlıklar
C) Yeterli zamanın olmayışı
D) Bilim adamlarının tanınmayışı

13. Tarih boyunca devletler verimli topraklara sahip olabilmek için pek çok mücadeleler vermiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sebeplerinden biri olamaz?
A) Topraktan çanak ve çömlek yapılması
B) Toprağın başlıca üretim ve geçim kaynağı olması
C) Toprağın üretimde olduğu kadar yönetimde de önemli olması
D) Geniş topraklara sahip devletlerin güçlü olması
14. Tımar, devlete ait arazinin, savaşlarda yararlılığı görülen, kale yapım ve tamirinde bulunan, devlete hizmet eden askerlere ve diğer hizmetlerde bulunan kişilere verilmesidir. Bu sistemde toprağın işlenerek vergilendirilmesi esas alınmıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi tımar sisteminin amaçlarından biri değildir?
A) Hazineye yük olmadan asker yetiştirmek
B) Üretimde sürekliliği sağlamak
C) Devletin yönetim anlayışını değiştirmek
D) Toprağın boş kalmasını önlemek

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 1.Yazılı Sınavı

Leave a Reply