Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

8. Sınıf İnkılap Tarihi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

8. Sınıf Öğrencilerine yönelik eklediğimiz 8. Sınıf İnkılap Tarihi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları makalemiz’de yer alan sorular sayesinde İnkılap Tarihi Dersinden hem yüksek not alacaksınız. Hemde Liselere geçiş sınavına hazırlanacaksınız. İçeriğin en altında cevapları da mevcuttur. Derslerinizde başarılar dilerim.

8. Sınıf İnkılap Tarihi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

1. Mustafa Kemal’in öğrenim gördüğü;
• Manastır Askeri İdadisi
• Selanik Askeri Rüştiyesi
• İstanbul Harp Akademisi
okullara bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Bu okullarda en sevdiği derslerden biri matematik olmuştur.
B) Mustafa Kemal farklı şehirlerde öğrenim hayatını sürdürmüştür.
C) Başarılarından dolayı erken yaşlarda okuldan mezun olup orduya atanmıştır.
D) Mustafa Kemal annesinin isteği üzerine askerlik mesleğini seçerek başarılı olmuştur.
2. 1919 sonlarında, İstanbul’da Rum Patrikhanesi tarafından kurulmuş olan Mavri Mira Cemiyeti; Trakya, İstanbul ve Batı Anadolu’da Büyük Yunanistan’ı kurarak Bizans İmparatorluğu’nu yeniden diriltmek istiyordu.
Bu açıklamaya göre, Mavri Mira Cemiyetinin “zararlı” cemiyet olarak nitelendirilmesinde, aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
A) Aldığı isim
B) Kuruluş amacı
C) Kurulduğu yer
D) Kuruluş tarihi

3. “Azınlıkların hakları, komşu ülkelerdeki Müslümanların da aynı haklardan yararlanmaları şartıyla kabul edilecek ve sağlanacaktır.”
Misakı Millî kararlarından olan bu madde ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmış olabilir?
A) Ülkemizde yaşayan azınlıklara istedikleri hakları vermek
B) Millî ve ekonomik kalkınmamızı engelleyen ayrıcalıkları kaldırmak
C) Vatanın sınırlarını çizerek bütünlüğünü sağlamak
D) Sınırlarımız dışındaki Müslümanların haklarını korumak

4. Madde 1: Ülkeyi, yabancı devlet güçlerinden kurtarmak ve saldırıları önlemek amacına yönelik kurulan Büyük Millet Meclisine (BMM) karşı düşünce ve uygulamalarıyla veya yazdıkları yazılarla muhalefet ve bozgunculuk edenler vatan haini sayılırlar.
Madde 4: Olağanüstü ve aceleyi gerektiren durumlarda zanlının yakalandığı yerdeki ceza mahkemesi de yargılama yapmaya ve karar vermeye yetkilidir.
Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun bu maddeleriyle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmış olamaz?
A) Yargılamayı hızlandırmak
B) İşgallerin haksızlığını dünyaya duyurmak
C) Millî Mücadele’ye karşı çıkanları yargılamak
D) TBMM’ye karşı olumsuz hareketleri önlemek

5. Kurtuluş Savaşı’nın Güney Cephesi yerel kahramanların başarılarıyla doludur. Asıl adı Mehmet Said olan Antepli Şahin Bey, Fransızların ihtiyaçlarını sağlamaları açısından önem taşıyan Kilis – Antep yolunun kapanması için görev almıştır. O, düşmanı kesin olarak bu yoldan geçirmemek için en son mermiyi atıncaya kadar direnme kararını vererek “Düşman buradan geçerse, ben Antep’e ne yüzle dönerim, düşman ancak benim vücudumun üzerinden geçebilir.” demiştir.
Antepli Şahin Bey’in bu sözleri, aşağıdaki kavramların hangisiyle ilişkilendirilebilir?
A) Adaletlilik
B) Vatanseverlik
C) Millî egemenlik
D) İleri görüşlülük

6. Büyük Taarruz’la İzmir’in kurtarılmasından sonra, İtilaf Devletleri’nden ateşkes teklifi gelmiş ve 11 Ekim 1922 tarihinde de Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalanmıştır.
Bu antlaşmaya göre;
 Türkiye ile Yunanistan arasındaki silahlı çatışmalara son verilecek,
 İstanbul ve Boğazlar, TBMM Hükûmeti yönetimine bırakılacak ancak İtilaf Devletleri barış antlaşması imzalanana kadar buralarda kuvvet bulundurmaya devam edeceklerdi.
Bu bilgilerden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Boğazlar sorunu sona ermiştir.
B) Türk – Yunan savaşı son bulmuştur.
C) Askerî başarı siyasi gelişmelere neden olmuştur.
D) İtilaf Devletleri Ankara Hükûmetini, Türk milletinin temsilcisi olarak görmüştür.

7. Mustafa Kemal 7- 8 Ağustos 1921’de ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için Tekâlif-i Milliye Emirleri’ni yayımladı. Halkımız tüm yoksulluğuna rağmen Tekâlif-i Milliye Emirleri’ne uymuş ve Millî Mücadele’nin kazanılmasına büyük katkı sağlamıştır.
Bu durum Türk milletinin;
I. Millî birlik ve beraberlik
II. Millî egemenlik
III. Dayanışma
IV. Fedakârlık
anlayışlarından hangilerine sahip olduğunu gösterir?
A) I ve II B) II ve IV
C) I, II ve III D) I, III ve IV

8. Lozan Barış Antlaşması’nın aşağıdaki kararlarından hangisi, ülkede birlik ve beraberliği sağlamaya yöneliktir?
A) Kapitülasyonlar kaldırılacaktır.
B) Tüm azınlıklar Türk vatandaşı kabul edilecektir.
C) Boğazlar, başkanı Türk olan bir komisyon tarafından yönetilecektir.
D) Türkiye ile Yunanistan arasında Meriç Nehri sınır olacaktır.

9. Saltanat ve halifeliğin kaldırılmış olması aşağıdakilerden hangisi doğrultusunda yapılmış bir düzenleme değildir?
A) Laiklik
B) Devletçilik
C) Milli egemenlik
D) Cumhuriyetçilik

10. Çok farklı fikirlerin mecliste temsil edilmesi ve ülke yönetimine katılması demokratik bir yönetim anlayışının gereğidir.
Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine cevap olarak söylenmiştir?
A) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası neden kapatıldı?
B) Neden çok partili hayat geçilmek istendi?
C) 1924 anayasası niçin kabul edildi?
D) Halifelik neden kaldırıldı?

11. “Eğitim öğretimde birlik olmadıkça aynı fikirde, aynı düşünüş biçiminde bireylerden oluşmuş bir millet yapmaya imkân aramak boş şeylerle uğraşmak olmaz mıydı?”
Mustafa Kemal Paşa bu ifadesiyle aşağıdaki inkılaplardan hangisinin gerekçesini belirtmiştir?
A) Tevhidi Tedrisat Kanunu’nun çıkarılmasının
B) Yeni Türk harflerinin kabul edilmesinin
C) Türk Tarih Kurumunun açılmasının
D) Türk Dil Kurumunun kurulmasının

12. Türk Medeni Kanunu’nun kabul edilmesi laiklik ilkesi doğrultusunda yapılan bir inkılaptır. Bu inkılapla aile ve toplum hayatında kadın ile erkek aynı haklara sahip olmuştur. Dinî kuralların etkili olduğu daha önceki medenî hukukun yerini çağdaş ilkelere dayanan Medeni Kanun almıştır.
Bu bilgiye göre laiklik ilkesinin hukuk sisteminde meydana getirdiği değişim, bu ilkenin aşağıdaki esaslarından hangisiyle ilgili değildir?
A) Akılcılık
B) Millî egemenlik
C) Eşitlik
D) Bilimsellik

13. 1 Ocak 1935’te yürürlüğe giren Soyadı Kanunu’na göre;
 Her Türk vatandaşı bütün uygar toplumlarda olduğu gibi öz adından başka bir soyadı alacaktır.
 Seçilecek soyadın Türkçe olmasına dikkat edilecek; rütbe, makam, yabancı ırk ve millet belirten tanımlamalar içermeyecektir.
Verilen bilgiye göre Soyadı Kanunu’yla aşağıdakilerden hangisi amaçlanmamıştır?
A) Millî egemenlik
B) Millî kimlik
C) Toplumsal eşitlik
D) Çağdaşlık

14. “Başladığımız inkılap ve yenilik bir an bile durmayacaktır, bizden sonraki devirlerde de böyle olacaktır.”
Atatürk’ün bu sözü Atatürkçü düşünce sisteminin hangi yönünü vurgulamaktadır?
A) Ulusallığını
B) Dinamikliğini
C) Demokratikliğini
D) Bilimselliğini

15. Cumhuriyetçilik ilkesinin gereği olarak;
 Saltanat kaldırılmış,
 Cumhuriyet ilan edilmiş,
 Vatandaşa seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır.
Bu yeniliklerden hareketle cumhuriyetçilik ilkesi Türk toplumuna aşağıdakilerden hangisini sağlamıştır?
A) Millî eğitimde birliği
B) Din ve vicdan hürriyetini
C) Gelir dağılımında eşitliği
D) Yönetimde söz sahibi olmayı

16. Atatürk’ün “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir.” sözü, milliyetçilik ilkesinin aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle ilgilidir?
A) Birleştirici
B) Akılcı
C) Çağdaş
D) Özgürlükçü

17. Devletçilik ilkesi ekonominin yanı sıra sosyal ve kültürel alanlardaki gelişmeleri destekleyerek devlete bu alanda da görevler vermiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi devletçilik ilkesi gereği sosyal ve kültürel alanda yapılmış faaliyetlerden biridir?
A) Etibank’ın kurulması
B) Devlet tiyatrolarının açılması
C) Gölcük Tersanesinin inşa edilmesi
D) Karabük Demir – Çelik fabrikasının açılması

18. Laiklik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplardan bazıları şunlardır:
• Saltanata son verilmesi
• Halifeliğin kaldırılması
• Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesi
Buna göre “Laiklik” ilkesinin;
I. Ekonomi II. Siyaset III. Eğitim IV. Yönetim
alanlarının hangilerinde bir değişim meydana getirdiği söylenebilir?
A) Yalnız II
B) I ve III
C) I ve IV
D) II, III ve IV

19.
I. Tarım Kredi Kooperatiflerinin kurulması
II. Halifeliğin kaldırılması
III. Saltanatın kaldırılması
IV. Millet Mekteplerinin açılması
Yukarıda verilen inkılaplardan hangileri hem laiklik hem de cumhuriyetçilik ile ilgilidir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV

20. Gelir düzeyi ne olursa olsun herkesin aynı eğitim fırsatlarına sahip olması, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilişkilidir?
A) Devletçilik
B) Laiklik
C) Halkçılık
D) Cumhuriyetçilik
CEVAPLAR: B B D B B A D B B B A B A B D A B D C A

Leave a Reply