Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

9. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları test

Değerli Takipçilerimiz 9. Sınıf  Tarih 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları test sorularını sizler için ekliyoruz. Cevapları üzerinde işaretlidir. Bu sebeple cevaplarını ayrıca aramak zorunda kalmayacaksınız. Testleri çözerek sınavlarda daha başarılı olabilirsiniz. 

9. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları test

S.1)  Emevilerin hangi özelliği Türkler arasında İslam’ın hızla yayılmasını geciktirmiştir?

A)Savaşçı olmaları

B)Endülüs’ü almaları

C)Arap Milliyetçiliği politikaları

D)Halife olmaları

E)Sınır komşusu olmaları

 

S.2-  Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslam’a hizmetleriyle ilgili değildir?

A)İslam’ı değişik bölgelere yaydılar.

B)Türk-İslam kültürü oluşturdular.

C)Haçlı seferleriyle mücadele ettiler.

D)Önemli bilim adamları yetiştirdiler.

E)Eğitim amacıyla medreseleri kaldırdılar.

 

S.3– Aşağıdakilerden hangisi Mısır’da kurulan ilk Türk-İslam Devleti’nin kurucusudur?

A)Humareveyh

B)Muhammed

C)Unuçur

D)Kafur

E)Tolunoğlu Ahmet

 

S.4) -840 yılında kuruldu

       -Kurucusu Bilge Kül Kadir Han’dır.

       -1042’de devlet ikiye ayrıldı.

Yukarıdaki bilgiler hangi devlete ait özelliklerdir?

A)Gazneliler

B)Eyyubiler

C)Memlükler

D)Karahanlılar

E)İhşidiler

 

S.5) Aşağıdakilerden hangisi Türk devlet yöneticilerinin İslam’dan önceki unvanları arasında gösterilemez?

A) Sultan      

B) Kağan

C) İlteber       

D) İdikut   

E)Şanyu

 

S.6) ”İlk Türk-İslam eserlerinden Yüknekli Edip Ahmet’in ahlak kitabının adı nedir?

A) Divan-ı Lügatit-Türk

B) Atabetül Hakayık

C) Divan-ı Hikmet

D) Mesnevi

E) Siyasetname

 

S.7)  Aşağıdaki eserlerden hangisi Yusuf Has Hacibin ”Mutluluk veren bilgi” anlamına gelen eseridir?

A)Seyahatname              

B)Atabetül Hakayık

C)Divan-ı Lügati’t-Türk    

D)Kutadgu Bilig   

E)Mesnevi

 

S.8)   Aşağıdakilerden hangisi Gazneliler ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

A) 963’te kuruldu.

B) Kurcusu Alp Tigin’dir.

C) En önemli hükümdarı Mahmut’tur.

D) Hindistan!a sefer yaptılar.

E) Yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir.

 

S.9) Büyük Selçukluları kuranlar Oğuzların hangi boyuna mensupturlar?

A) Kınık         

B) Kayı    

C) Töre     

D) Yazır        

E) Avşar

 

S.10)   I-Alp Arslan’ın Ani kalesini alması

            II-Talas Savaşı

            III-Divan-ı Lügati-t Türk’ün yazılması

Yukarıdaki olayları kronolojik olarak sıralayınız.

A)   I-II-III      

B)   I-III-II   

C) III-II-I  

D)   III-I-II       

E)   II-I-III

 

S.11– Aşağıdaki hangisi 1058’de Bağdat’ta “Doğunun ve Batının Sultanı” unvanını alan Selçuklu hükümdarıdır?

A) Alp Arslan

B) Melikşah

C) Tuğrul Bey  

D) Çağrı Bey   

E) Selçuk Bey

 

S.12–  I-Tolunoğulları

          II-Osmanlılar

          III-Eyyubiler

Yukarıdaki Mısır’a hakim olan Türk devletlerini kronolojik olarak sıralayınız.

A)   I-II-III      

B)   II-I-III  

C) IIII-II-I

D)   III-I-II     

E)   I-III-II

 

S.13-Büyük Selçukluların yıkılmasında etkili olan ve Hasan Sabbah’ın görüşlerini savunan fikirlere ne denir?

A) Şiilik           

B) Batınilik 

C) Akıncılık

D) Fütüvvet    

E) Eyalet

 

 S.14– Aşağıdakilerden hangisi Selçuklu ordu bölümlerinden birisi değildir?

A)Gulaman-ı Saray   

B)Eyalet birlikleri    

C)Türkmenler

D)Kümbet                

E) Sipahiler

 

 

S.15– Selçuklu sarayındaki sultanın atlarının ve diğer hayvanlarının bakımını yapan görevli kimdir?

A)  Emir-i Ahur         

B)  Emr-i Meclis  

C)  Serhenk

D)  Emr-i Silahdar   

E)  Emr-i Dad

 

S.16– Aşağıdaki toprakların hangisinin geliri hükümdarlara aittir?

A) Has      

B)İkta  

C) Mülk      

D) Vakıf    

E)Tarım

 

S.17-İlk Türk-İslam devletlerinde güzel yazı yazma sanatına hangi isim verilir?

A)Mimari     

B)Tezhip     

C)Hat     

D)Minyatür   

E)Çinicilik

 

S.18Aşağıdakilerden hangisi gemi inşa yeri olarak kullanılmaktadır?

A) Han  

B) Tersane  

C) Kervansaray 

D) Kümbet  

E) Saray

 

S.19) Alparslan ve Melikşah’a vezirlik yapan ünlü devlet adamı kimdir?

A) Tonyukuk   

B) Nizamülmülk    

C) Hasan Sabbah                 

D) Ahmet Yesevi                          

E)Sancar

 

S.20– Doğu Roma İmparatorluğu’nun diğer isimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pers   

B) Kutluk    

C) Hazar  

D) Bizans

E) Moğollar

 

S.21– Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’da Erzurum ve etrafında aşağıdaki beyliklerden hangisi kuruldu?

A) Danişmentliler

B) Saltuklular

C) Artuklular

D) Mengücekliler

E) Sökmenler

 

S.22– Büyük Selçuklu Devleti’nin kurulduğu savaş nedir?

A) Malazgirt      

B) Dandanakan

C) Talas             

D) Serahs      

E) Katvan

 

S.23- Yaptıkları akınlarla Hindistan’da İslamiyet’in yayılmasını sağlayan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Selçuklular

B) Karahanlılar

C) Tolunoğulları

D) Akşitler

E) Gazneliler

 

S.24- Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçukluların dağılmasıyla ortaya çıkan atabeyliklerden değildir?

A) Salgurlular     

 B) İldenizoğulları

C) Beg-teginoğulları

D) Zengiler

E) Samanoğulları

S.25-  Büyük Selçuklularda ordunun her türlü ihtiyacıyla aşağıdakilerin hangisi ilgilenmiştir?

A)   Divan-ı İşraf

B)   Divan-ı Arz

C)   Divan-ı İstifa

D)   Divan-ı İnşa

E)   Divan-ı Mezalim

6 Comments

Leave a Reply