Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

9. Sınıf Tarih 1. dönem 2. yazılı soruları Test şeklinde

9. Sınıf Tarih 1. dönem 2. yazılı soruları Test şeklinde
1. Tarih, geçmiş dönemlerde yaşayan insan topluluklarının bütün faaliyetlerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde yer ve zaman göstererek ve belgelere dayanarak açıklayan sosyal bir bilimdir.
Buna göre tarihi olayları incelemek isteyen bir araştırmacı aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullanamaz?
A) Kaynak taraması yapma
B) Olayların kronolojik sınıflamasını yapma
C) Olaylar arasında bağlantı kurma
D) Olayın geçtiği yerde araştırma yapma
E) Olayları gözlemleyerek birbirleriyle karşılaştırma

 

2- Tarihçi araştırmalarında değişik kaynaklardan yararlanarak tarihi olayları inceler. Bu kaynaklar yazılı ve sözlü kaynaklar olmak üzere ikiye ayrılır.
Aşağıdakilerden hangisi tarihçinin yararlandığı sözlü kaynaklardan biri değildir?
A) Tarihi şiirler
B) Destanlar
C) Menkıbeler
D) Efsaneler
E)Şecereler

3- Türklerin tarihi süreç içerisinde çeşitli takvimler kullanmalarında,
Ị-astronomi bilimine ilgi duymaları
II-İslamiyet’i kabul etmeleri
III-Avrupa devletleriyle ekonomik ve sosyal ilişkileri kolaylaştırmak istemeleri
Gibi durumlardan hangileri etkili olmuştur?
A)YalnızI
B)YalnızII
C)YalnızIII
D)I,III
E)I,II,III

 

4-Aşağıdakilerden hangisi hikayeci tarih yazıcılıyla ilgili değildir?
A) MÖ 5. yüzyılda ortaya çıkmıştır
B)Sebep sonuç ilişkileri üzerinde durulmaz
C)XVIII. yüzyıla kadar Avrupa ve İslam dünyasında bu tarz eserler yazılmıştır
D)Bu tarzın ilk temsilcisi Tukidides’tir
E)Bu tarz yazımda hikaye ve efsanelere yer verilir.

 

5-Osmanlı Devleti’nde tarih yazıcılığındaki temel amaç aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)Devletin başarılarının gelecek nesillere aktarılması
B)Padişahların hayatlarının ve başarılarının öğretilmesi
C)Devletin uygulamalarına yönelik sonradan ortaya çıkabilecek iddia ve taleplere karşı kanıt oluşturma
D)Türklerin İslam tarihindeki rolünü ortaya koyma
E)Türklerin dünya tarihindeki yerini araştırma 

 

6- Tarih olaylarının ve medeniyetlerin meydana gelmesinde tabiat şartlarını ve yer şekillerini inceleyerek tarihe yardımcı olan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Arkeoloji
B) Coğrafya
C) Antropoloji
D) Nümizmatik
E) Etnografya

 

7-İlkçağ medeniyetleri arasındaki ticari ilişkileri araştıran bir araştırmacı aşağıdaki tarihe yardımcı bilimlerden hangisine başvurursa konuyla ilgili bilgilere daha kolay ulaşır?
A) Filoloji
B)Arkeoloji
C) Nümizmatik
D) Diplomatik
E) Kronoloji

8-Eski Yazıları okuyarak tarihe yardımcı olan bilim hangisidir?
A)Nümizmatik
B)Heraldik
C)Antropoloji
D)Paleografya
E)Filoloji

9- İnsanlığın “tarımsal üretime ilk geçiş” aşaması taş devirlerinden hangisine rastlamaktadır?
A) Cilalı taş Devri
B) Yontma Taş Devri
C) Kalkolitik Devir
D) Kabataş Devri
E) Bakırtaş Devri

10-İlk imparatorluklar hangi tarih devirlerinde ortaya çıkmıştır?
A)Bakır Devri
B)Cilalı Taş Devri
C) Tunç Devri
D)Yontma Taş Devri
E)Demir Devri

11-Mezopotamya’nın tarihi Sümerlerle başlar. Asya kökenli bir kavim olan Sümerler M.Ö. IV. Binde Aşağı Mezopotamya’ya yerleşmişlerdir. Burada şehir devletleri kurmuş, ilk kanunları yapmış ve yazıyı bulmuşlardır.
Aşağıdakilerden hangisi, yukarıdaki bilgilerden çıkarılabilecek bir sonuç değildir?
A) Mezopotamya medeniyetinin temelini atanlar Sümerlerdir.
B) Mezopotamya’da tarihi devirler Sümerlerle başlamıştır.
C) Bilinen ilk hukuk kurallarını Sümerler oluşturmuştur.
D) Mezopotamya’da yazıyı ilk defa Sümerler kullanmıştır.
E) Sümerlerin dünya medeniyetine büyük katkıları olmuştur.

12-Hangisi Mezopotamya uygarlıklarından değildir?
A) Elam
B)Asur
C)Babil
D)Fenike
E)Akad

13-Asurlular ticaretle uğraşmış ve Mezopotamya medeniyetinin diğer ülkeler tarafından tanınmasını sağlamışlardır.
Asurluların Anadolu Kültürüne en önemli katkısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ticaret kolonileri kurmaları
B) Anadolu’ya yazıyı getirmeleri
C) Atlı askeri birlikler kurmaları
D) Ülkelerinde zengin bir kütüphane kurmaları
E) Kadeş antlaşmasının imzalanmasına neden olmaları

14-Paleografya
– Epigrafi
– Diplomasi
Tarihe yardımcı olan yukarıdaki bilimlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tarih çağlarını aydınlatan bilimlerdir.
B) Tarih öncesi devirleri anlatan bilimlerdir.
C) Yazısız kaynakların araştırılması ve incelenmesinde kullanılır
D) Tarihe yardımcı olan tabii bilimlerdir
E) Tarihi olayların geçtiği yerin belirlenmesinde yardımcı olur
.
15-İnsanlar maden kullanımında önce bakır, sonra tunç, sonra da demirden eşya yapmışlardır. Madenlerin kullanılmasında böyle bir aşama geçirilmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Doğada kolay bulunması
B) İşleme ve biçim verme kolaylığı
C) Rastlantıların etkisi
D) Bulunuş sırasının etkisi
E) Coğrafi koşullar

16-. Tarihin farklı dönemlerinde ortaya çıkan aşağıdaki gelişmelerden hangisi ekonomik yapının gelişmesine daha çok katkıda bulunmuştur?
A) Ateşi kullanmanın öğrenilmesi
B) Çivi yazısının bulunması
C) Madenden araç gereçler yapılması
D) Ok ve yayın kullanılması
E) Dokumacılığın başlaması

17. Neolitik dönemde Anadolu’nun önemli merkezlerinden biri olan Diyarbakır Çayönü’nde yapılan kazılar sonucu orak, bıçak ve tahıl öğütme taşları ortaya çıkarılmıştır.
Yukarıda verilen bilgilere göre öncelikle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılır?
A) Bölge toplumları savaşçıdır.
B) Nüfus yoğunluğu artmıştır.
C) Medeniyet gelişmiştir.
D) Tarımsal üretim yapılmıştır.
E) Nüfus artışı ile göçler başlamıştır

18- Aşağıdakilerden hangisi ilk Osmanlı Vakanüvisti(tarihçi)’dir
A) Aşık Paşazade
B)Oruç Reis
C)Naima
D)Hoca Saadettin
E)Peçevi

 

19-Tarih öncesi devirlerin aydınlatılması için yapılacak en önemli iş bu devirlere ait toprak altında kalan malzemelerin gün yüzüne çıkarılmasıdır.
Buna göre bir tarihçi tarih öncesi devirlerin aydınlatılmasında tarihe yardımcı aşağıdaki bilim dallarından en fazla hangisinden faydalanır?
A) Karbon 14
B) Arkeoloji
C) Paleografya
D) Antroponomi
E) Etnografya
20- I-Anadolu’nun Türkleşmesi
II-Mohaç Meydan Savaşı
III-Talas Savaşı
IV-Türklerin islamlaşması
Yukarıdaki öncüllerden hangisi ya da hangileri olguya örnek olamaz?
A)I,IV
B)IV
C)II,III
D)I
E) I,III

21-Tarihte bilinen ilk yazılı hukuk kuralları hanisi tarafından yapılmıştır?
A)Hammurabi
B) Sargon
C) Urnamu
D) Urugakina
E)Asurbanipal

22- I. Babil Devleti hangi devlet tarafından yıkılmıştır?
A)Akad
B) Elam
C) Hitit
D) Pers
E) Asur

22-Aşağıdaki destanlardan hangisi Sümerler’ e aittir?
A) Yaradılış
B)Türeyiş
C) Şu
D) İlyada
E) Manas

1-E

2-E

3-E

4-D

5-B

6-B

7-D

8-D

8 Comments

Leave a Reply