Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

9. Sınıf tarih 1. dönem 2. yazılı soruları (Karışık) Yeni Müfredat

Yine klasik sorular ağırlıklı bir 9. Sınıf tarih 1. dönem 2. yazılı soruları sınavı ile karşınızdayız. Bu sefer klasik sorular biraz daha ağırlıklı. Bu soruların cevaplarına çalıştığınız zaman aynı zamanda yazılı sınav konusunda hazırlıklarınızı da yapmış olacaksınız.

A- Aşağıda verilen ifadelerden doğru yargı içerenlere (D), yanlış yargı içerenlere (Y) harfi yazınız. (5*2=10 puandır.)
1-(………)Olay;tarihte insanlığı etkileyen siyasi,sosyal,kültürel,ekonomik,dini konularda kısa sürede meydana gelen gelişmelerdir.
2-(………)Epigrafi,dillerin tarihini,gelişimini ve değişimini araştırarak tarihe yardımcı olan bir bilim dalıdır.
3-(………)Hititler yalnız insanları değil hayvanları ve bitkileri korumak içinde yasalar çıkarmıştır.
4-(………)Topraklarında oturan çeşitli milletleri egemenliği altında toplayan devlet biçimine imparatorluk denir.
5-(………)Dini baskılar nedeniyle göçlerin İlk Çağ’da ki örnekleri Filistin bölgesindeki Yahudi sürgünleri ve ilk Hristiyanların Roma baskısından kaçmaları gösterilebilir.

Miladi-Çayönü-Pankuş-Dogmatizm-Çatalhöyük-Hellenizm-Oligarşi-Senato-Hicri-Monarşi-Satraplık-Şehinşah

B- Aşağıdaki verilen boşlukları yukarıda verilen kelimelerden doğru olanları alarak doldurunuz. (5*2=10 puandır.)
1-Günümüzde İslam dünyası,dini gün ve geceleri……….………………………takvimine göre belirlemektedir.
2- Anadolu’daki köy yaşamından kentsel yaşama geçişin ilk örneği(ilk şehir yerleşmesi),Konya’nın Çumra ilçesi yakınlarında bulunan……………………………….… yerleşkesidir.
3-Büyük İskender’in Asya’ya yönelik faaliyetleri Batı ile Doğu kültürlerinin karışması sonucunda ……………………………. adında yeni bir kültür ortaya çıkmıştır.
4-Siyasi gücün tek bir kişinin elinde bulunduğu ve yönetimin genellikle kan yoluyla aile bireylerine geçtiği yönetim biçimine …………………………… denir.
5-Hititlerde kralın yanında ………………………………… adında bir meclis vardı.

C- Aşağıdaki soruları kısaca yanıtlayınız. (6*5=30 puandır.)
1-İlk Çağ’dan itibaren dünya ticaretinde hakim rol oynayan ticaret yolları hangileridir? Yazınız.

2-Orta Çağ’daki önemli ticaret mekanları nelerdir?5 tanesini yazınız.

3- Tarihin bilinen ilk yazılı antlaşmasının adı nedir?Kimler arasında yapılmıştır?Yazınız.

4- Aşağıdaki kanunların oluşturulması ve ortaya çıkmasında hangi uygarlıklar etkili olmuştur?Karşılarına yazınız.

-Urkagina Kanunları :
-Hammurabi Kanunları :
-On Emir :

5-İlk çağ medeniyet alanlarına bakıldığında Sümerlerde,İyon ve Dorlarda,Mısır’da şehir devletleri kurulmuştur.Bu şehir devletlerine verilen isimleri yazınız.

-Mısır :
-Sümer :
-İyon ve Dorlar :

6—İlk Çağ medeniyetlerinde hükümdarların güçlerinin meşruiyet kaynakları(gücün meşruiyet kaynağı) nelerdir? Yazınız.

D-Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yapınız. (10*5=50 puandır.)

1- Aşağıdakilerden hangisi tarih öğrenmenin sağladığı faydalardan biri değildir?
A) Yarınları inşa etmemize katkıda bulunur. B) Toplumsal birlik ve beraberliğe hizmet eder.
C) Millet olma bilincini geliştirir. D) Eleştirel düşünme ve muhakeme yapma yeteneğini geliştirir.
E) Kendi milletini yüceltme becerisi kazandırır.

2- Miladi 1374 yılının yüzyıl olarak tanımlanması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) 12. Yüzyılın I. yarısının, II. Çeyreği
B) 13. Yüzyılın II. yarısının, III. Çeyreği
C) 13. Yüzyılın I. yarısının, II. çeyreği
D) 14. Yüzyılın II. yarısının, III. Çeyreği
E) 14. Yüzyılın II. yarısının, IV. Çeyreği

3- Tarihî olaylar hakkında bilgi veren her türlü malzemeye “kaynak” denir.
Aşağıdakilerden hangisi Tarih Öncesi Devirlerin aydınlatılmasında kullanılan kaynaklardan biri değildir?
A) Kil tabletler B) Madeni ok uçları C) Obsidyenden yapılmış bıçaklar D) Çanak, çömlekler E) Megaron tipi evler

4- ● Ziggurat adı verilen tapınaklar inşa etmişlerdir. ● Ay yılı esasına dayalı ilk takvimi oluşturmuşlardır.
● Tarihte ilk yazılı kanunları hazırlamışlardır.
Bazı özellikleri verilen İlk Çağ uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mısır B) Babil C) Sümer D) Akad E) Asur

5- İlk Çağ uygarlıkları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Hititler, Anal denilen yıllıklar oluşturmuşlardır.
B) Yunanlılar, Botanik ve zooloji alanlarının temelleri atılmıştır.
C) Frigler, tapates denilen halı ve kilimleri dokumuşlardır.
D) İbraniler, tek tanrılı semavi din inancını benimsemişlerdir.
E) Fenikeliler, tarihte ilk kez madeni parayı kullanmışlardır.

6- Aşağıdakilerden hangisinde I. bölümde verilen gelişmenin II. ye ortam hazırladığı söylenemez?
. I . II .
A) Perslerin posta örgütünü kurmaları İletişimin hızlanması
B) Sümerlerin ziggurat denilen gözlemevleri yapmaları Gök biliminde gelişmeleri
C) Mısırlılarda ahiret inancı Mumyacılığın ortaya çıkması
D) Yunanistan’da tarıma elverişli toprakların azlığı Deniz ticaretinin gelişmesi
E) Lidyalıların parayı kullanmaları Helenizm adında yeni bir kültürün ortaya çıkması

7- Aşağıda Mısır Medeniyeti ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) Hammurabi Kanunlarını hazırlamışlardır. B) Nil Nehri etrafında ortaya çıkmıştır.
C) Piramit adı verilen anıt mezarlar yapmışlardır. D) Güneş takvimini kullanmışlardır.
E) Matematik ve tıp alanında ilerlemişlerdir.

8- Büyük İskender Mısır’da Amon-Ra rahipleri tarafından tanrı-kral ilan edilmiş; Didim Apollon Tapınağı kâhini tarafından “Zeus’un oğlu” olarak adlandırılmıştır.
Bu durum Büyük İskender ile ilgili aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?
A) Ülke ekonomisini güçlendirmiştir. B) Ülkeyi yönetim birimlerine ayırmıştır.
C) Helenizm uygarlığını ortaya çıkarmıştır. D) Gücünün meşruiyet kaynağını tanrısallaştırmıştır.
E) Aristokratik yönetim anlayışını benimsemiştir.

9- Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkılmasından sonra ortaya çıkıp Orta Çağ Avrupa’sına egemen olan siyasi, ekonomik, sosyal ve dinî sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Merkantilizm B) Feodalizm C) Meşrutiyet D) Makyevelizm E) Faşizm

10- Hindistan’da babadan oğula geçen bir mesleki yapı ile halkı sosyal sınıflara ayırıp, eşitliği ve millet olma
bilincini engelleyen sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Racalık B) Veda C) Kast D) Brahmanizm E) Feodalite

5 Comments

Leave a Reply