Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

9.Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB yayınları 1. Ünite Cevapları

9.Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB yayınları 1. Ünite Cevapları YENİ MÜFREDATA UYGUN
Değerli Takipçilerimiz Tarih derslerinde başarılı olmanın ve yüksek not almanın sebeplerinden biride Tarih ders kitabı Cevaplarını bilmektir. Çünkü Konunun en can alıcı noktaları ve Öğrenilmesi gereken kısımları bu sorularda verilmiştir. Bu sebeple sizlere kitap cevaplarını vermeye çalışacağız. 9.Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB yayınları 1. Ünite Cevaplarını buradan sayfa sayfa takip edebilirsiniz.


9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 12 Cevabı
• Tarih: Ülkeleri, ulusları, toplumları, kuruluşları etkileyen eylemlerden doğan olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bu olaylar arasındaki nedensel bağları, bunların daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını, karşılıklı etkilenmeleri, her ulusun kurduğu uygarlıkları, ulusların kendi iç sorunlarını vb. inceleyen bilim
• Olay:
• Kaynak :
• Olgu :
• Kronoloji :
• Takvim :
• Millî Kültür :
• Arkeoloji :

1. İnsanoğlunun, geçmişte yaşanmış olayları öğrenmek istemesinin
nedenleri nelerdir?
Merak duygusu
2. Toplumsal bilincin oluşmasına tarih öğrenmenin katkıları nelerdir?
CEVAP: Toplululuk halinde yaşamak bazı sorumlulukları da beraberinde getirmektedir. Bu sorumluluklar toplumsal bilincin oluşmasını sağlar. Toplumsal bilincin oluşması insanların elindedir. İnsanların elinde olan eğitimin gerçekleşmesi de bilincin oluşmasında etkili olmaktadır.

Toplumsal bilincin oluşmasında tarih öğrenmenin de etkisi vardır. Tarih geçmişle olan bağın kuvvetlenmesinde ve insanın ata ve analarıyla olan bağının köklü bir şekilde incelenmesinde ve ortaya konmasında etkili olmaktadır. Geçmişe dayalı ve geleceğe daha planlı bir şekilde bakmak tarihin öğrenilmesinde ve toplumsal bilincin sağlanmasında önemlidir.

Toplumsal bilincin oluşmasında eğitim ve tarih öğrenimin etkisi çoktur. Bu nedenle tarih öğrenimine özellikle dikkat edilir ve akademide önemli bir yeri vardır.

3. Günlük yaşamda karşılaşılan tarihî bilgilerin doğruluğunun tespit edilmesinde uygulanması gereken yöntemler nelerdir?
CEVAP: Tarama (Kaynak Arama)
Tasnif (Sınıflandırma)
Tahlil (Çözümleme)
Tenkit (Eleştiri)
Terkip (Sentez)

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 13 Cevabı
Hafızasını kaybeden insan, geleceğini planlayabilir mi? Neden?
Cevap: Geçmişi olmayanın geleceği olmaz. Geçmişte yaptıklarını hatırlamayan geleceğe ilgili plan yapamaz.


Tarihle ilgili tanım ve yorumlara dikkat edildiğinde hangi ortak noktalara ulaşılır?
Cevap: Geçmişten Bahsetmesi,

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 15 Cevabı
Metindeki olay ve olgular nelerdir?

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 16 Cevabı
Tarihî bir olayın aydınlatılmasında hangi kaynaklar daha güvenilirdir?

CEVAP: Elbetteki Yazılı Kaynaklar ve 1.Elden kaynaklar

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 17 Cevabı
Metne göre tarih biliminin hangi bilim dallarından yararlandığı söylenebilir?

CEVAP:Filoloji, Epigrafya, Paleografya, Arkeoloji

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 18 Cevabı
Anthony Smith’in (Antoni Simit) “Hafıza yoksa kimlik yoktur; kimlik yoksa ulus yoktur.” sözünden ne anlıyorsunuz?
Cevap: Bir toplumun hafızası demek onun tarihi demektir. Geçmişten günümüze geldiği her yol her ilerleme demektir. Bundan dolayı o günleri o gelenek ve görenekleri bilmeden bugünü bilmek yorumlamak mümkün değildir. Bugün bir kimlikten bahsediliyorsa o kimliği oluşturan unsurlardır. Bu unsurları da ancak tarih sayesinde bilebiliriz.

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 20 Cevabı
İnsan hakları kavramının ortaya çıkmasını sağlayan gelişmeler neler olabilir?
CEVAP: İkinci Dünya savaşı sonrası gelişmeler ve Aşırı derece de insan hakları ihlalleri olabilir.

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 21 Cevabı
Verilen rakamlar size ne anlam ifade etmektedir? Siz olsaydınız yukarıdaki tarih cetveline hangi tarihi koymak isterdiniz? Neden?
CEVAP: Bu duruma göre değişebilir ama belki herkes kendi doğum tarihini koymak isteyebilir.

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 24 Cevabı

Aşağıdaki terimleri birer cümleyle açıklayınız.
Tarih : Tarih Geçmişte meydana gelen olayları neden sonuç ilişkisi içerisinde belgelere dayanarak anlatan objektif bir bilim dalıdır.
Kronoloji : Tarihi olayları sıraya koyan bilim dalı
Hafıza : Tarih bilimi açısından GEÇMİŞ olarak ifade edebiliriz.
Millî Kimlik: kişinin vatanına, milletine ve devletine olan bağlılığı ile ailesine, dinine ve geleneklerine olan bağlılığının kavram olarak temsil edilmesidir

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Olay ve olgu arasındaki farklılıklar nelerdir?
CEVAP:– Hayat içerisinde tek tek meydana gelen değişmelere olay denir.
– Olgu ise, aynı türdeki olayları bir bütün olarak anlatmak için kullanılan bir kavramdır.
– Olgu, olaya göre daha soyut ve geneldir. Belli bir yer ve zaman söz konusu değildir.
– Olayı olgudan ayıran diğer önemli bir özellik ise olayın başlangıç ve bitiş tarihinin belli olmasıdır.
– Olaylar belli bir süre içerisinde meydana gelir; Anadolu’nun fethi, Kurtuluş Savaşı, Lozan Barış Antlaşması tarihi bir olaya örnek (bilgi yelpazesi.net) olarak gösterilebilir.
– Olgu genellik ve süreklilik gösterir, Anadolu’nun Türkleşmesi, Türkiye’nin çağdaşlaşması tarihi olguya örneklerdir.

2. Hicrî takvim ile miladi takvim arasındaki farkları belirterek bunların günlük hayatımıza etkilerini açıklayınız.
CEVAP:• Hicri Takvim’de bir yıl 354 gündür. Miladi takvimde ise bir yıl 365 gün 6 saattir.
• Hicri Takvim’de başlangıç Hz. Muhammed’in hicretidir. Miladi takvimde ise başlangıç, Hz. İsa’nın doğum tarihidir.
• Hicri Takvim’de ay yılına göre düzenlenmiştir. Miladi takvimde ise güneş yılına göre düzenlenmiştir.

Bu farklar sadece dini ve milli bayramların hesaplanmasında günlük yaşamı etkiler. Çünkü, dini bayramlar hicri, milli bayramlar ise miladi takvime göre hesaplanır.

3. Tarih bilimini niçin öğrenmeliyiz?
CEVAP: Tarih bir milletin hafızasıdır. Bu sebeple geçmişini bilen milletler geleceklerine yön verebilirler.
4. Millî kimliğimizi belirleyen unsurları yazınız.
CEVAP: Tarih birliği, dinî inanışlar, devlet yapıları, coğrafi birliktelik, kültür birliği, örf-adet birliği musiki ve ülkü birliği milli kimliğimizi belirleyen unsurlardandır.
Din: Din, milletlerin milli kimlik oluşturmalarında çok önemlidir. Milletler dinleriyle diğer milletlerden ayrılırlar. Dinin emrettiği iş ve davranışları yaşamlarına uygulayarak milli bir kimliğin oluşmasını sağlarlar.

5. MÖ 220, 610, 1071, 1923 tarihlerinin yüzyıl ve dönemlerini belirtiniz.
MÖ 220: Millattan Önce 2 . yy
610: MS. 7. yy
1071: MS 11 yy
1923: MS 20. yy


Kültürel Miras
On iki Hayvanlı Türk takvimi, eski Türk uygarlıklarının astronomik gözlemleri sonucunda
ortaya çıkarttıkları ve günümüze bıraktıkları önemli kültürel miraslardan biridir.
Türklerin, kozmografya ilmi ile uğraştıkları ve elde ettikleri yeni buluşlar sonucunda,
eski takvimler üzerinde ilme en uygun şekilde düzeltmeler yaptıkları bilinmektedir.
Bozkırda konar-göçer hayat tarzını benimseyen Türkler; ekip biçme zamanını belirlemek,
yaylaya ve kışlağa birlikte göç edebilmek için gök cisimlerinin hareketlerini
ve gökle ilgili olayları incelemiştir. Bunun sonucunda da takvimler yapmış ve zamanı
sistemli kullanmaya başlamıştır.
İslam-Türk âlimleri bu on ikili sisteme “Tarih-i Türkistan” demiştir. On iki Hayvanlı
Türk takvimindeki maymun, tavşan, tavuk, yılan, koyun, sığır yılları zor seneler sayılmıştır.
Diğer yıllar da bahtlı anlamında “kut” yılları olarak anılmıştır.
Türklerin geliştirdikleri takvim sistemi bütün bölgeyi etkilemiş ve Asya uygarlıklarının
çoğunda aynı takvim ya da benzerleri kullanılmıştır. Günümüzde Türkler; On
iki Hayvanlı Türk takvimini kullanmamakta ancak bu takvim Çinliler tarafından hâlen
kullanılmaya devam edilmektedir. Bu nedenle bu takvim, Çin kültürüne ait bir
değermiş gibi sunulmaya çalışılmaktadır (Külcü, 2015, s.1-5’den düzenlenmiştir).
Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.
1. Türklerin takvim yapmalarının ve bunu sistemli kullanmalarının nedenleri nelerdir?

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 24 Cevabı

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 24 Cevabı

2. On iki Hayvanlı Türk takviminde kut yılları hangileridir?
CEVAP: On iki Hayvanlı Türk takvimindeki maymun, tavşan, tavuk, yılan, koyun, sığır yılları zor seneler sayılmıştır. Diğer yıllar da bahtlı anlamında “kut” yılları olarak anılmıştır.
3. Kozmografya nedir?
CEVAP:Gökbilimin, matematik ve fiziğin yalnız ana kavramlarından yararlanarak, evrenle ilgili en bellibaşlı olayları konu alan bir dalı.
4. Günümüzde On iki Hayvanlı Türk takviminin Çin takvimi olarak adlandırılmasının
gerekçeleri neler olabilir?
CEVAP:Çinin bu takvimi kullanması olabilir.
5. Sizce, günümüzde hangi ülkeler On iki Hayvanlı Türk takvimini kullanmaktadır?
Uzak doğu ve Orta asyadaki ülkeler kullanıyor olabilir.

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 25 Cevabı

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1. Tarih bilimi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Tarih biliminin yöntemi diğer bilimlerden farklılık gösterir.
B) Tarih biliminde kaynaklara ulaşmak önemlidir.
C) Tarih bilimi diğer bilim dallarından yardım alır.
D) Deney ve gözlem tarih biliminin yöntemlerindendir.
E) İnsanların faaliyetleri tarihin konusudur.

2. Tarihin tanımı üzerine farklı yorumlar yapılmıştır. Yorumlardaki bu farklılığa
rağmen tarihçilerin üzerinde durduğu noktalar genelde aynıdır. Aşağıdakilerden hangisi tarihin tanımı yapılırken üzerinde durulan noktalardan biri değildir?
A) Geçmişle ilgili olduğu
B) Merkezinde insanın yer aldığı
C) Belgelere dayandığı
D) Nedenselliğe muhtaç olduğu
E) Farklı bakış açılarına dayandığı

3. Orta Asya Türk tarihi ile ilgili bir araştırma yapmak isteyen Özge, Orta Asya’da bulunan Türk yazıtlarını okumak için aşağıdaki bilim dallarının hangisinden faydalanmalıdır?
A) Arkeoloji
B) Diplomasi
C) Epigrafi
D) Kronoloji
E) Nümizmatik

4. Geçmişteki insan faaliyetlerini, neden- sonuç ilişkisi içerisinde yer göstererek ve belgelerden yararlanarak araştıran bilim dalına tarih denir. Bu tanımda tarih biliminin hangi özelliğine yer verilmemiştir?
A) Kaynaklardan faydalandığı
B) Nedenselliğe sahip olduğu
C) Kronolojiye yer verdiği
D) Eski devirleri aydınlattığı
E) Olayların geçtiği mekânı belirttiği

5. Tarihî olay ve olgular düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi olayın özelliklerinden biri değildir?
A) Biricik ve özgündür.
B) Yer ve zaman bildirir.
C) Kısa süreli gelişmelerdir.
D) Başlangıç ve bitiş zamanı bellidir.
E) Tarihî süreçte tekrar edebilir.

6. Türkler, tarih boyunca geniş bir coğrafyada hüküm sürmüş bu nedenle de farklı kültürlerle etkileşime girmiştir.
Bu durum Türklerin kullandığı takvimlere de yansımıştır.
Buna göre;
I. İslam Medeniyeti,
II. İran Medeniyeti,
III. Roma Medeniyeti
Türklerin kullandığı takvimler dikkate alındığında yukarıdaki medeniyetlerin hangisinden etkilendiği söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

 

–BİTTİ–

One Response

Leave a Reply