İNDİRİNANDROİD UYGULAMAMIZI İNDİRİN

9.Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB yayınları 2. Ünite Cevapları

=

9.Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB yayınları 2. Ünite Cevapları

9. Sınıf Tarih Dersi MEB YAYINLARI Cevapları
9. Sınıf Tarih Dersi MEB YAYINLARI Cevapları

9.Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB yayınları Cevapları sayfa 28
KAVRAMLAR
• Konar-göçer
• Efsane
• Tablet
• Site
• Karum
• Kolonicilik
• Aristokrasi
• Tiranlık

HAZIRLANALIM
1. Medeniyetlerin ortaya çıkmasında coğrafyanın etkileri nelerdir?
2. Yaşadığınız bölgeye en yakın tarih öncesi döneme ait yerleşim yerleri nerelerdir?
3. Konar-göçer ve yerleşik toplumların ekonomik faaliyetleri nelerdir?

9.Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB yayınları Cevapları sayfa 29
Yazıdan önceki dönemlerde insanlığa ait yaşam izleri neler olabilir?

++

9.Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB yayınları Cevapları sayfa 30
Tarımın başlamasıyla insan hayatında ne gibi değişiklikler yaşanmıştır?

9.Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB yayınları Cevapları sayfa 31
Yazıdan önceki dönemde Çatalhöyük’te yaşayan insanların faaliyetleri hakkında neler söylenebilir?

9.Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB yayınları Cevapları sayfa 32
“Medeniyet, milletlerarası ortak değerler seviyesine yükselen anlayış, davranış ve yaşama vasıtalarının bütünüdür. Bu ortak değerlerin kaynağı kültürlerdir.” İbrahim Kafesoğlu
Medeniyet tanımında yer alan milletlerarası ortak değerler neler olabilir?

Türkiye’deki tarihî, arkeolojik ve coğrafi mekânlardan hangileri “UNESCO Dünya Mirası” listesinde yer almaktadır? Elde ettiğiniz bilgileri sınıf panosunda paylaşınız.

9.Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB yayınları Cevapları sayfa 33
Göbeklitepe, Çatalhöyük ve Çayönü merkezlerinin insanlık tarihine etkileri nelerdir?

9.Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB yayınları Cevapları sayfa 34
Destanların kültürel hayattaki önemi nedir?

9.Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB yayınları Cevapları sayfa 35
Ateşin kullanılmasının, insan hayatına etkileri nelerdir?

++

9.Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB yayınları Cevapları sayfa 36
Yukarıdaki sözlerden hareketle yazının insan hayatındaki önemi ile ilgili neler söylenebilir?

9.Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB yayınları Cevapları sayfa 37
Sümerler’in yazıyı icat etmesi insanlık tarihinde ne gibi değişikliklere neden olmuştur?
Yazının ve yazı araçlarının gelişimine hangi milletler katkı sağlamıştır?

9.Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB yayınları Cevapları sayfa 42
Geçmişten günümüze insanın günlük yaşamını kolaylaştıran gelişmeler nelerdir?

9.Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB yayınları Cevapları sayfa 43
Konar-göçerler ile yerleşik toplumların karşılıklı ilişkileri hakkında neler söylenebilir?

9.Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB yayınları Cevapları sayfa 45
Günümüzde siyasi nedenlerle yaşanan göçlere örnekler veriniz.

++

9.Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB yayınları Cevapları sayfa 46
İnsanların birlikte yaşama gereksinimleri hangi kurumları mecburi hâle getirmiştir?

9.Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB yayınları Cevapları sayfa 48
Günümüzde kabile anlayışına sahip topluluklar hangi bölgelerde yaşamaktadır? Sonuçları sınıfta paylaşınız.

9.Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB yayınları Cevapları sayfa 56
Mısır ve Hitit ordularınının birbirlerine üstünlük sağlayamamalarının nedenleri neler olabilir?

9.Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB yayınları Cevapları sayfa 57
Oğul ile babanın arasına girilmez, Mayasıdır Hakan’ın, Türk töresi geçilmez!” Türk Sözü
Türk töresinin siyasi ve sosyal hayata etkileri nelerdir?
Türk töresinde hırsızlık, cinayet ve ordudan kaçma suçlarının cezası nedir? Bir metin hazırlayarak sınıfta okuyunuz.

9.Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB yayınları Cevapları sayfa 59
Urkagina ve Hammurabi Kanunları’nın meşruiyet kaynakları nelerdir?

9.Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB yayınları Cevapları sayfa 60
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki terimleri birer cümleyle açıklayınız.
Meşruiyet :
Monarşi :
Aristokrasi :
Mezopotamya

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Eflatun, yazma teknolojisini insan belleği için bir dış tehlike olarak görmüş ve “Yazı
teknolojisini elde edenler kendi belleklerini kullanmayı durduracaklar ve unutkan
olacaklardır; kendi iç kaynakları yerine dış işaretlerle onları hatırlamak için yazıya
bağlanacaklardır.” demiştir.
Eflatun’un yazı teknolojisini insan belleği için bir tehdit olarak görmesinin sebepleri
neler olabilir?
2. Konar-göçerlerin askerî alanda üstün olmalarını sağlayan özellikler nelerdir?
3. Yazıdan önceki dönemde insanın hayat tarzını etkileyen unsurlar nelerdir?
4. Hammurabi Kanunları’nın genel özellikleri nelerdir?
5. Mısırlıların dinî inançlarının tıp ve mimariye olan etkileri nelerdir?
6. İlk Çağ’ın tüccar toplulukları hangileridir?

7. Tarih öncesi döneme ait Çatalhöyük’te (Görsel 2.46) yapılan arkeolojik kazıların
amaçları nelerdir?

 

9.Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB yayınları Cevapları sayfa 61
Tarihi Aydınlatan Bir Yer: Göbeklitepe
“Bereketli Hilal” olarak gösterilen Yukarı Mezopotamya, insanlık tarihinin bilinen en
eski yerleşim yeri olup Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan Urfa ve Harran’ı
kapsamaktadır. Önemli inanç merkezlerine sahip olan bu bölgede kadim Sümer, Asur
ve Bâbil gibi birçok medeniyet kurulmuştur. Bu bölgede yapılan arkeolojik kazılarda,
geçmişi 12 bin yıl öncesine dayanan Göbeklitepe’nin keşfi, dinler tarihi açısından
önemli veriler sunmuştur.
Göbeklitepe Tapınakları genellikle sonsuzluğu, bütünlüğü ve evreni simgeleyen daire
formunda inşa edilmiştir. Tapınak alanındaki kaya yüzeylerinde çok sayıda daire
sembolü yer almakta olup bu formlar Göbeklitepe’den sonra inşa edilmiş birçok
tapınakta da görülmektedir.
Bazı bilim insanları, Göbeklitepe’nin bir gözlemevi olarak kullanıldığını ifade etmiştir.
Tapınakların, yıldız ve gezegenlerle bağlantılı olduğu, gök cisimlerinin hareketlerini
izlemek ve konumlarını belirlemek için kullanıldığı görüşü neredeyse bütün antik
tapınaklar için dile getirilmiştir.
Bir tapınak olmanın ötesinde Göbeklitepe, karanlıkta kalmış bir inanç sisteminin en
önemli kanıtı olarak günümüze ulaşmıştır. Neolitik Dönem’in erken evresine ait olan
Göbeklitepe, bu dönemde yaşamış insanın inanç ve düşünce dünyasını ortaya koymaktadır.
Göbeklitepe’nin yapısal ve biçimsel özellikleri o dönemde yaşayan insanın,
sanıldığının aksine güçlü bir tanrı düşüncesine sahip olduğunu ve ileri düzeyde bir
dinî sembolizm kullandığını kanıtlamaktadır.
Göbeklitepe’nin tarih boyunca inanç merkezi olan ve peygamberler şehri olarak
bilinen Şanlıurfa’da bulunması, ülkemiz için ekonomik ve kültürel fırsat olmuştur.
Anadolu’nun ne kadar kadim ve zengin bir kültürel dokuya sahip olduğunu kanıtlayan
bu yapı, ortaya çıktığı günden beri birçok yerli ve yabancı araştırmacının ilgisini çekmiştir.
İnanç turizminin en gözde mekânlarından biri olan bu tapınağın, ülkemize çok
ciddi katkısının olacağı açıktır (Kurt-Göler, 2017, s.1111-1138’den düzenlenmiştir).

++

Aşağıdaki soruları metinden yola çıkarak cevaplayınız
1. Yukarı Mezopotamya’nın Bereketli Hilal olarak gösterilmesinin nedenleri neler
olabilir?
2. Göbeklitepe’nin daha sonra inşa edilen tapınaklara etkisi nedir?
3. Göbeklitepe’nin bir gözlemevi olabileceğinin kanıtları neler olabilir?
4. Günümüzde Türkiye’ye katkı sağlayan diğer tarihî yapıtlar hangileridir?

 

9.Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB yayınları Cevapları sayfa 62
Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1. Selin, hazırladığı proje ödevi sonrasında: “Yazıdan önceki dönemde insanın
hayat tarzı, tabiata karşı verdiği mücadelesi, sosyal ilişkileri ve inançlarını
öğrenebilmek için insanın bıraktığı izler göz önünde bulundurulur.” değerlendirmesini
yapmıştır.
Selin’in bu değerlendirmesine göre aşağıdakilerden hangisi bahsedilen dönemi niteleyen bir buluntu olamaz?
A) Ok ve yay
B) Taş balta
C) Buğday fosili
D) Kil tablet
E) Öğütme taşı

2. İlk Çağ’da Doğu ile Batı kültürlerinin kaynaşmasında;
I. uluslararası ticaret,
II. göçler,
III. Büyük İskender’in Asya seferi durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

3. Aşağıdakilerden hangisi İlk Çağ Anadolu medeniyetlerinden biri değildir?
A) Hititler
B) Frigler
C) Urartular
D) Lidyalılar
E) Akadlar

4.• Urartular tarım alanlarının sınırlı olması nedeniyle daha çok hayvancılık ve madencilikle uğraşmışlardır.
• Mısır’da Nil Nehri etrafında verimli ovaların oluşması Mısır’ın temel geçim kaynağının tarım olmasını sağlamıştır. Buna göre medeniyetlerin ekonomik uğraşlarında belirleyici olan unsur aşağıdakilerden hangisidir?
A) Coğrafya
B) Irk
C) Din
D) Kültür
E) İhtiyaçlar

5. Aşağıdakilerden hangisi “kollektif  ceza” kavramını açıklayan bir ifadedir?
A) Kadın ve erkeğe aynı cezanın verilmesi
B) Suçu işleyenin yakınlarının da cezalandırılması
C) Köle ile efendisinin farklı cezalara çarptırılması
D) Ölümle cezalandırma anlayışı
E) Bazı suçlarda kısas cezasının uygulanması

6. Aşağıdaki medeniyetlerden hangisi kolonizasyon faaliyetlerinde
bulunmamıştır?
A) Fenikeliler
B) Asurlular
C) Frigler
D) İyonlar
E) Yunanlar

7-İstediği hayat şartlarına ulaşmak isteyen insanoğlu geçmişten günümüze yeni yerler bulmak amacıyla göç etmiştir. İklimdeki değişikliklere bağlı geçim sıkıntısının yaşanmaya başlanması, politik değişiklikler, inanç gruplarının baskı altına alınması gibi gelişmeler
insanların yeni yerler aramasında etkili olmuştur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi
İlk Çağ toplumlarında görülen göç hareketlerinin nedenleri arasında
gösterilemez?
A) Sosyal
B) Dinî
C) Siyasi
D) Ticari
E) Coğrafi
8. Nil’in sularının taşması sonucu tarlaların sınırları birbirine karışmış, bu tarlaları ayırmak için Mısır’da …………… ilmi gelişmiştir. Ölümden sonraki yaşama inandıkları için ölülerini mumyalamış böylelikle insan vücudunu tanımışlar, tıp ve …………… bilimlerinde
gelişmişlerdir.
Metindeki boşluklara aşağıdakilerden hangisinin yazılması doğrudur?
I                        II
A) Matematik Biyoloji
B) Geometri Astronomi
C) Geometri Fizik
D) Matematik Kimya
E) Geometri Eczacılık

9. Toplumların ekonomik uğraşlarında coğrafyanın önemli bir belirleyici olmasında;
I. Urartuların hayvancılık ve madencilikle uğraşması,
II. Fenikelilerin deniz ticaretinde ilerlemesi,
III. Atina ve Sparta’nın tarım alanında gelişmesi durumlarından hangileri örnek olarak
gösterilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

++

10. İlk Çağlarda Persler kurmuş oldukları satraplık adındaki eyalet sistemi
ile çok geniş toprakları yönetmişler ve kendinden sonraki devletleri de etkilemişlerdir.
Buna göre;
I. İskender,
II. Roma,
III. Akad
imparatorluklarından hangileri Perslerin yönetimlerinden etkilenmişlerdir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

SPONSOR BAĞLANTI

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir