İNDİRİNANDROİD UYGULAMAMIZI İNDİRİN

9.Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB yayınları 3. Ünite Cevapları

=

9.Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB yayınları 3. Ünite Cevapları

9.Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB yayınları Cevapları Sayfa 66
• Konar-göçer
• Kast Sistemi
• Artı Ürün
• Askerî Teşkilat
• 12 Levha Kanunları
• Feodalizm
• İpek Yolu
• Kervansaray

1. Günümüzdeki ticaret merkezlerinin özellikleri nelerdir?
2. Toplum hayatına kanunların etkileri nelerdir?
3. Orta Çağ’da Avrupa’da görülen yönetim biçimleri nelerdir?

++

9.Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB yayınları Cevapları Sayfa 67
“Geçmişteki uygarlıklardan bazıları neden yıkıldılar? Ben, uygarlıkların kaderlerinin yıkılmak olduğuna inanmıyorum.” Arnold Toynbee
Arnold Toynbee’nin uygarlıkların yıkılmasına inanmamasının nedenleri neler olabilir?

9.Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB yayınları Cevapları Sayfa 68
Feodalitenin güç kazanmasında etkili olan sebepler nelerdir?

9.Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB yayınları Cevapları Sayfa 70
Gücün meşruiyet kaynağı bakımından Sasani, Bizans ve Moğol imparatorluklarının benzerlik ve farklılıkları nelerdir?

9.Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB yayınları Cevapları Sayfa 71
Veba salgınının, Avrupa’da siyasi ve sosyal hayata etkileri neler olmuştur?

9.Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB yayınları Cevapları Sayfa 72
“Ülkenin temeli vergidir, bu da adaletle yükselir, zulümle değil.” Sasani Hükümdarı Erdeşir Babekan’ın bu sözü günümüz için de geçerli midir? Neden?
Büyük İskender, Roma ve Sasani devletlerinin geniş coğrafyalara hükmetmelerindeki etkenler nelerdir?

 

9.Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB yayınları Cevapları Sayfa 73
İlk çağlardan itibaren tarım üretimini artırmak isteyen insanlar hangi faaliyetlerde bulunmuş olabilir?
Artı ürünün insan yaşantısına etkileri nelerdir?

++

9.Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB yayınları Cevapları Sayfa 74
Orta Çağ Avrupası’nda feodalite egemenken Osmanlı Devleti’nde uygulanan toprak sisteminin özellikleri nelerdir? Bir slayt hazırlayarak sınıfta sunum yapınız.

9.Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB yayınları Cevapları Sayfa 75
Kast sisteminin, Hindistan’ın siyasi birliğine etkileri nelerdir?

9.Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB yayınları Cevapları Sayfa 78
İpek Yolu’nun geçtiği bölgelere hâkim olan Türk devletleri hangileridir?

9.Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB yayınları Cevapları Sayfa 79
Tarihî ticaret yolları yeniden canlandırılabilir mi? Neden?

9.Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB yayınları Cevapları Sayfa 80
Medeniyetlerin, askerî teşkilatlanmaya ihtiyaç duymalarının sebepleri neler olabilir?

++

9.Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB yayınları Cevapları Sayfa 82
Yerleşik ve konar-göçer toplumlar arasındaki ilişkileri belirleyen unsurlar nelerdir?

9.Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB yayınları Cevapları Sayfa 83
Yusuf Has Hacip’in Kutadgu Bilig adlı eserine göre devletin ayakta kalmasını sağlayan unsurlar nelerdir?

9.Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB yayınları Cevapları Sayfa 85
Cengiz Yasası’nın ortaya çıkmasında Moğol kültürünün etkileri nelerdir?
Justinianus Kanunları ve Cengiz Yasası’ndaki aile ve ceza hukukuna ilişkin kurallardaki farklılıklar nelerdir?

ÖLÇME DEĞERLENDİRME
9.Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB yayınları Cevapları Sayfa 86
Aşağıdaki terimleri birer cümleyle açıklayınız.
Kavimler Göçü :
Feodalite :
Dogmatizm :
Toplumsal Tabaka

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Orta Çağ’da Avrupa ordularının genel özellikleri nelerdir?
2. Ticari mekânların ticaretin gelişmesine etkileri nelerdir?
3. İlk ve Orta Çağlarda üretimin yeterli aşamaya gelememesinin nedenleri nelerdir?

 

Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1. Bir toplumsal tabakalaşma olan kast sistemi aşağıdaki medeniyetlerin hangisinde ortaya çıkmıştır?

A) Sümer
B) Babil
C) Hint
D) Çin
E) Mısır

2. Feodalizmde hiç kimse tam anlamıyla hükümran değildi. Bu yüzden soylular ve vassallar arasında mücadeleler Orta Çağ Avrupası’nda uzun süren istikrarsızlıklara hatta savaşlara neden olmuştur.
Buna göre Orta Çağ Avrupası ile ilgili olarak;
I. merkezî otoritenin zayıf olduğu,
II. sınıflar arası eşitlik olduğu,
III. savaşların feodalitenin Avrupa’nın
dışına yayılmasına neden olduğu ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

3. Cengiz Han Yasası nesilden nesile aktarılan Türk ve Moğol törelerinin yazılı hâle getirilerek düzenlenmiş şeklidir.
Bu yasalar İslamiyeti kabul eden Moğol hanedanları tarafından da uygulanmıştır.
Buna göre;
I. yasaların oluşturulmasında farklı kültürlerden etkilenildiği,
II. Cengiz Han’dan önce yasaların sözlü olduğu,
III. yasaların Cengiz Han tarafından oluşturulduğu
ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

4. Aşağıdakilerden hangisi vakıflar sayesinde günümüze kadar gelen ve kamu yararına çalışan ticari yapılardır?
A) Çarşı
B) Kervansaray
C) Pazar
D) Panayır
E) Kapan

9.Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB yayınları Cevapları Sayfa 87

Tek Kuşak-Tek Yol
İpek Yolu Çin’den başlayarak Anadolu ve Akdeniz üzerinden Avrupa’da son bulan
bir ticaret yolunu temsil etmektedir (Görsel 3.18). Adını en önemli simgesi olan
“ipek”ten alan bu ticaret yolu yalnızca ticari malların değil insanların, kültürlerin ve
fikirlerin taşınmasında da aracı bir rol oynamıştır. Doğu ile Batı kültürü arasındaki
etkileşimi tarih boyunca sağlamış olan yol, alternatif güzergâhların bulunmasıyla
birlikte önemini yitirmiş olmasına rağmen son yıllarda tekrar dünya gündemine girmiştir.
2000’li yıllardan sonra artan sanayileşme ve teknolojik gelişmeler ile birlikte
ciddi bir ekonomik büyüme performansı sergileyen Çin, hemen her ülkenin iş birliği
yapmak istediği bir aktör hâline gelmiştir. Bu avantajını kullanarak etki alanını genişletmeyi
amaçlayan Çin, dünyanın en büyük ulaşım projesi olarak görülen “Tek
Kuşak, Tek Yol” yani Modern İpek Yolu (The New Silk Road) Projesini hayata geçirmek
adına önemli çalışmalar yapmaktadır. Proje; başta Çin olmak üzere bağımsızlıklarını
kazandıktan sonra dünyayla ekonomik entegrasyona öncelik veren Orta Asya Türk
Cumhuriyetleri ile Türkiye, İran ve Rusya gibi önemli ülkeleri içermektedir.
Asya, Afrika ve Avrupa’yı birbirine bağlayacak olan Modern İpek Yolu Projesi (karayolları,
tren yolları, limanlar ve enerji nakil hatlarını içeren milyarlarca dolarlık altyapı
yatırım girişimi) ile ilgili olarak ilk kez 14-15 Mayıs 2017 tarihlerinde Pekin’de bir zirve
düzenlenmiştir. 29 ülkenin devlet ve hükûmet başkanlarının katıldığı zirvede proje
dünyaya anlatılmıştır. Türkiye’nin önerdiği “Orta Koridor” projeleri ile uyum içinde
olması planlanan Modern İpek Yolu Projesi’nin, güzergâh üzerindeki ülkeleri kara,
deniz, hava ve demir yolları ve liman-boru hatları aracılığıyla birbirine bağlaması
planlanmaktadır. Modern İpek Yolu Projesi en basit hâliyle geçeceği 65 ülkeyi yol,
liman, demir yolu (Görsel 3.19), havaalanı ile birbirine bağlamayı hedeflemektedir
(setav, 2017’den düzenlenmiştir).

++

Aşağıdaki soruları metinden yola çıkarak cevaplayınız.
1. Kültürlerin ve fikirlerin taşınmasında İpek Yolu’nun önemi nedir?
2. Ülkelerin Çin ile iş birliği yapmak istemesinin nedenleri nelerdir?
3. Modern İpek Yolu Projesi hangi alanlarda yatırım girişimlerini içermektedir?
4. Entegrasyon ne demektir?
5. Modern İpek Yolu Projesi’nin günümüzde Türk ekonomisine etkileri neler olabilir?
6. Tarihî İpek Yolu ile Modern İpek Yolu arasındaki önemli farklılıklar nelerdir?

SPONSOR BAĞLANTI

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir