Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

9.Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB yayınları 4. Ünite Cevapları

9.Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB yayınları 4. Ünite Cevapları
Web Sitemizin Değerli Takipçileri Kitap Cevaplarını paylaşmaya devam ediyoruz. Bu makalemizde sizlere 9. Sınıf Tarih Dersi 4. Ünitesi olan İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası Ünitesine ait cevapları vereceğiz. Sayfa 90 İla 127 sayfalar arasını bu bölümde bulabileceksiniz. Her zaman ki gibi hatırlatmakta fayda var Eğer yanlış Ünitede olduğunuzu düşünüyorsanız Lütfen buradan Kitap Cevapları anasayfasına giderek İlgili Üniteyi bulunuz.  MEB Yayınları Kitapları Ünite snu değerlendirmeleri de dahil olmak üzere daha Önce Ünite Ünite cevaplanmıştı. Şimdi İse 9.Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB yayınları 4. Ünite Cevaplarını ekliyoruz. Başarılar dileriz. Herhangi bir sorunuz olması durumunda Lütfen yorum Bölümünü kullanmayı ihmal etmeyiniz. 91, 95, 96 , 99, , 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 ,109, 110, 113, 115,116,119, 121,122,123,124,125,126,127,  cevapları bulunmaktadır.


9.Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB yayınları Cevapları Sayfa 90
KAVRAMLAR
• Orta Asya:  Orta Asya, dar anlamıyla geçmişte Sovyetler Birliği’nin parçası olan beş ülkeyi tanımlar. Geniş anlamda ise Afganistan, Pakistan’nın kuzeyi, Çin’in batısı, Moğolistan ve Rusya’nın bir kısmı ile kuzeydoğu İran’ı içeren bölge ve bölgeyi tanımlamak için kullanılan coğrafi terim
• Boy: Ortak bir sosyal düzen içinde bir arada yaşayan, aynı soydan gelen insanların meydana getirdiği topluluk.
• İl: Türkler deDevlet
• Kut: Türklerde Tanrı tarafından Verildiğine inanılan Yönetmek yetkisi
• Toy: Kurultay
• Avrasya: Asya ve Avrupa
• Onlu Teşkilat: Onlu Sisteme göre teşkilatlanmış ordu
• Ülüş: Ülüş kelimesi, Orta Asya Türk devletine uzanan bir tarihe sahiptir. Devlet geleneğine göre ülke topraklarının hanedan üyeleri arasında paylaştırılması anlamını taşımaktadır.

1. Türkler’in ilk ana yurdu neresidir? Günümüzde Türkiye Cumhuriyeti’nin bu bölgelerde yaptığı kültürel çalışmalar nelerdir?
Cevap: Türklerin İlk Anayurdu ORTA ASYA’dır

2. İlk Türk devletlerindeki toplumsal yapının özellikleri nelerdir?
Cevap: Türk devletleri tarih boyunca mücadeleci bir milletle kaim olarak birçok devlet kurmuşlar ve savaşlara girmişlerdir. Türk devletlerinin bu özellikleri Türk milletinin şahsi özelliklerinden kaynaklanmaktadır. İlk Türk devletlerindeki toplumsal yapı sosyal ilişkileri olarak töreye dayanmaktadır. Töre sosyal hukuk olarak gelenek ve göreneklerden oluşan ve zaman içinde toplumda yerleşik hale gelen kurallardır.

Toplumda bir başa olan itaat söz konusudur. Devlet her şeyden önce gelmektedir. Vatan, namus meselesi olarak savunulmaktadır. Aile toplumun temel taşı olarak görülmektedir. Nesil ve soy bereketine inanılmaktadır. Önemli devlet kararları devlet teamüllerine göre alınmaktadır. Devletin payidar olması için şahsi çıkarlar da geride bırakılmaktadır.

3. Türkler, Orta Asya’dan nerelere göç etmiştir?
Cevap: Bu sorunun cevabını bizzat harita üzerinde göstererek vermek daha mantıklı olacaktır.

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 91 Cevapları
Avrasya, Asya ile Avrupa’nın neredeyse tamamını içine alan coğrafi bir bölgedir. Orta Asya kavimlerinin yerleşik düzene geçtiği; Türklerin, Moğolların, Slavların ve Çinlilerin yaşadığı geniş bir alan olarak kabul edilebilir.
Avrasya coğrafyası ile günümüz Türk dünyası arasında ilişki olduğu söylenebilir mi? Neden?
Cevap: Avrasya coğrafyası Asya ve Avrupa topraklarının bir arada bulunduğu iki kıtanın birbirine en yakın olduğu bir coğrafyaya verilen isimdir. Avrasya toprakları üzerinde uzun yıllar birçok medeniyet ve millet yaşamıştır. Bu coğrafya üzerinde uzun yıllar Türkler tahakküm oluşturmuştur.

Avrupa Hun Devleti, Asya Hun Devleti, Selçuklu, Osmanlı, Türkiye Cumhuriyeti, Orta Asya Türk cumhuriyetleri Asya ve Avrupa kıtalarının birbirine en yakın olan bölgelerinde devletler kurmuş ve uzun yıllar yaşamışlardır. Bu bakımdan Avrasya coğrafyası ile günümüz Türk dünyası arasında yurt edinme, yurt kurma, devlet olma, devlet kurma, millet olma ve millet olarak yaşama gibi bağlantılar bulunmaktadır.

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 94 Cevabı
Ok ve yay gerebilen kavimleri bir aile gibi birleştirdim; şimdi onlar Hun oldular.” Mete Han’ın kavimleri bir aile gibi birleştirmesinin nedenleri neler olabilir?
Cevap:Yukarıda ki söz Meta Han’a aittir. Mete Han, Hun İmparatorluğu’nun kurucusu Teoman’ın oğludur. Tarihte Asya milletlerini tek çatı altında toplayan ilk hükümdardır. Meta Han bu sözüyle ok ve yay gerebilen insanları tek çatı altında topladığını, düzenli bir ordu oluşturduğunu ve barış içerisinde yaşamalarını sağladığını anlatmak istemiştir.

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 95 Cevabı
Hunlar, Kök Türkler ve Uygurlar dışında varlığını sürdüren Türk devlet ve toplulukları nerelerde yaşamışlardır? Dilsiz harita üzerinde gösteriniz.
Cevap:

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 96 Cevabı
Kağan Gücünü Nereden Alıyor?
İlk Türk Devleti olan Asya Hun Devleti’nde hükümdarlar, Gök Tanrı’nın tahta çıkardığı Tanhu unvanını kullanmıştır. Mete Han, MÖ 176’da Çin imparatoruna gönderdiği mektupta kendisini, Gök Tanrı tarafından tahta çıkartılmış Hunların büyük Şanyü’sü olarak ifade etmiştir. Orhun Yazıtları’nda Bilge Kağan: “Tanrı irade ettiği için kut’um olduğu için kağan oldum.” demiştir. Uygur Devleti’nde de benzer durum söz konusudur. Uygurlara ait Karabalsagun Yazıtı’nda, Bögü Kağan’ın unvanı “Tengride kut bulmuş.” olarak belirtilmiştir (Kafesoğlu, 1995, s.237; Koca, 2002, s.1071; Ögel, 2001, s.67’den düzenlenmiştir).
Kut inancının Türk siyasi hayatına etkileri neler olabilir?
Cevap:  Türklerde devleti yönetme yetkisinin kağana, Gök Tengri tarafından verildiğine inanılırdı. Dolayısıyla Türklerde gücün kaynağı ilahidir. Ancak Türk kağanı hiçbir zaman kutsal varlık, yani eski Mısır medeniyetinde olduğu gibi tanrı-kral sayılmamıştır. Tarihî kayıtlardan da anlaşıldığı üzere ilk Türk devletlerinde siyasi iktidar kavramı “kut” tabiri ile ifade edilmiştir. Tanrı, Türk kağanına kut vererek hükümdarlık gücü ve yetkisi bahşetmiştir.
Kağanların görevleri nelerdir?
Cevap:T-ürklerde kağan, hem bütün devlet teşkilatının başı hem de toplumun lideri durumundaydı.
-O, devletin başı olarak iç ve dış siyaseti düzenler,
-savaş ve barışa karar verir,
-ordulara komutanlık eder,
-elçiler gönderir ve elçileri kabul ederdi.
-Ayrıca devlet teşkilatının her kademesindeki görevlileri tayin eder veya onları görevlerinden alırdıTürk devletlerinde hükümdarlara; şanyü, tanhu, han, yabgu, ilteber, idikut, erkin ve kağan gibi unvanlar verilmiştir.

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 99 Cevabı
Çin Elçisinin Raporu
981-984 tarihleri arasında Turfan Uygurları’na giden Çin elçisi Wang Yen-te’nin raporuna göre “Kao-ch’ang (Turfan) şehrinde yağmur ve kar yoktur. Aynı zamanda çok sıcaktır. Evler beyaz badanalıdır. Chinling Dağları’ndan çıkan nehir, başşehrin bütün çevresini dolaşır, tarlaları ve meyve bahçelerini sular ve su değirmenlerini işletir. Bu yerde beş hububat yetişir. Zengin insanlar at eti yerler, geri kalanlar ise sığır eti ve yaban kazı yerler. Onlar müziklerinde kopuz kullanırlar. Onlar, samur kürkü postu, keçe ve çiçek motif işlemeli elbise imal ederler. Kadınlar başlarına bir çeşit şapka giyer. Onların âdetlerine göre büyük bir kısmı ata biner ve ok atarlar. Onlar, gümüş ve pirinçten yaptıkları tüpleri su ile doldururlardı. Bu tüplere basarak suyu fışkırtırlar yahut birbirlerine su atarak spor yaparlar (İzgi, 1989, s.55-60’tan düzenlenmiştir).”
Uygur Devleti’nde kadınların sosyal hayata etkileri neler olabilir?
Cevap: Kadınlar sosyal hayatta son derece faal olarak yer alırlar.  AtaBinip ok atarlar ve Askeri hayatta da son derece faaldirler.


9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 101 Cevabı
İkili devlet teşkilatının, Türk siyasi hayatına etkileri neler olabilir?
Cevap: İkili Teşkilat devlet yönetmeyi kolaylaştırsa da Devletin kısa sürede yıkılmasına neden olmuştur.


9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 104 Cevabı
“İl (devlet) gider, töre kalır.” sözünden hareketle törenin Türk tarihine etkileri neler olabilir?
Cevap: Töre devamlıdır. Devlet yıkılsa bile töre yıkılmaz ve kurulan her yeni  devletle birlikte töre hemen hayata geçirilir.


9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 105 Cevabı
Orhun Yazıtlarına göre Türk devletlerinde kağanlar gücünü nereden almaktadır?
Cevap: Tanrıdan Almaktadır.


9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 106 Cevabı
Orta Asya coğrafyasının Türklerin yaşam biçimlerine etkileri nelerdir?
Cevap: Zorlu bir coğrafya olması ve hayvancılığa elverişli olması sebebiyle doğrudan yaşam şekillerini etkilemiştir. Böylelikle Türkler her zaman dinç ve hareketli ve hayvancılığın temel geçim kaynağı olduğu bir toplum olmuşlardır.


9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 108 Cevabı
Boyların Yaylaya Göçü
Göç alanları yani yaylalar, öyle gelişigüzel, sahipsiz yerler değildi. Her boyun veya oymağın belirli yaylası ve otlağı vardı. Yaylanın ve otlağın en güzel yerini boy beyi kendisine ayırmaktaydı. Yaylalara göç, boy beyinin emri ile başlardı. Göç hazırlığı birkaç saat içinde tamamlanırdı. Zira konar-göçer evi derme çadırlardan ibaretti. Eşyalarının hepsi de taşınabilir türden idi. Bundan dolayı geride hiçbir şey bırakılmıyordu. Göç, çift hörgüçlü develer (yüklet) veya dört tekerlekli, üstü kapalı ve öküzlerle çekilen arabalarla (kağnı) yapılmaktaydı. Bu arabalar, kadınların içinde yün eğirdikleri, dikiş diktikleri, doğum yaptıkları ve çocuklarını emzirdikleri âdeta gerçek bir konut gibi idi. Yaylalara göç, tam bir eğlence hâlini alırdı. Güzel elbiseler giyilir, yol boyunca neşeli şarkılar söylenirdi (Koca, 2002, s.16-17’den düzenlenmiştir).
Günümüzde konar-göçer hayat tarzının, ülkemizde görülmesinin nedenleri neler olabilir?
Cevap: Özellikle bazı bölgelerde hayvancılıkla uğraşılması ve hayvanlara otlak bulma düşüncesi Konar göçerliği getirmiştir.

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 109 Cevabı
Orta Asya Türk göçlerinin, Türk ve dünya tarihine olan etkileri neler olabilir (Tablo 4.1 ve Harita 4.6)?
Cevap: Bu konuda daha önce yazmış olduğumuz Türk Göçlerinin Sonuçları makalemize bakabilirsiniz.


9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 110 Cevabı
Kara Kuvvetleri
birlik amblemi üzerinde bulunan yıldızlar, tarih, defne yaprağı, Atatürk silüeti, ay yıldız, çelenk, kılıç ve meşe yaprağı ne anlama gelmektedir? . Araştırma sonuçlarını sınıf panosunda paylaşınız.
Cevap: Kara Kuvvetlerinin Ambleminin anlamını cevaplayacağımız bu soruda aşağıya cevapları ekleceğiz.

* 4 adet büyük yıldız; Kara Kuvvetleri Komutanlığının seviyesini,
* Bordo zemin üzerine ay yıldız; Türk Milletinin emrinde olunduğunu,
* Kılıç ve meşe yaprağı çelenk; Kararlı ve güçlü Kara Kuvvetlerini,
* Atatürk Silüeti; En büyük Komutan olan Atatürk’ün Kocatepe’deki sembolünü,
* Defne yaprakları; “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” ilkesini,
* 16 adet küçük yıldız; Tarihte kurulmuş 16 Türk Devletini,
* M.Ö. 209 rakamı; Kara Kuvvetlerinin kuruluş yılını temsil eder.

 

 

 

 

 


9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 113 Cevabı
Göç olaylarında, farklı kavimler neden birlikte hareket etmiş olabilir?
Cevap: Kavimler Göçü, M.Ö. 3. yüzyıl ile 4. yüzyıl arasında Avrupa’yı istila eden, Akdeniz dünyasına yabancı kavimlerin akımıdır. Göç olaylarında farklı kavimler birlikte hareket etmişlerdir. Göç olaylarında farklı kavimlerin birlikte hareket etmesinin nedenleri, akrabalık ilişkileri, ticari kaygılar, insani ihtiyaçlar gibi etkenler etkili olmuş olabilir.

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 115 Cevabı
Avrupa Hun Devleti’nin Doğu Roma’yı baskı altında tutarak Batı Roma ile iyi ilişkiler kurmasının nedenleri nelerdir?
Cevap: Kavimler Göçü’nden sonra Avrupa Hun Devleti kurularak Avrupa içlerine doğru hareket alanı oluşturmaya başlamıştır. Batı Roma ile iyi ilişkiler geliştirmiş ve Doğu Roma ile arasında bir siyaset izlemiştir. Bu siyaset Doğu Roma’nın güçsüzleştirilmesi ve yıkılmasının sağlanması şeklinde gelişmiştir. Avrupa Hun Devleti’nin Doğu Roma’yı baskı altında tutarak Batı Roma ile iyi ilişkiler geliştirmesi, Doğu Roma’nın siyasi olarak zayıflamasını sağlamak ve Avrupa Hun Devleti’nin daha da güçlenmesine yol açmaktır. Doğu Roma bu baskılardan etkilenerek belli bir süre sonra yıkılmıştır. Batı Roma ile siyasi ilişkiler sürdürülmüştür.

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 116 Cevabı
Kavimler Göçü’nün ,Avrupa siyasi hayatına etkileri neler olabilir?
Cevap: Kavimler Göçüyle beraber, Avrupa’da büyük bir kargaşa yaşanmıştır. Bu durum sonucunda kavimler yer değiştirdiği ve itelendiği için, uzun yıllar Avrupa’da siyasi karışıklık içinde kalmıştır. Kavimler göçü sonucunda Roma İmparatorluğu ikiye bölünmüş, yüz yıl geçmeden Batı Roma İmparatorluğu yıkılmıştır. Avrupa’nın etnik yapısı değişmiş, bu günkü İngiltere, Fransa ve İspanya gibi devletlerin toplumsal temelleri atılmıştır.

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 119 Cevabı
İlk Türk devletlerinin komşuları (Harita 4.10) ile olan ilişkilerinde ekonomik ve askerî unsurlardan hangisi daha etkili olmuştur? Neden
Cevap:  İlk Türk devletlerinin başlıca komşusu olan Çin ile ekonomik ve askeri düzeyde bir çok ilişkisi olmuştur. İlişkileri kimi zaman savaş ya da siyasi- ekonomik çekişmeler üzerine kurulu iken, kimi zamansa kültürel anlam da yakınlık kurularak oluşturulmuştur. Türkler ve Çinliler arasında ki çekişmelerin asıl nedeni orta Asya ve uzak doğuya hakim olma isteğinin yanı sıra ekonomik ve kültürel açıdan birbirlerini tesir altına almak içindir. Hunlar döneminde başlayan bu ilişkiler Göktürkler ve Uygurlarla devam etmiştir. Hunlar döneminde Çin’in üzerine olan saldırılar artarak devam etmekteyken Çin, bu saldırılardan kendini korumak için ünlü Çin seddinin inşasını gerçekleştirmiştir. Günümüzde uzaydan dahi çekilen fotoğraflarda görülebilen dünyanın en uzun savunma hattı Çin seddidir. Bugün bu muhteşem yapıya bakıldığında Türklerin azim ve kararlılığının yanı sıra Çinlilerin de her tehlikeye karşı koyabilecek sabır ve iradeye sahip olduklarını gösterir.

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 120 Cevabı
Konar-göçerlere karşı korunmak isteyen yerleşik toplumların aldıkları tedbirler neler olabilir?
Cevap:Öncelikle göçebe ve yerleşik yaşam tarzlarının kıyaslamasını yapmamız daha doğru olacaktır. Göçebe yaşam tarzını benimseyen topluluklar; atlıdırlar, yerleşik yaşayanlarla ticari ilişkiler kurarlar, belli bir yerde sabit kalmazlar, çadırlarda yaşarlar, geçim kaynakları hayvancılıktır ve savaşçı kimliği ile bilinirler. Yerleşik yaşam tarzını benimseyen topluluklar ise; sabit bir bölgede yaşarlar, çadırda değil de evlerde yaşarlar, ticaret temel geçim kaynaklarıdır ve hayvancılık ve tarımla da ilgilidirler.Her iki toplumunda birlikte yaşam sürdükleri zamana baktığımızda kıtlığın baş gösterdiği zamanlar özellikle, birbirleri ile savaşmışlardır. Kıtlık yüzünden ekip biçemez hale gelen yerleşik toplum, göçebeler ile ticari ilişkileri askıya aldıklarında göçebelerin yağma ve savaş tehdidi ile karşılaşmışlardır. Bazen de kontrol altında alınması önemli olan stratejik bölgeler, yerleşik topluluğun hedefi olup, göçebelere karşı onların da savaş taktikleri örnek alınarak savaş açılmıştır.
Her iki topluluğun kendi iç mücadeleleri olsa da yine de her iki topluluk bir birlerinin arasında oluşan mücadelelere karışmış, bazen göçebe toplulukta yerleşik bir devlet hüküm sürmüş, bazen de yerleşik topluluklara göçebeler hüküm sürmüştür. Sorunun cevabında ise; konar göçerlere karşı korunmak için taktik geliştiren yerleşik toplumların aldıkları tedbirlerden birisi de, göçebe yaşam tarzını benimsemiş toplulukların arasında bulunan boyların varlığı ve arasında çıkan anlaşmazlık ve çatışma sayesinde herhangi birini desteklemek sureti ile gerçekleşmiştir. Bu sayede göçebelerin oluşturduğu boylar dağıtılacak ve tehlike bertaraf edilecekti.

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 121 Cevabı
“İlk Türk devletlerinin çevresindeki devletlerle siyasi, sosyal ve ekonomik ilişkilerinde cihan hâkimiyeti anlayışı da etkili olmuştur. Bunu İstemi Yabgu’nun ‘Atalarımızdan işittik ki Roma İmparatorluğu elçileri geldiği zaman bu bizim için artık yeryüzünü fethedeceğimize delalet eder.’ sözünden anlaşılabilir.”
Türklerde cihan hâkimiyeti anlayışının ortaya çıkmasında kut inancının etkisi nedir?
Cevap:Türk devlet geleneğinde ülkeyi yönetme yetkisinin hükümdarlara, Tanrı tarafından verildiği inancına “kut inancı” adı verilir. Kut inancına göre yönetme yetkisini Gök Tanrıdan alan Türk kağanı sadece ülkesinin değil tüm insanların mesuliyetini almaktaydı. Yeryüzünü yönetme yetkisi ve tüm insanlara hükmetme yetkisi Türk kağanında olduğuna inanılmıştır. Bu nedenle Türklerce Cihan hakimiyeti anlayışı ortaya çıkmıştır.

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 122 Cevabı
Eski Türk topluluklarının çevresindeki devletlerle ilişkileri hangi alanlarda olmuştur?
Cevap:Eski Türk toplulukları Orta Asya coğrafyasında hakimiyet kurmuş olarak topluluklardır. Bozkır bitki örtüsü ve karasal iklim koşulları altında tarım ve hayvancılık yaparak geçimlerini sürdürmüşlerdir. Eski Türk toplulukları devlet olarak komşu devletlerle çeşitli siyasi, sosyal, ticari ve kültürel ilişkiler kurmuşlardır.
Eski Türk toplulukları devlet olarak komşu devletlerle olan ilişkilerinde siyasi ilişkileri kuvvetlendirmek için kız alıp vermişlerdir. Sosyal ve kültürel ilişkiler böylece gelişmiştir. Ticari ilişkilerde de tarım ve hayvancılık ürünleri olarak sebze ve meyveler, deriler, pamuklar satılmaya başlanmıştır. Dericilik, el sanatları, pamuk ticareti en önemli ticari faaliyetler arasında bulunmaktadır.


9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 123 Cevabı
İlk Türk devletlerin komşu devletlerle ticaret yapmalarının sebepleri neler olabilir?
Cevap: Ticaret genelde komşularla yapılır. Çin ve diğer komşuları ile ipekyolu vasıtası ile Ticaret yapan Türk devletleri eksik maddelerini almak ve fazla malları satmak içi ticaret yapmışlarıdır.

4. Ünite İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası Ölçme ve Değerlendirme
Evet Değerli Takipçilerimiz Şimdi Geldik sayfa 125’teki Ölçme değerlendirme sorularının cevaplarına. Biliyorsunuz daha Önce 3 Üniteye ait ünite sonu değerlendirmelerini vermiştik. Eğer yanlış yere geldiğinizi düşünüyorsanız diğer ünitelere bakabilirsiniz. 1, 2, 3,
9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 125 Cevabı
Aşağıdaki terimleri birer cümleyle açıklayınız.
Cevap:
Boy :
Töre :
Kut

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Türkiye, coğrafi bir ad olarak hangi bölgeler için kullanılmıştır?
Cevap:
2. Türkler savaşlarda hangi taktikleri uygulamıştır?
Cevap:
3. Türklerdeki egemenlik anlayışının sonuçları nelerdir?
Cevap:
4. Uygurların yerleşik hayata geçmelerinin hayat tarzlarına etkisi nedir?
Cevabı:
5. İpek Yolu güzergâhının sık sık yön değiştirmesinin nedeni nedir?
Cevap:


1. Orta Asya’da kurulan ilk Türk Devletleri;
I. Çin,
II. Sasani,
III. Bizans
Yukarıdaki devletlerden hangileriyle ilişki kurmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

2. Aşağıdakilerden hangisi kurultay ile ilgili doğru bir bilgi değildir?
A) Devlet yönetiminin temelini oluşturur.
B) Boy beyleri de katılır.
C) Üyelerine Toygun denir.
D) Hatun başkanlık yapabilir.
E) Yılda en az üç kez toplanır.

3. Mete Han gelişmiş Çin medeniyetine- karşı millî bir siyaset izlemişti. Buna göre Hun Devleti, savaş gücü ile Çin’i baskı altına alacak, devletin ve halkın ihtiyaçlarını vergi veya ticaret yoluyla Çin’den sağlayacaktı. Mete Han’ın, Çin’e karşı izlediği bu politikanın içinde Çin ülkesini ele geçirmek ve onu idare etmek gibi bir düşünce bulunmuyordu.
Buna göre Mete Han Dönemi’nde Çin’e karşı izlenen siyaset ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Çin’e karşı üstünlük kurulamayacağına inanılması
B) Yerleşik Çin kültüründen çekinilmesi
C) Türk ülkesinin ele geçirileceğinden korkulması
D) Çin ülkesine Türklerin iskân ettirilmek istenmesi
E) Çin’e karşı

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 126 Cevabı
4. Aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçü’nün sonuçlarından biri değildir?
A) Günümüz Avrupa milletlerinin temelleri atıldı
B) Avrupa’da Türk devletleri kuruldu
C) Feodalite Avrupa’da güç kazandı
D) Kültürel etkileşim yaşandı
E) Skolastik düşünce etkisini kaybetti

5. Orta Asya’da kurulan ilk Türk Devlet- leri’nde toplumun sosyal yapısı birbirine sıkı sıkıya bağlı olan unsurlardan meydana gelmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu unsurlardan biri değildir?
A) Toy
B) Oguş
C) Urug
D) Boy
E) Budun
 

6. Törenin oluşumunda aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
A) Kut anlayışı
B) Diğer milletlerle etkileşme
C) Kağanlar tarafından konulan yasalar
D) Kurultaylarda getirilen kurallar
E) Türk toplumundaki görenek ve gelenekler

7. Hazar ülkesi; VII. yüzyıldan itibaren ulaşımın hızlandığı, mal değişiminin arttığı, Doğulu ve Batılı milletlerden kitleler hâlinde ticaret ve sanatla uğraşan insanların kaynaştığı bir yer hâline gelmiştir.
Buna göre Hazarlarla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
A) Barış dönemi yaşattıkları
B) Başka dinlere inandıkları
C) Konar-göçer yaşam tarzını benimsedikleri
D) Kültürel etkileşime kapalı oldukları
E) Ülke sınırlarını genişlettikleri

8. Coğrafi konumu nedeniyle Orta Asya’da dönem dönem şiddetli kuraklıklar yaşanmıştır. Bu da bazı bölgelerde hem kıtlığın yaşanmasına hem de salgın hastalıkların görülmesine neden olmuştur. Kıtlığın yaşandığı yerlerde geçimini hayvancılıktan sağlayan Türkler, hayvanları için yeterli otlak bulamamıştır.
Buna göre;
I. başka bölgelere göç edilmesi,
II. nüfus artışının olması,
III. yerleşik hayata geçilmesi durumlarından hangilerinin gerçekleşmesi beklenir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 127 Cevabı
Tanrının Kırbacı Attila
İktidarının doruğunda bulunan Attila’nın yerinde başka birisi olsaydı, muhteşem libaslar içinde gezer ve al- tın-gümüş içinde yüzerdi. Lakin Attila böyle yapmadı, sadeliği severdi. Attila alelade tahta koltukta oturmuş ve sade bir çadır da hüküm sürmüştü. Hiçbir tarafta ihtişamdan eser yoktu. Hükümdar Attila, herhangi bir Hun kadar sade yaşardı. Misafirlerine gümüş tabaklar içinde çok çeşitli yemekleri ikram ettiği hâlde, kendisi tahta bir tabak içinde sadece et yemeğiyle yetinmişti. Temiz giysileri ile dikkat çekerdi. Herkes Attila’nın emirlerine itaat ederdi. Krallar ve çeşitli kavimlerin reisleri, muhafızlar gibi talimatını bekler ve gözleriyle işaret ettiği zaman hepsi mırıldanmadan fakat titreme ve korku içinde kendilerinden istediği hususları kesinlikle yerine getirmişlerdi. Kendisine yalvaranlara karşı merhametli davranır ve kendine tabi olanlara karşı lütufkar hareket ederdi.
Avrupalılar tarafından “Tanrının Kırbacı” unvanı verilen Hun hükümdarı Attila, beyaz perdeyi de etkilemiştir (Görsel 4.34). 1954 yılında başrollerini Anthony Quinn (Antoni Kuin) ve Sophia Loren’in (Sofya Loren) paylaştığı “Attila” 2001 yılında başrollerini Gerard Butler (Cerırd Batlır) ve Tim Curry’nin (Tim Köri) paylaştığı “Attila: İmparatorluğun Yükselişi”, adlı filmler sinema izleyicisiyle buluşmuştur (Nemeth, 2002, s.887-901’den düzenlenmiştir).
Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.
1. Tahta geçtikten sonra Hun Hükümdarı Attila’nın yerinde başka biri olsaydı ne yapardı?
Cevap: Kral oldu diye kutlama yapardı herhalde.
2. Hun Hükümdarı Attila’nın sade bir yaşam sürmesinin gerekçeleri neler olabilir?
Cevap: Atilla, alçak gönüllü olması, gösterişten uzak durmak istemesi, lüksü sevmemesi ve savurganlık yapıp ülke ekonomisini zayıflatmamak istediği için sade bir yaşam sürmüş olabilir.
3. Libas nedir?
Cevap: Elbisa, Giysi
4. Attila’nın kişisel özellikleri nelerdir?
Cevap: Alçak gönüllü, Babacan, Çalışkan, Dürüst, İşini seven vs
5. Hun Hükümdarı Attila’ya Avrupalılar tarafından “Tanrının Kırbacı” unvanının verilmesinin sebepleri neler olabilir?
Cevap: Hun Hükümdarı Atilla’nın, etrafına dehşet saçan bir savaşçı olması, bilime ve sanata meraklı olması, cesur ve acımasız olmasından dolayı bu unvanın verilmiş olabilir. Avrupalılar bu unvanla Atilla’nın günahlarının bedeli olarak kendilerine gönderildiğini bile düşünmüşlerdir.
6. Hangi tarihî şahsiyetin filmini çekmek isterdiniz? Neden?
Cevap: Yavuz Sultan Selimin
7. Seçtiğiniz tarihî şahsiyetin baş rolünü oynadığı kısa bir film senaryosu
Cevap: Mısıra Giderken Çölü Geçmesi

Leave a Reply