Tıklayın YKS Netlerinizi artıralım... Hafıza Teknikleriyle YKS'ye Hazırlanmak İster Misiniz?

9.Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB yayınları 5. Ünite Cevapları

9.Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB yayınları 5. Ünite Cevapları
9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 130 Cevabı

1. İslamiyet’in doğduğu yıllarda Arabistan’da ve Dünya’da hangi din ve inançlar vardı?
Cevap:
2. Dört halifenin seçimle göreve gelmelerinin siyasi hayata etkileri nelerdir?
Cevap:
3. İslam alimlerinin yaptıkları çalışmaların Avrupa bilim hayatına etkileri nelerdir?
Cevap:

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 131 Cevabı
İslamiyet öncesi döneme Cahiliye Dönemi denmesinin sebepleri neler olabilir?
Cevap:

----

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 133 Cevabı
Arabistan’daki kabilecilik anlayışının toplum hayatına etkileri nelerdir? Elde ettiğiniz sonuçları sınıf panosuna asınız.
Cevap:

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 134 Cevabı
Hz. Muhammed’in Hilfu’l-Fudûl Antlaşması’na katılmasının sebepleri neler
olabilir?
Cevap:

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 135 Cevabı
İslam dini, Arabistan’daki Cahiliye Dönemi uygulamalarından hangilerine karşı çıkmış olabilir?
Cevap:

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 136 Cevabı
Medine Sözleşmesi’nin imzalanmasının sebepleri nelerdir?
Cevap:

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 137 Cevabı
Bedir Savaşı sonrasında esirlerin müslümanlara okuma-yaz- ma öğretmeleri karşılığında serbest bırakılmasının sebebi ne olabilir?
Cevap:

----

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 138 Cevabı
Müslümanların Uhud Savaşı’nda galip gelememesinin nedenleri nelerdir?
Cevap:

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 139 Cevabı
Hz. Muhammed Dönemi’nde İslam Devleti’nin sınırları nerelere ulaşmıştır?
Cevap:

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 140 Cevabı
Emanetlerin ehline verilmemesinin ortaya çıkarabileceği sorunlar neler olabilir?
Cevap:

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 142 Cevabı
Hz. Peygamber’in veda hutbesinde değindiği konularla İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde yer alan maddeleri karşılaştırınız. Sonuçlarını tablo olarak sınıf panosuna asınız.
Cevap:

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 143 Cevabı
Dört Halife Dönemi’nin “Cumhuriyet Dönemi” olarak nitelendirilmesinin gerekçeleri neler olabilir?
Cevap:

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 145 Cevabı
İslamiyet’in kısa sürede geniş alanlara yayılmasının nedenleri nelerdir?
Cevap:
Dört Halife Dönemi’nde siyasi alanlarda hangi gelişmeler yaşanmıştır?
Cevap:

----

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 147 Cevabı
Hz Ali’nin, İslam Devleti’nin merkezini Medine’den Kûfe’ye taşımasının nedenleri nelerdir?
Cevap:

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 148 Cevabı
Dört Halife Devri’nin sona ermesiyle İslam toplumunda  yaşanan sorunlar neler olabilir?
Cevap:

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 150 Cevabı
Mevali siyasetinin İslamiyet’in yayılmasına etkileri neler olabilir?
Cevap:

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 153 Cevabı
İslam dininin, sanatın gelişmesine etkileri neler olabilir?
Cevap:

Abbasi Devleti ve Türkler
9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 154 Cevabı
Mevali politikasının Emevi Devleti’nin yıkılışına etkileri nelerdir?
Cevap:
Bağdat’ın Doğu’nun en büyük ve en önemli ekonomik merkezi hâline gelmesinin sebepleri nelerdir?
Cevap:

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 156 Cevabı
Abbasi halifesinin sadece Türklerin yaşadığı bir şehri kurmasının nedenleri nelerolabilir?
Cevap:

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 161 Cevabı
“İslam bir ilim dini ve onun vücuda getirdiği medeniyet, bir ilim medeniyetidir.” sözünden hareketle “İslamiyet ve bilim” ilişkisi hakkında neler söylenebilir?
Cevap:

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 163 Cevabı
Avrupalılar, Eski Yunanlıların eserlerini bin yıldan fazla bir süre ellerinde tuttukları hâlde Rönesans’ı neden çok daha önce başlatamadılar? Araştırıp ulaştığınız sonuçları sınıfta paylaşınız.
Cevap:

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 164 Cevabı
Ben her kişinin kendi çalışmasında yapması gerekeni yaptım: Öncekilerin başarılarını minnettarlıkla karşılamak, onların yanlışlarını ürkmeden düzeltmek, kendisine gerçek olarak görüneni gelecek kuşağa ve sonrakilere emanet etmek.”
Birunî Birunî’nin (Görsel 5.28) düşüncesinin İslam kültür ve medeniyetinin gelişmesindeki etkileri
Cevap:

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 167 Cevabı
Uluslararası Astronomi Birliği (IAU), Ay’daki büyük kraterlere genellikle bilim tarihinde önemli yeri olan bilim insanlarının isimlerini vermektedir. Bu isimler arasında yer alan Türk İslam bilginlerinden biri de İbn-i Sina’dır.
Ay’daki büyük kraterlere adı verilen diğer Türk İslam bilim insanları kimlerdir? Bulduğunuz isimleri sınıfta paylaşınız.
Cevap:

----

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 172 Cevabı
Günümüzde İslam sanatı adına ortaya konulan eserlerin istenilen seviyeye gelememesinin nedenleri neler olabilir?
Cevap:


5. Ünite İslam Medeniyetinin Doğuşu Ölçme ve Değerlendirme
9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 173 Cevabı
Aşağıdaki terimleri birer cümleyle açıklayınız.
Cevap:
Hadari :………………………………………………………..
Mevali :………………………………………………………..
Beytü’l-Mal :………………………………………………………..
Samarra :………………………………………………………..
Beytü’l-hikme :………………………………………………………..

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. İslam tarihinde Hicret’in siyasi hayata etkileri nelerdir?
Cevap:
2. Arabistan’da düzenlenen panayırların kültür hayatına etkileri nelerdir?
Cevap:
3. Hz. Ömer Dönemi’nde yapılan teşkilatlanma çalışmaları nelerdir
Cevap:
4. Hz. Osman Dönemi’nde Müslümanlar arasında ilk ayrılıkların çıkmasının nedenleri nelerdir?
Cevap:
5. Emeviler ve Abbasiler Dönemi’nde uygulanan politikaların İslamiyet’in yayılmasına etkileri nelerdir?
Cevap:
6. Hz. Ebu Bekir Dönemi’nde devlet otoritesinin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar nelerdir?
Cevap:
7. Türklerin İslamiyet’i kabul etmesinde Talas Savaşı’nın önemi nedir?
Cevap:
8. İslam medeniyetinin Avrupa’ya etkisi hangi yollarla olmuştur?
Cevap:

1. İslam dini; Cahiliye Dönemi’nde gündelik yaşamın bir parçası olan putlara tapma, falcılık-büyücülük, kan davaları, gasp, içki, zina, faiz ve kadınlara kötü muamele gibi birçok kötü alışkanlığı yasaklamıştır. Bu durum, cahiliye toplumundaki önderlerin tepkisini çekmiştir.
Buna göre;
I. Müslümanlarla alay etme,
II. onları yok sayma,
III. ambargo uygulama tepkilerinden hangileri müşriklerce uygulanmıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız III D) I ve II
E) I, II ve III
Cevap:

2. Hicret’in ardından Müslümanların ibadet edebileceği, sohbet ve vaazlarını yapabileceği bir mescit inşa edildi. Bu mescit, askerî işlerin müzakeresi, elçilerin kabulü, mahkemelerin görülmesi ve bazen de folklor gösterilerinin tertiplendiği bir mekân olarak kullanıldı.
Buna göre mescidin hangi amaçla kullanıldığı söylenemez?
A) Dinî
B) Sosyal
C) Ekonomik
D) Diplomatik
E) Hukuki
Cevap:

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 174 Cevabı
3. Aşağıdakilerden hangisi Dört Halife Dönemi gelişmelerinden biri değildir?
A) Kur’an-ı Kerim’in çoğaltılması
B) Halifeliğin saltanata dönüşmesi
C) Hicrî takvimin yapılması
D) Fethedilen yerlerin yönetim birimlerine ayrılması
E) İlk İslam donanmasının kurulması
Cevap:

4. İslam medeniyetinin Avrupa’yı etkilemesinde;
I. Haçlı Seferleri,
II. Endülüs ve Sicilya’da medreselerin açılması,
III. Akdeniz ticaretinin gelişmesi durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
A)Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
Cevap:

5. Muaviye, oğlu Yezid’i veliaht tayin ederek İslam dünyasında yeni bir dönemi başlatmış ve halifelik saltanata dönüşmüştür. Böylece halifelik kurumu, gücü elinde bulunduran İslam devletlerinde devam etmiştir.
Buna göre;
I. Emevi,
II. Abbasi,
III. Memlûk
devletlerinden hangileri bu duruma örnek olarak gösterilebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III
Cevap:

6. İslam düşünce tarihi incelendiğinde bilim ve felsefe alanında XII. yüzyıla kadar Müslümanlar matematik, fizik, astronomi, kimya, biyoloji, tıp ve felsefede geniş çapta ve çok yönlü bir araştırma çabası içinde olmuştur. Müslümanlar, bu süre içinde bir yandan Eski Yunan ve Hintli düşünürlerin eserlerini dikkatle incelemiş, diğer yandan da bunlardan tamamen farklı yaklaşım ve metotlar geliştirmiştir.
Buna göre İslam medeniyetiyle ilgili olarak;
I. farklı medeniyetlerden etkilenil- diği,
II. bilimin gelişmesinde yeni yöntemler bulunduğu,
III. naklî bilimlere daha çok önem verildiği
durumlarından hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve

Cevap:

----

7. Abbasiler, Endülüs topraklarını merkezden gönderdiği valilerle yönetmiştir. 756 yılında Emevi ailesine mensup Abdurrahman, Kurtuba’ya gelerek yönetimi ele geçirmiştir. III. Abdurrah- man’dan itibaren Endülüs Emevi hükümdarları halife unvanını kullanmaya başlamıştır. Endülüs Emevi Devleti, Abbasilerle ve Franklarla mücadele etmiştir.
Buna göre;
I. XI. yüzyılda iki İslam devleti aynı coğrafyada bulunmuştur.
II. İslam dünyasında iki halife ortaya çıkmıştır.
III. Endülüs Emevi Devleti farklı devletlerle ilişki kurmuştur.
durumlarından hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
Cevap:

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 175 Cevabı
Yeryüzündeki Cennet
Endülüs’te Müslümanlar sekiz asır farklı yoğunluklarla Hristiyan Reconquista hareketinin etkilerini derin şekilde hisseden, artık bu topraklarda var olmayı sürdürmenin kendileri için ne kadar çetin ve belki de imkânsız bir şey olduğunu anlamış olmalıdırlar. Endülüslüler, tarihlerinin son deminde inşa ettikleri o muhteşem yapı El-Hamra’nın her yanına işte bu gerçeği yansıtan “lâ gâlibe illallâh” Allah’tan başka üstün olan yoktur. İfadesini, her halükârda Allah’a tevekkül etmenin tesellisi içinde nakşetmişlerdir.
Binbir gece masallarındaki efsanevî sarayları anımsatan âdeta yeryüzündeki cennet burası. Sierra Nevada Dağları’na sırtını dayamış, yüksek kayalıkların tepesinde kollarını açmış bir kartal gibi uzanmakta. Ardındaki dağları aşan ihtişamıyla eteklerine kurulu şehri izlemekte, kartalın avını gözetmesi gibi. Dünyanın dört bir yanından getirilen çiçeklerle süslü ve bin bir çeşit meyve ağaçlarıyla dolu muazzam bir bahçe, içinde nilüferlerin ve çeşit çeşit balıkların yüzdüğü onlarca süs havuzu, her adımda başka bir çeşme, her duvarda ayrı bir işleme, her pencerede ayrı bir manzara, her adımda başka bir güzellik. Hiç kuşku yok El-Hamra Sarayı (Görsel 5.38) dünyanın en romantik ve en büyülü yerlerinden biri. Ressam Henri Regnault (Hanri Renyo) (1843-1871), El-Hamra’ya gittiğinde onun karşısında donup kaldı ve “Bunu yapan sanatçının yanında biz barbar, vahşi canavarlarız” diyerek sayısız taslak çizip notlar aldıktan sonra Orta Çağ Mağribî kültürü kalıntılarının peşine düşerek Mağrib’e (Fas’a) gitti. Fakat sonunda kafasından barbar bir Doğu imajı uydurmakla yetindi (Şeyban, 2014, s.70-73’ten düzenlenmiştir).

 

Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.
1. El-Hamra Sarayı’nın dünyanın en romantik ve en büyülü yerlerinden biri olarak gösterilmesinin nedenleri nelerdir?
Cevap:
2. Ressam Henri Regnault’un El-Hamra için söylediği söz hangi anlamları ifade etmektedir?
Cevap:
3. Nakşetmek ne demektir?
Cevap:
4. Endülüs’te, Müslümanların varlığını tehdit eden unsurlar nelerdir?
Cevap:
5. Uydurulan barbar bir Doğu imajının günümüzde Doğu-Batı ilişkilerine etkileri neler olabilir?
Cevap:

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir