Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

9.sınıf Tarih dersi 1. dönem 1. yazılı sorusu

9. SINIFI TARİH DERSİ I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI
Değerli takipçilerimiz aşağıya sizler için 9.sınıf Tarih dersi 1. dönem 1. yazılı soruları ve cevaplarını ekliyoruz. Aynı zamanda içeriğin en sonunda da örnek test soruları ve klasik sorular ekledim. Sınavı indirerek kullanabilirsiniz. Cevapları da mevcuttur.
Tarih dersi 9. sınıf yazılı cevapları İNDİR
Tarih dersi 9. sınıf yazılı soruları İNDİR


1. Tarihi olaylar incelenirken dikkat edilmesi gereken özelliklerden biri de objektif (tarafsız) olmaktır.
Aşağıdakilerden hangisi, tarih araştırmaları sırasında objektiflikten uzaklaşıldığının bir göstergesidir?
A) Olaylar arasında neden-sonuç bağlantısının kurulması
B) Birinci elden kaynaklardan yararlanılması
C) Olayla ilgili sadece ikinci elden kaynaklardan yararlanılması
D) Olayın geçtiği dönemin koşullarının gözönünde bulundurulması
E) Olayın geçtiği bölgede araştırma yapılması

2. Aşağıdakilerden hangisi, tarihi olayların araştırılmasında başvurulan yollardan biri olmaz?
A) Kronoloji ve coğrafyadan yararlanma
B) Kaynak taraması yapma
C) Deney ve gözlem yapma
D) Buluntuları inceleme
E) Olaylar arasında ilişki kurma

3. Tarihe yardımcı bilimlerden bazıları ve inceleme konuları şunlardır;
– Etnografya; Toplumların özkültürleri
– Nümizmatik; Eski paralar
– Paleografya; Eski yazılar
Bu bilim dallarından yararlanılarak aşağıdakilerden hangisi ile ilgili sonuçlar ortaya konamaz?
A) Ekonomik yapı
B) Coğrafi konum
C) Kültürel gelişmişlik
D) Kullanılan yazının türü
E) Ticaret yapılıp-yapılmadığı

4. Bir uygarlık merkezinde tarih öncesi dönemlerin tamamı sırayla (Eski Taş, Orta Taş, Yeni Taş, Bakır, Tunç, Demir Devirleri) yaşanmadan da tarih çağlarına geçilebilir.
Aşağıdakilerden hangisi, bu duruma kanıt olarak gösterilebilir?
A) Anadolu’da orta taş devrine ait mağara resimlerinin bulunması
B) Anadolu’da tunç devri yaşanırken Asurlulara ait ticari tabletlerin bulunması
C) Mısırlıların kendine özgü hiyeroglif yazıyı kullanması
D) Türklere ait ilk yazılı belgelerin VIII. yüzyıla ait olan Orhun Kitabelerinin olması
E) Kalkolitik çağda Anadolu’da dini yaşayışın olması

5. Orta Taş döneminde mağarada yaşayan, ilkel taş aletler yapan ve ateşi kullanmayı başaran insanoğlu, Yeni Taş döneminde yerleşik hayata geçerek üretici olmuş, ayrıca seramikten eşyalar yapmaya başlamıştır.
Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A) Uygarlığın zamanla geliştiğinin
B) İletişim araçlarının geliştiğinin
C) Madeni eşyalar üretildiğinin
D) Yazının kullanıldığının
E) Merkezi devletlerin kurulduğunun

6. Aşağıdakilerden hangisi, çağ değiştiren olaylardan değildir?
A) Hz. İsa’nın doğumu
B) Yazının kullanılması
C) Kavimler Göçü
D) İstanbul’un Fethi
E) Fransız ihtilalı

7. Tarihi çağlara ayırmanın amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tarihe yardımcı bilimlerden yararlanmak
B) Toplumları birbirinden ayırt etmek
C) Tarihi olayları önemine göre sıralamak
D) Takvimin başlangıcını belirlemek
E) Tarihi olayların incelenmesini kolaylaştırmak

8. “Yeni Taş (Cilalı Taş) Devri’nde yiyecek olarak kullanılmak üzere çeşitli bitkiler yetiştirilmeye başlanmış, su kıyılarında birbirine bitişik bahçeli evler yapılmış, taşlardan yapılan alet ve silahlar daha kesici hale getirilmiş; bitki liflerinden giysiler, yiyecekleri saklamak için topraktan çanak çömlek yapılmıştır.”
Bu açıklamada, Yeni Taş (Cilalı Taş) Devri’nde aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmiş olduğunu gösteren bir kanıt yoktur?
A) Yerleşik hayata geçilmesi
B) Topraktan eşya yapılması
C) Kullanılan silahların geliştirilmesi
D) Tarım üretimine geçilmesi
E)  Madenden eşya yapılması

9. I. Olayların doğruluğunun kanıtlanmasında belgelerden yararlanılması
II. Deney ve gözlem yöntemi ile araştırma yapılması
III. Farklı bilim dallarından yardım alınması
IV. Olayların günümüz koşullarına göre değerlendirilerek yorum yapılması
V. Olaylar arasında neden-sonuç bağlantısı kurulması
durumlarından hangilerinin tarih bilimi için geçerli olduğu savunulamaz?
A) I ve II
B) I ve III
C) III ve V
D) II ve IV
E) IV ve V

10.  1402’de Türk dünyasının liderliği için Timur Devleti ile Osmanlı Devleti arasında yapılan Ankara Savaşı’nın kaybedilmesi sonucunda Anadolu’da siyasi birlik bozulmuştur.
Yukarıdaki bilgide tarihin aşağıdaki özelliklerinden hangisine değinilmemiştir?
A) Olaylar arasında neden-sonuç bağlantısı kurması
B) Geçmiş olayları açıklaması
C) Olayın gerçekleştiği zamanı bildirmesi
D) Olayın kahramanlarından sözedilmesi
E) Olayın geçtiği yeri belirtmesi

-Boşlukları doldurunuz. (Her kelimenin tam doğru cevabı 5 puandır.)
M.Ö. 1999 yılı …20…….yüzyılın ………son……….çeyreğidir.

B—Aşağıdaki kelimeleri kısaca açıklayınız? (Her kelimenin tam doğru cevabı 3 puandır.)
1. Olay:
2. Hikayeci Tarih:
3. Ahmet Cevdet Paşa:
4. Vakanüvis:
5. Türk Tarih Tetkik Cemiyeti:
6.Ay Yılı:
7.Kınalı Hasan:
8. Çayönü:
9. Arkeoloji:
10.Kronoloji:

Aşağıdaki soruları cevaplayınız. (Her sorunun tam doğru cevabı 10 puandır.)
1. Türklerin tarih boyunca kullandıkları takvimlerin isimlerini yazınız? 12 Hayvanlı Türk Takvimini açıklayınız?
2. Tarihi olayları araştıran bir tarihçi hangi yöntemleri uygular? Kısaca Açıklayınız?

6 Comments

Leave a Reply