Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

9.sınıf tarih dersi 1 dönem 2 yazılı soruları ve cevapları

9 sınıf tarih dersi 1 dönem 2 yazılı soruları ve cevapları
1- Tarih geçmişte meydana gelen insan faaliyetlerini yer ve zaman göstererek inceleyen, neden-sonuç ilişkisi içinde belgelere dayanarak objektif olarak açıklayan bir bilimdir.
Bu tanımda yer alan öğelerden hangisiyle aşağıdaki yargılar arasında doğrudan bir ilişki kurulamaz?
A) Malazgirt Savaşı sonrasında Anadolu’nun Türkleşme süreci hızlanmıştır.
B) Balkan ulusları kendi tarihlerini öğrenebilmek için Osmanlı arşivlerinden yararlanmaktadır.
C) Reform hareketleri 16. yüzyılda Almanya’da ortaya çıkmıştır.
D) Türkiye’nin jeopolitik konumundan kaynaklanan önemi  zamanla artacaktır.
E) I. Dünya Savaşı sömürgecilik yarışı sonucunda çıkmıştır. 

 

2– Tarih biliminin araştırma alanı çok geniş bir zaman kapsar.
Bu durumun tarih olaylarının araştırılmasında ve incelenmesinde,
I. olayın geçtiği yerde araştırma yapma,
II. olayları zamana, mekâna ve konuya göre tasnif etme,
III. günümüzdeki olayları etkileyen gelişmeleri araştırma
yöntemlerinden hangilerinin kullanılmasına neden olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

 

3-Türkler İslamiyet’i kabullerinden sonra Hicri takvimi kullanmasına rağmen, vergi toplamada kolaylık sağlamak için Selçuklular zamanında Celali, Osmanlılar zamanında ise Rumî takvimi kullanmışlardır.
Bu bilgilere göre Türklerin tarih boyunca farklı takvimler kullanmasında,
I. sosyal, II. siyasi, III. ekonomik
alanlarından hangilerindeki gelişmelerin etkili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III

 

4-Tarihi olay, insanı ve toplumları ilgilendiren, sosyal ekonomik, siyasi ve dini alanlarda kısa sürede olup biten işlerdir. Tarihi olgu, olaylara bağlı olarak uzun sürede oluşan durumdur. 
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi tarihi olgu tanımına uygundur? 
A) Türklerin Müslüman olması
B) Halifeliğin kaldırılması
C) Kurtuluş Savaşı’nın yapılması
D) Çimpe kalesinin alınması
E) Peygamberimizin Mekke’den Medine’ye hicreti

5- Aynı tarihsel olayı, farklı zamanlarda inceleyen iki tarihçi, olaylarla ilgili farklı yorum ve sonuçlara ulaşmış ise bu durumda;
I. olayı kendi değer yargılarına göre yorumladıkları
II. aynı yöntem ve teknikleri kullandıkları
III. olayı, yaşadıkları dönemin koşullarına göre yorumladıkları
IV. aynı bilgi ve belgelerden yararlandıkları
Yargılarından hangilerine varılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve IV
E) I ve III

 

6- I.Tarih öncesi devirlerin incelenmesini sağlar.
II. Eski paraları inceler.
III. Anıtlar üzerindeki yazıları inceler.
Yukarıda özellikleri verilen tarihe yardımcı bilim dalları aşağıdakilerden hangisine doğru olarak gruplandırılmıştır?
I                   II                  III
A) Arkeoloji Nümizmatik Sosyoloji
B) Epigrafya Antropoloji Filoloji
C) Arkeoloji Nümizmatik Epigrafya
D) Paleografya Filoloji Diplomatik
E) Kronoloji Nümizmatik Onomastik

7-Tarih öncesi devirlerde ‘‘İlk sanayi üretimi’’ hangi buluşun sonrasında ortaya çıkmaya başlamıştır?
A) Tekerleğin kullanılması
B) Çömlek çarkının kullanılması
C) Ateşin bulunması
D) Yazının bulunması
E) Taş baltaların yapılması

 

8- Tarihte ilk şehir devletleri hangi devirde ortaya çıkmıştır?
A) Demir devri
B) Orta taş devri
C) Cilalı taş devri
D) Bakır devri
E) Tunç devri

9-Sümerler tanrılarından uzun süre yaşamak yoksul düşmemek ve hasta olmamak gibi isteklerde bulunurlardı.” 
Yukarıdaki açıklamaya göre Sümerlerin tanrı ve yaşam anlayışlarıyla ilgili olarak;
I- İsteklerinin yaşam standardına yönelik olduğu
II- Sağlık sorunlarına önem verdikleri
III-Tanrılarını insan şeklinde yorumladıkları
yargılarından hangilerine varılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C)I ve III
D) I ve II
E) I, II ve III

 

10-Mezopotamya Uygarlığındaki zigguratların işlevleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Eğitimin ortaya çıkmasını sağlamışlardır.
B) Ay takviminin ortaya çıkışını sağlamışlardır.
C) Bilim ve sanatın gelişmesini sağlamışlardır.
D) Şehir devletlerinin ortaya çıkmalarını sağlamışlardır.
E) Çivi yazısının ortaya çıkmasını sağlamışlardır.

11- Tarihte bilinen ilk düzenli orduyu kuran Mezopotamya uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sümerler
B) Elamlar
C) Babiller
D) Asurlular
E) Akadlar

12- Dünyanın en eski kütüphanesini başkentleri Ninova da kuran Asurlular Anadolu da Kültepe, Alişar ve Boğazköy’de ticaret kolonileri kurmuşlardır. Bu koloniler aracılığıyla çivi yazısını Anadolu’ya taşımışlar, böylece çivi yazısı Anadolu da kullanılan ilk yazı olmuştur.
Bu bilgilere göre Asurlularla ilgili;
I. Mezopotamya ile Anadolu arasında etkileşimi hızlandırmışlardır.
II. Mezopotamya’nın yazılı birikiminin günümüze ulaşmasında etkili olmuşlardır.
III. Anadolu’nun tarih dönemlerini başlatmışlardır.
Yargılarından hangileri doğru olur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I,II ve III

13- Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya uygarlığına ait en eski kültür merkezidir?
A) Anav
B) Afanesyevo
C) Karasuk
D) Tagar
E) Andronova

14- Eski Mısır’da;
I. Ölüler mumyalandıktan sonra gömülürdü.
II. Kralların gömülmesi için piramitler yapılırdı.

Bu gelişmelerin temel nedeni, aşağıdakilerden hangisinde doğru ifade edilmiştir?
A) Ölen kişi nesiller boyunca hatırlanmak istenmiştir.
B) Ölüm olayı kutsanmış ve ibadetin esası haline getirilmiştir.
C) Ölümden sonra yaşamın devam edeceği düşünülmüştür.
D) Sanatla uğraşmak ibaretin bir şekli kabul edilmiştir.
E) Özel mülkiyet olgusu gelişmiştir.

15- Pers uygarlığında eyaletlerin başındaki yöneticilere (valilere) ne ad verilirdi?
A) Satrap
B) Med
C) Zerdüşt
D) Ehrimen
E) Tema

 

16- Hint toplumu çeşitli sınıflardan oluşurdu. Kast örgütünün katı kuralları sınıflar arasında geçişi engelliyordu. Babadan oğula geçen kastlar arasında diyalog yok denecek kadar azdı.
Bu paragrafta anlatılan durumun, Hint uygarlığında yarattığı en önemli olumsuzluk aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ekonomik gelişmeyi durdurmuşlardır.
B) Hindistan’da güçlü bir devlet kurulmamıştır.
C) Ülke istilaya açık bir durumdadır.
D) Hintlilerin bir ulus haline gelmesi engellenmiştir.
E) Ülkede özgün eserler ortaya çıkmamıştır.

17- Aşağıdakilerden hangisi Çinliler tarafından dünya kültür ve uygarlığına kazandırılan bir yenilik değildir?
A) Barut
B) Alfabe
C) Matbaa
D) Mürekkep
E) Pusula

18- İbrani uygarlığının dünya kültür tarihine kazandırdıkları en önemli gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
A) İlk yazıyı kullanmaları
B) Tek tanrılı dine inanmaları
C) İlk alfabeyi oluşturmaları
D) Deniz koloniciliği yapmaları
E) İlk ticareti başlatmaları

19-Hititlerin ilk yıllarında krallar hanedan üyeleri arasından ülkenin ileri gelenleri tarafından seçilirdi. Talepinuş yaptığı anayasa ile kralın kendisinden sonra başa geçecek prensi seçme hakkına sahip olmasını sağlamıştır.
Talepinuş bu değişiklikle aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?
A) Kralın yetkilerini kısıtlamayı
B) Ülkenin hanedan üyeleri arasında paylaştırılması
C) Prensler arasında taht kavgasını bitirmeyi
D) Hitit halkının yönetime katılmasını
E) Sınırların güvenli hale gelmesini

20- Doğu ülkeleri ile Batı ülkeleri arasında Kral Yolu’nu yaparak Ön Asya ticaretinde etkin hale gelen Lidyalılar ilk kez madeni parayı kullanmışlardır.
Aşağıdakilerden hangisi, bu gelişmenin doğal sonuçlarından biri olamaz?
A) Lidya ekonomisinin güçlenmesi
B) Değiş-tokuş usulünün kalkması
C) Ticaret hayatının canlanması
D) Devletlerarasındaki savaşların durması
E) Kültürel iletişimin hızlanması

21- İlkçağ’da İyonya şehir devletleri önceleri krallar, sonradan oligarşik hükümetler, en son olarak da demokratik hükümetler tarafından idare edilmiştir.
Bu durum, öncelikle aşağıdakilerin hangisinin bir göstergesidir? 
A) Halkın sosyal sınıflara ayrıldığının
B) Kolonicilik hareketine son verildiğinin
C) Halkın refah düzeyinin yüksek olduğunun
D) Halkın siyasi düşüncelerinin geliştiğinin
E) Bilimsel ve felsefi çalışmalar yapıldığının

22- İlkçağ Anadolu uygarlıklarından Frigyalılar da yünden yapılan kilimlere ne ad verilirdi?
A) Kibele
B) Fibula
C) Tapates
D) Fabl
E) Megaron

23– Doğu Anadolu Bölgesi’nde kurulan Urartular için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Temel geçim kaynakları ticarettir.
B) Taş mimarisinde ileri gitmişlerdir.
C) Madencilik alanında eserleri vardır.
D) Su kanalları ve bentleri yapmışlardır.
E) Çivi Yazısı ve hiyeroglif yazıyı kullanmışlardır.

24- I. Demokrasi düşüncesi bu uygarlıkta ortaya çıkmıştır.
II. Şehir devletleri şeklinde yaşamışlardır.
III. Arazileri tarıma elverişli olmadıkları için ticaret gelişmiştir.
Yukarıda verilen bilgiler hangi İlkçağ uygarlığına aittir?
A) İskender Uygarlığı
B) Eski Yunan Uygarlığı
C) Roma uygarlığı
D) Sümer Uygarlığı
E) Bizans uygarlığı

25-Türklerin çok eski devirlerden itibaren gittikleri yerlerde aynı anda ve farklı coğrafyalarda farklı devletler kurmalarında,
I. Anayurttan yapılan göçler
II. Teşkilatçı özellikleri
III.Göçebeliğe dayalı sosyal ve siyasal yaşamın devam ettirilmesi
Durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III

 

 

4 Comments

Leave a Reply