Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

9.sınıf tarih dersi 1. dönem 2. yazılı soruları ve Cevapları- Yeni Müfredat

9. sınıf tarih dersi 1. dönem 2. yazılı soruları ve cevapları

1.Eski Türk-İslam devletlerinde genellikle aynı esnaf grubuna ait dükkânların bir sokak üzerinde sıralanması ile meydana gelen ticari mekan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Liman B) Arasta C) Kapan D) RibatE) Kervansaray

2. Sulama tarımının yapıldığı Mezopotamya’da ortaya çıkan ürün fazlası yani artı ürünler tapınaklarda toplanmıştır. Ürünlerin kaydını tutan din adamları ise dağıtımı kontrol etmeye başlamışlardır. Böylece tapınak rahipleri toplumda üst tabakayı oluşturmuşlardır.
Mezopotamya’da “artı ürün” üretiminin;
I. Ürünlerin depolanmasının zorunlu hâle gelmesine,
II. Toplumda tabakalaşmanın yaşanmasına,
III. Kast sisteminin ortaya çıkmasına durumlarından hangilerine zemin hazırladığı söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve IID) II ve III E) I, II ve III

I -Deniz ticaretinde ilerlediler.
II -Bugünkü modern alfabenin temelini attılar.
III -Akdeniz kıyılarında birçok koloniler kurarak bu kolonileri ticari ve siyasi olarak kontrol altına alarak sömürgeciliğin ilk örneklerini sergilediler.
3. Yukarıda özellikleri verilen uygarlık hangisidir?
A) Urartular B) FrigyalılarC) Fenikeliler D) Romalılar E) Yunanlılar

4. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan ilk Çağ medeniyetlerinden biri değildir?
A) HititlerB) FriglerC) Urartular D) Lidyalılar E) Akadlar

5. Aşağıdakilerden hangisinde I. bölümde verilen gelişmenin II. ye ortam hazırladığı söylenemez?
I II
A) Posta Örgütü – İletişimin hızlanması
B)Zigurrat yapımı – Astronominin ilerlemesi
C) Ahiret inancı – Mumyacılığın ortaya çıkması
D) Tarımsal faaliyet – Yerleşik yaşama geçilmesi
E) Paranın icadı – Helenizmin ortaya çıkması

● Tek tanrılı semavi din inancını benimsemiştir.
● Doğu Akdeniz medeniyetlerinden biridir.
● Bu günkü Yahudi milletinin atalarıdır.
6. Yukarıda bazı özellikleri verilen İlk Çağ uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fenike B) Hitit C) İbrani D) Sümer E) Mısır

7. Aşağıdaki İlk Çağ uygarlıklarından hangisi hukuk kurallarınıilk kez yazılı hâle getirmiştir?
A) Sümerler B) Babiller C) Lidyalılar D) Asurlar E) Persler

8. Uygarlıkların doğuşunda,bilimlerin ve icatların gelişiminde aşağıdaki kavramlardan hangisinin etkisinden söz edilemez?
A) Kast sistemiB) Coğrafya C) Savaşlar D) GöçlerE) Dinsel yapı

9. Bir toplumsal tabakalaşma olan kast sisteminin en katı bir şekilde yaşandığı, sınıflar arası dikey geçişin olmadığımedeniyet hangisidir?
A) Sümer B) BabilC) HintD) Çin E) Mısır

10. Kervanların konaklama yerlerine kervansaray denir. Kervansaraylarda konaklayan yolcular din, dil, ırk farkı gözetilmeden üç gün ücretsiz kalabilirdi. Dış çevresindeki yüksek duvarlarla saldırılardan korunur; içinde yatakhane, aşhane, erzak ambarı, ticari eşya depoları, ahırlar, samanlıklar, mescit, hamamlar bulunurdu.
Buna göre, kervansarayların yapılmasındaki en önemli amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Terör faaliyetlerini önlemek
B) Fetihler için uygun ortam oluşturmak
C) Ticareti geliştirmek
D) Asker yetiştirmek
E) İslam’ı yaymak

11.Aşağıdakilerden hangisi Feodalitenin (Derebeylik) özelliklerinden bir değildir?
A) Feodalite bireyin başka bir bireye tabi olması esasına dayanıyordu.
B) Feodalitede toprakların mülkiyeti krala aitti.
C) Feodal düzende krallar mutlak egemenliğe sahip değildi.
D) Feodalitede koruma altına girene vassal denirdi.
E) Feodalitenin güçlü kurumlarından biri de kiliseydi.

12. Aşağıdakilerden hangisi Orta Çağ Avrupa’sında kilisenin siyasi bakımdan kralların üzerinde olduğunun bir göstergesidir?
A) Kilisenin skolastik düşünceyi savunması
B) Kilisenin geniş topraklara sahip olması
C) Rahiplerin vergi ve askerlikten muaf tutulması
D) Kilisenin aforoz (dinden çıkarma) yetkisinin olması
E) Kralların Papanın elinden taç giymesi

13.Orta Asya’da Aral gölüne dökülen Seyhun ve Ceyhun nehirleri arasında kalan bölgeye verilen isim hangisidir?
A) Anadolu B) Mezopotamya C) Balkanlar D) MaveraünnehirE) Kafkasya

14. Kültepe’de bulunan Asur tabletlerinden birinde şöyle bir ifade bulunur: “Kaçak mallar yakalandı. Kaçakçıları hapse attık. Bütün ülkeye kaçakçılar hakkında bilgiler verildi. Her tarafa askerler gönderildi. Dikkat, kaçakçılık yapmayın!”
Yukarıdaki bilgilere göre Asurlular hangi alandaki çalışmaları korumak istemektedir?
A) Sömürgecilik B) HukukC) Tarım D) DinE) Ticaret

15.Babil hükümdarı Hammurabi, diğer Mezopotamya hükümdarlarından farklı olarak hangi alanda yaptığı çalışmalarla öne çıkmıştır?
A) Siyaset B) Felsefe C) Din D) Hukuk E) Askerî

16. Eski Yunan uygarlıklarında şehir devletlerine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
A) PolisB) SatraplıkC) TekfurD) Site E) Nom

17. Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkılmasından sonra ortaya çıkıp Orta Çağ Avrupa’sına egemen olan siyasi, ekonomik, sosyal ve dinî sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kast sistemi B) FeodaliteC) Cumhuriyet D) MeşrutiyetE) Teokrasi

• Çin’den Başlayıp Anadolu limanlarına oradan da Avrupa’ya uzanan ticaret yoludur.
• Tarih boyunca bu yola hakim olmak isteyen devletler sürekli birbirleriyle mücadele etmişlerdir.
• Çinliler, Türkler,İranlılar,Araplar bu yol üzerinde hakimiyet kurmuşlardır
18. Yukarıda özellikleri verilen ticaret yolu hangisidir?
A) Kral Yolu B) Baharat Yolu C) İpek Yolu D) Baharat Yolu E) Kürk Yolu

19. Hangisi İlk Çağda yaşanan büyük göç hareketlerinden değildir?
A)Kavimler Göçü B) Yahudi Sürgünleri C) Ege Göçleri D) Kafkas Göçleri E) İlk Hıristiyanların Roma baskısından kaçmaları

20. Hangisi İlk ve Orta Çağda yönetim gücünün meşruiyet kaynakları arasında gösterilemez?
A) Din B) Tarım C) Ticaret D) Ordu Teşkilatı E) Halk Meclisleri

21.HangisiKavimler Göçünün (375) sonuçlarından değildir?
A) Bizans imparatorluğu yıkıldı.
B) Roma İmparatorluğu ikiye ayrıldı.
C) Türkler ve Türk kültürü dünyaya yayıldı.
D) Avrupa’nın etnik yapısı değişti.
E) Avrupa da Feodalite sistemi ortaya çıktı.

Eski Yunan Şehir devletlerinde, siteler tanrı adına hareket eden krallar tarafından yönetilirken Aristokrat denilen toprak sahibi zengin soylu sınıf kralları devirerek yönetimi ele geçirmiştir. Aristokrasi adı verilen bu yönetimde silah tutma yaşına gelmiş toprak sahipleri agora veya forum denilen merkezde toplanarak şehrin yönetimiyle ilgili kararlar alırlardı.
22. Bu bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Siyasi gücün meşruiyet kaynağı değişmiştir.
B) Tanrı adına ülkeyi yöneten krallar güçlenmiştir.
C) Şehrin yönetiminde söz sahibi olmak için toprak sahibi olmak gerekmektedir.
D) Önemli kararlar tek kişi tarafından değil bir grup tarafından alınmaktadır.
E) Yönetim gücü manevi unsurlardan ziyade maddi unsurlara dayandırılmıştır.

• Ülke tek kişi (monark) tarafından yönetilir.
• Monarkın yanında bir de meclis vardır.
• Bu meclis ülke meselelerinin çözümünde krala yardımcı olur,ancak son sözü kral söyler.

23. Yukarıda özellikleri verilen yönetim biçimi hangisidir?
A) Demokrasi B) Oligarşi C) Teokrasi D) Monarşi E) Meşrutiyet

24. Aşağıdaki tabloda kanun – devlet eşleştirmelerinden hangisi yanlış eşleştirilmiştir?
KANUNLAR DEVLET
A Urgakina Kanunları Sümer
B Hammurabi Kanunları Babil
C Tevrat Hukuku Yahudiler
D 12 Levha Kanunları Yunan
E Cengiz Yasası Moğollar

25. Türklerde askerlik bir meslek değil bir yaşam biçimidir.Ülke savunmasında diğer milletlerde olduğu gibi paralı askerlere rastlanılmaz.Eli silah tutan herkes askerdir.Kadınlarda ülke savunmasına katılırlar.Bu bakımdan Türklere…………………………………denilmiştir.
Yukarıda boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?
A) Onlu Teşkilat B) Piyade C) Ordu – Millet D) Süvari E) Lejyon

CEVAPLAR: BECEE CAACC BEDED ABCDE ABEDC
NOT: YAZILI SINAVI KAĞIDINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

4 Comments

Leave a Reply