Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

9.Sınıf Tarih Dersi 2. dönem 1.Yazılı Soruları Karışık Yeni Müfredat

9.Sınıf Tarih Dersi 2. dönem 1.Yazılı Soruları Karışık

A. Aşağıdaki tablodaki bilgilerin doğru olanlarına “D”, yanlış olanlarına “Y” yazınız.(5×4=20)
( )1-Müslümanların Uhud Savaşı’nda istenilen başarıyı elde edememesinin en önemli sebebi okçuların bulundukları yeri terk etmesidir.
( )2-Hicret esnasında muhacirlere yardım eden Medinelilere “Ensar” denmiştir
( )3-Abbasiler Arap milliyetçiliği politikası takip ederek, Arap olmayan Müslümanlara “mevali” gözüyle bakmışlardır
( )4-İran Hz. Ömer döneminde fethedildi
( )5-İlk İslam donanması Hz. Ebubekir döneminde kuruldu

B. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları tabloda verilen kelimeleri kullanarak doldurunuz. (5×4=20)
Aile Kut İnancı At Kurultay Feodalite Kağan Töre Hatun İkili Teşkilat Budun
1) İlk Türk Devletlerinde devleti yönetme yetkisinin Gök Tanrı tarafından Kağan’a verildiğine inanılırdı bu inanca ………………………………………………… adı verilirdi.
2- İlk Türk Devletlerinde ki yazısız hukuk kurallarına verilen isim …………………………………….
3- Kurultayın yöneticisine verilen isim …………………………………………
4- Ülke topraklarının Doğu-Batı şeklinde ikiye ayrılıp yönetilmesi ………………………………………………………..
5- İlk Türk Devletlerinde sosyal yapının en küçük birimi ………………………………………………

C. Aşağıdaki tabloda karışık verilen olaylar ile numarasını yazarak eşleştiriniz. (5×4=20)
1 Yalancı peygamberlerle mücadele edildi ( )Hz Ömer
2 İran toprakları fethedilerek Sasani Devletine son verildi ( )Hz Ali
3 Hicret gerçekleştirildi ( )Hz. Ebubekir
4 İlk İslam donanması kuruldu ( )Hz. Osman
5 Fetihler durdu ( )Hz. Muhammed

D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları doğru seçeneği yuvarlak içine alarak cevaplayınız. (8×5=40)
1- Müslümanlar ile müşriklerin yaptığı ilk savaş hangisidir?
A) Bedir Savaşı
B) Uhut Savaşı
C) Hendek Savaşı
D) Puvatya Savaşı
E) Huneyn Savaş

5-İslamiyet öncesi Arap Yarımadası’nın verilen özelliklerinden hangisinin İslamiyet’in bölgede yayılmasıyla önemli bir değişikliğe uğradığı söylenemez?
A) Ekonomik yapı
B) Siyasal yapı
C) Toplumsal yapı
D) Dinî yapı
E) Kültürel yapı

2- Aşağıdakilerden hangisi saltanatı getirmiştir?
A) Hz. Ömer
B) Hz. Ali
C) Hz. Ebubekir
D) Hz. Muaviye
E) Hz. Osman

6. Aşağıdakilerden hangisi Abbasilerin kültürel faaliyetlere önem verdiğini gösterir?
A) Beytü’l-Hikme’nin açılması
B) Mevali politikasının terkedilmesi
C) Arap olmayan Müslümanlara hoşgörüyle yaklaşılması
D) Avasım adı verilen şehirlerin kurulması
E) Bağdat şehrinin kurulması

3- Kuran-ı Kerim hangi halife zamanında çoğaltılmıştır?
A) Hz. Ömer
B) Hz. Ali
C) Hz. Ebubekir
D) Hz. Muaviye
E) Hz. Osman

7- İslam devletinde ilk düzenli ordu hangi halife döneminde oluşturuldu?
A) Hz. Ömer
B) Hz. Ali
C) Hz. Ebubekir
D) Hz. Muaviye
E) Hz. Osman

4- Abbasiler döneminde Müslümanlar, Hintlilerden matematikte onlu sistemi alarak Hint rakamlarını yeniden düzenleyip kullandılar. Ayrıca coğrafya, tıp, eczacılık alanlarında önemli bilgiler edindiler.
Buna göre Abbasi Devleti ile ilgili verilen yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Bilimsel çalışmaların yapıldığına
B) Abbasilerin Hindistan’ı işgal ettiğine
C) Avrupa’da Rönesans’ı başlattıklarına
D) Tıp, eczacılık alanındaki ilk çalışmaların Abbasiler tarafından yapıldığına
E) Sadece doğu kültüründen etkilendiklerine

8. Emeviler döneminde görülen gelişmelerden hangisi Dört Halife Dönemi’nde görülmemiştir?
A) Halifeliğin babadan oğula geçmesi
B) Sınırların genişlemesi
C) İç kavgaların yaşanması
D) İslamiyet’in yayılması
E) Devlet teşkilatında yeniliklerin yapılması

 

12 Comments

Leave a Reply