Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

9.Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları Klasik Yeni Müfredat

9.Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları Klasik Yeni Müfredat

1- Anav Kültürü’nü açıklayınız?
2- Eski Türk devletlerinde hükümdarların kullandıkları unvanlar nelerdir? Yazınız.
3- Avrupa Hun Devleti hükümdarı Atilla’nın Roma İmparatorluklarına karşı belirlediği dış siyaset nedir? Açıklayınız. (10)
4- İlk Türk devletlerine ait olan ikili sistem nedir? Açıklayınız. (10 p)
5- Tüklerin ana yurttan göç etme nedenlerini yazınız. (5 md) (10)
6- Aşağıdaki kavramları açıklayınız. (10 p)
Toygun :
Budun:

7- Aşağıdaki boşlukların doğru cevaplarını doldurunuz. (30 p)
a) İstanbul’un ilk kez işgal eden Türk devleti ……..’dır.
b) Museviliğe inanan ilk ve tek Türk devleti ……..’dır.
c) Maniheizm’i kabul etmesi, ………ın hayat tarzını değiştirmiştir.
d) İlk Türk devletlerinin ordularında, …………. hariç, ücretli yabancı asker yoktur.
e) ………………., İslamiyet’in Orta Asya’da yayılmasını engellemişler.
f) Asya Hun imparatorluğunun kurucu ……………………’dır.

8- Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını yapınız. (10 p)

A- Avrupa Hun Devletinin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Teoman
B) Balamir
C) İlek
D) Atilla
E) Bumin Kağan

B- I. Türk kelimesini ilk kez devlet adında kullanan Kök Türklerdir.
II. Türkiye adı coğrafi bir bölge olarak Bizans kaynaklarında kullanılmıştır.
III. Ziya Gökalp’e göre Türk adı; töreli, kanun, nizam sahibi demektir.
IV. Türkiye adı ilk kez Dandanakan Savaşı sonrasında kullanılmıştır.
V. Türk kelimesi Dîvân-ü Lügâti’t-Türk’te olgunluk çağı demektir.
Türk adının anlamı ve Türkiye ifadesi ile ilgili numaralandırılmış bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

9.Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Cevaplar

CEVAP 1: Anav Kültürü (MÖ 4000-MÖ 1000): Anav, günümüzde Aşkabat’ın güneydoğusunda bir yerleşim bölgesidir. Türk kültürünün önemli bir unsuru olan at, ilk defa bu kültürde görülmüştür. Orta Asya’nın en eski kültürüdür.

CEVAP 2 : Türk devletlerinde hükümdarlara;
şanyü, tanhu, han, yabgu, ilteber, idikut, erkin ve kağan gibi unvanlar verilmişti.

CEVAP 3: Attila tahta çıktıktan sonra ilk olarak Doğu Roma İmparatorluğu’yla 434 yılında Margus Antlaşması’nı imzalamıştır. Bu antlaşma ile Attila, Doğu Roma’yı vergiye bağlayarak batıdaki hâkimiyetini pekiştirmiştir.
Attila, 447 yılında Doğu Roma’nın barış şartlarına uymaması üzerine Balkan Seferi’ne çıkmış ve Doğu Roma’yla Anatolios Antlaşması’nı imzalamıştır.
Bu antlaşmayla birlikte Attila, devletinin dış siyasetini değiştirmiş ve Batı Roma İmparatorluğu üzerine yönelmiştir.
Başkentin düşeceğinden endişe eden Romalılar 452 yılında, Papa I. Leo (Lio) başkanlığında bir barış heyetini Attila’ya göndermiş ve ondan Roma’yı esirgemesini istemiştir. Papa’nın güvence isteğini kabul eden Attila, böylece Batı Roma’ya üstünlük sağlamıştır.

CEVAP 4 : ilk Türk devletlerinde ülkenin yönetimi, Hunlardan itibaren devlet yönetiminde kolaylık sağlamak amacıyla doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
İkili teşkilatlanma denilen bu sistemde, kağan, doğuda otururken batının yönetimi hükümdar ailesinden önde gelen bir kişiye, genelde kağanın kardeşine bırakmıştır.
Batı’daki yabgu unvanlı yönetici, Doğu’daki kağana bağlı olarak töre hükümlerini yürütmüştür.
Fakat yabgu karar ve icraatında tamamen serbesttir. Tıpkı bir devlet başkanı gibi o da elçiler göndermiş, kabul etmiş ve başka devletlerle anlaşmalar yapmıştır.

CEVAP 5: Ekonomik sıkıntı yani ana yurt topraklarının geçim bakımından yetersiz kalması,
Kuraklık, nüfus artışı ve otlak darlığı
Sınırlı bir tarım dışında sadece hayvan yetiştirilebilmesi
Türklerde bir boyun başka bir Türk boyu göçe mecbur etmesi
Yabancı (Çin ve Moğol), ağır dış baskıya maruz kalmaları
Başka milletlerin egemenliğini kabul edip istiklalden mahrum kalmaktansa memleketi terk etmeyi tercih etmeleri
Fetih arzusu ve yeni vatanlar kurma fikri.

CEVAP 6: Toygun : Kurultay’ın üyelerine “toygun” denilirdi.
Budun: Millet

CEVAP 7: a) İstanbul’un ilk kez işgal eden Türk devleti Avarlar’dır.
b) Museviliğe inanan ilk ve tek Türk devleti Hazarlar’dır.
c) Maniheizm’i kabul etmesi, Uygurların hayat tarzını değiştirmiştir.
d) İlk Türk devletlerinin ordularında, Hazar Devleti hariç, ücretli yabancı asker yoktur.
e) Türgişler, İslamiyet’in Orta Asya’da yayılmasını engellemişler.
f) Asya Hun imparatorluğunun kurucu Teoman’dır.,

CEVAP 8 :  D- D

6 Comments

Leave a Reply