Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

9.sınıf tarih dersi 2.dönem 2.yazılı soruları ve cevapları 2018-2019

9.sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları

9. Sınıfın bu son yazılı Sorularında sizlere 20 adet test sorusu ile hazırlanmış 9.sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevaplarını vereceğiz. Bildiğiniz gibi Tarih Dersi ilk olarak 9. Sınıfta başlıyor ve Öğrenciler lise son sınıfa kadar Her Türlü Tarih Dersi ile muhatap oluyorlar. Genel olarak İkinci Yazılılar yani dönemin son yazılıları tüm konuları kapsayacak şekilde test olarak hazırlanıyor. En son işlenen konular ağırlık olmak üzere ilk ünitelere doğru azalarak giden sorular hazırlanabilir.  Bizde bu amaçla Sizlere aşağıda hazırladığımız test şeklinde 9.Sınıf Tarih Dersinde çıkabilecek sorulardan oluşan bir sınav ekledik. Derslerinizde başarılar dileriz.

 

9.sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları

S-1) Müslümanlarla Mekkeliler arasında yapılan ilk savaş Bedir Savaşı olmuştur. Bu savaşın sonucunda ele geçirilen esirler Müslümanlara okuma-yazma öğretme karşılığında serbest bırakılma hakkın tanınmıştır
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin Müslümanlar için önemli olduğunu gösterir?
A-)Savaş kazanma
B-)Ticaret
C-)Eğitim
D-)Siyaset
E-)Sanat
19
S-2) I- Cemel Savaşı
II-Hakem Olayı
III- Kerbela Olayı
Bu olayların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A-)İslamiyeti Arap Yarımadası’nın dışına taşımaları
B-)İslamiyette ayrılıklara neden olmaları
C-)İslamiyetteki ayrılıklara son verme girişimleri
D-)Hz. Ali Dönemi’nde yaşanmış olaylar olmaları
E-)Sorunların çözümlerinde bilgi kişilerden destek almaları

s-3) Kur’an ayetlerinin toparlanarak bir kitap haline getirilmesi kimin döneminde olmuştur?
A-)Hz. Muhammet
B-)Hz. Ömer
C-)Hz. Ebubekir
D-)Hz. Osman
E-)Hz. Ali

s-4) Abbasiler Emevilerden farklı olarak diğer milletlerden her alanda yararlanmışlardır. Abbasilerin Türklerden en fazla yararlandığı alan aşağıdakilerden hangisidir?
A-)Askerlik
B-)Eğitim
C-)Sanat
D-)Ekonomi
E-)Yönetim

S-5) İslamiyet öncesi, Arabistan’da ki yaşama ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A-)Göçebe yaşam egemendir.
B-)Kabileler arası savaşlar yaygındır.
C-)En yaygın din putperestliktir.
D-)Haram aylarda savaş yerine ticaret ve kültürel etkinlikler egemendir.
E-)Temel geçim kaynakları tarımdır.

S-6) Müslümanlar için önemli olan Şam ticaret yolunun güvenliği hangi savaş ile sağlanmıştır?
A-)Mekke’nin Fethi
B-)Hayber Savaşı
C-)Hendek Savaşı
D-)Uhud Savaşı
E-)Bedir Savaşı

S-7) Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’in doğuşu sırasında Asya Kıtası’ndaki devletlerden biri değildir?
A-)Bizans İmparatorluğu
B-)Sasani Devleti
C-)Batı Roma İmparatorluğu
D-)Kök Türk Devleti
E-)Çin

S-8) Hz. Ömer döneminde sınırların genişlemesiyle birlikte devlet teşkilatlanmasın da hızlanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu yargıyla kanıt olabilecek gelişmelerden biri olamaz?
A-)Ülkenin eyaletlere ayrılması
B-)Kur’an-ı Kerim’in çoğaltılması
C-)Düzenli ordu kurulması
D-)Divan teşkilatının kurulması
E-)Devlet hazinesi oluşturulması

S-9) Aşağıdakilerden hangisi Emevi Devleti’nin yıkılma nedenlerinden biri değildir?
A-)Abbasilerin Emeviler aleyhine çalışmalar yapması
B-)Talas Savaşı sonucu Türklerin İslamiyetle tanışmaları
C-)Arap Milliyetçiliği yapmaları
D-)Sınırların genişlemesi sonucu merkezi otoritenin zayıflaması
E-)Hz. Muhammed’in ailesine iyi davranılmaması

blank

S-10) Aşağıda verilen devletlerden hangisi Avrupa’daki İslam varlığına katkıda bulunmuştur?
A-)Abbasi devleti
B-)Tolunoğulları
C-)Büyük Selçuklu Devleti
D-)Beni Ahmer Devleti
E-)karahanlılar

s-11) Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam mimarisinde dini alanda yapılan yapılar içinde sayılmaz?
A-)Cami
B-)Mescit
C-)Kümbet
D-)Külliye
E-)Kervansaray

S-12) İslamiyet’i resmi din olarak benimseyen ilk Türk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?
A-)Gazneli Mahmut
B-)Yusuf Kadir Han
C-)Abdulkerim Saltuk Buğra Han
D-)Tuğrul Bey
E-)Çağrı Bey

s-13) Gaznelileri yıkılma noktasına getirirken Büyük Selçuklu Devleti’ni kurumsal olarak Devletler Sahnesine taşıyan savaş hangisidir?
A-)Katvan
B-)Malazgirt
C-)Kösedağ
D-)Dandanakan
E-)Yassı Çemen

s-14) I- Pasinler
II- Malazgirt
III- Dandanakan
Savaşlarının kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
A-)II-III-I
B-)I-III-II
C-)I-II-III
D-)III-I-II
E-)III-II-I

s-15) – Kutadgu Bilig
– Atabet-ül Hakayık
– Divan_ı Lügat_ı Türk
Yukarıdaki yapıtlar aşağıdaki Türk-İslam devletlerinden hangisine ilişkindir?
A-)Tolunoğulları
B-)Akşitler
C-)Karahanlılar
D-)Büyük Selçuklular
E-)Anadolu Selçuklular

s-16) Türkler ile Araplar arasındaki en şiddetli mücadeleler aşağıda verilen dönemlerin hangisinde olmuştur?
A-)Emeviler
B-)Abbasiler
C-)Hz. Osman
D-)Hz. Ömer
E-)Hz. Ali

S-17) Türkler’in İslam dünyasına katkıları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A-)Halifeliği ele geçirmeleri
B-)İslamiyeti geniş bir coğrafyaya yaymaları
C-)İslam uygarlığını geliştirmeleri
D-)Haçlı seferlerine karşı koymaları
E-)Müslümanlar arasında iç çekişmeleri sonlandırmaları

s-18) Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam devletlerine bağımsızlık sembolü olarak görülenler arasında yer almaz?
A-)Hutbe okutmak
B-)Halifenin onayı
C-)Para bastırmak
D-)Tuğ
E-)Otağ

s-19) Aşağıdakilerden hangisi Mısır’da kurulan Türk devletlerinden değildir?
A-)Eyyubiler
B-)Memlüklüler
C-)Gazneliler
D-)Tolunoğulları
E-)İhşitler

s-20) Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu Devleti’nin dağılmasıyla ortaya çıkan Atabeyliklerden birisi değildir?
A-)İldenizoğulları
B-)Zengililer
C-)Begteginoğulları
D-)Salgurlular
E-)Türkiye Selçukluları

S-21) Gazneli Devleti’nin İslam tarihindeki en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A-)Hindistan’ı İslamlaştırmaları
B-)Halifeyi korumaları
C-)Bilime önem vermeleri
D-)Posta teşkilatı kurmaları
E-)Selçuklular ile savaşları

S-22) I- Tolunoğulları
II-Eyyubiler
III- Memlukluler
Yukarıdaki üç devletin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A-)Halkının tamamının Türk olması
B-)Orta Asya’da kurulmuş olmaları
C-)Mısır’da kurulmuş olmaları
D-)İlk çağ’da kurulmuş olmaları
E-)Emevi topraklarında kurulmuş olmaları

s-23) Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçukluların toprak yönetiminde görülmez?
A-)Has
B-)İkta
C-)Mülk
D-)Ahilik
E-)Vakıf

S-24) Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklularda Mali işlerden sorumlu Divandır?
A-)Divan-ı Mezalim
B-)Divan-ı İnşa
C-)Divan-ı istifa
D-)Divan-ı arz
E-)Divan-ı Berid

s-25) – İhşit (Akşit)
– Gazneliler
– Karahanlılar
Yukarıdaki devletlerin ortak özellikleri için,
I- Mısır’da kurulmuşlardır.
II- İlk Türk-İslam devletleridir.
III- Siyasi varlıklarına Selçuklular son vermiştir
Yargılarından hangileri doğrudur?
A-)Yalnız I
B-)Yalnız II
C-)Yalnız III
D-)I ve II
E-)II ve III

9.sınıf tarih dersi 2.dönem 2.yazılı soruları ve cevapları
1-C
2-B
3-C
4-A
5-A
6-B
7-C
8-B
9-B
10-D
11-E
12-C
13-D
14-D
15-C
16-A
17-E
18-B
19-C
20-E
21-A
22-C
23-D
24-C
25-B

2 Comments

  1. blank
    • blank

Leave a Reply