Tıklayın YKS Netlerinizi artıralım... Hafıza Teknikleriyle YKS'ye Hazırlanmak İster Misiniz?

9.sınıf tarih dersi 2.dönem 2.yazılı soruları ve cevapları

9.sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları
S-1) Müslümanlarla Mekkeliler arasında yapılan ilk savaş Bedir Savaşı olmuştur. Bu savaşın sonucunda ele geçirilen esirler Müslümanlara okuma-yazma öğretme karşılığında serbest bırakılma hakkın tanınmıştır

----

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin Müslümanlar için önemli olduğunu gösterir?

A-)Savaş kazanma          

B-)Ticaret

C-)Eğitim            

----

D-)Siyaset

E-)Sanat

 

S-2) I- Cemel Savaşı

      II-Hakem Olayı

----

      III- Kerbela Olayı

Bu olayların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A-)İslamiyeti Arap Yarımadası’nın dışına taşımaları

B-)İslamiyette ayrılıklara neden olmaları

C-)İslamiyetteki ayrılıklara son verme girişimleri

----

D-)Hz. Ali Dönemi’nde yaşanmış olaylar olmaları

E-)Sorunların çözümlerinde bilgi kişilerden destek almaları

 

s-3) Kur’an ayetlerinin toparlanarak bir kitap haline getirilmesi kimin döneminde olmuştur?

A-)Hz. Muhammet         

B-)Hz. Ömer

C-)Hz. Ebubekir

D-)Hz. Osman

E-)Hz. Ali

 

----

s-4) Abbasiler Emevilerden farklı olarak diğer milletlerden her alanda yararlanmışlardır. Abbasilerin Türklerden en fazla yararlandığı alan aşağıdakilerden hangisidir?

A-)Askerlik

B-)Eğitim

C-)Sanat             

D-)Ekonomi

----

E-)Yönetim

 

S-5) İslamiyet öncesi, Arabistan’da ki yaşama ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A-)Göçebe yaşam egemendir.

B-)Kabileler arası savaşlar yaygındır.

----

C-)En yaygın din putperestliktir.

D-)Haram aylarda savaş yerine ticaret ve kültürel etkinlikler egemendir.

E-)Temel geçim kaynakları tarımdır.

 

S-6) Müslümanlar için önemli olan Şam ticaret yolunun güvenliği hangi savaş ile sağlanmıştır?

----

A-)Mekke’nin Fethi        

B-)Hayber Savaşı

C-)Hendek Savaşı           

D-)Uhud Savaşı

E-)Bedir Savaşı

----

 

S-7) Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’in doğuşu sırasında Asya Kıtası’ndaki devletlerden biri değildir?

A-)Bizans İmparatorluğu

B-)Sasani Devleti

C-)Batı Roma İmparatorluğu

D-)Kök Türk Devleti

E-)Çin

 

 

S-8) Hz. Ömer döneminde sınırların genişlemesiyle birlikte devlet teşkilatlanmasın da hızlanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu yargıyla kanıt olabilecek gelişmelerden biri olamaz?

----

A-)Ülkenin eyaletlere ayrılması

B-)Kur’an-ı Kerim’in çoğaltılması

C-)Düzenli ordu kurulması

D-)Divan teşkilatının kurulması

E-)Devlet hazinesi oluşturulması

 

S-9) Aşağıdakilerden hangisi Emevi Devleti’nin yıkılma nedenlerinden biri değildir?

A-)Abbasilerin Emeviler aleyhine çalışmalar yapması

B-)Talas Savaşı sonucu Türklerin İslamiyetle tanışmaları

C-)Arap Milliyetçiliği yapmaları

----

D-)Sınırların genişlemesi sonucu merkezi otoritenin zayıflaması

E-)Hz. Muhammed’in ailesine iyi davranılmaması

 

S-10) Aşağıda verilen devletlerden hangisi Avrupa’daki İslam varlığına katkıda bulunmuştur?

A-)Abbasi devleti

B-)Tolunoğulları

C-)Büyük Selçuklu Devleti

D-)Beni Ahmer Devleti

E-)karahanlılar

 

----

s-11) Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam mimarisinde dini alanda yapılan yapılar içinde sayılmaz?

A-)Cami              

B-)Mescit

C-)Kümbet        

D-)Külliye

E-)Kervansaray

 

S-12) İslamiyet’i resmi din olarak benimseyen ilk Türk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?

A-)Gazneli Mahmut

B-)Yusuf Kadir Han

----

C-)Abdulkerim Saltuk Buğra Han

D-)Tuğrul Bey

E-)Çağrı Bey

 

s-13) Gaznelileri yıkılma noktasına getirirken Büyük Selçuklu Devleti’ni kurumsal olarak Devletler Sahnesine taşıyan savaş hangisidir?

A-)Katvan          

B-)Malazgirt

C-)Kösedağ       

D-)Dandanakan

E-)Yassı Çemen

----

 

s-14)     I- Pasinler

             II- Malazgirt

             III- Dandanakan

Savaşlarının kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A-)II-III-I             

B-)I-III-II             

C-)I-II-III

D-)III-I-II             

E-)III-II-I

----

 

s-15)  – Kutadgu Bilig

– Atabet-ül Hakayık

– Divan_ı Lügat_ı Türk

Yukarıdaki yapıtlar aşağıdaki Türk-İslam devletlerinden hangisine ilişkindir?

A-)Tolunoğulları              

B-)Akşitler

C-)Karahanlılar 

D-)Büyük Selçuklular

E-)Anadolu Selçuklular

 

s-16)  Türkler ile Araplar arasındaki en şiddetli mücadeleler aşağıda verilen dönemlerin hangisinde olmuştur?

A-)Emeviler      

B-)Abbasiler

C-)Hz. Osman   

D-)Hz. Ömer

E-)Hz. Ali

 

S-17) Türkler’in İslam dünyasına katkıları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A-)Halifeliği ele geçirmeleri

B-)İslamiyeti geniş bir coğrafyaya yaymaları

C-)İslam uygarlığını geliştirmeleri

D-)Haçlı seferlerine karşı koymaları

E-)Müslümanlar arasında iç çekişmeleri sonlandırmaları

 

s-18) Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam devletlerine bağımsızlık sembolü olarak görülenler arasında yer almaz?

A-)Hutbe okutmak         

B-)Halifenin onayı

C-)Para bastırmak           

D-)Tuğ 

E-)Otağ

 

s-19) Aşağıdakilerden hangisi Mısır’da kurulan Türk devletlerinden değildir?

A-)Eyyubiler     

B-)Memlüklüler

C-)Gazneliler    

D-)Tolunoğulları

E-)İhşitler

 

s-20) Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu Devleti’nin dağılmasıyla ortaya çıkan Atabeyliklerden birisi değildir?

A-)İldenizoğulları            

B-)Zengililer

C-)Begteginoğulları        

D-)Salgurlular

E-)Türkiye Selçukluları

 

S-21) Gazneli Devleti’nin İslam tarihindeki en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A-)Hindistan’ı İslamlaştırmaları

B-)Halifeyi korumaları

C-)Bilime önem vermeleri

D-)Posta teşkilatı kurmaları

E-)Selçuklular ile savaşları

 

S-22) I- Tolunoğulları

         II-Eyyubiler

        III- Memlukluler

Yukarıdaki üç devletin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A-)Halkının tamamının Türk olması

B-)Orta Asya’da kurulmuş olmaları

C-)Mısır’da kurulmuş olmaları

D-)İlk çağ’da kurulmuş olmaları

E-)Emevi topraklarında kurulmuş olmaları

 

s-23) Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçukluların toprak yönetiminde görülmez?

A-)Has 

B-)İkta

C-)Mülk

D-)Ahilik             

E-)Vakıf

 

S-24) Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklularda Mali işlerden sorumlu Divandır?

A-)Divan-ı Mezalim

B-)Divan-ı İnşa

C-)Divan-ı istifa

D-)Divan-ı arz

E-)Divan-ı Berid

 

s-25)    – İhşit (Akşit)

             – Gazneliler

             – Karahanlılar

Yukarıdaki devletlerin ortak özellikleri için,

I-             Mısır’da kurulmuşlardır.

II-           İlk Türk-İslam devletleridir.

III-          Siyasi varlıklarına Selçuklular son vermiştir

Yargılarından hangileri doğrudur?

A-)Yalnız I           

B-)Yalnız II         

C-)Yalnız III

D-)I ve II              

E-)II ve III

 

9.sınıf tarih dersi 2.dönem 2.yazılı soruları ve cevapları

1-C

2-B

3-C

4-A

5-A

6-B

7-C

8-B

9-B

10-D

11-E

12-C

13-D

14-D

15-C

16-A

17-E

18-B

19-C

20-E

21-A

22-C

23-D

24-C

25-B

SPONSOR--REKLAM
2 Comments

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir