Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

9. sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 2. Yazılıda çıkabilecek Test Soruları

9. sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 2. Yazılıda çıkabilecek Test Soruları

1.Büyük Selçuklu Devleti’nin kuruluşu aşağıdaki hangi savaş sonucu gerçekleşmiştir?
A)Pasinler Savaşı
B)Malazgirt Savaşı
C)Dandanakan Savaşı
D)Katvan Savaşı
E)Miryokefalon Savaşı

 

2.Aşağıdakilerden hangisi Karahanlılar döneminde yazılmış Türklere ait ilk İslami eserler arasında değildir?
A)Kutatgu Bilig
B)Atabetü’lHakayık
C)Kanun el Fi’t Tıp
D)Divan-ı Hikmet
E)Divan-ı Lügati’t Türk

 

3.Büyük Selçuklular ile Bizans İmparatorluğu arasında yapılan ilk savaş hangisidir?
A)Malazgirt
B)Kösedağ
C)Pasinler
D)Dandanakan
E)Nesa
4.Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu Devleti’ninyıkılış nedenleri arsında yer almaz?
A)Taht kavgalarının yaşanması
B)Oğuzların ayaklanması
C)Bizans Devleti’nin saldırıları
D)Batınilerin zararlı faaliyetleri
E)Atabeyliklerin bağımsızlıklarını ilan etmeleri

 

5.Talas Savaşının dünya kültür tarihi açısından en önmeli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A)Batı Türkistan’ın Çin baskısından kurtarılması
B)Karlukların bağımsız devlet olmaları
C)Türk-Arap mücadelesinin sona ermesi
D)Kağıt üretiminin Çin dışında da yaygınlaşması
E)Türklerin islam dinini yakından tanıması

6.Emeviler döneminde islamiyetin Türkler arasında yayılmasını engelleyen etken aşağıdakilerden hangisidir?
A)Emevilerin Arap ırkçılığı politikası izlemeleri
B)Karluk-Yağma-Çiğil Türklerinin Hristiyanlığı benimsemeleri
C)İslamiyetin Türklerin yaşantısına uygun olmaması
D)Türklerin islamiyeti ulusal kimliklerini kaybetmelerinin bir aracı olarak görmeleri
E)Hazar Devleti’nin musevi inancını Türkler arasında yayması

 

7.Hindistanaegemen olan ve islamiyeti bu bölgede yayan ilk Türk devletiaşağıdakilerden hangisidir?
A)Karahanlılar
B)Gazneliler
C)Büyük Selçuklular
 D)Tolunoğulları
E)İhşidiler

8.Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Savaşının sonuçları arasında yoktur?
A)Anadolu’ya Türk yerleşmesinin başlaması
B)Türkiye tarihinin başlaması
C)Haçlı seferlerine zemin hazırlanması
D)İlk Türk beyliklerinin kurulmaya başlaması
E)Müslüman –Arap çatışmalarının başlaması

9. Aşağıdakilerden hangisi Talas Savaşının sonuçlarından biri değildir?
A)Orta Asya’daki Türkler arasında siysal birliğin kurulması
B)İslamiyetin Türkler arsında yayılmaya başlaması
C)Türklerle Araplar arasındaki ilişkilerin gelişmesi
D)Müslümanların Çinlilerden kağıt yapma tekniğini öğrenmesi
E) Orta Asya’ya yönelik Çin tehdidinin ortadan kalkması

10.Aşağıdakilerden hangisi hüküm sürdüğü coğrafya dikkate alındığında diğerlerinden farklılık gösterir?
A)Tolunoğulları
B)Eyyubiler
C)Karahanlılar
D)İhşidiler
E)Memlükler

11.Avrupada Müslümanların ilerleyişinin durması aşağıdaki olayların hangisinin sonunda gerçekleşmiştir?
A)Nihavent Savaşı
B)Talas Savaşı
C)Puvatya Savaşı
D)Köprü Savaşı
E)Hendek Savaşı

12.-Resmi yazışma dili Türkçedir.
-Nüfusu tamamen Türklerden oluşur.

Aşağıdaki devletlerden hangisi yukarıdaki özellikler açısından diğerlerinden ayrılır?
A)Karahanlılar
B)Büyük Selçuklular
C)Gazneliler
D)Tolunoğulları
E)İhşidiler

 

13. Aşağıdakilerden hangisi Kavimler göçünün sonuçları arasında yoktur?
A)Roma İmparatorluğu ikiye ayrıldı.
B)İlk çağ sona erdi, orta çağ başladı.
C)Avrupada feodalite sona erdi.
D)Avrupada kilise önem kazandı.
E)Türkler Avrupada bir Hun Devleti kurdu.

 

14.İlk yerleşik hayata geçen Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?
A)Uygurlar
B)Köktürkler
C)Asya Hun Devleti
D)Türgişler
E)Kırgızlar

 

15.Kur’an-ı Kerim hangi halife zamanında kitap haline getirilmiştir?
A)Hz. Osman
B)Hz. Ebubekir
C)Hz. Ömer
D)Hz. Ali
E)Hz. Muaviye

 

16.Anadolu’da kurulan ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?
A)Danişmentliler
B)Saltuklular
C)Mengücekliler
D)Anadolu Selçuklu Devleti
E)Artuklular

 

17. Aşağıdakilerden hangisi Haçlı seferlerinin sebeplerinden değildir?
A)Hristiyanların kutsal yerleri Müslümanlardan almak istemeleri
B)Bizans’ın avrupadan yardım istemesi
C)Papa ve din adamlarının nüfuzlarını artırmak istemeleri
D)Avrupalıların doğunun zenginliklerine sahip olmak istemeleri
E)Avrupa’da kiliseye duyulan güven sarsıldı

 

18.Aşağıdaki savaşların hangisiyle Anadolunun bir Türk yurdu olduğu kanıtlanmıştır.
A)Malazgirt Savaşı
B)Pasinler Savaşı
C)Miryokefalon Savaşı
D)Kösedağ Savaşı
E)Katvan Savaşı 

 

19.Türk tarihinde ilk düzenli ordu aşağıdakilerden hangisi zamanında kurulmuştur?
A)Asya Hun Devleti
B)Köktürkler
C)Avrupa Hun Devleti
D)Uygurlar
E)Hazarlar

 

20.Tarihte sultan ünvanını kullanan ilk hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?
A)GazneliMahmut
B)Alparslan
C)Melikşah
D)Tuğrul Bey
E)Süleyman Şah

6 Comments

Leave a Reply