Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

9. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve cevapları Karışık (Yeni Müfredat)

9. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve cevapları Karışık (Yeni Müfredat)
1-Aşağıdaki Soruları Cevaplayınız.
Babil kralıyım. Yaptığım kanunlarla tanınırım. Zayıfların ve öksüzlerin koruyucusuyum.
Ben kimim?
Anadolu medeniyetlerinden Frigyalıların bereket tanrısıyım.
Ben kimim?


2-Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını yazınız. (2×5=10 puan)
PATESİ
SATRAP


3. Aşağıdaki tabloda yönetim şekillerinden bazıları verilmiştir. Bunların özelliklerini yazınız. (2x 5= 10 puan)
MONARŞİ:
MEŞRUTİYET:


4.Teokratik yönetim ne demektir? Kadim dünyada teokrasi ile yönetilen uygarlıklardan iki tane örnek veriniz.
5.Anadolu’nun en eski dönemlerden beri yerleşim yeri olmasının sebeplerini yazınız.
6.Kuşatıcı İmparatorluk nedir? İlkçağda kuşatıcı imparatorluklardan iki tanesini yazınız


7. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapınız. (2×5=10 puan)
o ( )Mısır krallarına verilen unvandır. 1. Karum
o ( )Çok uluslu devletlere verilen isimdir. 2. Sardes
o ( )Ülkenin bir zümre-grup tarafından yönetilmesidir. 3. Oligarşi
o ( )Lidya medeniyetinin merkezi-başkentidir. 4. İmparatorluk
o ( )Asurlular tarafından Anadolu’da yaptırılan Pazar-ticaret yeridir. 5. Firavun


8.Erken İlkçağ’da (M.Ö. 7500-M.Ö. 350) kitlesel göçlerden dolayı dünyanın etnik ve siyasi yapısı önemli değişikliklere uğramıştır. Bu göçlerin nedenlerini yazınız. (10 puan)


9. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları çözünüz. ( 4X5= 20 Puan)
1-Hititler M.Ö. 2000’li yıllarda Anadolu’ya gelerek Kızılırmak yayı içerisinde kalan bölgeye yerleşmişlerdir. Önceleri akrabalık bağı olan kişilerce oluşturulan küçük prenslikler halinde yaşamışlardır. Daha sonra ise bir kralın önderliğinde birleşerek tek bir merkeze bağlanmışlar, güçlü bir imparatorluk haline gelmişlerdir.
Bu bilgilere göre Hititlerle ilgili,
I. Anadolu’nun yerli halklarından biri olmadıkları
II. İlk dönemlerde kabile federasyonları halinde örgütlendikleri
III. Zamanla çok uluslu bir yapıya kavuştukları çıkarımlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

2- Hukuk, toplum düzenini sağlayan ve devlet gücü ile güçlendirilmiş kuralların bütünüdür.
Bu tanıma göre Kadim Dünyada hukukun ortaya çıkışında aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilemez?
A) İnsanların sosyalleşme faaliyetlerinin artması
B) Toplumsal tabakalaşmanın tamamen sona erdirilmek istenmesi
C) Devletleşme sürecinin hız kazanması
D) Toplumsal kargaşanın önüne geçilmek istenmesi
E) Toplumsal alanda hak ve adaletin arayışının artması

3-I. Aynı millete mensup insanlar tarafından birbirlerinden bağımsız olarak kurulan devlet şeklidir.
II. Kan bağının ön planda tutulduğu siyasi teşkilatlanmanın ilk şeklidir.
III. Genellikle inandıkları dini yaymak ya da dünya hakimiyetini sağlamak amacıyla fetih yapan devletlerdir.
Bu özellikler aşağıdaki seçeneklerden hangisindeki siyasi organizasyon türleri ile doğru eşleştirilmiştir?
I II III
A) Site Devleti Kabile   Federasyonu Kuşatıcı İmparatorluk
B) Kabile  Federasyonu Site Devleti Kuşatıcı  İmparatorluk
C) Kabile Federasyonu Dışlayıcı  İmparatorluk Site Devleti
D)  Dışlayıcı İmparatorlu Site  Devleti Kabile Federasyonu
E) Kabile Federasyonu Kuşatıcı  İmparatorluk Dışlayıcı  İmparatorluk
4- Aşağıdakilerden hangisi konar göçer toplumlarda rastlanacak özellikler arasında yer almaz?
A) Soy dayanışmasına önem verilmesi
B) Ekonominin temelinin hayvancılığa dayanması
C) Site devleti halinde örgütlenilmesi
D) Tahıl ihtiyacının ticaret yoluyla karşılanması
E) Mücadeleci ve sert bir mizaca sahip olunması

CEVAPLAR:

1- Hammurabi- Kibele
2- Sümer Kralına verilen ad.  -Eski İran’da Eyalet ve o eyaletin yöneticisi
3-Tek kişinin ülkeyi yönetmesi, sultanlık– Bir yönetici ile onun yetkilerini paylaştığı meclisin bulunduğu yönetim şekli
4-Ülkenin tanrı adına din kurallarına göre yönetilmesi.  Sümerler, Asurlar
5-İklimin müsait olması-Toprakların tarıma elverişli oması-Yer altı ve üstü zenginliklerinin bulunması
6-Ele geçirdiği topraklardaki insanlara zulmetmeyen, yağma ve talan uygulamayan, o bölgedeki insanların ihtiyaçlarını da sağlayan imparatorluk çeşidi.   Roma ve İskender İmparatorlukları
7- ( 5  )Mısır krallarına verilen unvandır.                                                                Karum
( 4  )Çok uluslu devletlere verilen isimdir.                                                                      Sardes
( 3  )Ülkenin bir zümre-grup tarafından yönetilmesidir.                            Oligarşi
( 2  )Lidya medeniyetinin merkezi-başkentidir.                                            İmparatorluk
( 1  )Asurlular tarafından Anadolu’da yaptırılan Pazar-ticaret yeridir.     Firavun
8-

  • Dini inanışlarından dolayı insanların göç ettirilmesi
  • Ekonomik sorunların artması
  • İklimin değişmesi
  • Siyasi baskılar ve mücadelelerin artması

9-EBAC

2 Comments

Gizemli girl için bir cevap yazın Cevabı iptal et