Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

9. Sınıf Tarih Dersi Tuna Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları 1. Ünitenin Tamamı

9. Sınıf Tarih Dersi Tuna Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları 1. Ünitenin Tamamı

9. Sınıf Tarih Dersi Tuna Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları 209-2020 adlı makalemize hoş geldiniz. Derslerde başarınızı artırmak için bu soruların cevaplarına ihtiyaç duyacaksınız. Tarih Öğretmeni arkadaşlar da bu sayfamıza katkıda bulunabilirler. Sayfa Numaraları ise şu şekildedir. Sayfa 9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-25-26-27-28

9. Sınıf Tarih Dersi Tuna Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları 1. Ünitenin Tamamı
• Arkeoloji
• Artık yıl
• Çağ
• Kaynak
• Kronoloji
• Milat
• Millî kültür
• Takvim
• Tarih
• Yüzyıl
• Zaman

9. Sınıf Tarih Dersi Tuna Yayıncılık Ders Kitap Cevapları Sayfa 9

1. Tarih biliminin tanımını yapmaya çalışınız.
2. İnsanların niçin tarih öğrenmeleri gerektiği konusundaki görüşlerinizi sınıfınızda arkadaşlarınızla paylaşınız.
3. “Olayları yaşandığı dönemin şartlarını göz önünde bulundurarak değerlendirme” sözüyle ne anlatılmak istendiğini belirtiniz.
4. Takvimlerin hangi özellikleriyle birbirlerinden ayrıldığını söyleyiniz.

9. Sınıf Tarih Dersi Tuna Yayıncılık Ders Kitap Cevapları Sayfa 10

Tarih, insanın yeryüzünde göründüğü andan itibaren yaptığı ya da düşündüğü her bir izi, artaka-lan her şeyi içerir.John Henry Robinson (Jon Henri Rabinsın) Salih Özbaran, Tarih, Tarihçi ve Toplum, s. 71. Yukarıdaki sözden hareketle tarihin inceleme alanına giren konulara örnekler veriniz.

Yukarıdaki metinden hareketle tarihin tanımını yapmaya çalışınız

9. Sınıf Tarih Dersi Tuna Yayıncılık Ders Kitap Cevapları Sayfa 11

Aşağıdaki metinleri okuyunuz ve bu metinlerde tarihin inceleme alanına giren konulardan hangilerinin yer aldığını söyleyiniz.

9. Sınıf Tarih Dersi Tuna Yayıncılık Ders Kitap Cevapları Sayfa 12

Bir tarihçi olsaydınız geçmişte yaşanmış olaylardan hangisini incelemek isterdiniz? Neden?

 

Tablodakiler dışında tarihi aydınlatan kaynaklara başka hangi örnekleri verebilirsiniz?

9. Sınıf Tarih Dersi Tuna Yayıncılık Ders Kitap Cevapları Sayfa 13

Tarih ile fen bilimlerini karşılaştırarak inceleme alanları ve yöntemleri bakımından araların-da hangi farklılıkların bulunduğunu aşağıdaki tabloya yazınız.

9. Sınıf Tarih Dersi Tuna Yayıncılık Ders Kitap Cevapları Sayfa 14

Tarihçi, metinleri iyi anlamaktan başka ihtirasa sahip olmamalıdır ve bu gaye için yardımcı ilimlerin bütün tekniklerini kullanmak zorundadır.Fustel de Coulanges (Fustel dö Kulanj), Leon Ernest Halkin ( Liyon Örnıst Halkin), Tarih Tenkidinin Unsurları, çev.: Bahaeddin Yediyıldız, s. 102. Tarihçi hangi bilim dallarından yardım almalıdır? Neden?

9. Sınıf Tarih Dersi Tuna Yayıncılık Ders Kitap Cevapları Sayfa 15

Tarih öğrenmenin gerekliliği ve faydaları ile ilgili düşünceleriniz nelerdir?

Yukarıdaki metne göre tarihin devletlere sağlayacağı yararlar neler olabilir?

9. Sınıf Tarih Dersi Tuna Yayıncılık Ders Kitap Cevapları Sayfa 16

Yukarıdaki sözlerle anlatılmak istenen düşünceler nelerdir?

Tarihin geleceğin planlanmasındaki rolü ve önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Tarihin insanlığın gelişimindeki rolü hakkında neler söyleyebilirsiniz?

9. Sınıf Tarih Dersi Tuna Yayıncılık Ders Kitap Cevapları Sayfa 17

Şimdiki zaman, tarihe kendi çözümlemesini empoze ettiği takdirde onu bozar.Leon Ernest Halkin, Tarih Tenkidinin Unsurları, çev.: Bahaeddin Yediyıldız, s. 13. Yukarıdaki söze göre tarihî olaylar yorumlanırken neye dikkat edilmelidir?

Eski Çağ devletlerinde köleliğin doğal bir uygulama olarak görülmesinin nedenleri neler olabilir?

9. Sınıf Tarih Dersi Tuna Yayıncılık Ders Kitap Cevapları Sayfa 18

Devletleri köleliğin kaldırılması yolunda adımlar atmaya yönelten nedenler neler olabilir?

9. Sınıf Tarih Dersi Tuna Yayıncılık Ders Kitap Cevapları Sayfa 19

Köleliğin günümüz dünyasında da uygulanması gerektiği savunulabilir mi? Neden?

Yazara göre tarihî olayları değerlendirirken nelere dikkat edilmelidir?

Günümüzün bakış açısı ve değer yargılarıyla yorumlandığında eleştirilebilecek bir tarihî olay belirleyerek aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Belirlediğiniz tarihî olay nedir?
2. Olayı bugünün bakış açışıyla değerlendirdiğinizde neler söyleyebilirsiniz?
3. Olayı yaşandığı dönemin şartlarından hareketle değerlendirdiğinizde neler söyleyebilirsiniz?

9. Sınıf Tarih Dersi Tuna Yayıncılık Ders Kitap Cevapları Sayfa 20

Zamanı hangi cümlelerle tanımlayabilirsiniz?

Yukarıdaki sözlerinden hareketle Isaac Newton’ın zaman anlayışının temel özelliklerinin neler olduğu söylenebilir?

9. Sınıf Tarih Dersi Tuna Yayıncılık Ders Kitap Cevapları Sayfa 21

İnsanın zamanı görülebilir ve ölçülebilir hâle getirmek istemesinin nedenleri neler olabilir?

9. Sınıf Tarih Dersi Tuna Yayıncılık Ders Kitap Cevapları Sayfa 22

Başlangıç tarihi olmayan bir takvimin kullanılması hangi sorunları ortaya çıkarabilir?

9. Sınıf Tarih Dersi Tuna Yayıncılık Ders Kitap Cevapları Sayfa 23

Miladi takvimin dünyada yaygın olarak tercih edilmesinde bu takvimin hangi özellikleri rol oynamış olabilir?

Aşağıdaki tabloya hicri ve miladi takvim ile ilgili istenilen bilgileri yazınız.

9. Sınıf Tarih Dersi Tuna Yayıncılık Ders Kitap Cevapları Sayfa 25

• Sizce içinde yaşadığınız çağın adı ne olmalıdır? Neden?
• Bu çağın hangi olayla başladığı kabul edilmelidir? Neden?

Ünite sonu değerlendirmeleri ile ilgili olarak aşağıdaki soruları inceleyebilirsiniz. Sayfa 26, sayfa 27 ve sayfa 28 Ünite sonu sorularından oluşmaktadır.

9. Sınıf Tarih Dersi Tuna Yayıncılık Ders Kitap Cevapları Sayfa 26

1. ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Türklerin kullandığı takvimlerden biri olan …………………………………………………… takvimde yılbaşı 1 Mart olarak kabul edilmiştir.
2. Bir …………………………………………………………….. yılı 354 gündür.
3. Miladi takvim …………………………………………………… yılı esas alınarak düzenlenmiştir.
4. Tarihe yardımcı bilim dallarından ………………………………………………………………………. madenî paraları inceler.
5. Kadeş Savaşı tarihin ………………………………………………………………….. alandaki inceleme konularından biridir.

 

B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
1. Minyatürler ve silahlar tarihin yazılı kaynakları arasındadır.
2. Milattan sonraki yıllar ifade edilirken MS kısaltması kullanılmayabilir.
3. Milattan önceki döneme ait tarihlerin önüne MÖ kısaltması getirilmeyebilir.
4. Celâli takvim Osmanlı Devleti Dönemi’nde düzenlenmiştir.
5. Tarihî olaylar yaşandığı dönemin özellikleri dikkate alınarak değerlendirilmelidir.
6. Antropoloji, mimari yapılar üzerindeki kitabeleri inceleyen bilim dalıdır.
7. Dört basamaklı herhangi bir yılın kaçıncı yüzyıla ait olduğunu bulmak için bu yılın sondan iki rakamı silinerek kalan sayıya 1 eklenir.

C. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.
1. Tarihî olayın özellikleri nelerdir? Açıklayınız.
2. Tarih biliminin fen bilimlerine göre farklı yöntemler izlemesinin nedenleri nelerdir?
3. Rûmî takvim ile miladi takvimi karşılaştırarak aralarındaki benzerlik ve farklılıkların neler olduğunu yazınız.
4. Bir toplumun tarih öğrenimine önem vermemesinin sonuçları neler olabilir?
5. Tarihin inceleme alanına giren sosyal ve kültürel olaylara örnekler veriniz.
6. Tarih Öncesi Dönem’le ilgili araştırma yapan bir tarihçinin tarihe yardımcı bilimlerin hangilerinden yararlanması beklenir? Neden?
7. İnsanları takvim sistemleri oluşturmaya yönelten ihtiyaçlar neler olabilir?
8. MÖ 753 tarihi kaçıncı yüzyılın kaçıncı yarısı, kaçıncı çeyreği içine girer?
9. Tarihî bir olay hangi bakış açısıyla incelenmelidir? Neden?
10. Tarihçilerin çağların başlangıç ve bitiş noktaları konusunda görüş birliği içinde bulunmamasının nedenleri neler olabilir?

1. Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Görsellerden hareketle hangi olay ve olguların tarihin inceleme alanına
girdiğini boş bırakılan yerlere yazınız.

2. Atatürk’ün aşağıdaki sözlerini okuyunuz. Bu sözlerden hareketle tarih öğrenmenin yeni nesillere sağlayacağı faydaların neler olabileceği ile ilgili düşüncelerinizi noktalı yerlere yazınız.
Eğer bir millet büyükse kendisini tanımakla daha büyük olur. Türk çocuklarında kabiliyet, her milletinkinden üstündür. Türk kabiliyet ve kudretinin tarihteki başarıları meydana çıktıkça büsbütün Türk çocuk ları kendileri için lazım gelen hamle kaynağını o tarihte bulabileceklerdir. Bu tarihten Türk çocukları bağımsızlık fikrini kazanacaklar, o büyük başarıları düşünecekler, harikalar yaratan adamları öğrenecekler, kendilerinin aynı kandan olduklarını düşünecekler ve bu kabiliyetle kimseye boyun eğmeyeceklerdir

 

1. Geçmişin aydınlatılmasında yararlanılan yazılı belgeler diğer kaynaklara göre daha kesin ve güvenilir bilgiler içerir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin tarih araştırmacılarına daha bilimsel veriler sunduğu söylenebilir?
A) Kitabeler
B) Fosiller
C) Tarım aletleri
D) Silahlar
E) Minyatürler
2. Aşağıda tarih biliminin kullandığı kaynaklardan bazıları verilmiştir. Bu kaynaklardan hangisi ait olduğu dönem hakkında diğerlerine göre daha kesin ve ayrıntılı bilgilere ulaşılmasını sağlar?
A) Duvar resimleri
B) Çivi yazılı kil tabletler
C) Mimari eserler
D) Madenî süs eşyaları
E) Çeşitli giysiler
3. Tarih, geçmişteki olayların nedenlerini ve sonuçlarını ortaya çıkarmaya çalışır. Ayrıca bireysel
ve toplumsal deneyimleri yorumlayarak geleceğe yönelik yeni fikirler üretir.
Buna göre tarih ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Geleceğe yön verir.
B) Geçmişteki olayları inceler.
C) İnsanların deneyimlerinden yararlanır.
D) Olayları anlatırken yer ve zaman belirtir.
E) Geçmişten ders alınmasını sağlar.
4. Atatürk’ün “Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.” sözü aşağıdakilerden hangisini doğrulamaktadır?
A) Tarihin belgelere dayanması gerektiği
B) Tarihin millî benliği güçlendirdiği
C) Tarihin inceleme alanının çok geniş olduğu
D) Tarihin başka bilim dallarından yardım aldığı
E) Tarihin tekerrür ettiği

5. Aşağıdaki ifadelerden hangisinde verilen olayın tarihi diğerlerine göre daha kesindir?
A) Cumhuriyet 1923’te ilan edildi.
B) Evliya Çelebi XVII. yüzyılda yaşadı.
C) Mustafa Kemal 19 Mayıs’ta Samsun’a çıktı.
D) İstanbul XV. yüzyılın ikinci yarısında fethedildi.
E) Mete Han MÖ 209’da tahta geçti.

6. Aşağıdakilerden hangisi tarihin yazılı kaynaklarından biri değildir?
A) Otobiyografiler B) Seyahatnameler
C) Fermanlar D) Mitoslar
E) Mahkeme kayıtları

7. Eski yazı sistemlerini ve alfabeleri çözerek yazılı belgelerin okunmasını sağlayan ve bu yolla tarihe yardımcı olan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Heraldik B) Arkeoloji
C) Filoloji D) Paleografya
E) Kronoloji

8. Aşağıda verilen tarihlerden günümüze en yakın olanı hangisidir?
A) MS 67 B) MS 132
C) MS 1040 D) MÖ 1280
E) MÖ 91

9. Tarihî olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi vardır. Buna göre önce yaşanan bir olay daha sonraki
bir başka olayın nedenidir.
Buna göre tarihî olaylarda neden-sonuç ilişkisinin doğru bir şekilde tespit edilebilmesi tarihe yardımcı bilimlerden öncelikle hangisini gerekli hâle getirmektedir?
A) Filoloji B) Etnografya
C) Nümizmatik D) Epigrafi
E) Kronoloji

Leave a Reply