Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı MEB Yayınları 7. ÜNİTE Kitap Cevapları

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı MEB Yayınları 7. ÜNİTE Kitap Cevapları
9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 208 Cevabı

1. Ünlü kişilerin yaşam öykülerini okumak kişiye neler kazandırır? Değerlendiriniz.

Cevap:
2. Biyografik eserler hangi bilim dalıyla ilişkilendirilebilir? Tartışınız.

Cevap:
9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 210 Cevabı

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Cahit Sıtkı Tarancı adlı metinde geçen “Kelimeler onun eline geçti mi munisleşiyor, sevimli bir hal alıyor.”cümlesinde altı çizili kelimenin anlamını metindeki bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahmininizin doğruluğunu kaynaklardan yararlanarak kontrol ediniz.

Cevap:
2. Cahit Sıtkı Tarancı adlı metnin ana düşüncesini ve yardımcı düşüncelerini belirleyiniz.

Cevap:
3. Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirleyiniz.

Cevap:
4. Metinde yazara / metne özgü dil ve anlatım özelliklerini belirleyiniz.

Cevap:
5. Cahit Sıtkı Tarancı adlı metnin, yazıldığı dönemin gerçekliğiyle ilişkisini değerlendiriniz.

Cevap:
6. Metinde ortaya konulan bilgi, tespit, yorum ve görüşleri; gerekçe, kanıt, tutarlılık, geçerlilik, doğruluk açısından değerlendiriniz.

Cevap:
7. Biyografi türünde yazılmış diğer önemli eserleri ve bu eserlerin yazarlarını belirtiniz.

Cevap:
9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 211 Cevabı

1. İnsanın kendi yaşam öyküsünü anlatması ile başka birinin yaşam öyküsünü anlatması arasında ne gibi farklar olabilir? Tartışınız.

Cevap:
2. Yazarın kendi yaşam öyküsünü yazarken anılarından da yararlanması esere ne gibi özellikler katar? Değerlendiriniz.

Cevap:
9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 214 Cevabı

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Cenevre adlı metnin otobiyografi olmasını sağlayan özellikler nelerdir? Açıklayınız.

Cevap:
2. Metinde yazarın bakış açısını belirleyiniz.

Cevap:
3. Cenevre adlı metin ile metnin konusu ve hedef kitlesi arasında nasıl bir ilişki kurulabilir? Açıklayınız.

Cevap:
4. Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirleyiniz.

Cevap:
5. Metinle ilgili beğeni, tespit ve eleştirilerinizi gerekçelendirerek ifade ediniz.

Cevap:
6. Metinde yazarın anlatım tutumunu değerlendiriniz.

Cevap:
7. Cenevre adlı metni Cahit Sıtkı Tarancı adlı metinle tür, biçim, üslup ve içerik yönünden karşılaştırınız.

Cevap:
9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 216 Cevabı

Çok eski dönemlerde dahi biyografiye benzer türde eserler verilmesi hakkında neler söylenebilir? Tartışınız.

Cevap:
9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 217 Cevabı

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Enverî adlı metnin tür özelliklerini belirleyiniz.

Cevap:
2. Tezkire türünün oluşumunda sözlü ve yazılı kültürün, toplumsal değişmelerin etkilerini belirleyiniz.

Cevap:
3. Metinde yazara özgü dil ve anlatım özelliklerini belirleyiniz.

Cevap:
4. Metinde yazar, söz konusu şairi tanıtırken hangi edebî sanatlardan yararlanmıştır?

Cevap:
5. Enverî adlı metni Cenevre adlı metinle tür, biçim, içerik, dil ve üslup bakımından karşılaştırınız.

Cevap:
Dil Bilgisi

1. Aşağıdaki parçada fiileri bularak bunların parçadaki işlevlerini belirleyiniz.

İsviçre’nin kışı başka, yazı başka güzel. Kışın, bembeyaz gıcır gıcır bir kar dünyayı kaplamış; yazın her tarafta alabildiğine yemyeşil otlar, rengârenk çiçekler fışkırır, Leman gölü ise yaz kış mavi ile yeşil arası. Kışın kaygan olur yamaçlar, tepelerden göle doğru tahta kızaklarla hızlı inişler yapılır, karlarda yuvarlanılır.
Babam Cenevre’ye dönüp uzunca kalışlarında, bilhassa yazın yandan çarklı beyaz bir vapurla, Lozan’a, Montrö’ye gidilir, büyük otel “tatili”yapılırdı.

Cevap:
2. “Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına virgül konur.” Cenevre adlı metinde bu kurala uygun örnekler bulunuz.

Cevap:
3. Cenevre adlı metinde günümüz yazım kurallarına uymayan kullanımları tespit ederek bu durumun nedenini açıklayınız.

Cevap:

9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 219 Cevabı

1-5. soruları Falih Rıfkı Atay adlı aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 220 Cevabı

1. Metinden hareketle biyografi türünün hangi özelikleri belirlenebilir?

Cevap:
2. Metinden hareketle Falih Rıfkı Atay ile ilgili neler söylenebilir?

Cevap:
3. Metnin dil ve anlatım özellikleri hakkında neler söylenebilir?

Cevap:
4. Metindeki bağlaçları bularak bunların işlevlerini belirleyiniz.

Cevap:
5. Metindeki edatları bularak bunların işlevlerini belirleyiniz.

Cevap:
6. Orhan Seyfi, İstanbul Çengelköyü’nde doğdu. Babası Miralay Mehmed Emin Bey, annesi Nimet Hanım’dır. İlköğrenimini, sırasiyle Çengelköy ve Havuzbaşı mekteblerinde, 1902 yılında tamamlar. Ortaöğrenimine Beylerbeği Rüştiyesi’nde başlar. Buradan 1905’te mezun olduktan sonra Mercan İdadisi’ne devam eder. 1909’da bu okulu bitirerek, yükseköğrenimi için Tıbbiye Mektebi’ne girer. Ancak, ameliyathanede, bir hastanın anestezisi yapılırken gördüğü sahneler “fena halde sinirine” dokunduğundan, okulu terk eder. Hukuk’ta okumaya karar verir ve bu okulu 1914 yılında bitirir.
Büyük Türk Klâsikleri
Yukarıdaki metinle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) İçten ve samimi bir dil kullanılmıştır.
B) Sanatçı yaşadığı olayları anlatmıştır.
C) Bir şairin hayatından bir bölüm anlatılmıştır.
D) Anlatım öznel bir nitelik taşımaktadır.
E) Anlatıcı birinci kişidir.

Cevap:
7. I. Bize yalnız bir saatini ayırabilirmiş.
II. Yalnız insanlar genelde paylaşımcı olmuyor.
III. Sırrımı yalnız güvendiğim kişilere söyleyebilirim.
IV. Size gelirim yalnız bana yardım edeceksin.
V. Yalnız Savaşçı filmini daha önce izlememiştim.
Bu cümlelerde geçen “yalnız” kelimeleri tür yönünden ikişerli eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

Cevap:
8. Çoğu ( ) koyaklarda, akarsu kıyılarında kurulmuş kentlerdi bunlar ( ) Sarp kayalıkların tepesine kondurulmuş olanları da vardı ( ) denizden esen yelin sokaklarına tuz yığdıkları da ( )
Bilge Karasu, Göçmüş Kediler Bahçesi
Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere, aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?
A) (;) (,) (.) (…) B) (,) (.) (,) (.) C) (;) (,) (;) (…) D) (,) (.) (,) (…) E) (,) (.) (,) (!)

Cevap:
9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 221 Cevabı

9. Önce evimizi aradım elbet, daha doğrusu evlerimizi. Doğduğum demeyeceğim ama -çünkü Gaziantep’te doğdum- tanıdık dünyaya, yani anımsadığım ilk mekâna gözlerimi açtığım Meral Apartmanı’nı, Emek Sineması’nın bitişiğinde elimle koymuş gibi buldum. Çocukluğumda sarı badanalı, üç katlı bir yapıydı. Biz ikinci katı kiralamıştık yanlış anımsamıyorsam. Oysa şimdi kimse oturmuyordu içinde. Camları kırılmış, sıvası dökülmüş, balkon demirleri paslanıp çürümüştü, yıkıldı yıkılacak gibi durmuyordu, hayır. Terk edilmişti, giriş kapısı da kapalıydı. İçeriye giremedim. Girip ikinci kata çıkamadım. Orada, gıcırdayan döşemeyle çökmeye ramak kalmış tavanın arasında bir süre durup sessizliği dinleyemedim. Dinleseydim annemin sofayı yanık bir türkü gibi dolduran sesini duyardım herhalde: “Yemek hazır çocuklar. Haydi sofraya!” Marmara Bölgesi’nin bu denizden uzak, kuytu kentinde nasılsa taze balık bulunmuş, ayıklanıp dilim dilim kesildikten sonra bir baş kırmızı soğanla roka salatası ve limon eşliğinde sofraya konulmuştur. Dışarda akşam olmaktadır. Mavi bir taşra akşamı. Ve yemekten sonra ana kucağı elbette yorganın altından daha sıcaktır. Babam daktilosunun başına geçmiştir çoktan, tuşların tıkırtısı radyoda çalan napoliten ezgiye karışıyordur. Ninemse yatsı namazını kılmakta. Duvar halılarında uğuldayan bir orman, kaynaktan su içmeye inmiş çatal boynuzlu geyikler. Çıplak ampulün cılız ışığında annem sökük dikiyor. O hünerli, güzel elleriyle. Matematik öğretmeni ama, yalnızca sayılar konusunda değil her alanda becerikli. Ağabeyim dersini bitirmiş sedirde uyukluyor. Akşam yemeklerinden sonra böyle birden bastıran uykunun tadını bilirim. Bir daha nasip olmadı o güzel uykular.
Nedim Gürsel, Sağ Salim Kavuşsak Çocukluk Yılları
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri bu metinden hareketle uygun ifadelerle doldurunuz.

Cevap:
a. Metin içerik yönüyle…………………………..türü özelliği göstermektedir.
b. Parçada anlatıcı………………………..kişidir.
c. Parçada sanatçı…………………………yaşamını anlatmaktadır.
ç. Parçada……………………bir dil ve………………………anlatım biçimi kullanılmıştır.

10. I. Bir ay sonra ödemek üzere bir miktar para istedi. (Amaç)
II. Ancak bir kişi alınacak, dedi. (Sınırlama)
III. Ona göre hiçbir sorun yoktu aslında. (Görelik)
IV. Çiçek demetini annesi için almıştı. (Özgülük)
V. El için yok yere ateşe yanma. (Uğruna)
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde edatın cümleye kattığı anlam yanlış verilmiştir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

Cevap:
11. Aşağıdaki eserlerden hangisi, türü yönüyle ötekilerden farklıdır?
A) Evrak-ı Perişan
B) Kudemadan Birkaç Şair
C) Suyu Arayan Adam
D) Osmanlı Şairleri
E) İlk Büyük Muharrirlerden Şinasi

Cevap:
9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 222 Cevabı

12. Aşağıda verilen tanılayıcı dallanmış ağaçtaki bilgilerden bazısı doğru, bazısı yanlıştır. İlk ifadeden başlayıp, cevap oklarını takip ederek doğru çıkışa ulaşınız.

Cevap:

Leave a Reply