Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı MEB Yayınları 8. ÜNİTE Kitap Cevapları

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı MEB Yayınları 8. ÜNİTE Kitap Cevapları
9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 224 Cevabı

1. Mektup yazma ihtiyacının kaynağı hakkındaki düşüncelerinizi ifade ediniz.

Cevap:
2. Günümüzde mektubun insan hayatında daha az yer tutmasının nedenlerini tartışınız.

Cevap:

9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 226 Cevabı

1. Sabahattin Eyüboğlu’nun yazdığı mektubun dil ve anlatım özelliklerini belirleyiniz.

Cevap:
2. Mektubun giriş, gelişme ve sonuç bölümlerini belirleyiniz.

Cevap:

Giriş:
Gelişme:
Sonuç:
3. Mektubun türünü belirleyiniz.

Cevap:
4. Metindeki anlatım biçim ve tekniklerini belirleyip metnin türü ile ilişkilendiriniz.

Cevap:
5. Sabahattin Eyüboğlu’nun babasına yazdığı mektupta anlattıklarını kendi hayatınız ve çevrenizdeki olay ve durumlarla karşılaştırınız.

Cevap:
6. Metnin, yazıldığı dönemin gerçekliğiyle ilişkisini belirleyiniz.

Cevap:
9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 227 Cevabı

1. Bazı mektupların sanat ve düşünce içerikli olmasının önemini değerlendiriniz.

Cevap:
2. Bir anlatım tekniği olarak mektubun hangi edebî türlerde kullanılabileceğini tartışınız.

Cevap:
9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 229 Cevabı

Metni Anlama ve Çözümleme

1. “Bilmem yazdıklarımı izliyor musunuz, izliyorsanız, ulusal bir bileşim için klâsik sanatımızdan, halk sanatımızdan yararlanmamız gerektiği konusunda nasıl direndiğimi elbet görmüşsünüzdür.” cümlesinde altı çizili kelime grubunun anlamını metnin bağlamından hareketle belirleyiniz.

Cevap:
2. Attilâ İlhan’ın mektubunun yazılma amacını belirleyiniz.

Cevap:
3. Mektubun bölümlerini Attilâ İlhan’ın mektubu üzerinde gösteriniz.

Cevap:
4. Mektuptan hareketle yazarın sanat görüşüyle ilgili çıkarımlarda bulununuz.

Cevap:
5. Mektubun türünü ve bu türün içerik, dil ve anlatım özelliklerini metinden hareketle belirleyiniz.

Cevap:
6. Attilâ İlhan’ın mektubunda ortaya konulan bilgi, tespit ve yorumları; gerekçe, kanıt, tutarlılık, geçerlilik, doğruluk açısından değerlendiriniz.

Cevap:
7. Attilâ İlhan’ın mektup metninden hareketle yazarın edebiyat anlayışı hakkında neler söylenebilir? Değerlendiriniz.

Cevap:
9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 231 Cevabı

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Kişisel e-posta ile kurumsal e-postanın şekil ve içerik özelliklerini belirtiniz.

Cevap:
2. E-postanın kullanım alanlarını belirtiniz.

Cevap:
3. Kişisel e-posta metni ile Attilâ İlhan’ın mektubunu tür, biçim, üslup, anlatım teknikleri ve içerik açısından karşılaştırınız.

Cevap:
9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 232 Cevabı

1. Haksızlığa uğradığınızda duygularınızı nasıl ifade edersiniz? Açıklayınız.

Cevap:
2. Edebî mektubun günümüzde etkili olup olmadığını tartışınız.

Cevap:
9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 233 Cevabı

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Şikâyetname adlı metnin tür özelliklerini belirleyiniz.

Cevap:
2. Memurlar, Fuzûlî’ye bağlanan maaşı ödememelerini hangi gerekçelere bağlıyorlar? Belirtiniz.

Cevap:
3. Mektuptaki şiirsel ögeleri belirleyiniz.

Cevap:
4. Şikâyetnamedeki dil ve anlatım özelliklerini belirtiniz.

Cevap:
9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 235 Cevabı

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Ahmet Cevdet Paşa’nın yazdığı mektubun türünü belirtiniz.

Cevap:
2. Ahmet Cevdet Paşa, mektupta nelerden yakınmaktadır?

Cevap:
3. Mektubun dil ve anlatım özelliklerini belirleyiniz.

Cevap:
4. Şikâyetname ile Ahmet Cevdet Paşa’nın mektuplarını yazıldıkları dönemin edebî, siyasi, toplumsal ve kültürel şartlarının etkileri bakımından değerlendiriniz.

Cevap:
5. Şikâyetnâme’nin yazılış sebebiyle Fuzûlî’nin hayatı arasındaki ilişkiyi değerlendiriniz.

Cevap:
6. Şikâyetname ile Ahmet Cevdet Paşa’nın mektubunu tür, üslup ve içerik bakımından karşılaştırınız.

Cevap:
Goethe’nin Schiller’e yazdığı yukarıdaki mektubu, Sabahattin Eyüboğlu’nun ve Attilâ İlhan’ın yazdığı mektuplarla tür, biçim, üslup ve içerik açısından karşılaştırınız.

Cevap:
9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 236 Cevabı

Dil Bilgisi

1. Attilâ İlhan’ın mektubunda geçen fiilleri bulunuz, bunların metindeki işlevlerini belirleyiniz.

Cevap:
2. Şikâyetnâme adlı metinde günümüz yazım kurallarına uymayan kullanımları tespit ederek bu durumun nedenini açıklayınız.

Cevap:
3. Babacığım,
Sabri Esat’ın odasından yazıyorum. Sınav/ar bitti. Tam iki sertifikamı da a/arak /isansiye o/dum. Param o/sa bu iyi haberi size te/graflardım. Paris’e hareket etmek için müfettişe yazdığım bir mektubun cevabını bek/iyorum. Birkaç güne kadar ge/ir. Müsaadesiz hareket eden/ere kızıyor. Yoksa hemen Paris’e giderdim.
Yukarıdaki parçada noktalama işaretlerinin kullanılma amaçlarını belirleyiniz.

Cevap:
9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 238 Cevabı

1. Mektup yazma aşamaları doğrultusunda bir mektup / e-posta yazma çalışması yapınız.

Cevap:
2. Mektup yazma geleneği üzerine düşünce ve izlenimlerinizi anlatan bir yazı yazınız.

Cevap:
3. Dilekçe ve tutanakla ilgili verilen bilgi ve örneklerden hareketle birer dilekçe ve tutanak yazınız.

Cevap:
9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 239 Cevabı

İncelediğiniz metinlerde geçen “telgraf, müfettiş, müsaade, üniversite, ekspoze” kelimelerinin doğru telaffuzuna yönelik çalışmalar yapınız.

Cevap:
Bir açık oturumu izleyiniz ve değerlendiriniz.

Cevap:
9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 240 Cevabı

Kurtdereli Mehmet pehlivan,
Seni cihanda büyük ün almış bir Türk pehlivanı tanıdım. Parlak muvaffakiyetlerinin sırrını şu sözlerle izah ettiğini de öğrendim:
“Ben her güreşte arkamda Türk Milletinin bulunduğunu ve millet şerefini düşünürüm.”
Bu dediğini en az yaptıkların kadar beğendim. Onun için senin bu değerli sözünü, Türk sporcularına bir meslek düsturu olarak kaydediyorum. Bununla, senden ve sözlerinden ne kadar çok memnun olduğumu anlarsın.
Gazi M. Kemal

1-3. soruları, Mustafa Kemal Atatürk’ ün Kurtdereli Mehmet Pehlivan’a yazdığı yukarıdaki mektuba göre cevaplayınız.

1. Mektubun türü ve bu mektup türünün özellikleri hakkında neler söylenebilir?

Cevap:
2. Bu mektupta mektup türünün hangi şekil özellikleri belirlenebilir?

Cevap:
3. Bu mektupta geçen fiilleri bularak bunların işlevlerini belirleyiniz.

Cevap:
9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 241 Cevabı

Sevgili Kardeşim,
Mektubuna teşekkür ederim.
Ali Haydar’a yazdığım mektuptan sanırım haberin olmuştur. Hikaye özel sayımızla ilgiliydi. Bu arada senin de hikayelerini görmek isterim.
Şiirlerini dikkatle okudum.
Bir eleştirmen olmadığımı hep itiraf ederim. Ama açıklıkla yapmaktan çekinmediğim bir yönüm var. O da okuduğum şiirlerin ne kadar şiir olduğunu anlayabildiğim kadarı ile çekinmeden söylemek. Eğer söylediklerimde yanılmıyorsam ve karşımdaki kavrayışı derin bir kişi ise bunun yararı oluyor. İşte bu çerçeve içerisinde sana, “şairliğin özel hayatının bir parçası gibi kalsın” diyorum. Bunu bendeki örneklere bakarak söylüyorum. Devam etmekte yarar görürsen nasıl bir gelişme gösterirsin bilemem.
Yazar kişi, sahasını mutlaka iyi seçmeli; Mavera’daki incelemen Rasim’den söz ettiği için yayımlanmadı. Sadece emek mahsulü bir verim de değil. Fakat orijinal sayılabilecek yakalayışların var. Yazını bunlar değerli kılıyor ve bize sebat gösterdiğin takdirde bir gelecek vadediyor.
Hikaye ve romanında eğer şiirlerindeki kadar bir sanatkar varsa, onlar için de barajı aşan bir seviye söz konusu olmayabilir. Ama onları görelim isterim ilkin.
Fakat onlardaki başarın ne olursa olsun kendine eleştirmenliği as meslek edinmeni isterim. Ede- biyat’ta Mavera’da uzun zamandır şiir ve hikaye yayınlayan kabiliyetli insanlar var. Onlar hakkında, -küme küme yaparak- çok ciddi ve “ahbap işi” olmayan çalışmalar, planlayacağın konular olabilir.
Düzenli arşiv bir kitaplık, daima not alarak okumalar, çalıştığın konuyu ehil kişilerle tartışmalar ve bazı zevkleri, istirahatleri yazabilmek için terk yapılacak işlerin olmalıdır. Eleştiri, sahiplerini bekleyen bomboş bir meydan… Bunu da kabiliyetini bu yönde kullanman için bir motif olarak öne sürmek mümkün.
Ali’ye ve diğer arkadaşlara selamlar.
Gözlerinden öperim.
Cahit Zarifoğlu
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri bu mektuptan hareketle uygun ifadelerle doldurunuz.
a. Metinde duygu ve düşünceler,……………………………….bir anlatımla dile getirilmiştir.
b. Metin ……………………………………mektup türünün özelliklerini taşımaktadır.
c. Mektupta sağ üst köşede……………………ve……………..yazılmıştır.
ç. Mektup bir…………………sözüyle başlamıştır.
5. (I) Geniş halk kitlelerini ilgilendiren bir konunun, (II) konuyla ilgili uzmanlarca (III) bir jüri önünde (IV) tartışılmasına (V) açık oturum denir.
Yukarıdaki numaralandırılmış ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

Cevap:
9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 242 Cevabı

6. (I) Gazeteleri her cuma muntazaman alıyorum. (II) Her gazeteyi aynı alâka ile okuduğum için tenkit etmeye hâl ve mecal bulamıyorum. (III) Fakat ne olursa olsun bugün biraz sana daha ciddî olarak yapılan işlerden bahsetmek isterim. (IV) Şimdiye kadar çıkan üç nüshada kendimce kıymetli bulduğum üç yazı var. (V) Biri senin Meşale edebiyatı hakkındaki makalen ki cidden özlü ve çalışılmıştı.
Sabri Esat Siyavuşgil
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlenin yüklemi basit çekimlidir.
B) II. cümlenin yüklemi, kurallı birleşik bir fiildir.
C) III. cümlede hem basit hem birleşik çekimli fiil vardır.
D) IV. cümlede basit çekimli fiil vardır.
E) V. cümledeki “çalışılmıştı” fiili edilgen çatılıdır.

Cevap:
7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem yapı yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A) İnceleme sonucu iki ay içinde tarafınıza bildirilecektir.
B) Türkiye’ye dönüp dönmeyeceğimiz bir haftaya kadar anlaşılır.
C) Ama yazmadan da edemedim işte.
D) Sınavlarım iyi geçmeseydi çok üzülecektim.
E) Halk şiiri büyüklerinden bir şiir yayımlıyoruz.

Cevap:
8. “Halk edebiyatından iki şiir seçiverseydiniz, yeniler için aydınlatıverseydiniz onları, ne iyi olurdu!” cümlesinde altı çizili fiil ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Birleşik çekimlidir.
B) Ek fiil almıştır.
C) II. tekil kişiye göre çekimlenmiştir.
D) Birleşik yapılı bir fiildir.
E) Şart kipinin hikâyesi ile çekimlenmiştir.

Cevap:
9. REİS BEY — (Mahkûma.) Evet ( ) Size ait olan bu ceket Londra malıdır ( ) Tahsilinizi yarım bırakıp döndüğünüz yerin malı ( ) Kupon kumaş ( ) İstanbul’da kimsede bulunması ihtimali yok… Bir parçası da, boğuşma sırasında kadın tarafından koparılmış.
Necip Fazıl Kısakürek, Reis Bey
Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere, aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?
A) (.) (.) (.) (…) B) (!) (.) (.) (…) C) (!) (.) (,) (…) D) (.) (.) (…) (.) E) (!) (.) (…) (…)

Cevap:
9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 243 Cevabı

10. I. Akrabalık adı olup lakap veya unvan olarak kullanılan kelimeler küçük harfle başlar.
II. Sonunda nokta bulunan kısaltmalarla üs işaretli kısaltmalara gelen ekler kesmeyle ayrılmaz.
III. Etmek, eylemek, olmak, yardımcı fiilleriyle kurulan birleşik fiiller, ilk kelimede herhangi bir ses olayı oluşmazsa ayrı yazılır.
IV. Kişi adlarından önce ve sonra gelen unvanlar, saygı sözleri, rütbe adları ve lakaplar büyük harfle başlar.
V. Alt, üst, ön, iç, dış, vb. sözlerinin başa getirilmesiyle oluşturulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.

Cevap:
11. Babacığım,
Tevfik Beyin bol tarafından verdiği umutları vaktiyle size yazmıştım. Şu eski müfettiş bey de buradan ayrıldıktan sonra eminim adımı bile hatırlayamamıştır. Neyse yeni müfettiş beyle birkaç gün önce tanışmış olmaklığımız bize bir o kadar umut verdi. Meğer bizim işin “kitapta yeri varmış!” Yasanın galiba 20. maddesine göre Avrupa’da bir yıl kalan öğrenci, hükümet öğrencisi olabilirmiş.
Bedri Rahmi Eyüboğlu
Bu metin hangi mektup türüne ait özellikler taşımaktadır?
A) İş mektubu
B) Tebrik mektubu
C) Edebî mektup
D) Resmî mektup
E) Özel mektup

Cevap:
12. E-posta ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) E-postada ileti, birden çok alıcıya gönderilebilir.
B) E-posta özel mektup ve iş mektubu olarak kullanılmaz.
C) İletide tarih ve saat otomatik olarak eklenir.
D) E-postalar, kurumsal ve kişisel olabilir.
E) Yazıyla birlikte resim, ses ve video gibi ek dosyalar gönderilebilir.

Cevap:
9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 244 Cevabı

13. Aşağıda verilen tanılayıcı dallanmış ağaçtaki bilgilerden bazısı doğru, bazısı yanlıştır. İlk ifadeden başlayıp, cevap oklarını takip ederek doğru çıkışa ulaşınız.

Cevap:

Leave a Reply