Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

9. sınıflar Tarih Dersi 1. Dönem 2. yazılı soruları ve Cevapları

9-sınıflar Tarih 9 Dersi 1. Dönem 2. Test sınavı soruları ve Cevapları
1-Yazının bulunmasından önceki dönemlere Tarih Öncesi Çağlar denir.
Yalnızca bu bilgiye bakılarak, Tarih Öncesi çağlarda yaşayan insanlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Üretim yaptıkları
B) Kendi aralarında mücadelelere giriştikleri
C) Yazıyı kullanmadıkları
D) İnsanların, aynı zaman diliminde farklı çağları yaşadıkları
E) Hayvanları evcilleştirdikleri

2. Tarih öncesinde yaşayan insanlar eşya ve alet yapımında aşağıdaki maddelerden hangisinden sırayla yararlanmaya başlamışlardır?
A) Toprak – Taş – Maden
B) Toprak – Maden – Taş
C) Taş – Maden – Toprak
D) Taş – Toprak – Maden
E) Maden – Taş – Toprak

3. Aşağıdakilerden hangisi Tarihi çağlardan birisi değildir?
A) Son Çağ
B) İlk Çağ
C) Orta Çağ
D) Yeni Çağ
E) Yakın Çağ

4.    Tarihte ticaret alanında değiş-tokuş usulünün ortadan kalkmasını ve böylece, ekonomik hayatın büyük ölçüde gelişmesini sağlayan buluş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pusula
B) Para
C) Yazı
D) Takvim
E) Kâğıt

5. Urartuların mezarlarını oda ve ev biçiminde yapıp içine çeşitli eşyalar koymaları aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A) Ticarette değiş-tokuş usulünü uyguladıklarının
B) Mimarlıkta geliştiklerinin
C) Birden fazla tanrıya inandıklarının
D) Barış içinde yaşadıklarının
E) Hayatın ölümden sonra da devam ettiğine inandıklarının

6. Hattuşaş’ta bulunan ve Hititlerle Mısırlılar arasında yapılan Kadeş Barışı ile ilgili olan metinde, antlaşmaya Hitit Kralı III. Hattuşili’nin mührü yanında, Hitit kraliçesi Pudelhepa’nın mührü de basılmıştır.
Bu bilgi aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A) Antlaşmanın eşit koşullar altında yapıldığının
B) İki devletin yöneticileri arasında akrabalık kurulduğunun
C) Antlaşmanın uzun süre yürürlükte kalacağının
D) Kraliçenin, devlet işlerinde söz sahibi olduğunun
E) Eski Anadolu’da, yasaların kadınları koruduğunun

7. Hititlerde tarih yazıcılığı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi, tarafsız bir tarih yazıcılığı anlayışının bir göstergesidir?
A) Yıllıkların Sümer çivi yazısı ile yazılması
B) Yıllıkların, kralların yaptıkları işler konusunda bilgi vermek için yazılmaları
C) Kralların, zaferleri kadar yenilgilerini de yıllıklara yazdırmış olmaları
D) Yıllıkların, özellikle ünlü kralların dönemlerini içermesi
E) Yıllıkların edebi dille yazılmış olmaları

8. Çin Uygarlığının Dünya kültür ve uygarlığına en önemli katkısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çin Seddi’ni yapmaları
B) Kâğıt, pusula ve matbaanın icadı
C) İpek ve porselen üretimi
D) Dini bakımdan çevresindeki medeniyetleri etkilemeleri
E) Orta Asya hâkimiyeti için Türklerle mücadelesi

9. Tarihte bilinen ilk yazılı antlaşma olan Kadeş Antlaşması (M.Ö. 1280 ) aşağıdaki hangi uygarlıklar arasında yapılmıştır?
A) Sümerler – Romalılar
B) Lidyalılar – Elamlılar
C) Akadlar – Asurlular
D) Mısırlılar – Hititler
E) Hititler – Çinliler

10. Makedonya kralı Büyük İskender’in Asya seferinden sonra batı ve doğu kültürlerinin kaynaşmasıyla ortaya çıkan medeniyet aşağıdaki-lerden hangisidir?
A) Hellenizm
B) Reform
C) Feodalizm
D) Skolastik
E) Rönesans

11. Patrici ve Plep arasındaki sınıf mücadelesi sonucu hazırlanan ve günümüz Avrupa Hukuku’nun temelini oluşturan “12 Levha Kanunları” aşağıdaki medeniyetlerden hangisi tarafından yapılmıştır?
A) Sümer
B) Yunan
C) Pers
D) Mısır
E) Roma

12. Aşağıdakilerden hangisi İlk Çağ’da Anadolu’da kurulan uygarlıklardan biri değildir?
A) Hititler
B) Urartular
C) Frigler
D) Lidyalılar
E) Hunlar

13. Çinlilerle Orta Asya’da kurulan Türk devletlerinin mücadelelerinin temel nedenlerinden biri de İpek Yolu’na hâkim olmaktı.
Buna göre iki toplumun mücadelelerinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir?
A) Siyasi
B) Ekonomik
C) Sosyal
D) Askeri
E) Kültürel

14. Aşağıdakilerden hangisi, İslamiyet öncesi göçebe yaşam sürdüren Türk topluluklarından günümüze ulaşmış arkeolojik buluntulardan biri olamaz?
A) Kap kaçak
B) Kolye, bilezik gibi süs eşyaları
C) At koşum takımları
D) Saray kalıntıları
E) Kılıç kabzaları

15. İlk Türk devletlerinde Kurultay’da son söz hakkının Kağan’a ait olması, Kurultay’ın …………….. organı olduğunu gösterir
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Karar
B) Yasama
C)Yürütme
D) Yargı
E) Danışma

16. Aşağıdakilerden hangisi Asya Hun Devleti ile ilgili doğru bir bilgi değildir?
A) Orta Asya’da bilinen ilk Türk Devleti’dir.
B) Asya Hun Hükümdarı Mete Han 10’lu sisteme dayanan ilk orduyu kurmuştur.
C) Çinliler Asya Hun Devleti’ni içerden yıkmak için Hun hükümdarlarını Çinli Prenseslerle evlendirmişlerdir.
D) Çinliler Hun saldırılarını durdurmak için Çin Seddi’ni yapmışlardır.
E) Asya Hun Devleti’nde başarılı her komutanın Hükümdar olma hakkı vardır.

17. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türk göçlerinin sebeplerinden biri değildir?
A) Türklerin göçebe hayattan kurtulmak istemesi
B) Çin ve Moğol baskıları
C) Hayvan hastalıkları
D) Türk boy ve hanlıklar arasındaki siyasi mücadeleler
E) Otlak ve meraların azalması

18. M.Ö. 3200 yıllarında ilk kez yazıyı bularak tarihi devirlerin başlamasını sağlayan Mezopotamya uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Elamlılar
B) Babiller
C) Sümerler
D) Akadlar
E) Urartular

19. Fenikeliler aşağıdakilerden hangisi ile uygarlık alanında katkıda bulunmuşlardır?
A) İlk para
B) Tapates adı verilen kilimler
C) Hiyeroglif yazısı
D) Harf yazısı (alfabe)
E) İlk yazılı kanun

20.   I. Parşömen kâğıdının icat edilmesi
II. 200bin ciltlik kitaptan oluşan bir kütüphane kurulması
III. Asklepion Sağlık Merkezinin kurulması
Yukarıda verilen gelişmeler aşağıdaki hangi Anadolu Krallığı’na aittir?
A) Kapadokya Krallığı
B) Bergama Krallığı
C) Bitinya Krallığı
D) Pontus Krallığı
E) İbrani Krallığı

21. Aşağıdakilerden hangisi Mısır Uygarlığı’na ait özelliklerden biri değildir?
A) Kuzey Afrika’da Nil nehri havzasında kurulmuştur.
B) Ay yılına dayalı takvimi bulmuşlardır.
C) Mısırlılar hayatın ölümden sonra da devam ettiğine inandıkları için cesetlerini mumyalamışlardır.
D) Firavunlar için piramit denilen mezarlar yapmışlardır.
E) Etrafı çöllerle çevrili olduğu için istilaya fazla uğramamış, diğer uygarlıklardan etkilenmeden özgün bir uygarlık olarak gelişmiştir.

22.I. Asurluların kara koloniciliği yapmaları
II. Lidyalıların Kral Yolu’nu oluşturmaları
III. Yunanlıların ve Fenikelilerin deniz koloniciliğiyle uğraşmaları
İlgili uygarlıkların aşağıdaki etkinliklerinden hangisiyle uğraştıklarına kanıt olarak gösterilebilir?
A) Tarım
B) Sanat
C) Ticaret
D) Bilim
E) Hukuk

23. Tarımsal faaliyetlerin sürekliliğini sağlamak için öküz öldürmeyi, saban kırmayı ölümle cezalandıran sert kanunlar yapan İlk çağ Anadolu Uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Frigler
B) Hititler
C) Urartular
D) Yunanlılar
E) Lidyalılar

24. İlk Çağ’da İyonya’da; Tales, ilk kez güneş tutulmasını hesaplamış, Pisagor, ilk kez dünyanın yuvarlak olduğunu ileri sürmüştür.
İyonya’daki bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisini göstermektedir?
A) Çeşitli etnik grupların bir arada yaşadığını
B) Bilimsel çalışmalar yapıldığını
C) Yöneticilerin çok sık değiştiğini
D) İlk yerleşim yerlerinin burada kurulduğunu
E) İnsanların gelir düzeyine göre sınıflara ayrıldığını

25. Bugüne kadar elde edilen bulgulara dayanılarak dünyanın ilk kent yerleşimi olarak kabul edilen yer aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çayönü
B) Alişar
C) Karain
D) Hattuşaş
E) Çatalhöyük

CEVAP ANAHTARI
1. C
2. D
3. A
4. B
5. E
6. D
7. C
8. B
9. D
10. A
11. E
12. E
13. B
14. D
15. E
16. E
17. A
18. C
19. D
20. B
21. B
22. C
23. A
24. B
25. E

2 Comments

Leave a Reply