Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

9. sınıflar tarih dersi 2. dönem 2. yazılı soruları ve Cevapları

9. sınıflar tarih dersi 2. dönem 2. yazılı soruları ve Cevapları

Değerli Tarih Öğretmeni Arkadaşlar ve Sevgili Öğrencilerim 9. sınıf Tarih Dersi 2. dönem 2. yazılı sorusu örneğini aşağıya ekliyorum. Bununla birlikte ise bir kaç hususu belirtmek istiyorum. İkinci sınavlar genelde Test olurdu. Şimdi yeni orta Öğretim yönetmeliğine göre de bu şekilde olabilir deniyor. Bu sebeple Test sorularına ihtiyaç duyacağınızı biliyorum. 9. sınıflar tarih dersi 2. dönem 2. yazılı soruları için konular genel olarak Türk İslam Tarihi ve Anadolu Türk tarihi ile Haçlı Seferlerini kapsayan konulardır. Fakat Öğrencilerimizi tüm konulardan da sorumlu tutabiliriz. Aşağıya eklediğim 9. sınıflar tarih dersi 2. dönem 2. yazılı soruları burada bahsettiğim konulardan seçilmiş test Sorularından oluşmaktadır. Daha Fazla Test Sorusuna İhtiyaç duyarsanız Buradan 9. sınıf Tarih testlerine bakabilir ve Yazılınızı kendinize göre oluşturabilirsiniz. 9. sınıflar tarih dersi 2. dönem 2. yazılı soruları test olarak arama yaparak sitemize ulaşabilirsiniz.

9. sınıflar tarih dersi 2. dönem 2. yazılı soruları

1-I.Durum: Dört Halife Devrinde halifelerin işbaşına gelişinde Mekke’nin ileri gelenleri söz sahibi olmuşlar ve halifeleri seçimle belirlemişlerdir.
II. Durum: Emevilerle birlikte ölen halifenin yerine oğlu geçmeye başlamıştır.
Bu iki durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olamaz?
A)İslam toplumunda çoğulculuğa her zaman önem verildiğinin
B)Emevilerden itibaren halifelikte saltanat sisteminin benimsendiğinin
C)Emevilerle birlikte yönetimin aynı aileden devam ettiğinin
E)İslam Devletinde demokratik dönemler bulunduğunun
Cevap: A

2-Abbasiler döneminde, Eski Yunan ve Roma Medeniyetlerine ait pek çok eser Arapçaya çevrilmiştir. Medreselerde de tefsir, fıkıh, kelam gibi derslerin yanı sıra tıp, matematik, kimya gibi dersler de okutulmuştur. Buna göre;
I.İslam kültürü, Batı kültürünün temelini oluşturmaktadır.
II.Farklı zaman dilimlerinde göze çarpan uygarlıklar arasında kültürel etkileşim olabilmektedir.
III.Abbasiler döneminde dini ve pozitif bilimlere önem verilmiştir.
gibi yargılardan hangilerine ulaşılamaz?
A)Yalnız I
B)Yalnız II
C)I ve III
D)II ve III
E)I ve II
Cevap: A

3-–İslamiyetin Türkler arasında yayılmaya başlaması
-Orta Asya’da Çin hakimiyetinin sona ermesi
-Ticaret yollarının Müslümanların denetimine geçmesi
-Türk ve Arap toplulukları arasındaki ilişkilerin gelişmesi
Talas Savaşı’nın yukarıdaki sonuçları aşağıdaki alanların hangisine yönelik değildir?
A)Dini
B)Siyasi
C)Bilimsel ve Kültürel
D)Ekonomik
E)Sosyal
Cevap: C

4-Karahanlı Devleti İslamiyeti kabul etmesine rağmen;
-Türkçeyi her alanda kullanmışlar
-Ülkeyi eski Türk geleneklerine göre yönetmişlerdir.
Bu durum;
I.Türk geleneklerinden kopmadıkları
II.Araplaşma eğilimi taşımadıkları
III.İslamiyeti tam olarak benimseyemedikleri yargılarından hangilerine kanıttır?
A)Yalnız I
B)I ve II
C)I ve III
D)II ve III
E)I,II ve III
Cevap: B

5-1040 Dandanakan Savaşı Gaznelileri çöküşe götürürken , Selçukluların kuruluşunun tamamlanmasını sağlamıştır.
Sadece bu bilgiler;
I.İktidarın el değiştirmeye başladığı
II.Bölgedeki güç dengelerinin değiştiği
III.Devlette Türkmenlerin etkin hale geldiği yargılarından hangilerinin göstergesi olabilir?
A)Yalnız II
B)II ve III
C)I ve II
D)I ve III
E)I,II ve III
Cevap: A

6- Aşağıdakilerden hangisi İlk Müslüman Türk devleti Karahanlılar’ı kuran boylardan biridir?
A) Avşar
B) Kınık
C) Kayı
D) Karluk
E) Oğuzlar
Cevap: D

7-. Selçuklular döneminde Anadolu’ya ilk keşif akını düzenleyen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Süleyman Şah
B) Çağrı Bey
C) Selçuk Bey
D) Melikşah
E) Tuğrul Bey
Cevap: B

8-Aşağıdakilerden hangisinin, Haçlı seferlerinin Türk- İslam dünyasında meydana getirdiği sonuçlardan birisi olduğu söylenemez?
A) Anadolu’da yaşayan Türklerin devlet kurmaları
B) Anadolu Selçuklu devletinin zayıflaması
C) Ortadoğu’nun batı tarafından tanınması
D) İslam dünyasında Türklerin öneminin artması
E) Anadolu’da tarım alanlarında büyük tahribatların olması
Cevap: A

9-Türk – İslam devletlerinde sulama kanalları yaygın olarak kullanılmıştır. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?
A) İnanç değişikliğinin
B) Vergilerin daha çok toplandığının
C) Taşra örgütlenmesinin başladığının
D) Tarımsal üretim yapıldığının
E) Dinin devlet yönetimini etkilediğinin
Cevap: D

10-Türk-İslam devletlerinde, yönetim alanında, Divânların önemli bir yeri vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu Divânlara örnek olarak gösterilemez?
A) Divân-ı İstifa
B) Divân-ı Ârz
C) Divân-ı Hikmet
D) Divân-ı İşrâf
E) Divân-ı İnşâ
Cevap: C

11-
I- Türklere Anadolu’nun kapıları açılmıştır.
II- Anadolu Selçuklu Devletinin yıkılmasına zemin hazırlamıştır.
III- Türkler Anadolu’ya kesin olarak yerleşmiştir.
Yukarıdaki gelişmeler sırasıyla aşağıdaki savaşlardan hangisi sonucunda meydana gelmiştir?
A) Pasinler-Malazgirt- Miryokefalon
B) Malazgirt- Kösedağ- Miryokefalon
C) Malazgirt-Yassıçemen-Dandanakan
D) Miryokefalon- Kösedağ- Malazgirt
E) Yassıçimen – Hasankale – Katvan
Cevap: B

12- Aşağıdakilerden hangisi, Mısır’da kurulan ilk Türk devletidir?
A) Tolunoğulları
B) Memlukler
C) Eyyubiler
D) İhşidiler
E) Karahanlılar
Cevap: A

13-Halifelik hangi devlet zamanında Saltanat haline gelmiştir ?
A) Abbasiler
B) Emeviler
C) Memlukler
D) Osmanlı Devleti
E) Eyyubiler
Cevap: B

14- Aşağıdakilerden hangisi tarihte, Sirderya ile Amuderya nehirleri arasındaki bölgeye verilen isimdir?
A)Kapadokya
B)Makedonya
C)Orta Asya
D)Mezopotamya
E) Maveraünnehir
Cevap: E

15- Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin İslam dinini kabul etmelerini kolaylaştıran sebepler arasında yer almaz?
A)Türklerin dini olan Göktanrı dini ile İslamiyet arasındaki büyük benzerlikler.
B)Eski Türk toplum anlayışı ile İslamiyet’in getirdiği kurallar arasındaki büyük benzerlikler.
C)Gelişmiş İslam kültür ve medeniyetinin Türkleri etkilemesi
D) Abbasilerin Türklere karşı baskı uygulaması.
E) İslam ahlak anlayışı ile töre arasındaki benzerlik
Cevap: D

16-Yaptığı seferlerle İslamiyet’in Hindistan’da yayılmasını sağlayan, bu seferler sonunda büyük şöhret ve ganimet elde eden Türk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Melikşah
B) Selahaddin Eyyubi
C) Gazneli Mahmud
D) Arslan Yabgu
E) Selçuk Bey
Cevap: C

17- Karahanlılar zamanında Kaşgarlı Mahmut tarafından Araplar’a Türkçeyi öğretmek maksadıyla yazılan eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Divan-ı Hikmet
B) Atabetü’l Hakayık
C) Divan-ı Lûgati’t Türk
D) Siyasetname
E) Kutadgu Bilig
Cevap: C

18- I.Islam dinini geniş alanlara yayma.
II.Islam kültür ve uygarlığını geliştirme.
III.Emevi yönetimine siyasal olarak katılma.
VI. Haçlılara karşı mücadele etme
V. Balkanlarda Islam’ı yayma
Türkler Müslüman olduktan sonra Islamiyet’e büyük katkılarda bulunmuşlardır.
Yukarıdaki öncüllerden hangisi Türklerin İslam dünyasına sağladıkları faydalardan değildir?
A)l
B)II
C)III
D)IV
E)V
Cevap: C

19- Türk geleneklerine uygun bir devlet kuran Karahanlılar, Hun, Göktürk ve Oğuz devletlerinde olduğu gibi yönetimlerini sağ (doğu) ve sol (batı) biçiminde ikiye ayırdılar.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A) Askerî nitelikte kurdukları devletin komutanlarının aristokratik sınıfı oluşturduğunun
B) Yönetim biçimlerinin İslâmiyet’i kabul etmelerini kolaylaştırdığının
C) Büyük Selçuklu Devleti’yle sık sık savaştıklarının
D) Orta Asya Türk devletlerinin geleneklerini sürdürdüklerinin
E) Doğu Karahanlı Devleti’nin Müslüman olmayan bir bölgede kurulduğunun
Cevap: D

20-Kutadgu Bilig’de “ Türk insanı kılıç ve kalemi ile birlikte düşünen bir millettir. Kılıç memleketi zapt eder, kalem ise memleketi tanzim eder, düzenler” sözleriyle Yusuf Has Hacip Türk insanının güzel bir yönüne vurgu yapmıştır.
Aşağıda verilen uygulamalardan hangisinin Yusuf Has Hacib’in bu kanaati ile bağdaştığı iddia edilemez?
A) Ani kalesinin fethinden sonra Alp Arslan’ın şehre büyük bir kervansaray ve medrese yaptırması
B) II. Kılıç Arslan’ın T. Selçuklu devleti ‘nin sınırlarını Sakarya nehrinden Fırat’a kadar genişletirken aynı anda ülkeyi kervansaray ve medreselerle donatması
C) Abbasi halifeliğini koruyuculukları altına alan B. Selçukluların Bağdat’a Nizamiye Medreseleri kurmaları
D) Ankara Savaşından sonra Bursa’ya gelen Timur’un Osmanlı devlet arşivini yok etmesi
E) Alanya’yı fetheden Alaaddin Keykubad’ın buraya liman ve medrese yaptırması
Cevap: D

36 Comments

Leave a Reply