Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Açık Öğretim Lisesi Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 Dersi Ağustos 2010 Soruları ve Cevapları

Açık Öğretim Lisesi Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 Dersi Ağustos 2010 Soruları ve Cevapları

1. Hitlerin 1 Eylül 1939’da hangi ülkeye saldırması II. Dünya Savaşı’nın başlamasına yol aç­mıştır?

A) Rusya

B) Polonya

C) Avusturya

D) Sovyet Rusya

2. ABD’nin bir dönem uyguladığı “infirat” politikasının anlamı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Avrupa’nın sorunlarından uzaklaşıp, kendi kıtasına çe­kilmesi

B) Açık denizlerin kontrolünü ele geçirmeyi planlaması

C) Dünya dengelerini, kendi lehi­ne şekillendirmek istemesi

D) Orta Doğu’daki petrol bölgele­rini işgal etmesi

3. Aşağıdakilerden hangisi I. Dün-ya Savaşı’nın sonuçlarındandır?

A) Milliyetçilik düşüncesi güç kay­betti.

B) Dünya barışı için NATO kuruldu.

C) İngiltere, Avrupa’nın ve dünyanın bir numaralı devleti hâline geldi.

D) Sömürgecilik rekabeti Orta Doğu’dan Uzak Doğu’ya kaydı.

4. Rus İmparatorluğu’nun “Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Bir-liği” adı altında federasyona dönüştürüldüğü tarih, aşağıda­kilerden hangisidir?

A) 1 Ocak 1923

B) 22 Mart 1924

C) 12 Şubat 1918

D) 30 Ağustos 1919

5. XIX. yüzyılın sonlarında güç­lü bir devlet hâline gelen Ja-ponya’yı yayılmacı bir politika izlemeye iten en önemli neden, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çin hanedanının yardım isteği

B) Rusya’yı Kuzey Asya’dan çı­karma düşüncesi

C) Ürettiği malları kalabalık ülke­lerde satma arzusu

D) Asya Kıtası’na ulaşıp, ham madde elde etme düşüncesi

6. I- Korumacı – devletçi iktisat politikalarına yönelmek

II- Gümrük vergilerini kaldır­mak

III- İthalata miktar kısıtlamaları getirmek

IV- Dış ticaret ve döviz üzerin­deki denetimi artırmak

1929 Dünya ekonomik krizinin ekonomileri altüst etmesi üze­rine; yukarıdakilerden hangileri Türkiye’nin “Büyük Buhran’a” karşı aldığı tedbirler arasında gösterilebilir?

A) II – III – IV

B) I – II – III

C) I – III – IV

D) I – II – III – IV

7. Aşağıdakilerden hangisinde savunmaya dayanmayan savaş kanun dışı sayılmış ve devletler arası ilişkilerde barışçı yollara başvurulması benimsenmiştir?

A) Kyoto Protokolü

B) Locarno Antlaşması

C) Briand-Kellogg Paktı

D) Paris Barış Konferansı

8. “I. Dünya Savaşı’nın tam orta­sında ………’te bütün toplumu ve burjuva sanatını tamamen ve sert bir şekilde reddetmeye dayalı “Sürrealizm” akımı doğ­muştur.”

Yukarıdaki bilgi cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakiler­den hangisi yazılmalıdır?

A) Zürih

B) Madrit

C) Paris

D) Bükreş

9. İngiltere Başbakanı Chamberlain ile özdeşleşen “Yatıştırma Po-litikası” aşağıdakilerden hangi­sinin sonucunda sona ermiştir?

A) Alman – İtalyan ittifakının Çelik Paktı pekiştirmesi

B) İngiltere ve Fransa’nın 3 Ey-lül’de Almanya’ya savaş aç­ması

C) SSCB – Almanya arasında saldırmazlık Paktının imzalan­ması

D) Almanya’nın Çekoslovakya’yı işgal etmesi

10. Aşağıda verilen devlet ve lider eşleştirmelerinden hangisi yan­lıştır?

A) SSCB → Joseph Stalin

B) İtalya → Benito Mussolini

C) İngiltere → Clement Attlee

D) ABD → İmparator Hirohito

 

11. 1941’de başlatılan “Barbaros-sa” harekâtının anlamı, aşağı­dakilerden hangisidir?

A) Fransızların Maginot Hattını açması

B) Almanya’nın SSCB’yi ele ge­çirme girişimi

C) İngiltere’nin Almanya’ ya sal­dırması

D) ABD’nin II. Dünya Savaşı’na katılma kararı alması

12. Aşağıdaki olaylardan hangisi ABD’nin II. Dünya Savaşı’nda tarafsız yasalarını değiştirmesi­ne neden olmuştur?

A) Savaşın Almanya lehine dön­mesi

B) Japonya’nın Mançurya Bölgesi’ni işgal etmesi

C) Müttefiklerin tüm cepheleri ele geçirmesi

D) SSCB’nin Doğu Avrupa’nın ta­mamını işgal etmesi

13. Aşağıdakilerden hangisi, II. Dünya Savaşı’nda Müttefik dev­letlerin Türkiye’nin kendi yanla­rında savaşı girmesi konusun­da taleplerini artırma nedenle­rinden değildir?

A) SSCB’nin Almanya ile savaş içinde olması

B) ABD’nin savaşa girmesi

C) İtalya’nın Türkiye üzerinden SSCB’ye saldırmak istemesi

D) Almanların Orta Doğu ve Kafkasya bölgesine yönelik harekâta girişmesi

14. Aşağıdaki olaylardan hangisi­nin sonucunda SSCB, ABD’yi Uzak Doğu’dan uzaklaştırmaya karar vermiştir?

A) Kore Halk Cumhuriyeti’nin ku­rulması

B) Güney Kore Cumhuriyeti’nin kurulması

C) ABD’nin Japonya’da asker bu­lundurması

D) Çin’de komünist yönetimin iş başına gelmesi

15. Komünist ülkeler arasında eko­nomik iş birliği ve dayanışma amacıyla kurulan “Comecon” teşkilatının kuruluş yılı aşağı­dakilerden hangisidir?

A) 1948

B) 1949

C) 1955

D) 1957

16. 1960’tan itibaren SSCB – Çin anlaşmazlığını artıran nedenler arasında aşağıdakilerden han­gisi yoktur?

A) İki ülke arasındaki liderlik id­diası

B) Tarafsız ülkelerde nüfuz reka­beti

C) Doğu Avrupa hâkimiyet müca­delesi

D) Doğu Türkistan meselesi

17. Aşağıdaki ülkelerden hangi­si Güney Doğu Asya Anlaşma Teşkilatı (SEATO) üyelerinden biridir?

A) Hindistan

B) Çin

C) Pakistan

D) Japonya

18. 25 Mayıs 1963’te Afrika Birliği Teşkilatı 32 bağımsız Afrika ül­kesi tarafından kurulmuştur.Afrika ülkeleri arasındaki birlik ve dayanışmayı geliştirmek, üye ülkelerin bağımsızlıklarını gö­zetmek teşkilatın amaçlarından bazılarıdır.

Hakkında bilgi verilen teşkilatın kısa adı, aşağıdakilerden han­gisidir?

A) OAU

B) ASEAN

C) OPEC

D) AET

19. SSCB’nin de etkili nükleer silah ve füzeler geliştirmesi “nükle­er caydırıcılık” kavramının ye­rini “nükleer denge” kavramına terk etmesine yol açtı. Olası bir saldırıda en son seçenek ola­rak nükleer silahlara başvuru­lacaktı.

Verilen bilgi, aşağıdaki hangi NATO stratejileri kapsamına gi­rer?

A) Sınırlı Savaş Stratejisi

B) Esnek Karşılık Stratejisi

C) İleri Savunma Doktrini

D) Kitlesel Karşılık Stratejisi

20. I- Lazerin icat edilmesi

II- Kalp pilinin icat edilmesi

III- İlk nükleer reaktörün kurul­ması

IV- İlk atom bombasının yapıl­ması ve kullanılması

Yukarıdakilerden hangileri 1950 öncesi gelişmelerdendir?

A) I – III

B) II – IV

C) III – IV

D) I – II – IV

 

 

1. B

2. A

3. C

4. A

5. D

6. C

7. C

8. A

9. D

10. D

11. B

12. A

13. C

14. D

15. B

16. C

17. C

18. A

19. B

20. C

Leave a Reply