Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Açık Öğretim Lisesi Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 Dersi Mayıs 2010 Soruları ve Cevapları

Açık Öğretim Lisesi Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 Dersi Mayıs 2010 Soruları ve Cevapları

1. I- İsviçre

II- Sırbistan

III- İspanya

IV- İsveç

Verilenlerden hangileri I. Dünya Savaşı başladığında tarafsız kalan devletlerdendir?

A) Yalnız I

B) II – III

C) I – III

D) I – III – IV

 

2. I. Dünya Savaşı sonunda yapı­lan antlaşmalarla bu antlaşma­ların yapıldığı devletler aşağıda eşleştirilmiştir.

Bu eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

A) Almanya Versay Antlaşması

B) Osmanlı Devleti Nöyyi Ant-laşması

C) Avusturya Triyanon Antlaş-ması

D) Macaristan Sen – Jermen Antlaşması

 

3. Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nın sonuçların­dan değildir?

A) Milletler Cemiyeti kuruldu.

B) Avrupa’nın siyasi haritası de­ğişti.

C) Japonya, Uzak Doğu’daki sö­mürgelerini ABD’ye kaptırdı.

D) Sömürgecilik isim değiştirerek “manda yönetimi” adıyla daha da yaygınlaştı.

 

4. İngiltere ve Fransa, aşağıdaki­lerin hangisinde Orta Doğu’yu kendi aralarında paylaşmışlar­dır?

A) Viyana Kongresi’nde

B) San Remo Konferansı’nda

C) Paris Konferansı’nda

D) Londra Konferansı’nda

 

5. Briand – Kellogg Paktı, aşağıda­ki hangi ülkelerin öncülüğünde hazırlanmıştır?

A) Fransa – ABD

B) İngiltere – Fransa

C) ABD – Japonya

D) SSCB – ABD

 

6. I- Ticarethanelerin iflas etme­si sonucunda, işsiz sayısı­nın artması

II- Bütçe açığının kapatılma­sı için vergi borçlarının artı­rılması

III- Almanya’nın savaş tazmina­tını ödemekte zorlanması

Yukarıdakilerden hangileri Nazi Partisinin, 1932 seçimlerinden Almanya’nın en güçlü partisi olarak çıkmasını kolaylaştıran nedenlerdendir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I – II – III

 

7. I- Boğazlar

II- Suriye Sınırı

III- Musul Sorunu

Yukarıdakilerden hangile­ri Türkiye’nin Lozan’da çözü­me kavuşturamadığı konular­dandır?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) II – III

D) I – II – III

 

8. Türk – Yunan ilişkilerinde ve Yakın Doğu’da barışın sağlan­masındaki büyük katkılarından dolayı Atatürk’ü 1934’te Nobel Barış Ödülü’ne aday gösteren devlet adamı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Wilson

B) Venizelos

C) Mussolini

D) Franklin Roosevelt

 

9. “Sadabat Paktı” aşağıdaki dev­letlerin hangisinde imzalanmış­tır?

A) Türkiye

B) Irak

C) İran

D) Afganistan

 

10. “ ………… ve ………… ülkelerinin yayılmacı politikalarına karşı Türkiye, Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya Balkan Antantı’nı oluşturmuşlardır.”

Yukarıda verilen bilgi cümlesin­de boş bırakılan yere aşağıda­kilerden hangisi getirilmelidir?

A) İngiltere – İtalya

B) Almanya – İtalya

C) Fransa – Almanya

D) İngiltere – SSCB

 

11. Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı’ndan önce Japonya’nın Çin’e yönelme ne­denlerinden değildir?

A) ABD’nin Çin’de sömürge kur­mak istemesi

B) Berlin – Roma Mihveri’nin ku­rulması

C) İtalya’nın Habeşistan’a saldırı­sına Batının yeterli tepki gös­termemesi

D) 1936’da Japonya ve Almanya’nın imzaladığı Pakt ile SSCB’nin baskı altına alın­ması

 

12. İngiltere ve Fransa’nın Eylül 1939’da Almanya’ya savaş aç­ması aşağıdaki hangi olayın so­nucunda gerçekleşmiştir?

A) Almanya’nın Çekoslovakya’yı işgal etmesi

B) Almanların Polonya’ya saldır­ması

C) “SSCB – Almanya Saldırmazlık Paktı”nın imzalanması

D) Almanya’nın Versay Antlaşması’nı tek taraflı iptal etmesi

 

13. II. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru gelecekteki barışın esaslarını saptamak amacıyla 4 – 11 Şubat 1945’te toplanan konferans, aşağıdakilerden hangisidir?

A) San Francisco Konferansı

B) Potsdam Konferansı

C) Yalta Konferansı

D) Kazablanka Konferansı

 

14. Büyük devletlerin üyelikleri­nin sürekliliği ve “veto” hakları­nın varlığı, Birleşmiş Milletlerin aşağıdaki organlarından hangi­sinde kabul edilmiştir?

A) Güvenlik Konseyi

B) Sekreterlik

C) Vesayet Konseyi

D) Uluslararası Adalet Divanı

 

15. I- IMF’nin kurulması

II- Avrupa’nın tahrip edilmesi

III- Birçok asker ve sivilin öldü­rülmesi

IV- Nazizm ve Faşizm gibi re­jimlerin yıkılması

Verilenlerden hangisi II. Dünya Savaşı’nın siyasi sonuçların­dan biridir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

 

16. “SSCB’nin komünist partiler aracılığıyla ………… egemenlik kurması üzerine ABD, “Truman Doktrini” ve “Marshall Planı”nı uygulamaya koymuştur.”

Verilen bilgi cümlesinde boş bırakılan yere, aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?

A) Doğu Avrupa’da

B) Çin’de

C) Kuzey Afrika’da

D) Doğu Türkistan’da

 

17. Ünlü Berlin Duvarı hangi yıl örülmeye başlanmıştır?

A) 1958

B) 1961

C) 1965

D) 1970

 

18. ABD’nin, Batı dünyasının lider­liğini açık bir şekilde üstlenmek için yaptığı ilk girişim, aşağıda­kilerden hangisidir?

A) Marshall Planı’nın uygulan­ması

B) Truman Doktrini’nin ilan edil­mesi

C) Molotof Planı’nın uygulanması

D) II. Dünya Savaşı’nda İngiltere’ye silah yardımı yap­ması

 

19. TBMM’nin, Kuzey Atlantik Antlaşması ve Protokolü’nü ka­bul ettiği tarih aşağıdakilerden hangisidir?

A) 10 Ocak 1949

B) 15 Eylül 1951

C) 18 Şubat 1952

D) 30 Ağustos 1955

 

20. Aşağıdakilerden hangisi 1950 – 1960 arası Türkiye’de görülen gelişmelerden biridir?

A) Hatay’ın anavatana katılması

B) İsmet İnönü’nün vefatı

C) Türkiye Cumhuriyeti’nin yurt dışına savaş için ilk kez asker göndermesi

D) Birden fazla parti ile ilk defa seçimlere gidilmesi

 

1. D

2. A

3. C

4. B

5. A

6. D

7. D

8. B

9. C

10. B

11. A

12. B

13. C

14. A

15. D

16. A

17. B

18. B

19. C

20. C

Leave a Reply