Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Açık Öğretim Lisesi Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 Dersi Ocak 2010 Soruları ve Cevapları

Açık Öğretim Lisesi Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 Dersi Ocak 2010 Soruları ve Cevapları

1. Aşağıdakilerden hangisi İslam yazarlarının Anadolu’ya verdiği addır?

A) Türkia

B) Küçük Asya

C) Memalik-i Rum

D) Anatolia

2. Aşağıdakilerden hangisi, Selçuk-lulardan önce Anadolu’ya yapı­lan ilk Türk akınlarının öncelikli nedenlerinden biridir?

A) Şan ve şöhret kazanmak

B) Anadolu’yu tanımaya çalışmak

C) Anadolu’ya İslamiyeti yaymak

D) Anadolu’daki Bizans egemenli­ğine son vermek

3. I- Anadolu’da güçlü bir siyasi gü­cün bulunmayışı

II- Anadolu’nun bitki örtüsü açı­sından zengin oluşu

III- Cihat düşüncesi

Verilenlerden hangileri, Türklerin Anadolu’yu yurt olarak seçme nedenlerindendir?

A) Yalnız I B) Yalnız III

C) I – II D) I – II – III

4. Bizans İmparatorluğu ile Sel-çuklu Türkleri arasında meydana gelen Malazgirt Savaşı, kaçıncı yüzyılın siyasi olaylarındandır?

A) 10. B) 11. C) 12. D) 13.

5. Aşağıdakilerden hangisi, Anado-lu’nun fethini ve Türkleşmesini sağlamak amacı ile kurulmuş ilk Türk beyliklerinden biri değildir?

A) Artuklular

B) Akkoyunlular

C) Danişmentliler

D) Saltuklular

6. İlk Mengücek parasını bastıran Mengücek beyi, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Davud Şah

B) Süleyman Şah

C) II. Davud Şah

D) Fahreddin Behram Şah

7. Aşağıdaki aylardan hangisi, Türk tarihindeki rolü nedeniyle, “zafer ayı” diye adlandırılır?

A) Nisan B) Mayıs

C) Ağustos D) Ekim

8. Aşağıdakilerden hangisi, Ana-dolu’da kurulan ilk Türk beylikleri döneminde gerçekleşmemiştir?

A) Miryokefalon Savaşı’nın kaza­nılması

B) Türklerde ilk denizciliğin başla­ması

C) Doğu Anadolu’nun Türkleş-tirilmesi

D) Batılılarca Anadolu’ya “Türkiye” adının verilmesi

9. 1085 yılında Çubuk Bey tara­fından kurulan Çubukoğulları Devleti’nin merkezi, aşağıdaki yerlerden hangisidir?

A) Efes B) İzmir

C) Harput D) Diyarbakır

10. Sökmenliler Devleti’nin diğer adı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahlatşahlar

B) İnaloğulları

C) Mardin Artukluları

D) Denizli-Ladik Beyliği

11. I- Devlet Bey

II- Porsuk Bey

III- Atsız Bey

IV- Mansur Bey

Verilenlerden hangileri, Türkiye Selçuklu Devleti’nin kurucusu Kutalmışoğlu Süleyman Şah’ın kardeşleridir?

A) I – II B) II – III

C) III – IV D) I – IV

12. Türkiye Selçuklularında I. Fetret Devri, hangi tarihler arasında ya­şanmıştır?

A) 1079 – 1084

B) 1086 – 1092

C) 1098 – 1105

D) 1110 – 1118

 

 

13. Haçlı Seferleriyle Bizans’a geçen Anadolu’daki üstünlük, aşağıda­ki savaşlardan hangisi ile yeni­den Türkiye Selçuklularına geç­miştir?

A) Miryokefalon

B) Dandanakan

C) Kösedağ

D) Pasinler

14. Türkiye Selçuklu hükümdarların­dan;

• I. Gıyaseddin Keyhüsrev Döne-minde Antalya,

• I. İzzeddin Keykavus Dönemin-de Sinop,

• I. Alaeddin Keykubat Dönemin-de de Alanya

fethedilmiştir.

Yapılan bu fetihlerin, Türkiye Selçuklu Devleti’nde aşağıdaki­lerden hangisine neden olduğu söylenebilir?

A) Anadolu’da Türk siyasi birliğinin kurulmasına

B) Anadolu’da bağımsız beyliklerin ortaya çıkmasına

C) Deniz ticaretinin önem kazan­masına

D) Babai İsyanı’nın çıkmasına

15. Aşağıdakilerden hangisi, Haçlı Savaşlarının sonuçları arasında yer almaz?

A) Avrupa Hristiyan dünyasının Orta Doğu’yu ve Türkleri daha yakından tanıma fırsatı bulma­ları

B) Anadolu’da yaşayan Türklerin İslamiyeti kabul etmeleri

C) Filistin ve Suriye topraklarının bir çoğunun harap olması

D) Haçlı Seferlerinin önemli bir kıs­mının deniz yolu ile yapılmış ol­ması nedeniyle Avrupa’da gemi yapımcılığının ilerlemesi

16. Moğol hanı Güyük Han tarafın­dan, Türkiye Selçuklu hükümda­rı ilan edilen Selçuklu şehzadesi, aşağıdakilerden hangisidir?

A) II. İzzeddin Keykavus

B) III. Gıyaseddin Keyhüsrev

C) III. Alaeddin Keykubat

D) Rükneddin IV. Kılıç Arslan

17. • 1146 yılında gerçekleşmiş tarihî bir olaydır.

• Türkiye Selçuklu sultanı I. Mesut ile Bizans İmparatoru Manuel Komnen arasında meydana gelen bu mücadele­nin ana nedeni Türklerin, Batı Anadolu’da Bizans aleyhine genişlemesidir.

• Yapılan bu mücadeleyi Sel-çuklu Türkleri kazanmıştır.

Hakkında bazı bilgiler verilen tarihî olay aşağıdakilerden han­gisidir?

A) Cimri Olayı

B) Elbistan Savaşı

C) Konya Zaferi

D) Baba İshak İsyanı

18. Aşağıdakilerden hangisi, I. Ala-eddin Keykubat’ın büyüklüğünü belirtmek amacı ile Anadolu hal­kının kullandığı isimlerden biri değildir?

A) Uluğ Keykubat

B) Sultanü’l-muazzam

C) Baba Resul

D) Sultanü’l-âlem

19. Türkiye Selçuklu sultanı I. İzzed-din Keykavus Sinop’u 1214 yılın­da kimlerden almıştır?

A) Trabzon İmparatorluğu

B) İstanbul Latin Krallığı

C) Memlûkler

D) Danişmentliler

20. Aşağıdaki bilgilerden hangisi, Türkiye Selçukluları ile ilgili de­ğildir?

A) 1077 – 1308 yılları arasında tarih sahnesinde kalmışlardır.

B) Anadolu’yu ve İslam dünyası­nı Bizans ve Haçlı işgaline karşı korumuşlardır.

C) Türk denizcilik tarihinde yapıl­mış olan ilk denizaşırı seferini düzenlemişlerdir.

D) Hindistan’a İslamiyetin yayılma­sı için 17 sefer düzenlemişlerdir.

 

1. C

2. B

3. D

4. B

5. B

6. D

7. C

8. A

9. C

10. A

11. D

12. B

13. A

14. C

15. B

16. D

17. C

18. C

19. A

20. D

Leave a Reply