Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Açık Öğretim Lisesi Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 Dersi Ocak 2011 Soruları ve Cevapları

Açık Öğretim Lisesi Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 Dersi Ocak 2011 Soruları ve Cevapları

1. Fransız toprağı Alsace-Lorraine (Alsas-Loren) bölgesini Birinci Dünya Savaşı öncesinde işgal eden devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rusya

B) Almanya

C) İngiltere

D) İtalya

2. ‘‘Kapitülasyonların devam et­mesi ve bütün devletlerin ya­rarlanması’’ kararı, Birinci Dünya Savaşı sonrasında im­zalanan aşağıdaki antlaşmalar­dan hangisinin ekonomik şart­ları arasında yer alır?

A) Sevr

B) Nöyyi

C) Versay

D) Sen Jermen

3. I- İsmail Gaspıralı

II- İslam Kerimov

III- Yusuf Akçura

Verilenlerden hangileri­nin çalışmalarının da etkisiy­le 15 Ağustos 1905 tarihin­de gayrı resmî olarak ‘‘Rusya Müslümanları I. Kongresi’’ top­lanmıştır?

A) Yalnız I

B) I – II

C) I – III

D) I – II – III

4. Çarlık Döneminde Ruslar ta­rafından Türkmenistan, Başkurdistan ve Kırım’da yak­laşık 1918’den 1931’e kadar fa­aliyet gösteren kuvvetler için kullanılan tabir, aşağıdakiler­den hangisidir?

A) Duma

B) Oyalı

C) Barbar

D) Basmacı

5. 19. yüzyılın sonlarına doğru ‘‘Meiji Restorasyonu’’ adı veri­len reform hareketleri, aşağıda­ki ülkelerden hangisinde görül­müştür?

A) Japonya

B) Mısır

C) Libya

D) Çin

6. Aşağıdakilerden hangisi 1929 Dünya Ekonomik Krizi’nin çık­masında etkili olan nedenler­den biri değildir?

A) Almanya’nın karşılıksız para basması

B) Devletlerin aşırı silahlanma ya­rışına girmesi

C) ABD’nin verdiği kredileri zama­nında geri alamaması

D) İngiliz para birimi pound (paund)’ın aşırı değer kazan­masının etkileri

7. Almanya’da 1933 yılında iktida­ra gelen Adolf Hitler, aşağıda­ki siyasi partilerden hangisinin başkanlığını yapmıştır?

A) Hür Demokratik Parti

B) Sosyalist Reich Partisi

C) Almanya Milliyetçi Demokratik Parti

D) Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi

8. Cemiyet-i Akvam olarak da bili­nen uluslararası kuruluş, aşağı­dakilerden hangisidir?

A) Birleşmiş Milletler

B) İslam Konferansı

C) Milletler Cemiyeti

D) Avrupa Birliği

9. Aşağıdaki devletlerden hangisi, İkinci Dünya Savaşı öncesin­de oluşturulan Mihver Devletler Grubu’ndadır?

A) Fransa

B) İtalya

C) İngiltere

D) SSCB

 

II. Dünya Savaşı’ndaki cephelerden aşağıdakilerden hangisi değildir.

A) Avrupa Cephesi

B) Hicaz Cephesi

C) Pasifik Cephesi

D) Kuzey Afrika Cephesi

 

11. II. Dünya Savaşı sürecinde Hawaii (Havai) takımadaların­dan Honolulu’daki Amerika Birleşik Devletleri’ne ait deniz ve hava üssü Pearl Harlbour’a hava saldırısı düzenleyen ülke, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çin

B) Almanya

C) Japonya

D) SSCB

12. II. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru gelecekteki barışın esas­larını saptamak amacıyla 4-11 Şubat 1945 tarihinde düzenle­nen Yalta Konferansı’na, aşa­ğıdaki liderlerden hangisi katıl­mamıştır?

A) Mussolini

B) Churchill

C) Stalin

D) Roosevelt

 

13. Türkiye, aşağıdakilerden han­gisine katılabilmek için İkinci Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru Almanya ve Japonya’ya savaş ilan etmiştir?

A) NATO

B) Varşova Paktı

C) Milletler Cemiyeti

D) Birleşmiş Milletler Teşkilatı

14. SSCB ile ideolojik görüş ay­rılıkları yaşamasından dola­yı 28 Haziran 1948 tarihinde Cominform (Kominform)’dan çıkartılan devlet, aşağıdakiler­den hangisidir?

A) Bulgaristan

B) Yugoslavya

C) Macaristan

D) Çekoslovakya

15. Çekoslovakya’da 1967 yılında ‘‘insancıl komünizm’’ hareketini başlatan Çekoslovak devlet adamı, aşağıdakilerden hangi­sidir?

A) Aleksander Dubcek

B) Benitto Mussolini

C) Jozip Broz

D) İmre Nagi

16. Amerika Birleşik Devletleri’nin Marshall Planı’na karşılık Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin de kendi uyduları arasındaki ekonomik işbirliği­ni geliştirmek için uygulamaya koyduğu programın adı, aşağı­dakilerden hangisidir?

A) Altın Havuzu

B) Amerikan Planı

C) Truman Doktrini

D) Molotof Planı

17. II. Dünya Savaşı sonunda yapı­lan anlaşmalara göre Japonları Kore’den uzaklaştırma görevi, aşağıdaki devletlerden hangile­rine verilmiştir?

A) ABD – İngiltere

B) SSCB – Çin

C) ABD – SSCB

D) ABD – Türkiye

18. Aşağıdakilerden hangisi, İngiliz yönetimine karşı gelişen Hint milliyetçi hareketinin siyasi ve ruhani önderi olarak kabul edil­mektedir?

A) Ekmeleddin İhsanoğlu

B) Muhammed Ali Cinnah

C) Jawaharlal Nehru

D) Mahatma Gandhi

19. Türkiye, aşağıda verilen genel seçimlerin hangisine ilk defa birden fazla siyasi parti ile gir­miştir?

A) 1946 Genel Seçimi

B) 1950 Genel Seçimi

C) 1954 Genel Seçimi

D) 1957 Genel Seçimi

20. Akdeniz’e kıyısı olan ülkele­rin katıldığı bir spor organizas­yonu olan Akdeniz Oyunları ilk kez aşağıdaki ülkelerin hangi­sinde düzenlenmiştir?

A) İspanya

B) Mısır

C) Türkiye

D) Yunanistan

 

1. B

2. A

3. C

4. D

5. A

6. B

7. D

8. C

9. B

10. B

11. C

12. A

13. D

14. B

15. A

16. D

17. C

18. D

19. A

20. B

Leave a Reply