Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Açık Öğretim Lisesi Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2 Dersi Ağustos 2010 Soruları ve Cevapları

Açık Öğretim Lisesi Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2 Dersi Ağustos 2010 Soruları ve Cevapları

 

1. Ping-Pong Diplomasisi, aşa­ğıdaki hangi iki ülke arasında yaşanmıştır?

A) Çin – Japonya

B) SSCB – Çin

C) ABD – Çin

D) ABD – SSCB

2. 1980’lerde kişi başına düşen savunma harcamaları en yük­sek olan coğrafi bölge, aşağı­dakilerden hangisidir?

A) Orta Doğu

B) Balkanlar

C) Uzak Doğu

D) Kuzey Avrupa

3. Vietnam Barışı, aşağıdaki tarih­lerin hangisinde imzalanmıştır?

A) 8 Şubat 1950

B) 27 Ocak 1973

C) 13 Ağustos 1979

D) 16 Eylül 1983

4. Mekik Diplomasisi, aşağıdaki hangi Arap – İsrail savaşı son­rası görülmüştür?

A) 1973 Arap – İsrail Savaşı

B) 1967 Arap – İsrail Savaşı

C) 1956 Mısır – İsrail Savaşı

D) 1948 Arap – İsrail Savaşı

5. Aşağıdakilerden hangisi 20. yüzyılda İran’ın izlediği dış poli­tika unsurlarından değildir?

A) Basra Körfezi’ndeki adalara ve önemli su yollarına sahip olmak

B) Tüm Şiilerin ve Fars kökenlile­rin koruyuculuğunu üstlenmek

C) Batı Anadolu’yu ele geçirmek

D) Batı yanlısı güçleri ve monarşi­leri desteklemek

6. Kısa adı NASA olan “Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi”, aşağıdaki ülkelerden hangisin­dedir?

A) Rusya B) Fransa

C) Japonya D) ABD

7. Türkiye hangi yıl, altıncı Akde-niz Oyunlarına ev sahipliği yap­mıştır?

A) 1955 B) 1967

C) 1971 D) 1991

8. 21 Nisan 1966 tarihli Patris Gazetesi’nde yayınlanan Akritas Planı, aşağıdaki konu­lardan hangisi ile ilgilidir?

A) Kıbrıs Adası’nın Türklerden temizlenip Yunanistan’a bağ­lanması

B) Batı Trakya Türklerinin dinî hakları

C) Ege Adalarının silahlandırıl­ması

D) Ege Kıta Sahanlığı

9. 27 Mayıs 1960 askerî müdaha­lesi sonrasında yargılanan ve yargılama sonucu 1961 yılında idam edilen dönemin maliye bakanı, aşağıdakilerden hangi­sidir?

A) Fatin Rüştü Zorlu

B) Adnan Menderes

C) Hasan Polatkan

D) Refik Koraltan

10. I- Adile Naşit

II- Münir Özkul

III- Metin Akpınar

Verilen sanatçılardan hangileri sosyal içerikli konuları güldürü yoluyla işleyen filimlerde rol almışlardır?

A) Yalnız I B) Yalnız III

C) II – III D) I – II – III

11. Kuzeyinde Rusya; güneyinde, doğusunda ve batısında da Çin Halk Cumhuriyeti bulunan ülke, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kazakistan B) Moğolistan

C) Kırgızistan D) Afganistan

12. • 26 Kasım 1983 tarihinde yaşa­nan ve bir bilgisayar hatasın­dan kaynaklanan sanal füze saldırısını, önceki tecrübele­rine dayanarak tanımlamış ve Rus ordusu prosedürünün dı­şına çıkarak olası bir karşı atak girişimini fiilen engelleme cesaretini göstermiş bir askerî kişiliktir.

• Rusya ile ABD arasında mey­dana gelebilecek bir nükle­er savaşı engellediği için 21 Mayıs 2004 tarihinde San Francisco’da faaliyet gösteren Association of World Citizens kurumu tarafından “Dünya Vatandaşı” ödülü ile ödüllen­dirilmiştir.

Hakkında bilgi verilen Rus askerî yetkilisi, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Boris Yeltsin

B) Mihael Gorbaçov

C) Nikolay Makarov

D) Stanislav Petrov

13. Aşağıda, bazı devletlerle baş­kentleri eşleştirilmiştir. Bu eş­leştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Kazakistan – Bişkek

B) Tacikistan – Duşanbe

C) Özbekistan – Taşkent

D) Gürcistan – Tiflis

14. Aşağıdaki devletlerden hangisi Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üyesi iken 2008 yılında or­taya çıkan siyasi anlaşmazlıktan dolayı bu birlikten ayrılmıştır?

A) Tacikistan B) Gürcistan

C) Moldova D) Azerbaycan

15. Demokratik Almanya ile Federal Almanya hangi tarihte resmen birleşmiştir?

A) 14 Nisan 1987

B) 3 Ekim 1990

C) 22 Haziran 1993

D) 17 Ağustos 1999

16. “1945’te yapılan seçimleri kaza­nan ………, Yugoslavya Federal Halk Cumhuriyeti’ni kurarak ül­kedeki monarşi yönetimine son vermiştir.” cümlesindeki boş yere yazılması gereken kişi, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Slobodan Miloşeviç

B) Çavuşesku

C) Enver Hoca

D) Tito

17. Aşağıdaki tarihlerin hangisin­de, ABD’nin New York şehrin­deki Dünya Ticaret Merkezine terör saldırısı düzenlenmiştir?

A) 11 Eylül 2000

B) 11 Eylül 2001

C) 14 Kasım 2002

D) 21 Ekim 2005

18. 2007 yılında ülkemizde kopya­lanan ilk koyunun adı, aşağıda­kilerden hangisidir?

A) Alaca B) Dolly

C) Kınalı D) Oyalı

19. Küresel ısınma konusunda mü­cadeleyi amaçlayan uluslara­rası çerçeve protokolünün adı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Annan Planı

B) Kyoto

C) Ustaşa

D) Glastnost

20. Dişi anofel sivrisineği tarafın­dan insanlara bulaştırılan hasta­lık, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sıtma

B) Hepatit

C) SARS

D) Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi

 

ÇAĞ. TÜRK DÜNYA T. – 2

1. C

2. A

3. B

4. A

5. C

6. D

7. C

8. A

9. C

10. D

11. B

12. D

13. A

14. B

15. B

16. D

17. B

18. D

19. B

20. A

Leave a Reply