Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Açık Öğretim Lisesi Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2 Dersi Mayıs 2010 Soruları ve Cevapları

Açık Öğretim Lisesi Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2 Dersi

Mayıs 2010 Soruları ve Cevapları

1. 1963’te Nükleer Denemelerin Kısmen Yasaklanması Anlaş-ması’nı imzalayan devletler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) ABD – Çin – SSCB

B) İngiltere – ABD – SSCB

C) İngiltere – Çin – Japonya

D) Fransa – SSCB – Güney Kore

2. SSCB, Küba’ya hangi yıl füze yerleştirmeye başlamıştır?

A) 1962

B) 1964

C) 1965

D) 1969

3. “Vietnam, 1954 yılında imzala­nan …… ile Kuzey ve Güney Viet-nam adı altında bağımsız devlet­ler durumuna gelmişlerdir.”

Yukarıda verilen bilgi cümlesin­de boş bırakılan yere aşağıda­kilerden hangisi getirilmelidir?

A) Helsinki Nihai Senedi

B) SALT-I Antlaşması

C) Cenevre Anlaşması

D) SALT-II Antlaşması

4. Aşağıdaki yerleşim yerlerinden hangisi Hindistan ile Pakistan arasında sorun olmuştur?

A) Karaçi

B) Haydarabat

C) Çaypur

D) Keşmir

5. I- Sömürgelerin bağımsızlık hareketlerinin desteklenmesi

II- Güney Afrika Cumhuriyeti’ndeki ırk ayrı­mına karşı çıkılması

III- Filistinlilerin tüm haklarının tanınması

IV- Çin’in BM’ye kabul edilmesi­ne çalışılması

Verilenlerden hangileri bağlan­tısızlık hareketinin ilk teşkilatlı toplantısında ortaya çıkan dek­larasyonun maddeleri arasında yer alır?

A) Yalnız I

B) II – III

C) I – IV

D) I – II – III – IV

6. Aşağıdaki Arap – İsrail Savaşla-rından hangisi yanlış verilmiştir?

A) 1945 Arap – İsrail Savaşı

B) 1956 Mısır – İsrail Savaşı

C) 1967 Arap – İsrail Savaşı

D) 1973 Yom Kippur Savaşı

7. Aşağıdakilerden hangisi en az petrol rezervine sahiptir?

A) Afrika

B) Kuzey Amerika

C) Güney Amerika

D) Avrupa – Asya

8. İslam Zirvesi, 1974’teki toplan­tısını aşağıdaki şehirlerin han­gisinde yapmıştır?

A) Riyad

B) Cidde

C) Rabat

D) Lahor

9. I- Şattülarap Su Yolu üzerinde egemenlik kurmak istemesi

II- Musul’un petrollerine sahip olma düşüncesi

III- Basra Körfezi’ne egemen ol­mak istemesi

IV- Arap liderliği için çalışmalar başlatması

Yukarıdakilerden hangileri, 1980 – 1988 İran – Irak savaşın­da Irak’ın savaşı başlatma se­beplerindendir?

A) I – II

B) II – IV

C) I – III – IV

D) I – II – III – IV

10. 1961’de uzaya ilk kez giden Rus kozmonot, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sally Rider

B) Yuri Gagarin

C) Neil Amstrong

D) John Glenn

11. ABD Başkanı Lyndon B. Johnson’ın 5 Haziran 1964’te İsmet İnönü’ye yazdığı mektup, Türkiye – ABD ilişkilerini olum-suz yönde etkilemiştir.

Aşağıdaki konulardan hangisi bu mektubun içeriğini oluştur­maktadır?

A) Kıbrıs meselesi

B) Ege Denizi sorunu

C) Amerikan ambargosu

D) Ermeni terörü

12. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, hangi tarihte kurulmuştur?

A) 13 Şubat 1975

B) 15 Kasım 1983

C) 25 Eylül 1988

D) 10 Ocak 1993

13. • Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, 17 Tem-muz 1962 tarihinde kabul edi­len bir yasa ile kurulmuştur.

• Kuruluşun amacı, kalkınma planları doğrultusunda bilim­sel araştırmalar yapmak ve yaptırmaktır.

Hakkında bilgi verilen kurumun kısa adı, aşağıdakilerden han­gisidir?

A) TTKB

B) AKDTYK

C) EPDK

D) TÜBİTAK

14. Türkiye’de 1960 – 1980 yılları arasında uygulanan ekonomik sistem, aşağıdakilerden hangi­sidir?

A) Serbest Piyasa Ekonomisi

B) İthal İkameci Ekonomi

C) Liberal Ekonomi

D) Karma Ekonomi

15. Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri Mihail Gorbaçov’un, Sovyet komü­nizminin yapısını değiştirmek amacıyla 1987’de ilan ettiği re­formlarına verilen isimler, aşa­ğıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

A) Glastnost – Millî Birlik Komitesi

B) Perestroika – Akritas Planı

C) Glastnost – Akritas Planı

D) Perestroika – Glastnost

 

16-

açık-ogretim-lisesi-çıkmış-tarih-soruları

Yukarıdaki görsele verilebi­lecek başlık, aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) Dehşet Dengesi

B) Dünya’nın Süper Güçleri

C) İnsan Haklarının Koruyucuları

D) Dünya’nın Hassas Dengesi

17. I- Gürcistan Cumhuriyeti

II- Tacikistan Cumhuriyeti

III- Karadağ Cumhuriyeti

Verilen devletlerden hangisi ya da hangileri Kafkasya’dadır?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I – III

D) I – II – III

18. “Biz bir millet, iki devletiz.” sö­züyle Türk – Azeri ilişkilerinin sağlam temeller üzerinde ku­rulması için çalışan Azeri dev­let adamı, aşağıdakilerden han­gisidir?

A) Ebulfeyz Elçibey

B) Haydar Aliyev

C) İlham Aliyev

D) Mehmet Emin Resulzade

 

19. Manas Destanı, aşağıdakiler­den hangisine aittir?

A) Azerilere

B) Kazaklara

C) Boşnaklara

D) Kırgızlara

20. Aşağıdakilerden hangisi, dün­yada son 25 yıl içinde etkili olan salgın hastalıklardan biri değildir?

A) Kuş gribi

B) Sıtma

C) Veba

D) AIDS

 

 

1. B

2. A

3. C

4. D

5. D

6. A

7. B

8. D

9. C

10. B

11. A

12. B

13. D

14. B

15. D

16. C

17. A

18. B

19. D

20. C

Leave a Reply