Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Açık Öğretim Lisesi Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2 Dersi Ocak 2010 Soruları ve Cevapları

Açık Öğretim Lisesi Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2 Dersi Ocak 2010 Soruları ve Cevapları

1. Bizans’a karşı oluşturulan Ana-dolu’daki ilk uc teşkilatı, aşağı­daki devletlerin hangisi tarafın­dan kurulmuştur?

A) Osmanlılar

B) Karakoyunlular

C) Danişmentliler

D) Saltuklular

 

2. I- Eşrefoğulları – Seyfeddin Süleyman Bey

II- Germiyanoğulları – Şemsed-din Yaman Candar Bey

III- Saruhanaoğulları – Saruhan Bey

IV- Dulkadıroğulları – Zeyneddin Karaca Bey

Beylikler ve kurucuları ile ilgi­li yukarıda verilen eşleştirmeler­den hangisi yanlıştır?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I – III

D) I – II – IV

 

3. • Balıkesir ve çevresine hâkim ol­muşlardır.

• Topraklarının büyük bir kısmı Orhan Bey tarafından Osman-lılara katılmıştır.

• Donanması, Osmanlı donanma­sının çekirdeğini oluşturmuştur.

Yukarıda verilen bilgiler, hangi Türk beyliği ile ilgilidir?

A) Karesioğulları Beyliği

B) Aydınoğulları Beyliği

C) Menteşeoğulları Beyliği

D) Saruhanoğulları Beyliği

 

4. Baştaki beyinin vasiyeti üzerine toprakları Osmanlılara katılan bey­lik, aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnançoğulları Beyliği

B) Aydınoğulları Beyliği

C) Germiyanoğulları Beyliği

D) Eşrefoğulları Beyliği

 

5. Aşağıdaki Anadolu beyliklerin­den hangisinin hâkimiyetine Candaroğulları Beyliği son ver­miştir?

A) Menteşeoğulları’nın

B) Pervaneoğulları’nın

C) Sahip Ataoğulları’nın

D) Ramazanoğulları’nın

 

6. Aşağıdakilerden hangisi, Hamitoğulları Beyliği ile ilgili bir bilgi değildir?

A) Ankara Savaşı’ndan sonra yeni­den kurulan beyliklerden biridir.

B) Beyliğin merkezi önceleri Uluborlu iken daha sonra Eğirdir olmuştur.

C) Kemaleddin Hüseyin Bey adın­daki beyleri, beyliğin bazı top­raklarını 80 bin altın karşılığında Osmanlılara satmıştır.

D) Kendilerini Türkiye Selçuklularının varisi olarak ka­bul etmişlerdir.

 

7. Dulkadıroğulları Beyliği’nin hâki-miyetine son veren Osmanlı padi­şahı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fatih Sultan Mehmet

B) Yavuz Sultan Selim

C) II. Bayezit

D) II. Murat

 

8. Aşağıdakilerden hangisi Akko-yunlu liderlerinden birisi değildir?

A) Hüsameddin Çoban Bey

B) Uzun Hasan Bey

C) Tur Ali Bey

D) Kara Yülük Osman Bey

 

9. Karakoyunlular, devlet teşkilatı konusunda aşağıdaki devletler­den hangisini kendilerine örnek almışlardır?

A) Kadı Burhaneddin

B) Memlûk

C) Osmanlı

D) İlhanlı

 

10. Akkoyunlular Döneminde yaşa­mış olan Mehmed bin Mansur isimli bilim adamının madenlerle ilgili yazdığı eserinin adı, aşağı­dakilerden hangisidir?

A) Çarhname

B) Cevahirname

C) İskendername

D) Hadîkatü’l-Maarif

 

11. Aşağıdaki bilgilerden hangisi Çaka Bey ile ilgili değildir?

A) Oğuz Türklerinin kayı boyun­dandır.

B) I. Kılıç Arslan’ın kayınpederidir.

C) Türk denizciliğinin kurucusu sa­yılır.

D) Kurduğu donanma ile Ege Denizi’ndeki birçok adayı ele ge­çirmiştir.

 

12. • Cenevizlilerle yaptığı deniz sa­vaşını kazanan,

• Kefe yakınlarında bir Ceneviz donanmasını yenilgiye uğratan,

• Cenevizlilerin Sinop’a düzenle­dikleri saldırıyı önleyen

Gazi Çelebi, aşağıdaki beylikler­den hangisinin beyidir?

A) Candaroğulları

B) Karesioğulları

C) Menteşeoğulları

D) Pervaneoğulları

 

13. Aşağıdakilerden hangisi ilmiye sınıfından değildir?

A) Hatipler

B) Kadılar

C) Dizdarlar

D) Müezzinler

 

14. Selçuklu vilayetlerinde belediye işlerini yürüten görevli, aşağıdaki­lerden hangisidir?

A) Şıhne

B) Camedâr

C) Muhtesip

D) Pervaneci

 

15. Selçuklularda donanma komuta­nına verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Serleşker

B) Meliküs-sevâhil

C) Emirü’l-ümera

D) Emir-i şemşir

16. Aşağıdakilerden hangisi, askerî sınıf içerisinde oldukça fazla ta­raftar bulması nedeniyle Anadolu Selçuklu ordusunun resmî tari­katı hâline gelmiştir?

A) Mevlevilik

B) Kadirilik

C) Yesevilik

D) Bektaşilik

 

17. Türk-İslam devletlerinde, ağır si­yasi suçların görüşülerek bir ka­rara bağlandığı “Divan-ı Mezalim” adlı mahkemenin başkanı, aşağı­dakilerden hangisidir?

A) Hacibülhüccap

B) Kadı-yı Leşker

C) Şeyh-i Ekber

D) Sultan

 

18. Mevlana’nın eserlerinde “en bü­yük hakikat” diye adlandırdığı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Allah

B) Kıyamet Günü

C) Ölüm

D) Kur’an-ı Kerim

 

19. • Muhyiddin Arabi’nin öğrencisi ve manevi evladıdır.

• Muhyiddin Arabi’nin fikir ve dü­şüncelerinin daha iyi anlaşıla­bilmesi için Ekberilik adında bir tarikat kurmuştur.

• Fahrüddin Iraki ve Sadüddin Fergani gibi ünlü sufiler yetiş­tirmiştir.

Hakkında bilgi verilen İslam dü­şünürü, aşağıdakilerden hangi­sidir?

A) Necmeddin Dâye

B) Kerimüddin Aksarayi

C) Sadreddin Konevi

D) Kadı Burhaneddin Anevi

 

20. Aşağıdaki eser-şehir eşleştirmele­rinden hangisi yanlıştır?

A) Sırçalı Mescit – Konya

B) Burmalı Minare Cami – Manisa

C) Hatuniye Medresesi – Karaman

D) Hacı Kılıç Külliyesi – Kayseri

1. C
2. B
3. A
4. C
5. B
6. D
7. B
8. A
9. D
10. B
11. A
12. D
13. C
14. C
15. B
16. D
17. D
18. A
19. C
20. B

 

Leave a Reply