Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Açık Öğretim Lisesi Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2 Dersi Ocak 2011 Soruları ve Cevapları

Açık Öğretim Lisesi Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2 Dersi

Ocak 2011 Soruları ve Cevapları

 

1. 1961 yılında aşağıdaki devlet­lerden hangileri ‘‘yumuşama süreci’’ni başlatmışlardır?

A) ABD – Çin

B) ABD – SSCB

C) SSCB – Japonya

D) Fransa – Çin – Japonya

2. Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Konferansı’na katılan ülkeler, konferans sırasında hazırlanan uluslararası ilişkilerde barışı ve karşılıklı iş birliğini öne çıkaran 1 Ağustos 1975 tarihli ‘‘Sonuç Belgesi’’ni, aşağıdaki şehirlerin hangisinde imzalamışlardır?

A) Paris

B) Londra

C) Helsinki

D) Roma

 

3. ‘‘Kuzey Vietnamlılar bana hiç­bir kötülük yapmadılar ki onlar­la savaşayım.’’ şeklindeki tarihe geçen sözü söyleyen Vietnam Savaşı karşıtı ünlü kişi, aşağı­dakilerden hangisidir?

A) Mahatma Gandhi

B) Elvis Presley

C) Muhammed Ali

D) Michael Gerard Tyson

 

4. Aşağıdakilerden hangisi, 1954 Temmuzunda Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı ile Hindistan Başbakanı arasın­da kabul edilerek ilk defa dün­yaya tanıtılmış olan ‘‘barış için­de bir arada yaşamanın beş ilkesi’’nden biri değildir?

A) Siyasi bağımsızlık

B) Askerî ittifaklara katılma

C) Millî kurtuluş savaşlarını des­tekleme

D) Kendi topraklarında başka devletlere akerî üs kurma izni vermeme

5. • 1960 yılında kurulmuş ulus-lararası bir örgüttür.

• Örgüt’ün merkezi Viyana’dadır.

• Dünya petrol fiyatlarını sapta­mak, piyasadaki fiyat dalga­lanmalarını önlemek ve petrol ihracatçısı ülkeler arasında birlik ve koordinasyonu sağ­lamak örgütün amaçlarından bazılarıdır.

Hakkında bilgi verilen ulus-lararası örgütün kısaltılmış adı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) OPEC

B) OAPEC

C) OECD

D) ODECA

6. Aşağıdakilerden hangisi ulus­lararası çevrelerce ‘‘İrangate Olayı’’ olarak isimlendirilmiştir?

A) İran’ın nükleer santral kurma çalışmaları

B) İran’ın sürgündeki lide­ri Ayetullah Humeyni’nin ül­keye dönerek İran İslam Cumhuriyetini kurması

C) İran-Irak savaşı sürecinde İran’ın ABD’den, Kongre’nin bilgisi dışında gizlice silah sa­tın alması

D) İran’ın Basra Körfezi’ne hâkim olması sonucunda körfeze kı­yısı olan ülkelerin körfezden petrol satışı yapamaması ne­ticesinde ABD ve bazı Batılı devletlerin ekonomilerinin za­rar görmesi olayı

7. İtalya’nın elinde bulunan Meis ve On İki Ada, aşağıdaki sa­vaşların hangisinin sonunda Yunanistan’a bağlanmıştır?

A) Trablusgarp Savaşı

B) II. Balkan Savaşı

C) I. Dünya Savaşı

D) II. Dünya Savaşı

8. Ege kıta sahanlığı uyuşmazlığı konusuyla ilgili olarak Türkiye ile Yunanistan arasında 20 Kasım 1976 tarihinde imza­lanan anlaşmanın adı, aşağıda­kilerden hangisidir?

A) Marshall Planı

B) Harmel Raporu

C) Bern Deklerasyonu

D) Lozan Barış Antlaşması

9. ‘‘Ermenistan’ın Kurtuluşu için Ermeni Gizli Ordusu’’ anlamına gelen ve Ermeniler tarafından kurulan terör örgütünün kısa adı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) ASALA

B) NOTAM

C) EOKA

D) ENOSİS

10. 1963 Berlin Film Festivali’nde ‘‘Altın Ayı’’ ödülünü kazanan Türk filmi, aşağıdakilerden hangisidir?

A) ‘‘Bal’’

B) ‘‘Susuz Yaz’’

C) ‘‘Bir Teselli Ver’’

D) ‘‘Uçurtmayı Vurmasınlar’’

11. Amerika Birleşik Devletleri’nin dünyanın lider ülkesi ve tek sü­per gücü olma süreci, aşağıda­kilerden hangisinin gerçekleş­mesi ile hızlanmıştır?

A) SSCB’nin dağılması

B) NATO’nun kurulması

C) Vietnam Savaşı’nın çıkması

D) Rusya’da 1917 Bolşevik İhtilali’nin gerçekleşmesi

12. Aşağıdaki bilgilerden hangisi Gürcistan ile ilgili değildir?

A) 28 Nisan 1991 tarihinde ba­ğımsızlığını kazanmıştır.

B) Başkenti Tiflis’tir.

C) Para birimi ‘‘Som’’dur.

D) Kafkasya’da yeni kurulan dev­letlerden biridir.

13. 24 Ocak 1992’de başta Türk di­linin konuşulduğu ülkeler ve Türkiye’ye komşu ülkeler ol­mak üzere; gelişmekte olan ül­kelerin kalkınmalarına yardımcı olmak, bu ülkelerle ekonomik, teknik, sosyo-kültürel ve eğitim alanlarında iş birliğini geliştir­mek amacıyla kurulan teşkilat, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Türk Birliği Şurası

B) Avrupa Ekonomik Topluluğu

C) Karadeniz Ekonomik İş Birliği Teşkilatı

D) Türk İş Birliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı

 

14. 1919 Paris Antlaşması’yla aşa­ğıdaki halklardan hangileri bir araya gelerek krallıkla yöneti­len Yugoslavya Devleti’ni kur­muşlardır?

A) Arnavut – Sırp – Sloven

B) Sırp – Hırvat – Sloven

C) Makedon – Sloven – Bulgar

D) Hırvat – Romen – Sloven

15. Enver Hoca, aşağıdaki devlet­lerden hangisinin liderliğini yapmıştır?

A) Kosova

B) Karadağ

C) Arnavutluk

D) Bosna-Hersek

16. Aşağıdakilerden hangisinin sonucunda Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail birbirle­rini resmen tanımışlardır?

A) Oslo Görüşmeleri

B) Kazablanka Zirvesi

C) Kyoto Protokolü

D) Dayton Antlaşması

17. Aşağıdaki ülkelerin hangileri arasında Nil Nehri suyunun kul­lanılması konusunda sorunlar yaşanmaktadır?

A) Ürdün – Suriye – İsrail

B) Mısır – Suriye – İsrail

C) Türkiye – Suriye – Irak

D) Mısır – Sudan – Etiyopya

18. Amerika Birleşik Devletleri’ne ait Anka Kuşu (Phoenix) adlı uzay aracı 26 Mayıs 2008 tari­hinde aşağıdakilerin hangisi­ne araştırmalar yapmak üzere gönderilmiştir?

A) Ay

B) Mars

C) Güneş

D) Halley Kuyruklu Yıldızı

19. Türkiye’nin, aşağıdaki komşu­larından hangisi ile arası 1984-1989 yılları arasında ülkede yaşayan Türk azınlığa karşı izlediği baskı ve göç ettirme politikaları yüzünden gerginleş­miştir?

A) Yunanistan

B) Ermenistan

C) Bulgaristan

D) Gürcistan

20. I- Buzulların erimesi

II- Çevre kirliliği

III- Nüfus artışı

IV- Açlık

Verilenlerden hangileri küresel sorunlardandır?

A) Yalnız I

B) I – IV

C) I – III – IV

D) I – II – III – IV

 

1. B

2. C

3. C

4. B

5. A

6. C

7. D

8. C

9. A

10. B

11. A

12. C

13. D

14. B

15. C

16. A

17. D

18. B

19. C

20. D

Leave a Reply