Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Açık Öğretim Lisesi Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi Ocak 2015 Soruları ve Cevapları

Açık Öğretim Lisesi Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi  

Ocak 2015 Soruları ve Cevapları

1.Aşağıdakilerden hangisi Üçlü İtilaf Devletleri arasında yer almaz?

A)İngiltere

B)Rusya

C)Almanya

D)Fransa

 

 

2.Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı sonrasında imzaladığı barış antlaşması, aşağıdakilerden hangisidir?

A)Sevr

B)Versay

C)Nöyyi

D)Triyanon

 

3. …………………. Restorasyonu sonrasında Japonya büyük bir güç olarak dünya sahnesine çıkmıştır. Verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A)Meiji

B)Reform

C)Rönesans

D)Aydınlanma

 

 

4.“Kara Perşembe” olarakta bi- linen 1929 Dünya Ekonomik Krizi ilk olarak hangi ülkede başlamıştır?

A)İngiltere

B)ABD

C)İspanya

D)Fransa

 

 

5.2 Eylül 1938’de kurulan Hatay Devleti’nin ilk ve tek cumhur- başkanı, aşağıdakilerden hangisidir?

A)Abdülgani Türkmen

B)Abdurrahman Melek

C)Cevdet Sunay

D)Tayfur Sökmen

 

 

6.I. Dünya Savaşı sonunda galip devletlerin, yenilen devletle- re ağır ekonomik, siyasi ve askerî kısıtlamalar getirmeleri aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır?

A)Kore Savaşı’na

B)Kıbrıs Barış Harekatı’na

C)II. Dünya Savaşı’na

D)Vietnam Savaşı’na

 

 

7.Türkiye, aşağıdaki yapılardan hangisine üye olabilmek için II.Dünya Savaşı’na girmiştir?

A)AB’ye

B)G-20’ye

C)AGİT’e

D)BM’ye

 

 

8.II. Dünya Savaşı’nda atom bombası atılan Hiroşima ve Nagazaki, aşağıdaki devletlerin hangisinin sınırları içerisindedir?

A)Hindistan

B)Japonya

C)Filipinler

D)Çin

 

 

9.Soğuk Savaş Dönemi’nin en etkili devletleri, aşağıdakilerden hangisidir?

A)ABD – SSCB

B)Türkiye – İngiltere

C)Almanya – İtalya

D)Brezilya – İspanya

 

 

10.Truman Doktrini ve Marshall Planı’nın ortak amacı aşağıda- kilerden hangisidir?

A)SSCB tehdidinin önüne geç- mek

B)Avrupa’da güzel sanatlar ala- nında çalışmalar yapmak

C)Türkiye’deki turizm bölgelerini faal hâle getirmek

D)Dünyadaki sportif faaliyetleri geliştirmek

 

 

11.“II. Dünya Savaşı sonrası NATO’nun etkinliğini artırması üzerine, SSCB önderliğindeki ülkeler …………….. Paktı’nı kurmuşlardır.”Verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)Sadabat

B)Bağdat

C)Varşova

D)Balkan

 

 

12.1948 yılından itibaren Filistin topraklarında kurulan ve yayıl- macı bir politika izleyen devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

A)Mısır

B)İsrail

C)Irak

D)İran

 

 

13.Pakistan Devleti’nin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?

A)Mahatma Gandhi

B)Jawaharlal Nehru

C)Saad Zaglul

D)Muhammed Ali Cinnah

 

14.Dünya Siyonist Örgütü Başkanı Theodor Herzl’in Filistin’den toprak alma talebini “Bu vatan bana değil, milletime aittir.” diyerek geri çeviren Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisidir?

A)I. Mehmet

B)II. Abdülhamid

C)II.Mustafa

D)III. Selim

 

 

15.Türkiye, aşağıdaki hangi savaş sonrasında NATO’ya üye olmuştur?

A)Kore

B)Vietnam

C)I.Dünya

D)93 Harbi

 

 

16.Almanya’da Nazi Partisini iktidara taşıyarak II. Dünya Savaşı’nın başlamasına sebep olan Alman lider, aşağıdakilerden hangisidir?

A)Mussolini

B)Stalin

C)Hitler

D)Roosevelt

 

 

17.I. Dünya Savaşı sonrasında Orta Doğu’da kurduğu manda yönetimleriyle bölgeyi kontrol altında tutan Avrupa devleti, aşağıdakilerden hangisidir?

A)Fransa

B)İtalya

C)Almanya

D)İngiltere

 

 

18.I. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru rejim değişikliği yaşa- yarak savaştan çekilen devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

A)ABD

B)Rusya

C)Bulgaristan

D)Yunanistan

 

 

19.ABD, aşağıdaki hangi olay sonrasında II. Dünya Savaşı’na girmiştir?

A)Pearl Harlbour baskını

B)Normandiya çıkartması

C)Barbarossa harekâtı

D)Kartal Hücumu saldırısı

 

20.“Dilde, fikirde, işte birlik” dü- şüncesini ortaya koyarak Orta Asya Türklerinin uyanmalarını ve birlikte hareket etmelerini amaçlayan fikir adamı, aşağıda- kilerden hangisidir?

A)Yusuf Akçura

B)Zeki Velidi Togan

C)Enver Paşa

D)İsmail Gaspıralı

 

1.  C

2.  A

3.  A

4.  B

5.  D

6.  C

7.  D

8.  B

9.  A

10. A

11.  C

12. B

13. D

14. B

15. A

16. C

17. D

18. B

19. A

20. D

Leave a Reply