Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Açık Öğretim Lisesi İnkılap Tarihi 1 Dersi Ağustos 2010 Soruları ve Cevapları

Açık Öğretim Lisesi İnkılap Tarihi 1 Dersi Ağustos 2010 Soruları ve Cevapları

 

1. Tarihimizde ilk yazılı anaya­sanın uygulanmaya konduğu ve anayasacılık hareketlerinin başladığı dönem, aşağıdakiler­den hangisidir?

A) I. Meşrutiyet Dönemi

B) II. Meşrutiyet Dönemi

C) Millî Mücadele Dönemi

D) Cumhuriyet Dönemi

2. Aşağıdakilerden hangisi, II. Balkan Savaşı’nın çıkış neden­lerinden biridir?

A) Rusya’nın Bulgaristan’ı Os-manlı’ya karşı kışkırtması

B) Osmanlı Devleti’nin Yunanis-tan’a savaş ilan etmesi

C) İtalyanların Trablusgarp’ı ele ge­çirmek istemesi

D) Balkan Devletleri’nin Os-manlı’dan aldıkları toprakla­rı paylaşmada anlaşmazlığa düşmesi

3.

İtilaf Devletleri

İttifak Devletleri

I- Rusya a) Osmanlı Devleti

II- Almanya b) Bulgaristan

III- İtalya c) Romanya

IV- Japonya d) Avusturya – Macaristan İmparatorluğu

 

Yukarıdaki tabloda I. Dünya Savaşı’nda birbirleriyle sava­şan İtilaf ve İttifak grupları karı­şık olarak verilmiştir.

Bu devletlerden hangileri kar­şılıklı yer değiştirirse tablodaki bilgi doğru olur?

A) I ile b B) III ile a

C) II ile c D) IV ile d

 

4. Mustafa Kemal’in tanınmasında ve Kurtuluş Savaşı’nın lideri ol­masında, aşağıdakilerden han­gisinin payı en çoktur?

A) Şam’da Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurması

B) Çanakkale Savaşı’nı kazan­ması

C) Derne ve Tobruk’ta İtalyan iler­leyişini durdurması

D) Muş’u ve Bitlis’i Ruslardan geri alması

5. I- Polonya

II- Macaristan

III- Danimarka

IV- Ukrayna

Verilen devletlerden hangileri I. Dünya Savaşı sonrasında ku­rulmuştur?

A) Yalnız I B) Yalnız IV

C) II – III D) I – II – IV

6. Mondros Ateşkesi’nin imzalan­dığı Mondros Limanı, aşağıdaki adalardan hangisindedir?

A) Kıbrıs B) Rodos

C) Limni D) Girit

7. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 7. maddesi­ne dayanarak ilk işgal edilen Osmanlı toprağı, aşağıdakiler­den hangisidir?

A) Musul B) İzmir

C) Antep D) Samsun

8. I- Redd-i ilhak Cemiyeti

II- İngiliz Muhipleri Cemiyeti

III- Kilikyalılar Cemiyeti

IV- Teali İslam Cemiyeti

Yukarıda verilenlerden hangile­ri millî varlığa düşman cemiyet­lerden değildir?

A) Yalnız I B) Yalnız IV

C) I – III D) II – III – IV

9. Aşağıdaki antlaşmalardan han­gisi ile Rusya, Trabzon’a kadar olan Doğu Karadeniz kıyıları ile Erzurum, Van, Muş, Siirt ve Bitlis’in kendisine verilmesi karşılığında diğer Osmanlı top­raklarının İngiltere ve Fransa arasında paylaşımını kabul et­miştir?

A) Londra Antlaşması

B) Petrograd Protokolü

C) Sykes Picot Antlaşması

D) Saint Jean de Maurienne Anlaşması

10. Mustafa Kemal, babasını aşağı­daki okulların hangisinde okur­ken kaybetmiştir?

A) Mahalle Mektebi

B) Şemsi Efendi Okulu

C) Selanik Mülkiye Rüştiyesi

D) Selanik Askerî Rüştiyesi

11. Mustafa Kemal, Sofya Ataşemi-literliği görevinde iken aşağı­daki rütbelerden hangisine ter­fi etmiştir?

A) Kolağası B) Binbaşı

C) Yarbay D) Albay

12. Mustafa Kemal’in, Çanak-kale’de Anafartaları kazandı­ğı gün gözleri sevinçle ışılda­yarak söylediği “Hamdolsun, İstanbul’u kurtardık.” sözünü, onun hangi kişisel özelliğine örnek olarak verebiliriz?

A) İnkılapçılığına

B) Vatan sevgisine

C) Gerçekçi oluşuna

D) İleri görüşlülüğüne

 

13. Erzurum Kongresi’nin aşağıda­ki kararlarından hangisi, yur­dun bütünlüğünün ve milletin bağımsızlığının sağlanması ile doğrudan ilgili değildir?

A) Manda ve himaye kabul olu­namaz.

B) Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz.

C) İstanbul Hükûmeti yetersiz ka­lırsa geçici bir hükûmet kuru­lacaktır.

D) Hristiyan unsurlara siyasi hâkimiyetimizi ve sosyal den­gemizi bozucu haklar verile­mez.

14. Sivas Kongresi’nde Mustafa Kemal’in ülke genelinde kurul­muş olan bütün millî cemiyet­leri birleştirmekle aşağıdakiler­den hangisini gerçekleştirmeyi amaçladığı söylenebilir?

A) Halifeliği kaldırmayı

B) Cumhuriyeti ilan etmeyi

C) Padişahın yetkilerini artırmayı

D) Kurtuluş Savaşı’nı tek elden yönetmeyi

15. İlk Türkiye Büyük Millet Mecli-sinin hükûmet kurup anayasayı hazırlaması, onun hangi özelli­ğe sahip olduğunun bir göster­gesidir?

A) Demokratik olduğunun

B) Kurucu meclis olduğunun

C) Millî iradeye dayandığının

D) Güçler birliği ilkesini benimse­diğinin

16. Düzenli ordu ilk ve tek yenilgi­sini, Millî Mücadele Döneminde yapılan aşağıdaki muharebele­rin hangisinde almıştır?

A) I. İnönü Muharebesi

B) II. İnönü Muharebesi

C) Eskişehir – Kütahya Muhare-beleri

D) Sakarya Meydan Muharebesi

17. Aşağıdaki antlaşmalardan han­gisi, Ruslarla yapılan Moskova Antlaşması’nın bir tekrarı niteli­ğindedir?

A) Kars Antlaşması

B) Ankara Antlaşması

C) Gümrü Antlaşması

D) Sevr Antlaşması

18. • İtilaf Devletleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin varlı­ğını resmen tanıdı.

• Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk defa uluslararası bir konfe­ransta temsil edildi.

• Misakımillî’nin Batı kamuoyu­na duyurulması sağlandı.

Verilen kazanımlar, aşağıdakile­rin hangisi ile elde edilmiştir?

A) Londra Konferansı

B) Lozan Konferansı

C) Mudanya Konferansı

D) Paris Barış Konferansı

19. Mudanya Konferansı’nda;

I- Türkiye

II- İtalya

III- İngiltere

IV- Fransa

devletlerini temsil eden kişiler, aşağıdakilerin hangisinde bir­likte verilmiştir?

            I                    II                               III                                IV

A)İsmet Paşa General Charpy General Mombelli General Harrington

B)Tevfik Paşa General Harrington General Charpy General Mombelli

C) Rauf Bey General Mombelli General Charpy General Harrington

D) İsmet Paşa General Mombelli General Harrington General Charpy

 

20. II. Türkiye Büyük Millet Meclisi, aşağıdaki tarihlerin hangisinde açılmıştır?

A) 1 Ekim 1927

B) 9 Eylül 1922

C) 23 Nisan 1920

D) 11 Ağustos 1923

 

1. A

2. D

3. C

4. B

5. D

6. C

7. A

8. C

9. B

10. B

11. C

12. B

13. C

14. D

15. B

16. C

17. A

18. A

19. D

20. D

Leave a Reply