Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Açık Öğretim Lisesi İnkılap Tarihi 1 Dersi Mayıs 2010 Soruları ve Cevapları

Açık Öğretim Lisesi İnkılap Tarihi 1 Dersi Mayıs 2010 Soruları ve Cevapları

 

1. İlk Osmanlı anayasası aşağıda­kilerden hangisidir?

A) Kanunuesasi

B) Sened-i İttifak

C) Islahat Fermanı

D) Tanzimat Fermanı

2. Osmanlı padişahı II. Abdülhamit, aşağıdaki olayların hangisinin sonucunda tahttan indirilmiştir?

A) II. Meşrutiyet’in ilanı

B) Balkan Savaşları

C) Babıâli Baskını

D) 31 Mart Olayı

3. I- Rodos ve Oniki Ada

II- Bingazi ve Trablusgarp

III- Ege Adaları

Osmanlı Devleti, yukarıdakiler­den hangisini ya da hangilerini Uşi Antlaşmasıyla İtalya’ya bı­rakmak zorunda kalmıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız III

C) I – II D) I – III

4. Birinci Dünya Savaşı’nın çık­masına neden olan ilk savaş, aşağıdaki devletlerin hangileri arasında meydana gelmiştir?

A) Almanya – Fransa

B) Sırbistan – Almanya

C) Osmanlı Devleti – Rusya

D) Avusturya – Macaristan İmparatorluğu – Sırbistan

5. Birinci Dünya Savaşı’nı bitiren aşağıdaki antlaşmalardan han­gisi, İtilaf Devletleri ile Almanya arasında imzalanmıştır?

A) Sen Jerman

B) Versay

C) Trianon

D) Nöyyi

6. Doğu Anadolu’nun bütünlüğü­nü korumak amacı ile aşağıdaki cemiyetlerden hangisi kurul­muştur?

A) Kilikyalılar Cemiyeti

B) İzmir Redd-i İlhak Cemiyeti

C) Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

D) Trakya – Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

7. Aşağıdaki cemiyetlerden han­gisi Çukurova Bölgesi’nin Fransızlar ve Ermeniler tarafın­dan işgal edilmesini önlemek amacıyla kurulmuştur?

A) Trakya – Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

B) İzmir Müdafaa-i Hukuk-u Osmaniye Cemiyeti

C) İzmir Redd-i İlhak Cemiyeti

D) Kilikyalılar Cemiyeti

8. Birinci Dünya Savaşı henüz sona ermeden, savaşın bir an önce bitmesini sağlamak için kendi adını taşıyan 14 maddelik bildiri yayınlayan Wilson, aşa­ğıdaki devletlerden hangisinin başkanıdır?

A) Rusya B) ABD

C) İngiltere D) Fransa

9. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in yaptığı gö­revlerden biri değildir?

A) Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı

B) Millî Savunma Bakanlığı

C) 19. Tümen Komutanlığı

D) Sofya Ataşemiliterliği

10. Atatürk’ün “Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır. Sosyal hayatta, ilim ve fen sahasında başarılı olmak için tek gelişme ve ilerleme yolu budur.” sözü, onun aşağıdaki kişisel özelliklerinden hangisi­ne örnek olur?

A) İnkılapçılığına

B) İdealist oluşuna

C) Vatanseverliğine

D) Açık sözlülüğüne

11. Aşağıdakilerden hangisi Amasya Genelgesi’nin özellik­lerinden biri değildir?

A) Kurtuluş Savaşı’nın gerekçesi açıklanmıştır.

B) İç ve dış düşmanlara karşı bir ihtilal programıdır.

C) Millî Cemiyetler, tekbir cemiyet adı altında birleştirilmiştir.

D) Millî egemenlik kavramından ilk defa söz edilmiştir.

12. Sivas Kongresi’nde Amerikan Mandası fikri reddedilmiştir.

Kongrenin almış olduğu bu ka­rar ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmış olabilir?

A) Ekonomide dışa bağımlılık

B) Himayecilik

C) Mandaterlik

D) Tam bağımsızlık

13. Aşağıdaki tarihlerin hangisinde Temsil Heyeti, Ankara’ya gel­miştir?

A) 27 Aralık 1919

B) 12 Ocak 1920

C) 16 Mart 1920

D) 20 Ocak 1921

 

14. Osmanlı Devleti’nin imzaladığı son antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Moskova Antlaşması

B) Ankara Antlaşması

C) Sevr Antlaşması

D) Mudanya Ateşkes Antlaşması

15. Aşağıdaki olaylardan hangisi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılmasından sonra gerçekleş­miştir?

A) Tehcir Kanunu’nun çıkarılması

B) I. İnönü Muharebesi’nin kaza­nılması

C) Amasya Görüşmelerinin yapıl­ması

D) Osmanlı Mebusan Meclisinin kapatılması

16. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti’nin uluslararası alan­da sağladığı ilk başarı aşağıda­kilerden hangisidir?

A) Moskova Antlaşması

B) Ankara Antlaşması

C) Kars Antlaşması

D) Gümrü Antlaşması

17. TBMM’nin kurduğu düzenli ordu Kurtuluş Savaşı’nda han­gi cephede savaşmıştır?

A) Güney Cephesi’nde

B) Doğu Cephesi’nde

C) Batı Cephesi’nde

D) Kanal Cephesi’nde

18. Mustafa Kemal’e “Başkomu-tanlık” yetkisi, aşağıdaki sa­vaşların hangisinden önce verilmiştir?

A) I. İnönü B) II. İnönü

C) Sakarya D) Büyük Taarruz

19. Sakarya Meydan Muharebesi sı­rasında Genelkurmay Başkanı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fevzi Paşa

B) İsmet Paşa

C) Mustafa Kemal Paşa

D) Kâzım Karabekir Paşa

20. Yunanlılar, aşağıdaki antlaş­malardan hangisi ile Doğu Trakya’yı boşaltmışlardır?

A) Mondros Ateşkes Antlaşması

B) Mudanya Ateşkes Antlaşması

C) Lozan Antlaşması

D) Kars Antlaşması

 

1. A

2. D

3. C

4. D

5. B

6. C

7. D

8. B

9. B

10. A

11. C

12. D

13. A

14. C

15. B

16. D

17. C

18. C

19. A

20. B

 

Leave a Reply