Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Açık Öğretim Lisesi İnkılap Tarihi 1 Dersi Ocak 2010 Soruları ve Cevapları

Açık Öğretim Lisesi İnkılap Tarihi 1 Dersi Ocak 2010 Soruları ve Cevapları

1. II. Meşrutiyet Döneminde aşağı­daki fikir akımlarından hangisi önemini kaybetmiştir?

A) Osmanlıcılık

B) Türkçülük

C) İslamcılık

D) Batıcılık

 

2. Osmanlı Devleti, Kuzey Afri-ka’daki son toprak parçası olan Trablusgarp ve Bingazi’yi İtalyanlara hangi antlaşma ile bı­rakmıştır?

A) Nöyyi

B) Atina

C) Bükreş

D) Uşi

 

3. Balkan Savaşları sonunda;

• Edirne ve Kırklareli Türkiye’ye,

• Yanya, Selanik ve Girit Adası Yunanistan’a,

• Dedeağaç ve civarı Bulgaristan’a bırakılmıştır.

Bu durumun yol açtığı ve günü­müze kadar da süregelen sorun, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ege Hava Sahası

B) Kıbrıs Adası’nın durumu

C) Batı Trakya Türklerinin durumu

D) Anadolu’ya yakın Yunan adaları­nın silahtan arındırılması konusu

 

4. Osmanlı Devleti’nin Almanya’nın yanında Birinci Dünya Savaşı’na girmesi, Birinci Dünya Savaşı’nı özellikle hangi açıdan etkilemiştir?

A) Savaş alanının genişlemesi

B) Savaşın süresinin kısalması

C) Almanya’nın silah gücünün art­ması

D) Rusya’da rejim değişikliğinin ya­şanması

 

5. İtilaf Devletleri’nin Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale’ye sal­dırmalarının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Rusya’ya malzeme yardımı yap­mak

B) Rusya’daki Bolşevik İhtilaline son vermek

C) Balkan devletlerini kendi yanları­na çekmek

D) Boğazları ele geçirerek Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakmak

 

6. Birinci Dünya Savaşı devam ederken Osmanlı Devleti’nin müttefikleri Almanya ve Avus-turya ile bağlantısının kesilme­sinde, aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

A) ABD’nin savaşa girmesi

B) Sevr Antlaşması’nın imzalanması

C) Bulgaristan’ın savaştan çekilmesi

D) Rusya’daki Çarlık rejiminin yı­kılması

 

7. Anadolu’da başlayan işgal­ler karşısında Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin kurulmasında­ki ortak amaç, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vatanın bütünlüğünü korumak

B) Kuruldukları bölgeleri korumak

C) Osmanlı Devleti’nin yıkılmasını önlemek

D) Halifelik makamını işgalci güçle­rin baskısından kurtarmak

 

8. Mondros Ateşkes Antlaşması’nda; “bütün haberleşme istasyonlarının İtilaf Devletlerine teslim edilmesi” hükmü bulunuyordu.

İtilaf Devletlerinin bu maddeyle ulaşmak istedikleri temel amaç, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bağımsız bir Ermeni Devleti kur­mak

B) Gerekli hammadde ihtiyaçlarını karşılamak

C) İşgallerin bütün yurt çapında du­yulmasını engellemek

D) Boğazları kontrol altında tutmak

 

9. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’ni paylaşmak amacıyla yapılmış gizli anlaşmalardan bi­ridir?

A) Londra Antlaşması

B) Trianon Antlaşması

C) Nöyyi Antlaşması

D) Sevr Antlaşması

 

10. Mustafa Kemal, Selanik Mülkiye Rüştiyesinden sonra hangi okula devam etmiştir?

A) Harp Akademisi

B) Şemsi Efendi Okulu

C) Manastır Askerî İdadisi

D) Selanik Askerî Rüştiyesi

 

11. Amasya Genelgesi’nin aşağıdaki maddelerinden hangisi, Kurtuluş Savaşı’nın amaç ve yöntemini göstermektedir?

A) Osmanlı Hükûmeti, üzerine dü­şen sorumluluğu yerine getire­memektedir.

B) Milletin bağımsızlığını yine mille­tin azim ve kararı kurtaracaktır.

C) Vatanın bütünlüğü, milletin ba­ğımsızlığı tehlikededir.

D) Sivas’ta millî bir kongre toplan­malıdır.

 

12. Erzurum Kongresi’nde alınan “Temsil Heyeti, Doğu Anado-lu’nun bütününü temsil eder.” kararı, aşağıdakilerin hangisin­de “Temsil Heyeti, bütün vatanı temsil eder.” şeklinde değiştiril­miştir?

A) Misakımillî’de

B) Alaşehir Kongresi’nde

C) Amasya Görüşmeleri’nde

D) Sivas Kongresi’nde

 

13. • Son Osmanlı Mebusan Mecli-sinde Misakımillî kararlarının kabul edilmesi

• İstanbul’un İtilaf Devletlerince işgal edilmesi gelişmeleri, aşağıdakilerden han­gisinin oluşumunu hızlandırmış­tır?

A) TBMM’nin açılmasını

B) Düzenli orduya geçilmesini

C) Cumhuriyet’in ilan edilmesini

D) Sivas Kongresi’nin toplanmasını

 

14. Temsil Heyeti, Osmanlı yönetimi­nin aşağıdaki uygulamalarından hangisine karşı çıkmamıştır?

A) İngilizlerle işbirliği içinde olma­sına

B) Ali Rıza Paşa Hükûmetinin ku­rulmasına

C) Sevr Antlaşması’nın imzalanma­sına

D) Anzavur Ayaklanması’nın des­teklenmesine

 

15. “Boğazlar, savaş ve barış zama­nında tüm devletlerin gemilerine açık tutulacak ve boğazların yö­netimi, Boğazlar Komisyonu adı verilen bir kurulca denetlenecek­tir.” hükmü, aşağıdakilerin han­gisinde yer almaktadır?

A) Mudanya Ateşkes Anlaşması’nda

B) Moskova Antlaşması’nda

C) Sevr Antlaşması’nda

D) Misakımillî’de

 

16. Düzenli ordu birlikleri ilk yenilgi­sini, aşağıdaki savaşların hangi­sinde almıştır?

A) Eskişehir-Kütahya Savaşları

B) I. İnönü Savaşı

C) II. İnönü Savaşı

D) Büyük Taarruz

 

17. Aşağıdakilerden hangisi, Sakar-ya Zaferi sonrasında dış politika­da meydana gelen olumlu geliş­melerden biri değildir?

A) Ukrayna ile Dostluk Antlaş-ması’nın imzalanması

B) Kafkas Cumhuriyetleri ile Kars Antlaşması’nın imzalanması

C) Fransa’nın TBMM’yi resmen ta­nıması

D) Ermenistan ile Gümrü Antlaş-ması’nın imzalanması

 

18. Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan İstiklal Marşı, kaç kıtadır?

A) 8

B) 10

C) 11

D) 12

 

19. Londra Konferansı’nda;

I- TBMM’yi,

II- Osmanlı Hükûmetini

temsil eden kişiler, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

 

I

II

A)

Bekir Sami Bey

Tevfik Paşa

B)

İsmet Paşa

Damat Ferit Paşa

C)

Bekir Sami Bey

Ali Rıza Paşa

D)

Tevfik Paşa

Bekir Sami Bey

       

 

20. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış görüşmelerinde ele alınan konulardan biri değildir?

A) Boğazlar

B) Azınlıklar

C) Kapitülasyonlar

D) Türk Devleti’nin rejimi

 

 1. A

2. D

3. C

4. A

5. B

6. C

7. B

8. C

9. A

10. D

11. B

12. D

13. A

14. B

15. C

16. A

17. D

18. B

19. A

20. D

Leave a Reply