Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Açık Öğretim Lisesi İnkılap Tarihi 1 Dersi Ocak 2011 Soruları ve Cevapları

Açık Öğretim Lisesi İnkılap Tarihi 1 Dersi Ocak 2011 Soruları ve Cevapları

1. Hükümdarla yönetilen bir ülkede hükümdarın başkanlığı altında parlamento yönetimine dayanan hükûmet biçimidir.

Verilen açıklama aşağıdaki kav­ramlardan hangisinin tanımıdır?

A) Oligarşi

B) Demokrasi

C) Meşrutiyet

D) Teokrasi

2. Jön Türkler tarafından savunu­lan fikir akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İslamcılık B) Osmanlıcılık

C) Türkçülük D) Batıcılık

3. Trablusgarp Savaşı sonunda imzalanan antlaşma aşağıdaki­lerden hangisidir?

A) Uşi Antlaşması

B) Atina Antlaşması

C) Londra Antlaşması

D) Racconigi Antlaşması

4. Aşağıdakilerden hangisi I. Balkan Savaşı’nda Osmanlı Devleti’ne karşı savaşan dev­letlerden biri değildir?

A) Karadağ B) Romanya

C) Bulgaristan D) Sırbistan

5. Aşağıdaki antlaşmalardan han­gisi II. Balkan Savaşı’nı yapan Balkan devletleri arasında im­zalanmıştır?

A) Londra Antlaşması

B) Bükreş Antlaşması

C) İstanbul Antlaşması

D) Atina Antlaşması

6. Aşağıdakilerden hangisi “Üçlü İttifak” devletlerinden biridir?

A) Fransa B) Rusya

C) İngiltere D) Almanya

7. Aşağıdakilerden hangisi Os-manlı ordularının I. Dünya Sava-şı’nda müttefiklerine yardım et­mek amacıyla sınırları dışında savaştığı cephelerden biridir?

A) Galiçya Cephesi

B) Irak Cephesi

C) Kanal Cephesi

D) Çanakkale Cephesi

8. I. Dünya Savaşı’nın Doğu Cephesi’ndeki Osmanlı-Rus sa­vaşını sona erdiren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Triyanon

B) Sen Jerman

C) Brest-Litowsk

D) Versay

9. İzmir’in Yunanlılar tarafından iş­gal edilmesine aşağıdakilerden hangisinde karar verilmiştir?

A) Sen Jerman Antlaşması

B) Paris Barış Konferansı

C) Londra Konferansı

D) Uşi Antlaşması

10. Mustafa Kemal’in Şam’da görev yaptığı sırada kurduğu cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Millî Kongre Cemiyeti

B) İttihat ve Terakki Cemiyeti

C) Genç Osmanlılar Cemiyeti

D) Vatan ve Hürriyet Cemiyeti

11. Mustafa Kemal’in Samsun’dan itibaren bütün doğu illerindeki askerî ve sivil makamlara emir verme yetkisiyle atandığı göre­vi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 9. Ordu Müfettişliği

B) 7. Ordu Komutanlığı

C) 38. Piyade Alayı Komutanlığı

D) Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı

 

12. Millî Mücadele’nin ilk ya­yın organı olan İrade-i Millîye Gazetesi’nin çıkarılmasına ne­rede karar verilmiştir?

A) Sivas Kongresi’nde

B) Amasya Görüşmelerinde

C) Londra Konferansı’nda

D) TBMM’de

13. İstanbul’un İtilaf Devletleri tara­fından resmen işgal edilmesine aşağıdakilerden hangisi neden olmuştur?

A) Temsil Heyeti’nin Ankara’ya gelmesi

B) Amasya Görüşmelerinin yapıl­ması

C) Erzurum Kongresi’nin toplan­ması

D) Meclis-i Mebusanın Misakı-millî’yi kabul etmesi

14. Aşağıdakilerden hangisi Kuva-yımilliye taraftarı olup sonradan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne karşı isyan eden Kuvayımilliye komutanlarından biridir?

A) Ahmet Anzavur

B) Çerkez Ethem

C) Ali Batı

D) Şeyh Eşref

15. Aşağıdakilerden hangi­si Kurtuluş Savaşı süresince Mustafa Kemal’in yanında yer alan kişilerden değildir?

A) Fevzi Çakmak

B) Damat Ferit Paşa

C) İsmet İnönü

D) Rauf Orbay

16. Kurtuluş Savaşı’nın Doğu Cephesi komutanı aşağıdakiler­den hangisidir?

A) Refet Bele

B) Ali Fuat Cebesoy

C) Kâzım Karabekir

D) Rauf Orbay

17. Millî Mücadele sırasında Fransız işgaline karşı kurulan cephe aşağıdakilerden hangisidir?

A) Doğu Cephesi

B) Batı Cephesi

C) Kanal Cephesi

D) Güney Cephesi

18. Aşağıdakilerden hangisi I. İnönü Zaferi’nin sonuçların­dan biri değildir?

A) Londra Konferansı’nın toplan­ması

B) Moskova Antlaşması’nın imza­lanması

C) Güney Cephesi’ndeki savaşla­rın sona ermesi.

D) Afganistan’la dostluk ve kar­deşlik antlaşmasının yapılması

19. Mustafa Kemal Paşa, Kurtuluş Savaşı sırasında TBMM’nin tüm yetkilerini kullanma hakkını aşağıdakilerden hangisiyle elde etmiştir?

A) Tekâlif-i Millîye Emirlerinin ya­yınlanmasıyla

B) İstiklal Mahkemelerinin kurul­masıyla

C) Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla

D) Başkomutanlık Kanunu’nun kabul edilmesiyle

20. 30 Ağustos 1922 tarihinde Dumlupınar’da Mustafa Kemal Paşa’nın yönetiminde gerçekle­şen savaş aşağıdakilerden han­gisidir?

A) Başkomutan Meydan Muha-rebesi

B) I. İnönü Muharebesi

C) Sakarya Meydan Muharebesi

D) Kütahya-Eskişehir Savaşları

 

T.C. İNK. TAR. ATATÜRK. – 1

1. C

2. B

3. A

4. B

5. B

6. D

7. A

8. C

9. B

10. D

11. A

12. A

13. D

14. B

15. B

16. C

17. D

18. C

19. D

20. A

Leave a Reply