Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Açık Öğretim Lisesi İnkılap Tarihi 2 Dersi Ağustos 2010 Soruları ve Cevapları

Açık Öğretim Lisesi İnkılap Tarihi 2 Dersi Ağustos 2010 Soruları ve Cevapları

1. Aşağıdakilerden hangisi cum­huriyetin ilanının nedenlerin­den biri değildir?

A) Devlet başkanlığı sorununu çözmek

B) Rejim tartışmalarını sona er­dirmek

C) Millî egemenliğin tam olarak gerçekleştirilmesini sağlamak

D) Meclis Hükûmeti Sistemini ka­lıcı hâle getirmek

2. 1925-1930 yılları arasında TBMM’de Cumhuriyet Halk Fırkasının dışında bir par­tinin bulunmayışı durumu, Türkiye’de aşağıdakilerden han­gisinin yapılmasını imkânsız kıl­mıştır?

A) İnkılapların yapılmasını

B) Hükûmetin denetlenmesini

C) Musul Sorunu’nun çözülmesini

D) Cumhurbaşkanının seçilmesini

3. Cumhuriyetin ilanından sonra meydana gelen;

I- 1929 Dünya ekonomik krizi

II- Şeyh Sait ve Menemen olay­ları

III- Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi

IV- Mustafa Kemal’e suikast giri­şiminde bulunulması

gibi durumlardan hangileri, Türkiye’de çok partili döneme geçilmesini geciktirmiştir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) II – III

D) I – III – IV

 

4. “…….. , hukuk alanında çağdaş­laşma ve laikleşmeyi hedefler.”

Verilen bilgi cümlesinde boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Medenî Kanun

B) Menemen Olayı

C) Tevhid-i Tedrisat Kanunu

D) Türk Dil Kurumu

5. Eğitim ve kültür alanındaki ge­lişmelerle ilişkisi olmayan in­kılap, aşağıdakilerden hangisi­dir?

A) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması

B) Yeni Türk alfabesinin kabul edilmesi

C) Aşar vergisinin kaldırılması

D) Medreselerin kapatılması

6. “Ülkesini, yüksek bağımsızlı­ğını korumasını bilen Türk mil­leti, dilini de yabancı diller bo­yunduruğundan kurtarmalıdır.” diyen Atatürk, bu düşüncesini gerçekleştirmek amacıyla aşa­ğıdakilerden hangisinin kurul­masına öncülük etmiştir?

A) Türk Dil Kurumu

B) Türk Tarih Kurumu

C) Ankara Devlet Konservatuarı

D) İstanbul Güzel Sanatlar Aka-demisi

7. Soyadı Kanunu, aşağıdakiler­den hangisini gerçekleştirmeye yönelik bir uygulamadır?

A) Eğitimi laikleştirmek

B) Ticareti geliştirmek

C) Millî ekonomi ilkesini uygula­mak

D) Toplumdaki sınıf ve zümre ay­rılığını kaldırmak

8. Aşağıdaki inkılaplardan hangi­si ticaretin geliştirilmesine yö­neliktir?

A) Aşar vergisinin kaldırılması

B) Medenî Kanun’un çıkarılması

C) Millî bankaların kurulması

D) Hıfzıssıhha Enstitüsünün açıl­ması

9. Özel teşebbüsün kurduğu ilk şeker fabrikası, aşağıdaki ille­rin hangisinde açılmıştır?

A) Konya

B) Uşak

C) Kayseri

D) Muş

10. Aşağıdakilerin hangisi ilk Türk denizcisi olarak kabul edilir?

A) Piri Reis

B) Çaka Bey

C) Kılıç Ali Paşa

D) Barbaros Hayrettin Paşa

11. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, aşağıdaki sorunlardan hangisi­nin çözümünde, içişlerine mü­dahale edilmemesi ilkesi gere­ği, Avrupalı devletlerin görüş­me tekliflerini reddetmiştir?

A) Hatay Sorunu

B) Boğazlar Sorunu

C) Yabancı Okullar Sorunu

D) Osmanlı Borçları Sorunu

12. Türkiye, 1932 yılında Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” sözü gereğince dünya barışı­na katkıda bulunmak için, aşa­ğıdakilerden hangisine üye ol­muştur?

A) NATO

B) Sadabat Paktı

C) Balkan Antantı

D) Milletler Cemiyeti

13. Fransa, Suriye ve Lübnan üze­rindeki manda yönetimini han­gi yıl kaldırarak bu iki ülkeye ba­ğımsızlık vermeyi kabul etmiştir?

A) 1932

B) 1936

C) 1939

D) 1943

14. Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçülük ile bağdaşmaz?

A) Egemenliğin halka ait olması

B) Din ve mezhep birliğinin esas alınması

C) Kişi hak ve hürriyetlerine önem verilmesi

D) Sorunların barışçı yollardan çözülmesi

 

15. • Egemenlik; kral, padişah ve prens gibi unvanları olan bir hükümdardadır.

• Yasama, yürütme ve yar­gı gücü tek bir kişide toplan­mıştır.

• Başta bulunan kişi hem ka­nun yapıcısıdır hem de uygu­layıcısıdır.

Yukarıda, hangi devlet şeklinin bazı özellikleri verilmiştir?

A) Oligarşik Devlet

B) Teokratik Devlet

C) Monarşik Devlet

D) Demokratik Devlet

16. Aşağıdaki inkılaplardan hangisi laiklik ilkesi doğrultusunda ya­pılmamıştır?

A) Yeni Türk alfabesinin kabulü

B) Medreselerin kapatılması

C) Halifeliğin kaldırılması

D) Türk Medenî Kanunu’nun çıka­rılması

17. Atatürk’ün vefat ettiği dönem­de,

I- Başbakanlık

II- TBMM Başkanığı

görevlerini yürüten kişiler, aşa­ğıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

                                I          II

A)           İsmet İnönü       Ali Fethi Okyar

B)           Celal Bayar          Abdülhalik Renda

C)           Abdülhalik Renda            İsmet İnönü

D)           Ali Fethi Okyar  Celal Bayar

 

18. Aşağıdaki devletlerden hangisi Amerika Birleşik Devletleri’nin II. Dünya Savaşı’na girmesine neden olmuştur?

A) Japonya

B) Almanya

C) Çin

D) Sovyetler Birliği

19. Almanya, aşağıdakilerden han­gisinin sonucunda “Doğu ve Batı” olmak üzere ikiye ayrıl­mıştır?

A) Japonya’ya atom bombasının atılması

B) 1929 Dünya ekonomik buna­lımı

C) I. Dünya Savaşı

D) II. Dünya Savaşı

20. 10 Aralık 1948 tarihli “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi” nerede kabul edilmiştir?

A) NATO

B) Varşova Paktı

C) Birleşmiş Milletler Teşkilatı

D) San Francisco Konferansı

1. D

2. B

3. B

4. A

5. C

6. A

7. D

8. C

9. B

10. B

11. C

12. D

13. B

14. B

15. C

16. A

17. B

18. A

19. D

20. C

Leave a Reply