Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Açık Öğretim Lisesi İnkılap Tarihi 2 Dersi Mayıs 2010 Soruları ve Cevapları

Açık Öğretim Lisesi İnkılap Tarihi 2 Dersi Mayıs 2010 Soruları ve Cevapları

1. Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyet’in ilanı ile çözümle­nen sorunlardan biri değildir?

A) Hükûmet bunalımı

B) Devlet başkanlığı

C) Devletin adı

D) Azınlık hakları

 

2. Şeyh Sait İsyanı’nı bastırmak ve asayişi yeniden sağlamak amacıyla çıkartılan kanun, aşa­ğıdakilerden hangisidir?

A) Kabotaj Kanunu

B) Takrir-i Sükûn Kanunu

C) Teşvik-i Sanayi Kanunu

D) Tevhid-i Tedrisat Kanunu

 

3. I- Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi

II- Kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkının verilmesi

III- Halifeliğin kaldırılması

IV- Soyadı Kanunu’nun kabul edilmesi

Verilen inkılaplardan hangileri aynı yıl içerisinde yapılmıştır?

A) I – III

B) III – IV

C) II – IV

D) I – III – IV

 

4. Anayasa’ya “Türk devleti laik­tir.” maddesi, aşağıdaki tarih­lerden hangisinde girmiştir?

A) 3 Mart 1924

B) 10 Nisan 1928

C) 15 Nisan 1931

D) 5 Şubat 1937

 

5. Türk Medeni Kanunu hazırla­nırken hangi ülkenin medeni kanunundan yararlanılmıştır?

A) İsviçre

B) Fransa

C) İngiltere

D) İran

 

6. Aşağıdakilerden hangisi Harf İnkılabı’nın sonuçlarından biri değildir?

A) Okur – yazar oranının artması

B) Öğretim birliğinin sağlanması

C) Okuma – yazma öğrenmenin kolaylaşması

D) Çağdaşlaşma yönünde önemli bir adım atılması

 

7. Türk kadını, aşağıdaki tarihlerin hangisinde milletvekili seçme ve seçilme hakkına sahip ol­muştur?

A) 30 Kasım 1925

B) 20 Mayıs 1928

C) 3 Nisan 1930

D) 5 Aralık 1934

 

8. Aşağıdakilerden hangisi diğer­lerinden sonra gerçekleşmiştir?

A) Kadınlara muhtarlık seçimleri­ne katılma hakkının verilmesi

B) TBMM’nin Mustafa Kemal’e “Atatürk” soyadını vermesi

C) Sanayi ve Maadin Bankası’nın kurulması

D) Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kurulması

 

9. I- Romanya

II- Fransa

III- Japonya

IV- Türkiye

Verilen devletlerden hangileri, Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni imzalamıştır?

A) Yalnız IV

B) I – II

C) II – III – IV

D) I – II – III – IV

 

10. Günümüzdeki Jandarma teşki­latının Selçuklular Dönemindeki adı nedir?

A) Subaşı

B) Şurta

C) Zaptiye

D) Zaviye

 

11. Türk Hava Kuvvetlerinin temeli, aşağıdakilerden hangisi tarafın­dan atılmıştır?

A) Mahmut Şevket Paşa

B) Ali Fethi Okyar Bey

C) Abdülmecit Efendi

D) Damat Ferit Paşa

 

12. I- İtalya’nın Habeşistan’ı işgal etmesi

II- Balkan Antantı’nın imzalan­ması

III- Montrö Sözleşmesi’nin ya­pılması

IV- Sadabat Paktı’nın imzalan­ması

Verilen olaylardan hangileri 1933 – 1936 yılları arasında ger­çekleşmemiştir?

A) Yalnız II

B) I – II

C) Yalnız IV

D) III – IV

 

13. Din kurallarına göre kurulup yönetilen devlet yönetim şekli, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Monarşi

B) Oligarşi

C) Teokrasi

D) Demokrasi

 

14. Sadabat Paktı, aşağıdaki kentler­den hangisinde imzalanmıştır?

A) Tahran

B) Bağdat

C) İstanbul

D) Kabil

 

15. Atatürkçü Düşünce Sistemi’nde millî politikanın uygulanmasın­da ve millî hedeflerin elde edil­mesinde kullanılan fiziki güç, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sosyokültürel Güç

B) Ekonomik Güç

C) Askerî Güç

D) Siyasi Güç

 

16. Soyadı Kanunu ile aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi ara­sında doğrudan bir ilişki vardır?

A) Cumhuriyetçilik

B) Devletçilik

C) Laiklik

D) Halkçılık

 

17. Mustafa Kemal Atatürk, hangi yıllar arasında yaşamıştır?

A) 1871 – 1938

B) 1881 – 1938

C) 1891 – 1941

D) 1881 – 1923

 

18. Birleşmiş Milletler Teşkilatına bağlı olan aşağıdaki kuruluşlar­dan hangisinin Türkçe açılımı “Dünya Posta Birliği” dir?

A) UPU

B) IMO

C) WMO

D) IMF

 

19. Adnan Menderes, aşağıdaki siyasi partilerden hangisinin genel başkanıdır?

A) Millî Kalkınma Partisi

B) Yeni Türkiye Partisi

C) Demokrat Parti

D) Millet Partisi

 

20. II. Dünya Savaşı, hangi yıllar arasında meydana gelmiştir?

A) 1914 – 1918

B) 1939 – 1945

C) 1950 – 1953

D) 1957 – 1961

 

1. D

2. B

3. C

4. D

5. A

6. B

7. D

8. B

9. D

10. B

11. A

12. C

13. C

14. A

15. C

16. D

17. B

18. A

19. C

20. B

Leave a Reply