Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Açık Öğretim Lisesi İnkılap Tarihi 2 Dersi Ocak 2010 Soruları ve Cevapları

Açık Öğretim Lisesi İnkılap Tarihi 2 Dersi Ocak 2010 Soruları ve Cevapları

1. Saltanatın kaldırılması ve cum­huriyetin ilanı gibi yeniliklerin or­tak amacı aşağıdakilerden han­gisidir?

A) Öğretim birliğini sağlamak

B) Millî iradeyi hâkim kılmak

C) Farklı inançları bir arada yaşat­mak

D) Güçler birliği anlayışını yerleş­tirmek

 

2. Halifelik, hangi yıl Osmanlılara geçmiştir?

A) 1923

B) 1881

C) 1517

D) 1453

 

3. Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyet Döneminde kurulan siyasi partilerden biri değildir?

A) İttihat ve Terakki Fırkası

B) Serbest Cumhuriyet Fırkası

C) Cumhuriyet Halk Fırkası

D) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

 

4. Aşağıdaki devletlerden hangisi, Şeyh Sait İsyanı’nın çıkmasında önemli rol oynamıştır?

A) Rusya

B) İtalya

C) Fransa

D) İngiltere

 

5. Aşağıdaki bilgilerden hangisi Menemen Olayı ile ilgili değildir?

A) Menemen’de 23 Aralık 1930 tari­hinde meydana gelmiştir.

B) Şeyh Sait İsyanı’ndan önce ger­çekleşmiştir.

C) Atatürk Döneminin siyasi olayla­rından biridir.

D) Mustafa Kemal, bu olay sonra­sında çok partili düzene geçiş çalışmalarını durdurmuştur.

 

6. “5 Şubat 1937’de Anayasa’ya “………………..” maddesi konu­larak laikliğe geçiş aşaması ta­mamlanmıştır.”

Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi ya­zılmalıdır?

A) Türk Devleti laiktir.

B) Devletin dini İslamdır.

C) Halifelik makamı korunacaktır.

D) Türk halkının çoğunluğu Müslümandır.

 

7. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de kadın ile erkek arasın­daki sosyal ve ekonomik eşitsiz­likleri gidermek amacı ile yapıl­mıştır?

A) Halifeliğin kaldırılması

B) Türk Dil Kurumunun açılması

C) Medenî Kanun’un kabul edil­mesi

D) Tekke, zaviye ve türbelerin ka­patılması

 

8. Aşağıdakilerden hangisi, Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nu güç­lendirmek amacı ile uygulamaya konulan gelişmelerden biri de­ğildir?

A) Medreselerin kapatılması

B) Yeni Türk harflerinin kabul edil­mesi

C) Maarif Teşkilatı Hakkındaki Kanun’un çıkarılması

D) Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekaletinin kaldırılması

9. I- Okur-yazar sayısını artırmak

 

II- Türkçe’yi yabancı sözcük ve kuralların etkisinden kurtarmak

III- Toplumda var olan sosyal üs­tünlük anlayışını kaldırmak

Verilenlerden hangileri, Türk Dil Kurumunun kuruluş amaçların­dandır?

A) Yalnız I B) Yalnız II

C) Yalnız III D) I – II – III

 

10. Cumhuriyet Döneminde gerçek­leştirilen inkılapların halk tarafın­dan benimsenerek günlük yaşa­ma geçirilmesi için, aşağıdakiler­den hangisi gerekli değildir?

A) Eğitim seferberliğinin başlatıl­ması

B) Hukuksal düzenlemelerin yapıl­ması

C) Avrupa devletlerinin desteğinin sağlanması

D) Demokrasinin uygulanması

 

11. Türk kadınına; 1930 yılında bele­diye seçimlerine katılma, 1934 yı­lında da milletvekili seçme ve se­çilme hakkı verilmiştir.

Bu gelişmelerle ulaşılmak iste­nen hedef, aşağıdakilerden han­gisidir?

A) Tek kadınla evlenmeyi yaygın­laştırma

B) Çok partili hayata geçme

C) Eski Türk geleneklerini koruma

D) Kadınların yönetime katılması­nı sağlama

 

12. İlk Türk kara ordusu, aşağıdaki Türk hükümdarlarından hangisi tarafından kurulmuştur?

A) Mete Han

B) Bilge Kağan

C) Attila

D) Babür Şah

 

13. I- Balkan Antantı’nın imzalanması

II- Milletler Cemiyetine üye olun­ması

III- Montrö Boğazlar Sözleşme-sinin imzalanması

IV- Türkiye-İngiltere arasında Ankara Antlaşması’nın imza­lanması

Atatürk Döneminde meydana ge­len yukarıdaki gelişmelerin kro­nolojik sıralanışı, aşağıdakile­rin hangisinde doğru olarak ve­rilmiştir?

A) IV – II – III – I

B) IV – I – II – III

C) III – IV – II – I

D) IV – II – I – III

 

14. Cumhuriyetçilik ilkesinde önemli olan; hiçbir zümre, sınıf ve soy ayrımı yapılmadan tüm halkın seçme ve seçilme hakkına sahip olmasıdır.

Bu durum, aşağıdaki ilkelerden hangisinin kabul edilmesini zo­runlu kılmıştır?

A) Devletçilik B) Halkçılık

C) Milliyetçilik D) İnkılapçılık

15. Atatürk ilke ve inkılaplarında, aşağıdaki düşüncelerden hangi­sinin yeri yoktur?

A) Mandacılık ilkesini benimseme

B) Devletin bağımsızlığını koruma

C) Millet egemenliğine dayanma

D) Türk kültürünü çağdaş uygarlık düzeyine çıkarma

16. Aşağıdakilerden hangisi, Orta Doğu’nun güvenliğini sağlamak amacı ile imzalanmıştır?

A) Petrograd Protokolü

B) Panmunjom Mütarekesi

C) Sadabat Paktı

D) Balkan Antantı

17. Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk’ün dış politika anlayışı içinde yer almaz?

A) Uluslararası hukuka saygılı ol­mak

B) Dış politikada uzlaşmaz olmak

C) Yurtta barış dünyada barış ilke­sine uymak

D) Devletlerin eşitliği ilkesinden ta­viz vermemek

18. Teokratik devletlerde hâkimiyetin kaynağı, aşağıdakilerden hangi­sidir?

A) Kral B) Soylu aile

C) Millet D) Din

19. NATO’nun en yetkili karar organı, Kuzey Atlantik Konseyi’dir.

Bu konsey, Genel Sekreterin dı­şında üye ülkelerin hangi düzey­deki temsilcilerinden oluşur?

A) Dışişleri Bakanı

B) Genelkurmay Başkanı

C) Savunma Bakanı

D) Başbakan

20. İkinci Dünya Savaşı’nın Müttefik Devletlerce kazanılmasında, aşa­ğıdaki devletlerden hangisinin savaşa girmesi etkili olmuştur?

A) Kanada

B) ABD

C) Hindistan

D) Sovyetler Birliği

 

 

 

 

1. B

2. C

3. A

4. D

5. B

6. A

7. C

8. D

9. B

10. C

11. D

12. A

13. D

14. B

15. A

16. C

17. B

18. D

19. A

20. B

Leave a Reply