Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Açık Öğretim Lisesi İnkılap Tarihi 2 Dersi Ocak 2011 Soruları ve Cevapları

Açık Öğretim Lisesi İnkılap Tarihi 2 Dersi Ocak 2011 Soruları ve Cevapları

1. Yeni Türk devletinin yönetim şekli aşağıdakilerden hangisiy­le belirlenmiştir?

A) Saltanatın kaldırılmasıyla

B) Tekke ve zaviyelerin kapatıl­masıyla

C) Soyadı Kanunu’nun kabul edil­mesiyle

D) Cumhuriyetin ilanıyla

2. • Halifeliğe son verilmesi

• Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesi

• Şeriye ve Evkaf Vekâleti’nin kaldırılması

Yukarıdaki yeniliklerin ortak özel­liği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Laikliğe uygun düzenlemelerdir.

B) Eğitim alanıyla ilgilidirler.

C) Millî egemenliği güçlendirmeye yönelik yeniliklerdir.

D) Millî kültürü geliştirme amaçlı­dırlar.

3. Aşağıdaki siyasi partilerden hangisini Atatürk kurmuştur?

A) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

B) Serbest Cumhuriyet Fırkası

C) Cumhuriyet Halk Fırkası

D) Hürrriyet ve İtilaf Fırkası

4. Türk Medeni Kanunu aşağıdaki ülkelerden hangisinin medeni kanunundan yararlanılarak ha­zırlanmıştır?

A) İngiltere B) Almanya

C) İsviçre D) Danimarka

5. Millî Eğitim Bakanlığını, tüm eğitim ve öğretim işlerinde tek sorumlu kurum yapan kanun, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Medeni Kanun

B) Soyadı Kanunu

C) Teşvik-i Sanayi Kanunu

D) Tevhid-i Tedrisat Kanunu

6. Aşağıdakilerden hangisinin top­lumsal yaşayışın düzenlenmesi amacıyla yapıldığı söylenemez?

A) Türk Dil Kurumunun kurulması

B) Kıyafette değişiklik yapılması

C) Tekke ve zaviyelerin kapatılması

D) Soyadı Kanunu’nun kabul edil­mesi

7. Yeni Türk devleti “Millî Ekonomi İlkelerini” aşağıdakilerden han­gisiyle kabul etmiştir?

A) Sivas Kongresi’yle

B) İzmir İktisat Kongresi’yle

C) Misakımillî belgesiyle

D) Türk Medeni Kanunu’yla

8. Aşağıdaki kuruluşlardan hangi­si yer altı kaynaklarının araştı­rılması için kurulmuştur?

A) Sanayi ve Maadin Bankası

B) Sümerbank ve Etibank

C) Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü

D) Hıfzıssıhha Enstitüsü

9. Türkiye’nin Milletler Cemiyetine üye olarak kabul edilmesini teklif eden devletler, aşağıda­kilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

A) İspanya – Yunanistan

B) İtalya – Yunanistan

C) Fransa – İspanya

D) İngiltere – İtalya

10. İtalyan tehlikesine karşı Orta Doğu’nun güvenliğini sağlama­yı amaçlayan antlaşma, aşağı­dakilerden hangisidir?

A) Montrö Sözleşmesi

B) Küçük Antant

C) Balkan Antantı

D) Sadabat Paktı

11. Türkiye Cumhuriyeti’nin sınırla­rına katılan en son il, aşağıda­kilerden hangisidir?

A) Hatay

B) Edirne

C) İzmir

D) Kars

12. Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçülüğün nitelikleri için söylenemez?

A) Türk milletinin ihtiyaçlarından doğmuştur.

B) Yabancı siyasi akımlar ve ide­olojilerle açıklanabilir.

C) Kişi hak ve hürriyetlerine önem verir.

D) Kapsadığı fikirler ve ilkeler gerçeklere dayanır.

13. Millî gücün tüm unsurlarının gelişip güçlenmesini sağlayan millî güç unsuru, aşağıdakiler­den hangisidir?

A) Sosyokültürel güç

B) Ekonomik güç

C) Askerî güç

D) Siyasi güç

14. Ekonomik bir model olarak uy­gulanan Atatürk ilkesi aşağıda­kilerden hangisidir?

A) Cumhuriyetçilik

B) Milliyetçilik

C) Devletçilik

D) Halkçılık

15. Atatürk mal varlığının bir kısmı­nı vasiyeti ile aşağıdaki kurum­lardan hangisine bağışlamıştır?

A) Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü

B) Türk Tarih Kurumu

C) Sümerbank

D) Hıfzıssıhha Enstitüsü

16. Aşağıdakilerden hangisi Mihver Devletlerinden biri değildir?

A) Almanya

B) İtalya

C) Japonya

D) Fransa

 

17. Pearl Harbour (Pörl Harbur) Limanı’nda bulunan Amerikan donanmasına baskın yaparak ABD’nin II. Dünya Savaşı’na katılmasına sebep olan devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Almanya B) İtalya

C) Japonya D) Bulgaristan

18. II. Dünya Savaşı’nı Müttefik Devletlerin kazanmasında aşa­ğıdakilerden hangisinin savaşa girmesi etkili olmuştur?

A) Sovyetler Birliği

B) Amerika Birleşik Devletleri

C) Fransa

D) İngiltere

19. II. Dünya Savaşı’ndan sonra Sovyetler Birliği’nin izlediği ya­yılmacı politikayı önlemek ama­cıyla ABD’nin önderliğinde ku­rulan askerî ve siyasi nitelik­li uluslararası örgüt, aşağıdaki­lerden hangisidir?

A) Balkan Antantı

B) Sadabat Paktı

C) Kuzey Atlantik Paktı

D) Varşova Paktı

20. Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin daimî üyeleri ara­sında yer alan devletlerden biri değildir?

A) ABD

B) Çin

C) İngiltere

D) Almanya

 

1. D

2. A

3. C

4. C

5. D

6. A

7. B

8. C

9. A

10. D

11. A

12. B

13. B

14. C

15. B

16. D

17. C

18. B

19. C

20. D

Leave a Reply