Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Açık Öğretim Lisesi İnkılap Tarihi 2 Dersi Ocak 2015 Soruları ve Cevapları

Açık Öğretim Lisesi İnkılap Tarihi 2 Dersi Ocak 2015 Soruları ve Cevapları

1.TBMM tarafından halife olarak seçilen Abdülmecit Efendi’nin yetkilerini aşarak padişah gibi davranması, aşağıdaki inkılap- lardan hangisinin yapılmasına gerekçe olmuştur?

A)Halifeliğin kaldırılması

B)Saltanatın kaldırılması

C)Tekke ve türbelerin kapatılması

D)Türk Medeni Kanunu’nun çıkarılması

 

2.Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılmasından kaç gün sonra cumhuriyet ilan edilmiştir?

A)   1095             

B) 1280

C)   1284              

D) 1320

 

3.Aşağıdakilerden hangisi, mec- lis hükûmeti sisteminin ortaya çıkardığı sorunları çözümleye- rek hükûmet bunalımlarını ön- lemek amacıyla yapılmıştır?

A)Halifeliğin kaldırılması

B)Cumhuriyetin ilan edilmesi

C)Medreselerin kapatılması

D)Şeyh Sait İsyanı’nın bastırılması

 

4.Menemen Olayı, aşağıdaki siya- si fırkalardan (partilerden) han- gisinin kapanması sonrasında çıkmıştır?

A)Halk Fırkası

B)Serbest Cumhuriyet Fırkası

C)Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

D)İttihat ve Terakki Fırkası

 

5.Osmanlı Devleti’nde şeri dava- lara bakan görevli aşağıdakiler- den hangisidir?

A)   Kadı              

B) Sipahi

C)  Emir-i  Dad  

D) Yiğitbaşı

 

6.Aşağıdakilerden hangisi Şeyh Sait İsyanı’nın sonuçlarından biri değildir?

A)Takrir-i Sükûn Kanunu’nun çı- karılması

B)İstiklal Mahkemelerinin yeni- den kurulması

C)İsmet Paşa Hükûmetinin istifası

D)Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kapatılması

 

7.Cumhuriyet Dönemi’nde çıka- rılan aşağıdaki kanunlardan hangisiyle Türk kadınlarına dilediği mesleğe girme hakkı tanınmıştır?

A)Soyadı Kanunu

B)Türk Medeni Kanunu

C)Teşvik-i Sanayi Kanunu

D)Tevhid-i Tedrisat Kanunu

 

8.Aşağıdakilerden hangisi, Türk Dili Tetkik Cemiyetinin kuruluş amaçlarından biri değildir?

A)Türk dilini yabancı sözcükler- den kurtarmak

B)Türkçeyi millî ve çağdaş bir dil hâline getirmek

C)Türkçenin bilim ve kültür dili olmasını sağlamak

D)Türk tarihini Türkçe olarak ye- niden yazmak

 

 

9.Aşağıdaki kavramlardan han- gisi “ekonomi andı” anlamında da kullanılmaktadır?

A) Ahd-i  millî    

B) Misakımillî

C) Kuvayımillî  

D) Misakıiktisadi

 

 

10.Sözlükte, “Gelişip güzelleş- mesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi için üze- rinde çalışılmış olan, bakımlı, imar edilmiş, mamur” şeklinde geçen kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Seciye          

B) Mümtaz

C)   Bayındır       

D) İzmihlal

 

 

11.Aşağıdaki Türk büyüklerinden hangisi ilk Türk donanmasını kuran kişi olarak tanınır?

A)  Atilla              

B) Mete Han

C)  Çağrı  Bey    

D) Çaka Bey

 

12.Yeni Türk Devleti’nde görülen;

•             Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması

•             Düyun-u Umumiye İdaresinin kaldırılması

•             Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı şirketlerin satın alınması gibi uygulamalarla, aşağıdaki- lerden hangisi amaçlanmıştır

A)Millî iradeyi gerçekleştirmek

B)Ülkeye yabancı sermayeyi çekmek

C)Devlet eliyle sanayiyi geliştirmek

D)Ekonomik bağımsızlığı sağlamak

 

 

13.Atatürk dış politikada, bağım- sızlığa saygı ve devletlerin eşitliği ilkesinden hiç taviz vermemiştir. O, “Yurtta barış, dünyada barış” anlayışının bir gereği olarak Türkiye’nin, kom- şuları ile birlikte geçmişin kötü anılarını unutarak barış içinde yaşamasını siyasetinin temeli yapmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi parça- da verilen bilgiyi destekleyici gelişmelerden biri değildir?

A)Türkiye’nin Milletler Cemiyetine üye olması

B)Balkanlarda bölgesel barışın kuvvetlendirilmesi

C)Türkiye’nin, dünyadaki silah- lanma yarışına katılması

D)Türkiye’nin Orta Doğu ülke- leriyle ilişkilerini geliştirmeye çalışması

 

 

14.Türkiye, 8 Temmuz 1937 günü aşağıdakilerden hangisinin ka- tılım belgesini imzalamıştır?

A)NATO’nun

B)Balkan Antantı’nın

C)Sadabat Paktı’nın

D)Milletler Cemiyetinin

 

 

15.Türkiye’nin hangi komşusuyla olan sınırı en son kesinleşmiştir?

A) Bulgaristan  

B) Gürcistan

C) Yunanistan  

D) Suriye

 

 

16.Halkçılık ilkesine göre;

•             Türk toplumunda sınıflaşma yoktur, meslek ve çalışma grupları vardır.

•             halk, emeğinin karşılığını hak ve adalete dayanan bir düzen içinde elde eder.

•             herkes yasalar önünde eşittir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi halkçılık ilkesine uygun düşmez?

A)Sosyal barışın sağlanması

B)Ekonomik kalkınmada sanayi kesimine öncelik verilmesi

C)Vatandaşlar arasında iş bölü- mü ve dayanışmanın olması

D)Vatandaşların devlet hizmetin- den eşit şekilde yararlanması

 

17.“Din ve mezhep, herkesin vic- danına kalmış bir iştir. Hiçbir kimse, hiçbir kimseyi ne bir din ne de bir mezhep kabulüne zor- layabilir. Din ve mezhep hiçbir zaman politikaya alet olarak kullanılamaz.”

Atatürk’ün bu sözü ile aşağıda- kilerden hangisi ilişkilendirile- mez?

A)Laiklik

B)Din ve mezhep özgürlüğü

C)Din işleri ile siyasetin birbirin- den ayrılması

D)Devlet düzeninin din kuralları- na göre şekillendirilmesi

 

18.Aşağıdakilerden hangisinde, Mustafa Kemal Atatürk’ün cenaze- sinin İstanbul’dan Ankara’ya götü- rülme yöntemi doğru verilmiştir?

A)Yavuz zırhlısı ile İstanbul’dan İzmit’e, oradan da trenle Ankara’ya

B)Nusret mayın gemisiyle İstanbul’dan İzmir’e, oradan da kara yoluyla Ankara’ya

C)İstanbul’dan Ankara’ya uçakla

D)İstanbul’dan Ankara’ya trenle

 

19.II. Dünya Savaşı’nda Kuzey Afrika cephesi, aşağıdaki dev- letlerden hangilerini karşı kar- şıya getirmiştir?

A)İtalya – İngiltere

B)İngiltere – Fransa

C)SSCB – ABD

D)SSCB – Almanya

 

20.NATO’nun askerî kanadından 1974 yılında ayrılan ancak 1980 yılında ittifakın askerî kanadı- na yeniden giren NATO ülkesi, aşağıdakilerden hangisidir?

A)Lüksemburg

B)Yunanistan

C)Türkiye

D)Kanada

 

 

1.  A

2.  C

3.  B

4.  B

5.  A

6.  C

7.  B

8.  D

9.  D

10. C

11.  D

12. D

13. C

14. C

15. D

16. B

17. D

18. A

19. A

20. B

 

Leave a Reply