Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Açık Öğretim Lisesi Tarih 6 Dersi Ağustos 2010 Soruları ve Cevapları

Açık Öğretim Lisesi Tarih 6 Dersi Ağustos 2010 Soruları ve Cevapları

1. I- Hendek Savaşı

II- Talas Savaşı

III- Hicret Olayı

IV- Uhud Savaşı

İslam tarihi ile ilgili yukarıda verilen tarihî olayların oluş sı­rası, hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) III – IV – II – I

B) IV – III – II – I

C) III – IV – I – II

D) II – III – IV- I

2. Hz. Muhammed’in hangi ya­kın akrabası Medine’deki Beni Zühre kabilesindendir?

A) Babası Abdullah

B) Amcası Ebu Talip

C) Annesi Âmine Hatun

D) Dedesi Abdülmuttalib

3. Aşağıdakilerden hangisi, Türk-lerin İslamiyeti kabul etmelerini kolaylaştıran unsurlardan biri değildir?

A) İslam dininin, Türklerin inanç­larıyla büyük benzerlik göster­mesi

B) Ölümden sonraki ahiret hayatı­nın varlığına inanılması

C) Abbasilerin Türklere ılımlı yak­laşımı

D) Zorla kabul ettirilmek isten­mesi

4. Hz. İbrahim’in dininden olanla­rı vasıflandırmak için kullanı­lan terim, aşağıdakilerden han­gisidir?

A) Yahudilik B) Haniflik

C) Mecusilik D) Putperestlik

5. Karahanlı hükümdarı Satuk Buğra Han Müslüman olduk­tan sonra aşağıdaki isimlerden hangisini almıştır?

A) Abdullah B) Muhammed

C) Bekir D) Abdülkerim

6. Büyük Selçuklular, Bizansla yaptıkları hangi savaş sonunda Van Gölü’nden Trabzon’a kadar olan bölgede hâkimiyet sağla­mışlardır?

A) Nesa B) Yassı Çimen

C) Pasinler D) Dandanakan

7. Katvan Savaşı kimler arasında yapılmıştır?

A) Selçuklularla Karahitaylar

B) Harzemşahlarla Osmanlılar

C) Tolunoğullarıyla Bizanslılar

D) Timurlularla Osmanlılar

8. Büyük Selçuklu Devleti’ni ku­ran Oğuz boyu, aşağıdakiler­den hangisidir?

A) Kayı B) Kınık

C) Karkın D) Kızık

9. Gazneli Mahmut, Hindistan üze­rine kaç sefer düzenlemiştir?

A) 12 B) 17 C) 19 D) 22

10. 1218 yılında meydana gelen ve tarihte “Otrar Faciası” olarak isimlendirilen olay, aşağıdaki devletlerden hangi ikisi arasın­da yaşanmıştır?

A) Moğollar – Harzemşahlar

B) Karahanlılar – Gazneliler

C) Büyük Selçuklular – Moğollar

D) Harzemşahlar – Gazneliler

11. Harzemşahlarda, hükümda­rın av malzemelerinden sorum­lu olan görevli, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Emir-i Çaşnigir

B) Taştdar

C) Devaddar

D) Emir-i Şikâr

12. Büyük Selçuklularda ilk medre­se kimin tarafından ve nerede açılmıştır?

A) Tuğrul Bey – Nişabur

B) Alp Arslan – Bağdat

C) Sultan Sencer – Basra

D) Tuğrul Bey – Merv

 

 

13. Aşağıdaki eserlerden hangisi, Büyük Selçuklular Döneminde yetişmiş ünlü kelamcı Gazali’ye aittir?

A) El-Kanun fi’t-Tıp

B) El-Medinetü’l Fazıla

C) İhyaü’l-Ulûmiddin

D) Kitâb’ül Mûsiki’l-Kebir

14. Türk-İslam devletlerinde or­dunun sefer emrini veren kişi, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hükümdar

B) Emir-i ârız

C) Müstevfi

D) Hâcibül-hüccap

 

 

15. Aşağıdaki mimari eserlerden hangisi Gazneliler Döneminde inşa edilmiştir?

A) İsfahan Mescid-i Cuması

B) Gazne Arusü’l-Felek Cami

C) Merv Sultan Sencer Cami

D) Dehistan Kervansarayı

16. Dulkadıroğulları Beyliği’nin hâkimiyetine son veren Osmanlı padişahı, aşağıdakiler­den hangisidir?

A) I. Bayezit B) II. Bayezit

C) I. Selim D) II. Mehmet

17. Moğollarda “aile” anlamında kullanılan kelime, aşağıdakiler­den hangisidir?

A) İrgen B) Nöker

C) Obog D) Yasun

18. Aşağıdakilerden hangisi Cengiz Han’ın oğullarından biri değildir?

A) Ögeday B) Cuci

C) Çi-Çi D) Tuluy

19. Timur, tahta çıktıktan sonra ilk seferini, aşağıdaki bölgelerden hangisine yapmıştır?

A) Irak B) Hindistan

C) Anadolu D) Harezm

20. Hindistan, 1858 yılında hangi devlet tarafından sömürgeleşti­rilmiştir?

A) İspanya B) İngiltere

C) Fransa D) Hollanda

 

1. C

2. C

3. D

4. B

5. D

6. C

7. A

8. B

9. B

10. A

11. D

12. A

13. C

14. A

15. B

16. C

17. D

18. C

19. D

20. B

Leave a Reply